Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 739 від 21.08.2008

Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

                   Додаток
                   до форми 207
 
 
               ПЕРЕЛІК
   архівних установ Автономної Республіки Крим, областей
 
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Назви архівних | Довідкові дані |Прізвище, ім'я, по|
|    |   установ   |(адреса, телефон) |   батькові   |
|    |         |         |  керівників  |
|    |         |         | архівних установ |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 1  |    2     |    3     |    4     |
|-------+------------------+------------------+------------------|
|    |         |         |         |
|    |         |         |         |
|    |         |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник державної
 архівної установи     (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
              Пояснення
     щодо складання звіту про мережу архівних установ
 
   Звіт про мережу архівних установ складають Держкомархів,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей за станом на 1 січня наступного за звітним року.
   Звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 подаються назви архівних установ;
   у графі 2 - вказується кількість діючих архівних установ;
   у графі 3 - кількість архівних установ, утворених у звітному
році;
   у графі 4 - кількість архівних установ, ліквідованих у
звітному році. Зміни в мережі архівних установ із посиланням на
законодавчі акти, відповідно до яких утворені або ліквідовані
архівні установи, пояснюються на звороті аркуша звіту.
   Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей до звіту про мережу архівних установ складають перелік
архівних установ згідно з додатком.
   Звіт і пояснення до нього  підписує  керівник  архівної
установи.
   Звіт подається Держкомархіву до 5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   209    |          |
              ---------------------------------------
 
 
    Назва архівної установи
 ________________ N _______________
 __________________________________
     (місце складання)
 
 
                ЗВІТ
        про роботу державного архіву за рік
 
             Структура тексту
 
   1. Основні організаційні заходи.
 
   1.1. Кількість підготовлених і внесених в  установленому
порядку проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня, із них
прийнятих, та конкретні заходи щодо їх виконання.
 
   1.2. Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів
і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та
доручень Кабінету Міністрів  України,  наказів  Держкомархіву
України, розпоряджень державних адміністрацій, рішень рад.
 
   1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних
записок, інформацій та ін., результати їх розгляду.
 
   1.4. Кількість  проведених засідань дирекцій, колегій та
перелік розглянутих питань.
 
   1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що
підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.
 
   1.6. Кількість   здійснених   комплексних,  тематичних,
контрольних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій і
міських архівів.
 
   1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів,
їхня тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими
установами.
 
   1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.
 
   1.9. Здійснено  заходи щодо розвитку мережі архівів для
зберігання документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна
кількість).
 
   2. Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
 
   2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов  зберігання
документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за
наявністю та фізичним станом документів.
 
   2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що
надійшли до архіву у звітному році.
 
   2.3. Відомості  про  кількість  виявлених  документів
історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном,  та
документів іноземного походження, що стосуються історії України.
 
   3. Створення  та розвиток науково-довідкового апарату до
документів Національного архівного фонду.
 
   3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описання
документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізацію.
 
   3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких
проводилася у звітному році; етапи роботи з підготовки видань у
звітному році.
 
   3.3. Впровадження    в    архіві    автоматизованих
інформаційно-пошукових систем.
 
   4. Формування Національного архівного  фонду.  Експертиза
цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в
архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.
 
   4.1. Кількість погоджених архівом положень  про  архівні
підрозділи, діловодні служби, експертні комісії, інструкцій з
діловодства. Кількість погоджених архівом  номенклатур  справ
підприємств,  установ  і організацій - джерел комплектування
архівів, окремо - кількість погоджених номенклатур справ інших
підприємств, установ і організацій.
 
   4.2. Кількість  здійснених  комплексних,  тематичних  та
контрольних перевірок  роботи  з  документами  в  установах,
організаціях і підприємствах.
 
   4.4. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних
служб і архівних підрозділів, їхня тематика.
 
   5. Використання інформації документів НАФ.
 
   5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-,
телепередач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами
архіву.
 
   5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій,
екскурсій; інших форм використання інформації документів НАФ, які
були здійснені у звітному році.
 
   5.3. Найцікавіша  тематика  досліджень,  які  проводилися
користувачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних
користувачів.
 
   5.4. Кількість виданих  од.зб.,  якими  користувались  у
читальному залі.
 
   5.5. Назви  збірників  документів,  над підготовкою яких
працював архів; етапи виконаних робіт у звітному році.
 
   5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ.
 
   5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих
на  поліпшення організації роботи із зверненнями громадян у
напрямку активізації роботи з соціального захисту, заходи, вжиті
архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність
баз даних, надання консультацій і роз'яснень з найбільш актуальних
питань, що порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ,
запровадження консультативних веб-сторінок "Звернення громадян" на
офіційних  веб-порталах, ведення інформаційно-пошукових систем
обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них
питань).
 
   5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для
призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.
 
   5.9. Копії міжнародних договорів про  співробітництво  з
архівними установами та іншими організаціями іноземних держав,
укладені упродовж року.
 
   5.10. Виконання  зобов'язань  за  діючими  міжнародними
договорами про співробітництво в галузі архівної справи.
 
   5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні
зустрічі, переговори та участь у  міжнародних  конференціях,
семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного
співробітництва упродовж року (поточного року / звітного періоду).
 
   5.12. Форми співробітництва зі ЗМІ, кількість опублікованих
статей  за  документами  архівів, прес-конференцій, інтерв'ю,
опублікованих на сторінках періодичної преси, виступів по радіо та
телебаченню.
 
   5.13. Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються
на платній основі.
 
   5.14. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у
поточному році, та прогноз щодо збільшення (зменшення) кількості
звернень тієї чи іншої тематики у наступному році.
 
   5.15. Кількість користувачів, що працювали у читальних залах
за  генеалогічною  тематикою, відсоток негативних відповідей,
наявність методичних розробок з виконання таких запитів; співпраця
з генеалогічними товариствами, іншими організаціями.
 
 Директор архіву      (підпис)      (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
              Пояснення
    щодо складання звіту про роботу державного архіву
 
   Звіт про  роботу  державного архіву складають центральні
державні архіви України, Державний архів при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя, архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад.
   Державні архіви областей до звіту включають зведені відомості
про роботу архівних відділів райдержадміністрацій і  міських
архівів.
   До звіту включаються відомості про найвагоміші досягнення
архіву,  а  також  про  напрямки роботи, що не охоплюються
статистичним звітом про виконання плану розвитку архівної справи
(наприклад, організаційна робота держархіву - органу виконавчої
влади щодо управління архівною справою на відповідній території:
проведення перевірок і обстежень, підготовка нормативних актів,
проектів рішень і розпоряджень органів вищого рівня, оглядових і
узагальнюючих документів, виступи в ЗМІ, на нарадах, розгляд
питань на засіданнях колегіальних органів, питання поліпшення умов
зберігання  документів,  впровадження  автоматизованих  ІПС,
організації зберігання документів НАФ в архівних підрозділах та
ін.).
   Звіт складається  в  текстовій  формі  за  встановленою
структурою.  Рекомендується  дотримуватися  поданої індексації
розділів і підрозділів звіту.
   До звіту про роботу державного архіву не вносяться відомості,
що ввійшли до звіту про виконання плану розвитку архівної справи.
   Звіт підписується керівником архівної установи.
   Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономної Республіці Крим, державним
архівам областей до 10 грудня; центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя - Держкомархіву України до
5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   212    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва
     архівної установи
 _______________ N _______________
 _________________________________
     місце складання
 
 
                ЗВІТ
    про створення та організацію роботи трудових архівів
          в _________________ області
            станом на 01.01.00
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назви |Загальна | У т.ч. | Кількість |  Площа  |   Кількість од.зб.   |   Кількість виборчої  | Кількість |
|з/п |архівів |кількість|юридичні|  штатних |архівосховищ,|              | документації тимчасового | запитів з |
|  |     | архівів | особи | працівників |  кв.м   |---------------------------|     зберігання    | соціально- |
|  |     |     |    |       |       | тимчасового| з особового |---------------------------| правових  |
|  |     |     |    |       |       | зберігання |  складу  |       |       |  питань,  |
|  |     |     |    |       |       |       |       |   кг   | пакувань  | виконаних за|
|  |     |     |    |       |       |       |       |       |       |   рік   |
|  |     |     |    |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  |     |     |    |всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|
|  |     |     |    |   | юр. |   | юр. |   | юр. |   | юр. |   | юр. |   | юр. |   | юр. |
|  |     |     |    |   |особи |   |особи |   |особи |   |особи |   |особи |   |особи |   |особи |
|----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 |  2  |  3  |  4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  |Трудові |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |архіви, |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |створені:|     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  |- при  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |міських |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |радах;  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  |- при  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |районних |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |радах;  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  |- при  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |сільських|     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |та    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |селищних |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |радах  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник архівної установи    Підпис    Ініціали, прізвище
 00.00.00
 
              Пояснення
       до звіту про створення та організацію
           роботи трудових архівів
 
   Звіт про створення та організацію роботи трудових архівів
складають Держкомархів, Державний архів в Автономній Республіці
Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні
відділи райдержадміністрацій та міських рад.
   Звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 зазначається валова нумерація показників;
   у графі 2 - назви архівів;
   у графі 3 - загальна кількість архівів;
   у графі 4 - кількість архівів, що є юридичними особами;
   у графах 5-6 - кількість штатних працівників;
   у графах 7-8 - площа архівосховищ в кв.м;
   у графах 9-12 - кількість од.зб. тимчасового зберігання та з
особового складу;
   у графах 13-15 - кількість виборчої документації тимчасового
зберігання;
   у графах 17-18 - кількість запитів із соціально-правових
питань, виконаних за рік.
   Звіт складається  на  підставі  звітів архівних відділів
райдержадміністрацій і міських рад.
   У звіті подаються відомості про створення та організацію
трудових архівів, які тимчасово зберігають документи, нагромаджені
у  процесі  документування  службових,  трудових  або  інших
правовідносин юридичних і фізичних осіб,  та  інші  архівні
документи, що не належать до Національного архівного фонду за
станом на 1 грудня.
   Звіт підписується керівником архівної установи.
   Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономної Республіці Крим, державним
архівам областей, міст Києва і Севастополя до 10 грудня; Державний
архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст
Києва і Севастополя - Держкомархіву України до 5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   213    |          |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner