Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1192 від 23.06.1999

Про внесення змін до Положення про план приватизації майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

              Н А К А З
 
             07.07.2008 N 84
 
 
          Про затвердження Положення
       про порядок формування і затвердження
       вимог найманих працівників, профспілок
 
 
   Відповідно до положень Закону України "Про порядок вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 11 квітня 2007 року N 291 ( 291/2007 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок формування і затвердження
вимог найманих працівників, профспілок (додається).
 
   2. Структурним підрозділам Національної служби посередництва
і примирення:
   - забезпечити дотримання норм цього Положення при реалізації
повноважень  Національної  служби посередництва і примирення,
визначених статтею 15 Закону України "Про порядок вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 11 квітня 2007 року N 291 ( 291/2007 );
   - забезпечити  роз'яснення  норм  Положення  сторонам
соціально-трудових відносин.
 
   3. Текст Положення про порядок формування і затвердження
вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого пунктом 1
цього  наказу,  опублікувати  в Бюлетені Національної служби
посередництва і примирення.
 
   4. Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок
формування  і  затвердження  вимог  найманих працівників або
профспілки, затверджене наказом НСПП від 13.05.2003 року N 192
( v0192299-03 ).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення                 О.Окіс
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національної служби
                   посередництва і примирення
                   07.07.2008 N 84
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок формування і затвердження
       вимог найманих працівників, профспілок
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок формування і затвердження вимог
найманих працівників, профспілок (далі - Положення) визначає
правові та організаційні засади формування і затвердження вимог
найманих працівників, профспілок відповідно до вимог статей 2-4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
 
   1.2. Основні терміни:
   загальні збори найманих працівників - це правомочні зібрання
найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх
структурного підрозділу, на якому наймані працівники обговорюють
питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з
обговорюваних питань;
   конференція найманих працівників - це правомочні зібрання
представників  найманих  працівників  підприємства,  установи,
організації  (делегатів  конференції),  на якому представники
найманих працівників обговорюють питання внутрішньої діяльності і
приймають колективне рішення з обговорюваних питань;
   найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим
договором на підприємстві, в установі та організації, в їх
об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;
   вимоги найманих  працівників, профспілок - це пропозиції
найманих працівників чи профспілки, їх об'єднання або інших
уповноважених цими найманими працівниками органів, висунуті у
категоричній формі, сформовані, затверджені  і  документально
оформлені відповідно до положень статей 2-4 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР  )  до  власника  або уповноваженого ним органу
(представника) з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення
чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного
договору,  угоди або окремих їх положень; невиконання вимог
законодавства про працю;
   підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або  органом  місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому Господарським кодексом ( 436-15 ) та іншими
законами України;
   структурні підрозділи - цехи, відділи, інші господарські
підрозділи (у тому числі відокремлені), що діють на підставі
положення, затвердженого  керівником  підприємства  (установи,
організації)  або в іншому порядку, встановленому в статуті
(положенні) підприємства (установи, організації) і очолюються
керівником  структурного  підрозділу,  який  призначається
(затверджується) на посаду керівником підприємства (установи,
організації).
   окремі категорії найманих працівників -  групи  найманих
працівників,  які належать до однієї відповідної професії з
відповідним рівнем освіти та відповідною спеціалізацією і які
виконують відповідний кваліфікаційний рівень робіт (групи професій
відповідно до Національного класифікатору України "Класифікатор
професій" ( vb375609-05, vc375609-05 ));
   трудовий колектив - це усі громадяни, які своєю працею беруть
участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі
трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з підприємством;
   професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом  їх  професійної  (трудової)  діяльності
(навчання);
   профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом
(положенням)  профспілки,  об'єднання  профспілок, через який
профспілка здійснює свої повноваження;
   роботодавець - власник підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої
належності або уповноважений ним орган (представник) чи фізична
особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
 
       2. Формування вимог найманих працівників
      та визначення органу чи особи, які будуть
     представляти їх інтереси, на виробничому рівні
 
   2.1. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) вимоги найманих працівників (окремої категорії
найманих  працівників)  на  виробничому  рівні  формуються і
затверджуються  загальними  зборами  (конференцією)  найманих
працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються
чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового
колективу підприємства, установи, організації, їх структурного
підрозділу.
   Разом із  висуненням  вимог збори (конференція) найманих
працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їх
інтереси.
   Відповідно до частини другої статті 3 Закону ( 137/98-ВР )
уповноважений найманими працівниками на представництво орган є
єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту
припинення такого спору (конфлікту).
 
   2.2. Затвердження  вимог  найманих  працівників  (окремої
категорії найманих працівників) і визначення органу чи особи
(осіб),  які  будуть  представляти  їх  інтереси,  зборами
(конференцією) найманих працівників здійснюється наступним чином:
   2.2.1. У роботі зборів (конференції) найманих працівників
мають право брати участь усі працюючі штатні наймані працівники
підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу
(окремої категорії найманих працівників).
   2.2.2. У роботі зборів (конференції) найманих працівників
також мають право брати участь власник або уповноважений ним орган
(представник), представники місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, працівники Національної служби
посередництва і примирення та за згодою учасників даних зборів
(конференції) інші представники об'єднань громадян.
   2.2.3. Збори (конференція) найманих працівників скликаються з
ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації чи
іншого  уповноваженого  найманими  працівниками  органу  або
ініціативної групи найманих  працівників  (окремої  категорії
найманих працівників), а також за пропозицією не менш як третини
від загальної кількості працюючих штатних найманих працівників
підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.
   2.2.4. Інформація про скликання зборів (конференції) найманих
працівників  доводиться  до  відома  найманих  працівників
підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу
(окремої категорії найманих працівників), як правило, не пізніш як
за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу
скликання, місця проведення зборів (конференції), питань, які
передбачається винести на їх обговорення.
   2.2.5. У випадках, коли скликання зборів найманих працівників
утруднене через багатозмінність або територіальну роз'єднаність
цехів,  відділів  та  інших  структурних підрозділів, можуть
скликатися конференції найманих працівників.
   Норми представництва, як правило, встановлюються наступні:
   - на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю
найманих працівників до 300 осіб - 1 представник від 5 найманих
працівників;
   - на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю
найманих працівників від 300 до 1000 осіб - 1 представник від 10
найманих працівників;
   - на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю
найманих працівників від 1000 до 3000 осіб - 1 представник від 20
найманих працівників;
   - на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю
найманих працівників від 3000 до 6000 осіб - 1 представник від 30
найманих працівників;
   - на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю
найманих працівників від 6000 осіб - 1 представник від 40 найманих
працівників.
   За рішенням  ініціаторів  скликання  конференції найманих
працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші
норми  представництва на засадах пропорційного представництва
найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх
структурного підрозділу.
   Представники найманих працівників для участі в конференції
(делегати конференції) обираються зборами найманих працівників
всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації
шляхом відкритого або таємного голосування.
   2.2.6. Ініціатори скликання зборів (конференції) найманих
працівників повинні в терміни, визначені в п.п. 2.2.4. цього
Положення, повідомити про скликання зборів (конференції) найманих
працівників, власника або уповноважений ним орган (представника).
Та в першу чергу адміністрацію того підприємства, установи,
організації  чи їх структурного підрозділу, де безпосередньо
працюють учасники зазначених зборів (конференції).
   2.2.7. Власник або уповноважений ним орган (представник) по
можливості сприяє ініціаторам проведення зборів (конференції)
найманих працівників у їх підготовці і проведенні, надає необхідні
приміщення для проведення зборів (конференції).
   2.2.8. Збори  найманих  працівників  є  правомочними при
наявності на них більше половини працюючих найманих працівників,
які є штатними працівниками підприємства, установи, організації чи
їх структурного підрозділу.
   Конференція представників (делегатів конференції) найманих
працівників є правомочною, якщо в ній бере участь не менше трьох
четвертих  обраних  представників (делегатів конференції) від
працюючих найманих працівників, які є штатними  працівниками
підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного
підрозділу.
   2.2.9. При розгляді і вирішенні питань щодо формування та
затвердження вимог найманих працівників  збори  (конференція)
найманих працівників керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і
законами України, Законом  України  "Про  порядок  вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), указами
Президента України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
   2.2.10. До  компетенції  зборів  (конференції)  найманих
працівників належить:
   1) формування і затвердження вимог найманих працівників;
   2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси
найманих працівників.
   2.2.11. Збори (конференцію) найманих працівників відкриває
керівник ініціативного органу або один із членів ініціативної
групи найманих працівників, або особа, яка представляє інтереси
найманих працівників (не менше як третини від загальної кількості
відповідних працюючих штатних найманих працівників, які ініціювали
проведення цих зборів (конференції).
   Для ведення  зборів  (конференції)  найманих  працівників
обирається голова зборів (конференції).
   Для ведення зборів (конференції) найманих працівників може
обиратися президія зборів (конференції) найманих працівників.
   Для ведення  протоколу  зборів  (конференції)  найманих
працівників обирається секретар зборів (конференції).
   Для визначення правомочності проведення зборів (конференції)
найманих працівників та підрахунку голосів  при  голосуванні
обирається мандатна (лічильна) комісія.
   Після доповіді голови мандатної (лічильної) комісії щодо
правомочності проведення зборів (конференції) найманих працівників
затверджується її порядок денний та порядок (регламент) роботи.
   2.2.12. За   результатами  розглянутих  питань  збори
(конференція) найманих працівників приймають відповідне рішення.
   Рішення зборів (конференції) найманих працівників приймаються
відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі,
коли  за  них проголосувала така кількість учасників зборів
(конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж
половини  працюючих  членів трудового колективу підприємства,
установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу.
   2.2.13. За  результатами  зборів  (конференції)  найманих
працівників складається протокол, який підписується головою і
секретарем зборів (конференції) найманих працівників (додатки 1,
2).
   До протоколу  зборів  (конференції)  найманих працівників
додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист
учасників зборів або реєстраційний лист делегатів конференції та
протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.
 
   2.3. Формування та затвердження вимог найманих працівників
(окремої категорії найманих працівників ) і визначення органу чи
особи, які будуть представляти їх інтереси, може здійснюватися
шляхом збору підписів найманих працівників таким чином:
   2.3.1. За  ініціативою  виборного  органу   первинної
профспілкової  організації чи іншого уповноваженого найманими
працівниками органу, або ініціативної групи найманих працівників
(окремої  категорії  найманих  працівників ), або особи, що
представляє інтереси найманих працівників (не менше як третини від
загальної кількості працюючих штатних найманих працівників) і яка
є членом відповідного трудового колективу, може бути проведене
формування і затвердження вимог найманих працівників (окремої
категорії найманих працівників) та визначення органу чи особи, які
будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів.
   2.3.2. Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог
найманих працівників (окремої категорії найманих працівників)
шляхом збору підписів, виготовляють підписні листи, в  яких
зазначаються пропоновані вимоги найманих працівників та орган чи
особа, що пропонується для представлення інтересів  найманих
працівників. Форма підписного листа додається (додаток 3).
   2.3.3. Наймані працівники розглядають пропозиції щодо вимог
найманих працівників та органу чи особи, які пропонуються для
представництва їх інтересів, і добровільно ставлять свої підписи в
підписному листі.
   2.3.4. Після завершення збору підписів найманих працівників
результати збору підписів узагальнюються органом, уповноваженим
представляти інтереси найманих працівників, про що складається
протокол (додаток 4).
   2.3.5. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) вимоги найманих працівників вважаються чинними за
наявності у підписних листах не менше половини підписів членів
трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх
структурного підрозділу.
 
      3. Формування вимог найманих працівників,
       профспілки (профспілок) на галузевому,
       територіальному чи національному рівнях
 
   3.1. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР  )  вимоги  найманих  працівників на галузевому,
територіальному  чи  національному  рівнях  формуються  і
затверджуються наступним чином:
   - у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє
профспілка, об'єднання профспілок (представництво від найманих
працівників надається окремо на  кожний  випадок  виникнення
колективного  трудового  спору  (конфлікту) шляхом проведення
відповідних зборів (конференцій) найманих працівників) - рішенням
виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок
(згідно з вимогами відповідного статуту профспілки, об'єднання
профспілок);
   - у  випадках,  коли  інтереси  найманих  працівників
представляють  інші уповноважені ними організації (органи) -
конференцією представників підприємств, установ,  організацій,
обраних зборами (конференцією) найманих працівників підприємств,
установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору
(конфлікту).
 
   3.2. Затвердження вимог найманих працівників і визначення
органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією
найманих працівників здійснюється у наступному порядку:
   3.2.1. У роботі конференції найманих працівників мають право
брати участь усі обрані ними представники (делегати конференції)
зі штатного складу працюючих на той час найманих працівників
(окремої категорії найманих працівників) підприємств, установ,
організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).
   3.2.2. У роботі зборів (конференції) найманих працівників
також мають право брати участь власник або уповноважений ним орган
(представник), представники місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, депутати місцевих та обласних
рад, народні депутати України, працівники Національної служби
посередництва і примирення та за згодою учасників конференції інші
заінтересовані органі та представники об'єднань громадян.
   3.2.3. Конференція найманих  працівників  скликається  за
ініціативою  виборного  профспілкового  органу  чи  іншого
уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної
групи  найманих  працівників  (окремої  категорії  найманих
працівників).
   3.2.4. Інформація  щодо  проведення  конференції найманих
працівників доводиться до відома найманих працівників підприємств,
установ, організацій відповідної галузі або території не пізніш як
за два тижні до її проведення з зазначенням часу скликання, місця
проведення конференції, питань, які передбачається винести на її
обговорення та з урахуванням часу, необхідного для проведення
зборів  (конференцій)  для  обрання відповідних представників
(делегатів конференції) та їх прибуття на місце її проведення.
   3.2.5. Норми представництва на конференцію визначаються таким
чином:
   - на територіальному рівні - 1 представник від 100 найманих
працівників;
   - на галузевому рівні - 1 представник від 500 найманих
працівників (в галузях, в яких  працює  більше  200  тисяч
працівників, - 1 представник від 2000 найманих працівників, в яких
працює більше 500 тисяч працівників, - 1 представник від 5000
найманих працівників).
   За рішенням ініціаторів  скликання  конференції  найманих
працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші
норми представництва на засадах пропорційного  представництва
найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної
галузі або території.
   Представники найманих працівників для участі в конференції
найманих працівників обираються зборами (конференціями) найманих
працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі
або території (в т.ч. окремої категорії найманих працівників)
шляхом відкритого або таємного голосування, а в разі неможливості
проведення зборів з організаційних причин - шляхом збору підписів
(окремо на кожному підприємстві, установі, організації відповідної
галузі або території).
   3.2.6. Ініціатори скликання конференції найманих працівників
повідомляють про скликання конференції власника або уповноважений
ним орган (представника). Та в першу чергу адміністрації тих
підприємств, установ, організацій, де безпосередньо  працюють
учасники цієї конференції.
   3.2.7. Власник або уповноважений ним орган (представник) по
можливості сприяє ініціаторам проведення конференції найманих
працівників у її підготовці і проведенні,  надає  необхідні
приміщення для проведення конференції.
   3.2.8. Конференція найманих працівників є правомочною, якщо в
ній бере участь не менше трьох четвертих обраних представників
найманих працівників (делегатів конференції).
   3.2.9. При розгляді і вирішенні питань конференція найманих
працівників керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України,  Законом України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), указами Президента
України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.
   3.2.10. До  компетенції  конференції найманих працівників
належить:
   1) формування і затвердження вимог найманих працівників;
   2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси
найманих працівників.
   3.2.11. Конференцію найманих працівників відкриває керівник
ініціативного  органу або один із членів ініціативної групи
найманих працівників.
   Для ведення  конференції  найманих працівників обирається
голова конференції.
   Для ведення  протоколу  конференції  найманих працівників
обирається секретаріат конференції.
   Для ведення конференції найманих працівників може обиратися
президія конференції найманих працівників.
   Для визначення правомочності проведення конференції найманих
працівників та підрахунку голосів при голосуванні обирається також
мандатна (лічильна) комісія.
   Після доповіді голови мандатної (лічильної) комісії щодо
правомочності  проведення  конференції  найманих  працівників
затверджується її порядок денний та порядок (регламент) роботи.
   3.2.12. З  результатами  розгляду  питань на конференції
приймається відповідне рішення.
   Рішення конференції  найманих  працівників  приймаються
відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі,
коли за них проголосувала така кількість представників (делегатів
конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж
половини працюючих найманих працівників тих підприємств, установ,
організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) і
делегували зазначених представників на цю конференцію.
   Рішення конференції найманих працівників підписується головою
і секретарем конференції найманих працівників.
   3.2.13. За результатами конференції найманих  працівників
складається протокол, який підписується головою і секретарем
конференції (додаток 5).
   До протоколу  конференції  найманих працівників додаються
матеріали реєстрації її учасників (реєстраційний лист делегатів
конференції) та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії.
 
    4. Оформлення вимог найманих працівників, профспілок
 
   4.1. Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР  )  вимоги  найманих  працівників, профспілки чи
об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом (додатки
1, 2, 4, 5).
 
   5. Направлення вимог найманих працівників, профспілок
   власнику або уповноваженому ним органу (представнику)
 
   5.1. Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання
профспілок,  оформлені  відповідним  протоколом,  надсилаються
власнику або уповноваженому ним органу (представнику). Враховуючи
при цьому те, що належною стороною у колективних трудових спорах
(конфліктах) з питань оплати праці є юридична особа (підприємство,
установа, організація), з якою найманими працівниками укладено
трудовий договір.
 
   5.2. Дата вручення вимог найманих працівників, профспілки чи
об'єднання профспілок власнику або уповноваженому ним органу
(представнику) повинна бути зафіксована в журналі, або в інших
реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції, або в формі
підпису безпосередньо власника  чи  керівника  уповноваженого
власником органу (представника) на другому екземплярі вимог, що
залишається у представника найманих працівників, або поштовим
документом  (квитанцією),  що  підтверджує  відправку  вимог
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 
 
                   Додаток 1
 
 
               ПРОТОКОЛ
          зборів найманих працівників
    _________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
 
 
 "____"___________200_ року       _________________________
                     (назва населеного пункту)
 
 
   Чисельний склад найманих працівників: _____ осіб
 
   Присутні: _____ працівників підприємства (реєстраційний лист
додається)
 
             Порядок денний:
 
   1. Обговорення вимог найманих працівників до власника або
уповноваженого ним органу (представника).
 
   2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти
інтереси найманих працівників.
 
   1. Слухали:
   Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника).
 
  Виступили:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Вирішили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника):
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |           Зміст вимог           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|2.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|3.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|4.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|...    |                           |
------------------------------------------------------------------
 
   і направити  їх  власнику або уповноваженому ним органу
(представнику).
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб),
що буде представляти інтереси найманих представників.
 
   Виступили:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Вирішили: Доручити представляти інтереси найманих працівників
підприємства (установи, організації), у тому числі формувати
примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для  вирішення
колективного трудового спору,
 
   Варіант 1: первинній профспілковій організації в особі її
виборного органу підприємства (установи, організації).
 
   Варіант 2: уповноваженому органу в складі:
 
   1)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Варіант 3:   ______________________________________________
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
 Голова зборів    __________     _________________________
            (підпис)      (ініціали та прізвище)
 Секретар       __________     _________________________
            (підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 2
 
 
               ПРОТОКОЛ
         конференції найманих працівників
    _________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
 
 "____"_______________200_ року     _________________________
                     (назва населеного пункту)
 
 
   Чисельний склад найманих працівників: _____ осіб
 
   Присутні: ________ делегатів конференції (реєстраційний лист
додається)
 
             Порядок денний:
 
   1. Обговорення вимог найманих працівників до власника або
уповноваженого ним органу (представника).
   2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти
інтереси найманих працівників.
 
   1. Слухали:
   Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника).
 
  Виступили:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Вирішили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника):
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |           Зміст вимог           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|2.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|3.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|4.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|...    |                           |
------------------------------------------------------------------
 
   і направити їх власнику або уповноваженому  ним  органу
(представнику).
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб),
що буде представляти інтереси найманих представників.
 
  Виступили:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Вирішили: Доручити представляти інтереси найманих працівників
підприємства (установи, організації), у тому числі формувати
примирні  органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення
колективного трудового спору,
 
   Варіант 1: первинній профспілковій організації в особі її
виборного органу підприємства (установи, організації).
 
   Варіант 2: уповноваженому органу в складі:
 
   1)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Варіант 3: _________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
 Голова зборів    __________     _________________________
            (підпис)      (ініціали та прізвище)
 Секретар       __________     _________________________
            (підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток З
 
 
             ПІДПИСНИЙ ЛИСТ
       по висуненню вимог найманих працівників
     підприємства, установи, організації до власника
      або уповноваженого ним органу (представника)
     та по визначенню органу, який буде представляти
         інтереси найманих працівників
 
 
   Ми, наймані працівники_______________________________________
               (повна назва підприємства, установи,
                    організації)
 
висуваємо такі вимоги  до  власника  або уповноваженого ним
органу (представника)____________________________________________
             (повна назва підприємства, установи,
                  організації)
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |           Зміст вимог           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|2.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|3.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|4.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|...    |                           |
------------------------------------------------------------------
 
   Оформити наші вимоги протоколом, направити їх власнику або
уповноваженому  ним  органу,  представляти  наші  інтереси в
колективному трудовому спорі, у тому числі формувати примирні
органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного
трудового спору, доручаємо
 
   Варіант 1: первинній профспілковій організації (в особі її
виборного органу) підприємства, установи, організації.
 
   Варіант 2: уповноваженому органу в складі:
 
   1)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3)___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Варіант 3: _________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Чисельний склад       найманих       працівників:
______________________________________________________________осіб
     (повна назва підприємства, установи, організації
         чи їх структурного підрозділу)
 
        Підписний лист підписало________осіб
 
   Підписи членів представницького органу:
1)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
2)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
4)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
5)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
6)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
7)________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
 
                   Додаток 4
 
 
               ПРОТОКОЛ
     засідання органу, уповноваженого представляти
      інтереси найманих працівників підприємства,
        установи, організації в колективному
             трудовому спорі
 
 
 "__"______________ 200_ року      _________________________
                     (назва населеного пункту)
 
   Присутні:
 
   1.
   2.
   3.
 
             Порядок денний:
 
   1. Оформлення вимог до власника або уповноваженого ним органу
(представника).
 
   2. Формування списку органу, який буде представляти інтереси
найманих працівників в колективному трудовому спорі.
 
   3. Направлення вимог найманих  працівників  підприємства,
установи, організації власнику або уповноваженому ним органу
(представнику).
 
   1. Слухали: інформацію  про  оформлення  вимог  найманих
працівників  до  власника  або  уповноваженого  ним  органу
(представника).
 
   Виступив:________________________ з інформацією про висунення
вимог  найманими  працівниками   підприємства,  установи,
 організації  до  власника  або  уповноваженого  ним  органу
(представника) шляхом збору підписів. Відповідно до частини першої
статті 4 закону України "Про порядок вирішення  колективних
трудових спорів (конфліктів)", вимоги є чинними, оскільки їх
підтримало _____ найманих працівників, що дорівнює ___% загальної
чисельності найманих   працівників  підприємства,  установи,
організації (осіб).
 
   Ухвалили: занести до даного протоколу такі вимоги найманих
працівників підприємства, установи, організації до власника або
уповноваженого ним органу (представника):
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |           Зміст вимог           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|2.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|3.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|4.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|...    |                           |
------------------------------------------------------------------
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   2. Слухали: інформацію про оформлення списку органу, який
буде представляти інтереси найманих працівників підприємства,
установи, організації в колективному трудовому спорі.
 
   Виступили:___________________________________________________
           (всі особи, визначені в підписному листі
            як представники найманих працівників)
 
надали особисту  згоду  на  входження  до  складу  органу,
уповноваженого  представляти  інтереси  найманих  працівників
підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі
між_______________________________________________________________
      (назва сторін колективного трудового спору)
 
   Ухвалили: внести  до  списку  наступний  склад  органу,
уповноваженого представляти інтереси найманих  працівників  в
зазначеному колективному трудовому спорі:
   1.
   2.
   3.
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   3. Слухали: інформацію про  направлення  вимог  найманих
працівників  підприємства, установи, організації власнику або
уповноваженому ним органу (представнику).
 
   Виступив: _______________ роз'яснив порядок направлення вимог
найманих працівників.
 
   Ухвалили: направити протокол цього засідання, яким відповідно
до частини третьої статті 4 Закону України "Про порядок вирішення
колективних  трудових  спорів  (конфліктів)" оформлені вимоги
найманих працівників підприємства, установи, організації, висунуті
шляхом збору підписів, власнику або уповноваженому ним органу
(представнику).
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   Уповноважені представники найманих працівників:
 
 ______________________      _______________________________
   (підпис)           (ім'я та по батькові, прізвище)
 ______________________      _______________________________
   (підпис)           (ім'я та по батькові, прізвище)
 
 
                   Додаток 5
 
 
               ПРОТОКОЛ
         конференції найманих працівників
     _______________________________________________
     (повна назва підприємств, установ, організацій)
 
 
 "__"______________ 200_ року      _________________________
                     (назва населеного пункту)
 
 
   Чисельний склад найманих працівників:___ осіб
 
   Обрано делегатів: ________осіб
 
   Присутні: _______делегатів конференції
   (реєстраційний лист додається)
 
             Порядок денний:
 
   1. Обговорення вимог найманих працівників до власника або
уповноваженого ним органу (представника).
 
   2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти
інтереси найманих працівників.
 
   1. Слухали:
   Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника).
 
   Виступили:___________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Вирішили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до
власника або уповноваженого ним органу (представника):
 
------------------------------------------------------------------
|  N з/п |           Зміст вимог           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|2.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|3.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|4.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5.    |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|...    |                           |
------------------------------------------------------------------
 
   і направити  їх  власнику або уповноваженому ним органу
(представнику).
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
   2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб),
що буде представляти інтереси найманих представників.
 
   Виступили:___________________________________________________
 
   Вирішили: Доручити представляти інтереси найманих працівників
підприємства (установи, організації), у тому числі формувати
примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для  вирішення
колективного трудового спору
 
   Варіант 1: профспілковій організації, об'єднанню профспілок
(в особі її виборного органу).
 
   Варіант 2: іншому уповноваженому  найманими  працівниками
органу в складі:
 
   1.___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2.___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3.___________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Варіант 3: _________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
 
   Результати голосування:
   за     -       _______ осіб
   проти   -       _______ осіб
   утримались -       _______ осіб
 
 Голова конференції  ________________   ______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Секретар       ________________   ______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner