Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 193 від 28.12.2007

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.09.2008 N 452
 
 
       Про нову редакцію Положення про Комісію
      з підготовки пропозицій господарському суду
        щодо кандидатур арбітражних керуючих
 
 
   З метою вдосконалення організації роботи Комісії з підготовки
пропозицій  господарському  суду  щодо кандидатур арбітражних
керуючих Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Положення про Комісію з  підготовки
пропозицій  господарському  суду  щодо кандидатур арбітражних
керуючих, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції  України  від  12.06.2003  N  154
( va154569-03 ), виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного департаменту з питань банкрутства Хорунжого Ю.А.
 
 Міністр                       Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   16.09.2008 N 452
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Комісію з підготовки пропозицій
        господарському суду щодо кандидатур
            арбітражних керуючих
 
 
   1. Комісію з підготовки пропозицій господарському суду щодо
кандидатур  арбітражних  керуючих  (далі - Комісія) утворено
Міністерством економіки України (далі - Міністерство) з метою
реалізації Державним департаментом з питань банкрутства покладених
на нього відповідно  до  Закону  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон) та Положення про Державний департамент
з питань банкрутства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19.04.2006 N 533 ( 533-2006-п ), повноважень, зокрема
в частині подання господарському суду кандидатур арбітражних
керуючих для державних підприємств або підприємств, у статутному
фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, у
разі порушення щодо них справи про банкрутство та в інших
випадках, передбачених Законом.
 
   2. Комісія  є  постійно  діючим  органом при Державному
департаменті з питань банкрутства.
 
   3. У роботі Комісія  керується  Законами  України  "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" ( 2343-12  ),  "Про  ліцензування  певних  видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Порядком розгляду та
подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних
керуючих, затвердженим наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 (  z0416-01  ),  іншими  законодавчими  та
нормативно-правовими актами, що регулюють питання відновлення
платоспроможності та діяльності арбітражного керуючого, а також
цим Положенням.
 
   4. Основними принципами роботи Комісії є:
   колегіальність та об'єктивність;
   повнота розгляду наданих документів;
   обґрунтованість прийнятих рішень;
   незалежність членів  Комісії  (недопущення  втручання  в
діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування).
 
   5. Основними  завданнями  Комісії  є  розгляд пропозицій
(звернень) щодо кандидатур арбітражних керуючих на підставі ухвали
господарського суду, які надані:
   територіальним органом Державного департаменту  з  питань
банкрутства;
   учасником провадження у справі про банкрутство;
   органом, уповноваженим  управляти  державним  майном  або
корпоративними правами держави;
   особами, які з власної ініціативи виявили бажання взяти
участь у справі про банкрутство.
 
   6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань  на
засіданнях приймає рішення щодо:
   погодження кандидатури арбітражного керуючого;
   відмови в  погодженні  запропонованої  кандидатури  з
обгрунтуванням її причин;
   відкладання розгляду звернення щодо кандидатури арбітражного
керуючого з обґрунтуванням причин;
   зняття з розгляду пропозиції (звернення) щодо кандидатури
арбітражного керуючого з обґрунтуванням причин.
 
   7. Комісія має право:
   отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на
неї завдань;
   залучати на  засідання  Комісії  в  разі  необхідності
відповідальних працівників  органів,  уповноважених  управляти
державним майном або державними корпоративними правами, за їх
згодою;
   запрошувати на засідання арбітражних керуючих, кандидатури
яких подано на розгляд;
   у разі відмови в погодженні або недостатності часу на розгляд
запропонованої кандидатури звертатись до господарського суду щодо
продовження терміну подання пропозицій;
   заслуховувати на засіданнях усні пояснення осіб, звернення
яких розглядаються, а також пояснення спеціалістів, радників та
експертів, залучених до роботи Комісії.
 
   8. Комісія зобов'язана:
   розглядати та  приймати  рішення  щодо кожного звернення
(пропозиції), яке надійшло до комісії;
   зберігати конфіденційність інформації;
   забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті
рішень;
   здійснювати інші повноваження, передбачені цим Положенням.
 
   9. Комісію очолює голова.
 
   10. Голова  та  склад  Комісії  затверджуються  наказом
Міністерства.
   Зміни до складу Комісії має право вносити в разі потреби
голова.
 
   11. Повноваження голови Комісії:
   скликає засідання Комісії;
   головує на засіданнях Комісії;
   керує діяльністю Комісії;
   дає розпорядження  та  доручення, обов'язкові для членів
Комісії;
   підписує листи на виконання рішень Комісії.
 
   12. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник голови Комісії.
 
   13. Члени Комісії мають рівні права та обов'язки.
   Члени Комісії мають право:
   вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань,
що належать до її відання, а також брати участь в обговоренні
рішень, висновків, рекомендацій у їх прийнятті чи ухваленні.
Пропозиція члена Комісії повинна бути проголосована на засіданні
Комісії;
   ознайомлюватись з матеріалами, поданими на їх розгляд;
   брати участь у прийняті рішень шляхом голосування;
   вносити пропозиції щодо підготовки засідань Комісії;
   висловлювати свою окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді як додаток до протоколу комісії, що є його невід'ємною
частиною.
   Члени комісії зобов'язані:
   брати участь у роботі Комісії;
   бути присутніми на засіданнях Комісії;
   виконувати доручення голови Комісії та його заступника.
 
   14. У роботі Комісії мають право брати участь представники:
   органів, уповноважених   управляти   майном   державних
підприємств, та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності становить більше 25 відсотків;
   неурядових громадських організацій;
   засобів масової інформації.
 
   15. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі
потреби, але не рідше ніж один раз на тиждень.
   Засідання Комісії скликають у разі необхідності з ініціативи
голови Комісії.
   Час та місце проведення засідання визначає голова Комісії.
   Про засідання Комісії її членів повідомляють не пізніше ніж
за один робочий день до його початку.
   Разом з повідомленням членам Комісії надають матеріали щодо
питань, які планують розглянути під час засідання.
   В окремих випадках матеріали щодо питань, які  планують
розглянути під час засідання, члени Комісії можуть одержувати під
час засідання.
 
   16. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює
Державний департамент з питань банкрутства.
 
   17. Якщо член Комісії не може бути присутнім на засіданні з
поважних причин, за його письмовим дорученням замість нього у
засіданні може брати участь його заступник або відповідальний
працівник. У разі відсутності такого доручення цей працівник має
право дорадчого голосу.
 
   18. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її складу.
 
   19. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
 
   20. Рішення, прийняті на засіданні Комісії, оформляються
протоколом, який підписують головуючий і члени Комісії.
 
 Директор Державного департаменту
 з питань банкрутства                 Ю.А.Хорунжий
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner