Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 303 від 10.08.2006

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.03.2006 N 97


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.08.2008 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 вересня 2008 р.
                   за N 857/15548
 
 
     Про затвердження Форми договору на здешевлення
       кредитів, залучених у 2003-2007 роках
        та в поточному році для серійного
        виробництва літаків Ан-148 і Ан-74
 
 
   Відповідно до пункту 4 Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної
комплексної програми  розвитку  авіаційної  промисловості  до
2010 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
2008 року N 441 ( 441-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Форму  договору  на здешевлення кредитів,
залучених у 2003-2007 роках та в поточному році для серійного
виробництва літаків Ан-148 і Ан-74, що додається.
 
   2. Департаменту   фінансово-економічного   забезпечення
промисловості (Кондрашов М.М.) подати наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Падалка В.Г.
 
 Міністр                       В.С.Новицький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   промислової політики України
                   26.08.2008 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 вересня 2008 р.
                   за N 857/15548
 
 
               ДОГОВІР
        на здешевлення кредитів, залучених
       у 2003-2007 роках та в поточному році
     для серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-74
 
 
 м. Київ               "____" __________ 2008 року.
 
   Міністерство промислової політики України в особі
 
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 ________________________________________, який діє на підставі
Положення  про  Міністерство  промислової  політики  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
 
N 1538, з одного боку, та ________________________________________
                (найменування юридичної особи -
 _________________________________________________________________
    підприємства або організації авіабудівної галузі)
 
(далі - підприємство авіабудівної галузі) в особі ________________
 
_________________________________________________________________,
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 який діє на підставі ___________________________________________,
 з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Мінпромполітики на умовах, визначених цим Договором,
відшкодовує підприємству авіабудівної галузі, що належить до сфери
його управління, суму фактично сплачених ним відсотків у 2008 році
за  користування  середньостроковим  (до  трьох  років)  або
довгостроковим (до  п'яти  років)  кредитом,  залученим  у
2003-2007 роках та в поточному році для серійного виробництва
літаків Ан-148 або Ан-74 (придбання обладнання, сировини, запасних
частин, виплати заробітної плати, випробування, сертифікація),
відповідно до кредитного договору від _________________ N ________
між банком і підприємством авіабудівної галузі.
 
   1.2. Сума  сплачених  підприємством  авіабудівної  галузі
відсотків за користування кредитом відшкодовується у розмірі
фактично сплачених, але  не  більше,  ніж  облікова  ставка
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за
користування кредитом, але не більше, ніж відсоткова ставка за
кредитом, залученим підприємством авіабудівної галузі.
 
   1.3. Відшкодування  здійснюється за умови, що відсоткова
ставка за кредитом, залученим підприємством авіабудівної галузі,
не перевищує 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на
дату нарахування відсотків.
 
   1.4. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення
будь-яких штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитом.
 
   1.5. Джерело фінансування: __________________________________
 
          2. Права та обов'язки Сторін
 
   2.1. Підприємство авіабудівної галузі на умовах, визначених
цим Договором, надає Мінпромполітики нотаріально засвідчену копію
кредитного договору, укладеного з банком, та довідку про надання
кредиту, видану банком, а також щомісяця до 7 числа наступного
періоду (у грудні - до 25 числа), належним чином оформлені
документи, що підтверджують його право на отримання компенсації:
   довідку-розрахунок банку про сплату відсотків за користування
кредитом у відповідний період;
   довідку-розрахунок банку  про сплату суми компенсації за
залученим кредитом у відповідний період;
   копію платіжного  доручення  про  сплату  відсотків  за
користування кредитом;
   підтвердження банку про відсутність позову до підприємства
авіабудівної галузі щодо стягнення заборгованості за кредитним
договором;
   звіт про виконані роботи з виробництва літаків АН-148 і АН-74
у разі, якщо кредит на фінансування таких робіт залучався у минулі
роки;
   перелік робіт (календарний план) з виробництва літаків АН-148
і АН-74 та звіт про їх виконання, на фінансування яких залучався
кредит у 2008 році;
   довідку про цільове використання кредиту, погоджену банком.
 
   2.2. Мінпромполітики зобов'язане:
   2.2.1. На запит підприємства авіабудівної галузі письмово
повідомляти його про наявність бюджетних коштів, передбачених для
виплати компенсації.
   2.2.2. Протягом 15 днів з  дати  отримання  документів,
передбачених у пункті 2.1 розділу 2 цього Договору, перевірити їх
достовірність та відповідність вимогам законодавства.
   2.2.3. У разі встановлення їх достовірності та відповідності
вимогам законодавства прийняти рішення про виплату компенсації на
умовах та в порядку, передбачених цим Договором та законодавством.
 
   2.3. У разі виявлення недоліків у поданих підприємством
авіабудівної галузі документах  негайно  повідомити  про  це
підприємство авіабудівної галузі та оформити двосторонній акт, у
якому зафіксувати невиконані умови договору,  для  прийняття
Мінпромполітики  рішення  щодо  неперерахування  підприємству
авіабудівної галузі сум компенсації.
 
   2.4. Після усунення виявлених недоліків Мінпромполітики та
підприємство авіабудівної галузі складають двосторонній акт, який
є підставою для прийняття рішення Мінпромполітики про виділення
сум компенсації.
 
   2.5. Рішення про виплату або неперерахування підприємству
авіабудівної галузі у 2008 році компенсації затверджується наказом
Мінпромполітики.
 
   2.6. Мінпромполітики здійснює перерахування сум компенсації в
межах наявних на реєстраційному рахунку Мінпромполітики  сум
бюджетних коштів, передбачених на цю мету, на поточний рахунок
 
підприємства авіабудівної галузі N _______________________________
             (номер рахунку, найменування банку, МФО)
на підставі платіжного  доручення  та  рішення  про  виплату
компенсації.
 
     3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
 
   3.1. У разі порушення  цього  Договору  Сторони  несуть
відповідальність, передбачену законодавством.
 
   3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або
неналежне виконання  цього  Договору,  якщо  воно  викликане
обставинами форс-мажору.
   Під обставинами форс-мажору слід розуміти обставини,  що
виникли поза волею сторін та які Сторони не могли передбачити при
підписанні або під час виконання договору, такі як: стихійні лиха;
екстремальні  погодні умови; пожежа; військові дії; заборона
експорту та імпорту; епідемії.
 
   3.3. Усі спори, що виникли між Сторонами при укладанні цього
Договору, або такі, що виникають у процесі його виконання,
вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити
шляхом переговорів, він вирішується згідно з законодавством.
 
        4. Термін дії Договору та інші умови
 
   4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє до 31 грудня 2008 року.
 
   4.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за
взаємною згодою Сторін та погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.
 
   4.3. Усі зміни і доповнення, унесені згідно з пунктом 4.2
цього Договору, є його невід ємними частинами.
 
   4.4. Цей Договір складений українською мовою  на  _____
сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну
силу.
 
       5. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
 Мінпромполітики:           Підприємство авіабудівної
 ___________________________     галузі:
 ___________________________     ____________________________
 Ідентифікаційний код згідно     ____________________________
 з ЄДРПОУ               Ідентифікаційний код згідно
 ___________________________     з ЄДРПОУ
 Поштовий індекс           ____________________________
 ___________________________     Поштовий індекс
 Місцезнаходження           ____________________________
 ___________________________     Місцезнаходження
 ___________________________     ____________________________
 Реєстраційний рахунок        ____________________________
 ___________________________     Поточний рахунок
 в ___________________ банку     ____________________________
 МФО _______________________     в ____________________ банку
 Телефакс: _________________     МФО ________________________
 Телефон: __________________     Телефакс: __________________
 Міністр промислової         Телефон: ___________________
 політики України __________     Керівник ___________________
 ___________________________      (підпис,прізвище,ініціали)
 
 (заступника Міністра)
 ____________________________
 (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М.П.                 М.П.
 
 Директор департаменту
 фінансово-економічного
 забезпечення промисловості             М.М.Кондрашов<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner