Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 45 від 28.01.2009

Про внесення змін до наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 23.05.2003 N 135


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.05.2008 N 519
 
 
        Про затвердження Примірного договору
     з виконавцем аукціону з продажу об'єкта аукціону
 
 
   На виконання пункту 29 Порядку продажу у 2008 році державними
органами приватизації земельних ділянок державної власності, на
яких  розташовані  об'єкти,  що  підлягають  приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008
N 110 ( 110-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 03.07.2007 N 1070 ( v1070224-07 )  "Про
затвердження Примірного договору з виконавцем аукціону з продажу
об'єкта аукціону".
 
   2. Затвердити Примірний договір з виконавцем аукціону з
продажу об'єкта аукціону (додається).
 
   3. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора
Департаменту продажу цілісних майнових комплексів Вижола В.О.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Фонду Потімкова О.Ю.
 
 Голова Фонду                 В.Семенюк-Самсоненко
 
 
                   Додаток
 
 
            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
     з виконавцем аукціону з продажу об'єкта аукціону
 
 
__________________________________________________________________
     (місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
 
 Ми, що нижче підписалися:
__________________________________________________________________
     (назва та місцезнаходження органу приватизації)
 
__________________________________________________________________
 у особі
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по-батькові)
 
 який(а) діє на підставі
_________________________________________________________________,
            (назва документа)
 
 (надалі - Замовник), з однієї сторони, та
__________________________________________________________________
      (назва та місцезнаходження юридичної особи)
 
 у особі
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 який(а) діє на підставі
__________________________________________________________________
            (назва документа)
 
 та який(а) зареєстрований(а)
__________________________________________________________________
     (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
 
 (надалі - Виконавець аукціону), з другої сторони (разом надалі -
Сторони), уклали між собою цей Договір про наступне:
 
            1. Предмет Договору
 
   1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг
з проведення аукціону з продажу земельної ділянки державної
власності, розмір якої становить _____________ разом з об'єктом
приватизації, який на ній розташований _______________________
(надалі - Об'єкт аукціону), який розташований  за  адресою:
_____________________,  а  Замовник  зобов'язується  оплатити
Виконавцю аукціону зазначену послугу відповідно до умов цього
Договору.
 
   1.2. Початкова вартість Об'єкта аукціону, яка складається із
вартості об'єкта приватизації та вартості земельної  ділянки
становить ______________________    гривень    (в    т.ч.
     (цифрами та прописом)
ПДВ _____________________ гривень).
  (цифрами та прописом)
 
   При цьому вартість об'єкта приватизації становить гривень
_____________________, а   вартість    земельної   ділянки
(цифрами та прописом)
 
_____________________ гривень.
(цифрами та прописом)
 
          2. Права та обов'язки Сторін
 
   2.1. Кожна  сторона  зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її
обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання
належним чином її обов'язків.
 
   2.2. Сторона, яка порушила обов'язки, передбачені Договором,
повинна усунути ці порушення.
 
         3. Права та обов'язки Виконавця
 
   3.1. Виконавець зобов'язаний:
   ознайомитись з інформацією щодо Об'єкта аукціону;
   отримати від замовника текст інформації про продаж Об'єкта
аукціону;
   забезпечити проведення  аукціону  технічними  засобами та
кваліфікованим персоналом;
   направити ліцитатора та забезпечити його роботу з проведення
аукціону;
   проводити реєстрацію учасників аукціону та запрошених осіб з
метою забезпечення їх квитками та картками, перевіряти надані
документи;
   виготовляти та забезпечувати учасників аукціонів відповідними
квитками та картками (підготувати картки учасників аукціону, а
також інформаційні картки, що містять характеристику об'єкта
аукціону, умови його продажу та правила проведення аукціону);
   забезпечити рівність усіх учасників на участь у аукціоні;
   провести аукціон з продажу Об'єкта аукціону;
   у триденний строк після  підписання  протоколу  аукціону
Виконавець аукціону зобов'язаний передати зазначений протокол до
державного органу приватизації на затвердження;
   інформувати Замовника  про  хід підготовки та готовність
Виконавця до проведення аукціону;
   виконувати інші обов'язки згідно з цим Договором та чинним
законодавством України.
 
   3.2. Виконавець має право:
   отримувати від Замовника необхідну інформацію для проведення
аукціону, яка стосується Об'єкта аукціону, що передається на
продаж;
   отримувати винагороду за проведення аукціону.
 
         4. Права та обов'язки Замовника
 
   4.1. Замовник зобов'язаний:
   підготувати Об'єкт аукціону до продажу на аукціоні;
   своєчасно надавати документи щодо Об'єкта аукціону, стосовно
якого прийнято рішення про продаж на аукціоні;
   надавати Виконавцю проект інформаційного повідомлення  на
узгодження дати та місця проведення аукціону;
   опублікувати інформаційне повідомлення про продаж об'єкта на
аукціоні;
   надавати Виконавцю інформацію щодо поданих заяв та сплату
гарантійних і реєстраційних внесків не пізніше ніж за два дні до
дати проведення аукціону;
   виплачувати Виконавцю винагороду за виконану роботу з продажу
об'єкта аукціону.
 
   4.2. Права Замовника:
   призначати дату проведення аукціону у терміни, визначені
законодавством України;
   через свого представника бути присутнім на аукціоні;
   контролювати хід підготовки та проведення аукціону;
   вимагати неухильного дотримання умов цього Договору, чинного
законодавства, Порядку проведення аукціонів і інших вказівок
Замовника.
 
         5. Фінансові відносини Сторін
 
   5.1. За виконання послуг, пов'язаних із організацією та
проведенням аукціону з продажу Об'єкта аукціону,  Виконавець
аукціону  одержує  від  Замовника  винагороду,  розмір  якої
визначається відповідно до договірної ціни на виконання послуг та
згідно  з  кошторисними розрахунками (калькуляцією) Виконавця
аукціону, але не більше 0,1% ціни продажу Об'єкта аукціону.
 
   5.2. Зазначені кошти  Замовник  перераховує  на  рахунок
Виконавця аукціону не пізніше 15-ти (п'ятнадцяти) банківських днів
з моменту надходження коштів на рахунок ФДМУ від продажу Об'єкта
аукціону.
 
   5.3. Виконання  робіт по Договору оформлюється Сторонами
двостороннім Актом здачі-приймання виконаних робіт.
 
          6. Відповідальність Сторін
 
   6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього
Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в
Україні законодавством.
 
   6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
цього Договору.
 
   6.3. Збитки,  завдані  Виконавцем  Замовнику невиконанням
Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем у повному обсязі
лише за наявності його вини.
 
   6.4. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання
умов Договору у випадку  виникнення  форс-мажорних  обставин
(обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови
Договору через виникнення  форс-мажорних  обставин  (обставин
непереборної  сили), повинна повідомити про це іншу сторону
протягом двох тижнів.
 
   6.5. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
належать:
   6.5.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря,
повінь, землетрус, пожежа, вибух);
   6.5.2. непередбачені ситуації., викликані такими діями, як
страйк,  оголошена  та  неоголошена  війна,  загроза  війни,
терористичний акт, блокада, революція;
   6.5.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська
демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені у пунктах
6.5.2 та 6.5.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені
відповідним компетентним органом).
 
   6.6. Всі спори і суперечності, що можуть виникнути при
виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при
недосягненні згоди - у судовому порядку.
 
           7. Строк дії Договору
 
   7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома
Сторонами  та  діє  до  повного  виконання взятих Сторонами
зобов'язань.
 
   7.2. Зміни і доповнення до цього Договору можуть вноситись
Сторонами тільки в письмовій формі за їх взаємною згодою.
 
   7.3. Дія цього Договору може бути припинена за ініціативою
однієї із Сторін з обов'язковим повідомленням у письмовій формі
другої Сторони.
 
   7.4. Даний  Договір укладений українською мовою у трьох
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 
   7.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони
керуються чинним законодавством України.
   Повні юридичні адреси сторін:
 
 ПРОДАВЕЦЬ             ПОКУПЕЦЬ
 __________________________     ______________________________
 __________________________     ______________________________
 __________________________     ______________________________
 __________________________     ______________________________
 __________________________     ______________________________
 __________________________     ______________________________
     (підпис)                (підпис)
 М.П.                М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner