Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 672/5 від 24.04.2008

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 15.04.97 N 149/7


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.10.2008 N 1238
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 листопада 2008 р.
                   за N 1084/15775
 
 
         Про затвердження Змін до деяких
       нормативно-правових актів Міністерства
      фінансів України з бухгалтерського обліку
 
 
   Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені
Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України, що додаються.
 
   2. Управлінню   методології   бухгалтерського   обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний
строк у встановленому порядку  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
 
 Міністр                        В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   14.10.2008 N 1238
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 листопада 2008 р.
                   за N 1084/15775
 
 
               ЗМІНИ
     до деяких нормативно-правових актів Міністерства
      фінансів України з бухгалтерського обліку
 
 
   1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689:
 
   1.1. У  першому реченні абзацу першого пункту 16 слова
"державні (казенні) та комунальні підприємства - вартість майна,
отриманого" замінити словами "а також вартість основних засобів,
отриманих у довірче управління або".
 
   1.2. У третьому реченні підпункту 16.1 слово "або" замінити
словами "вартість, а також".
 
   2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про
фінансові результати" ( z0397-99  ),  затвердженому  наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції  України  21.06.99  за
N 397/3690:
 
   2.1. Абзац перший пункту 6 доповнити другим реченням такого
змісту: "Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків,
окрім розділу III, грошові показники якого наводяться в гривнях з
копійками".
 
   2.2. У пункті 28 слова "необоротних активів і майнових
комплексів" виключити.
 
   2.3. У  пункті  31 слова "необоротних активів, майнових
комплексів" виключити.
 
   3. У пункті 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, слово
"продажу" виключити.
 
   4. У  Положенні  (стандарті)  бухгалтерського  обліку  8
"Нематеріальні  активи",  затвердженому  наказом  Міністерства
фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:
 
   4.1. Пункт 20 викласти в такій редакції:
   "20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти
якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою
регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не
відрізнялася від справедливої вартості".
 
   4.2. У пункті 34 слово "продажу" виключити.
 
   5. Пункт 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17
"Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 28.12.2000 N 353 ( z0047-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238, викласти в
такій редакції:
   "9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він
виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в
результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств),
які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток)".
 
   6. В  абзаці  першому  пункту  16 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99
N 176 ( z0553-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.09.99 за N 553/3846:
 
   6.1. У першому реченні слова "або негативного гудвілу, які
виникають" замінити словами "що виникає".
 
   6.2. Друге речення виключити.
 
   7. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5),
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 28.10.2003 N 602) ( z1029-03 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:
 
   7.1. У розділі I "Нематеріальні активи":
   7.1.1. У рядку 030 слова "знаки для товарів і послуг"
замінити словами "комерційні позначення".
   7.1.2. У рядку 050 слова "Авторські та суміжні з ними права"
замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права".
   7.1.3. Доповнити розділ рядком 090 "Гудвіл".
 
   7.2. У розділі II "Основні засоби":
   7.2.1. Доповнити  розділ  рядком  105   "Інвестиційна
нерухомість".
   7.2.2. У рядку 160 слова "Робоча і продуктивна худоба"
замінити словом "Тварини".
   7.2.3. Текст рядка 264 викласти в такій редакції:
   "первісна (переоцінена)  вартість  повністю  амортизованих
основних засобів (264)_____
   основні засоби  орендованих  цілісних майнових комплексів
(2641)____".
   7.2.4. Текст рядка 265 викласти в такій редакції:
   "З рядка 260 графа 8
   вартість основних  засобів,  призначених  для  продажу
(265)_______
   залишкова вартість  основних засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій (2651)_______".
   7.2.5. Доповнити розділ рядком такого змісту:
   "З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості,
оціненої за справедливою вартістю (269)_______".
 
   7.3. У розділі III "Капітальні інвестиції":
   7.3.1. У рядку 320 слова "Формування  основного  стада"
замінити  словами  "Придбання  (вирощування)  довгострокових
біологічних активів".
   7.3.2. Доповнити розділ рядками такого змісту:
   "З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість (341)________
   фінансові витрати,  включені  до  капітальних  інвестицій
(342)_______".
 
   7.4. У розділі V "Доходи і витрати":
   7.4.1. Назву рядка 580 викласти в такій редакції: "Доходи від
об'єднання підприємств".
   7.4.2. Назву рядка 590 викласти в такій редакції: "Результат
оцінки корисності".
   7.4.3. Доповнити розділ рядком такого змісту:
   "З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції основної діяльності (633)_______".
 
   7.5. У розділі VIII "Запаси":
   7.5.1. У  рядку  870  слова "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі" замінити словами "Поточні біологічні активи".
   7.5.2. Доповнити розділ рядком такого змісту:
   "З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
(926) _______".
 
   7.6. У розділі IX "Дебіторська заборгованість" у графі 4
цифру "3" замінити цифрами "12", у графі 5 цифри "3" і "6"
замінити відповідно цифрами "12" і "18", у графі 6 цифри "6" і
"12" замінити відповідно цифрами "18" і "36".
 
   7.7. Після розділу XIII доповнити розділами XIV "Біологічні
активи" і XV "Фінансові результати від первісного визнання та
реалізації  сільськогосподарської  продукції  та  додаткових
біологічних активів", які подаються підприємствами, що здійснюють
сільськогосподарську діяльність, такого змісту:
 
           "XIV. Біологічні активи
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Групи  | Код |                   Обліковуються за первісною вартістю             | Обліковуються за справедливою вартістю |
| біологічних |рядка|--------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------|
|  активів  |   | залишок на початок|надійшло|  вибуло за рік |нарахо-|втрати від|вигоди від| залишок на кінець|залишок|надійшло| зміни |вибуло|залишок|
|       |   |    року    | за рік |          | вано |зменшення | віднов- |    року    |  на | за рік |вартості|за рік| на  |
|       |   |-------------------|    |-------------------|аморти-|корисності| лення  |-------------------|початок|    | за рік |   |кінець |
|       |   |первісна| накопи- |    |первісна| накопи- | зації |     |корисності|первісна| накопи- | року |    |    |   | року |
|       |   |вартість|чена амор-|    |вартість|чена амор-|за рік |     |     |вартість|чена амор-|    |    |    |   |    |
|       |   |    | тизація |    |    | тизація |    |     |     |    | тизація |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|   1   | 2 |  3  |   4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9   |   10  |  11  |   12  | 13  |  14  |  15  | 16 | 17  |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Довгострокові|1410 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|біологічні  |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|активи -   |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|усього    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|в тому    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|числі:    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|робоча худоба|1411 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|продуктивна |1412 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|худоба    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|багаторічні |1413 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|насадження  |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|       |1414 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші     |1415 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|довгострокові|   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|біологічні  |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|активи    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Поточні   |1420 |    |  Х   |    |    |  Х   | Х  |     |     |    |   Х  |    |    |    |   |    |
|біологічні  |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|активи -   |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|усього    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|в тому    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|числі:    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|тварини на  |1421 |    |  Х   |    |    |  Х   | Х  |     |     |    |   Х  |    |    |    |   |    |
|вирощуванні |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|та відгодівлі|   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|біологічні  |1422 |    |  Х   |    |    |  Х   | Х  |     |     |    |   Х  |    |    |    |   |    |
|активи в   |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|стані    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|біологічних |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|перетворень |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|(крім тварин |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|на      |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|вирощуванні |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|та      |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|відгодівлі) |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|       |1423 |    |  Х   |    |    |  Х   | Х  |     |     |    |   Х  |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші поточні |1424 |    |  Х   |    |    |  Х   | Х  |     |     |    |   Х  |    |    |    |   |    |
|біологічні  |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|активи    |   |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Разом    |1430 |    |     |    |    |     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З рядка 1430 графа 5  вартість біологічних (1431) ____________
і графа 14       активів, придбаних за
            рахунок цільового
            фінансування
 
З рядка 1430 графа 6  залишкова вартість
і графа 16       довгострокових    (1432) ____________
            біологічних активів,
            первісна вартість
            поточних біологічних
            активів і справедлива
            вартість біологічних
            активів, утрачених
            унаслідок
            надзвичайних подій
 
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість
і графа 17       біологічних активів, (1433) ____________
            щодо яких існують
            передбачені
            законодавством
            обмеження права
            власності
 
     XV. Фінансові результати від первісного визнання
     та реалізації сільськогосподарської продукції
        та додаткових біологічних активів
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  | Код | Вартість |  Витрати,  |Результат від|Уцінка| Виручка |Собівартість|Фінансовий результат |
|   показника   |рядка|первісного| пов'язані з | первісного |   |  від  | реалізації |  (прибуток +,   |
|          |   | визнання | біологічними | визнання  |   |реалізації|      |  збиток -) від   |
|          |   |     |перетвореннями|-------------|   |     |      |---------------------|
|          |   |     |       |дохід|витрати|   |     |      |реалізації|первісного|
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     | визнання |
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     |  та  |
|          |   |     |       |   |    |   |     |      |     |реалізації|
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|     1     | 2 |  3   |   4    | 5 |  6  | 7  |  8   |   9   |  10  |  11  |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та    |1500 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи рослинництва |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|зернові і      |1510 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|зернобобові     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з них:       |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|пшениця       |1511 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соя         |1512 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соняшник      |1513 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|ріпак        |1514 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|цукрові буряки   |1515 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|(фабричні)     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|картопля      |1516 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|плоди (зерняткові, |1517 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|кісточкові)     |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція   |1518 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|рослинництва    |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1519 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи рослинництва |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та    |1520 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи тваринництва |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|приріст живої маси |1530 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|- усього      |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з нього:      |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|великої       |1531 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|рогатої худоби   |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|свиней       |1532 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|молоко       |1533 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|вовна        |1534 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|яйця        |1535 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція   |1536 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|тваринництва    |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1537 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи тваринництва |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|продукція рибництва |1538 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|          |1539 |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Сільськогосподарська|1540 |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|продукція та    |   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|додаткові біологічні|   |     |       |   |    |   |     |      |     |     |
|активи - разом   |   |     | (     ) |   | (  ) |   |     | (    ) |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                ".
 
   8. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185:
 
   8.1. Субрахунки "192 Негативний гудвіл" і "743 Дохід від
реалізації майнових комплексів" виключити.
 
   8.2. Назву субрахунку 025 викласти  в  такій  редакції:
"Матеріальні цінності довірителя".
 
   9. В  Інструкції  про  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 893/4186:
 
   9.1. Перше речення абзацу другого розділу "Клас 1. Необоротні
активи" викласти в такій редакції:
   "На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного
обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних
активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на
праві господарського відання, на праві оперативного управління,
отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи  за
договором оренди цілісного майнового комплексу".
 
   9.2. У тексті до рахунку 19 "Гудвіл":
   9.2.1. В абзаці першому слова "і негативний гудвіл, що
виникають" замінити словами "що виникає".
   9.2.2. В абзаці другому субрахунок "192 "Негативний гудвіл""
виключити.
   9.2.3. Абзац четвертий виключити.
   9.2.4. В  абзаці  шостому слова "і негативного гудвілу"
виключити.
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий-шостий вважати відповідно
абзацами четвертим-п'ятим.
 
   9.3. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал" абзац
восьмий  доповнити словами "зокрема капітал у сумі вартості
необоротних активів, отриманих за договором оренди  цілісних
майнових комплексів".
 
   9.4. У тексті до рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди" абзац перший доповнити словами "а також за оборотні
матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором
оренди цілісного майнового комплексу".
 
   9.5. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":
   9.5.1. В  абзаці  третьому  субрахунок  "743 "Дохід від
реалізації майнових комплексів"" виключити.
   9.5.2. Абзац шостий виключити.
   9.5.3. В абзаці дев'ятому слова "від вартості негативного
гудвілу, яка визнається доходом" замінити словами "від перевищення
вартості частки покупця у  справедливій  вартості  придбаних
ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань
об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств
та/або видів їх господарської діяльності".
   У зв'язку з цим абзаци сьомий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим-восьмим.
 
   9.6. У тексті до рахунку 02 "Активи на відповідальному
зберіганні":
   9.6.1. В абзаці другому назву субрахунку 025 викласти в такій
редакції: "Матеріальні цінності довірителя".
   9.6.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції:
   "На позабалансовому  рахунку  025  "Матеріальні  цінності
довірителя"  повіреним  ведеться  облік  товарно-матеріальних
цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні
доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний
облік  ведеться  за  назвою  товарно-матеріальних  цінностей,
місцезнаходженням і довірителями".
 
   9.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією
рахунків:
   9.7.1. За дебетом рахунків:
   "10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні  матеріальні
активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".
   37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10
"Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
   40 "Статутний капітал" з кредитом рахунку 42 "Додатковий
капітал".
   45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл" і
   42 "Додатковий капітал".
   70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 65 "Розрахунки
за страхуванням"".
   9.7.2. За кредитом рахунків:
   "10 "Основні  засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні
активи" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
   "42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунків 40 "Статутний
капітал" і 45 "Вилучений капітал".
   65 "Розрахунки за страхуванням" з дебетом рахунку 70 "Доходи
від реалізації".
   68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 10
"Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи"".
 
   9.8. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію
рахунків:
   9.8.1. За дебетом рахунку 19 "Гудвіл" з кредитом рахунку 74
"Інші доходи".
   9.8.2. За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" з дебетом рахунку
19 "Гудвіл"".
 
 Начальник Управління
 методології бухгалтерського
 обліку                        В.Пархоменко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner