Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 211/5 від 11.02.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             27.08.2007 N 625
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2007 р.
                   за N 1068/14335
 
 
             Про створення
          Науково-методичної комісії
           Служби безпеки України
 
 
   Відповідно до  Законів України "Про Службу безпеки України"
( 2229-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) та з метою підвищення
науково-методичного рівня відомчих друкованих навчальних видань
Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Науково-методичну комісію Служби безпеки України.
 
   2. Надати право голові комісії залучати в установленому
порядку  необхідних  фахівців  для  проведення  наукової  і
науково-технічної експертизи  навчальних видань та ініціювати
внесення змін до складу комісії.
 
   3. Затвердити Порядок надання навчальним виданням  грифа
Служби безпеки України (додається).
 
   4. Науковому координаційному центру "Інститут оперативної
діяльності та державної безпеки" забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   5. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України
в частині, що стосується.
 
 Т.в.о. Голови Служби                В.Наливайченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 освіти і науки України               Б.Жебровський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Служби безпеки України
                   27.08.2007 N 625
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2007 р.
                   за N 1068/14335
 
 
               ПОРЯДОК
          надання навчальним виданням
          грифа Служби безпеки України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок  визначає  систему  організаційної  та
науково-методичної роботи Служби безпеки України (далі - СБ
України) з оцінки науково-методичного рівня відомчої навчальної
літератури, а також офіційного підтвердження доцільності  їх
використання в навчально-виховному процесі у вищих навчальних
закладах СБ України.
 
   1.2. Визнання  відповідності  навчальних  видань  вимогам
державних  стандартів освіти та програм навчальних дисциплін
реалізовується через процедуру надання грифа "Схвалено Службою
безпеки України для використання в навчально-виховному процесі"
(далі - Гриф).
 
   1.3. Рішення про надання Грифа приймається за результатами
наукової і науково-технічної експертизи (далі - експертиза), яку
проводить Науково-методична комісія Служби безпеки України (далі -
Комісія).
 
   1.4. Гриф   СБ   України   надається   навчальній,
навчально-методичній  та  довідковій  літературі  з  питань
забезпечення державної безпеки та оперативно-службової діяльності
СБ України (далі - навчальні видання):
   підручникам -  навчальним  виданням,  де  систематизовано
викладено зміст навчальної дисципліни (її розділу,  частини)
відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми;
   навчальним посібникам - навчальним виданням, які доповнюють
або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з
певної навчальної дисципліни чи її розділу;
   курсам лекцій - навчальним виданням повного викладу тем
навчальної дисципліни, визначених програмою;
   навчально-наочним посібникам  -  навчальним виданням, які
містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і
викладанню навчальної дисципліни, засвоєнню її змісту;
   навчально-методичним посібникам - навчальним  виданням  з
методики викладання навчальної дисципліни (її розділів, частин)
або з методики виховання;
   хрестоматіям -  навчальним  виданням літературно-художніх,
історичних та інших творів чи уривків з них, які є об'єктом
вивчення певної навчальної дисципліни;
   практикумам - навчальним виданням, які містять практичні
завдання і вправи, що сприяють засвоєнню курсантами та слухачами
набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню,
перевірці якості їх засвоєння;
   словникам, енциклопедіям і довідникам - навчальним виданням
довідкового  характеру,  які  містять  упорядкований  перелік
відомостей про певну галузь знань;
   педагогічним програмним засобам - програмній продукції, яка
використовується у комп'ютеризованих системах освіти як засіб
навчання чи виховання курсантів та слухачів.
 
   1.5. Порядок    надання    навчальним    виданням
соціально-гуманітарного та природничо-математичного напрямів з
базових дисциплін грифів Міністерства освіти і науки України
"Затверджено  Міністерством  освіти  і  науки  України"  або
"Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" визначається
наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 N 973
( z0026-05  )  "Про затвердження  Порядку надання навчальній
літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та
свідоцтв Міністерства освіти і науки України", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 26/10306.
 
      2. Організація експертизи навчальних видань
 
   2.1. Організаційне  забезпечення  проведення  експертизи
навчальних видань здійснює Науковий координаційний центр "Інститут
оперативної діяльності та державної безпеки".
 
   2.2. Для одержання Грифа автор, установа чи заклад  СБ
України, що здійснюватиме видання навчальної літератури (далі -
заявник), звертається з листом-клопотанням  до  Комісії  про
проведення експертизи. У листі-клопотанні зазначаються: повна
назва навчального видання, автор (автори), вид та адресація
навчального  видання,  відповідність  навчальній  програмі із
зазначенням предмета, курсу та дисципліни, для яких призначене
навчальне видання. До листа додаються:
   відредагований і підготовлений до видання авторський оригінал
рукопису у трьох примірниках;
   висновок фахового наукового редактора з  оцінкою  якості
рукопису, його відповідність навчальній програмі та відмінність
від раніше виданих аналогічних підручників, навчальних посібників
тощо;
   рецензії не менше двох-трьох фахівців із спеціальності, за
якою підготовлено видання, з відповідями авторів на зроблені
зауваження;
   витяг з  рішення  вченої ради установи чи закладу щодо
рекомендації навчального видання до друку;
   програма дисципліни, копія навчального плану;
   відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий
ступінь, учене звання, місце роботи, посада).
 
   2.3. Комісія на підставі поданих матеріалів протягом одного
місяця проводить експертизу якості поданого рукопису та приймає
рішення про доцільність надання йому Грифа.
 
   2.4. У разі необхідності голова Комісії та його заступники
для проведення експертизи мають  право  продовжувати  термін
експертизи  та  додатково залучати відповідних фахівців, які
відповідно до законодавства мають  право  проводити  наукову
експертизу.
 
     3. Затвердження, скасування і термін дії Грифа
 
   3.1. Рішення  про  надання або відмову у наданні Грифа
приймається на підставі висновку Комісії, з урахуванням думки не
менше двох експертів щодо придатності/непридатності навчальних
видань для використання у навчально-виховному процесі.
 
   3.2. Рішення Комісії приймається більшістю  голосів  від
присутніх на засіданні її членів шляхом відкритого голосування.
   У разі прийняття Комісією позитивного рішення щодо поданого
рукопису  її  секретар у тижневий термін направляє заявнику
розглянуті матеріали разом із витягом з протоколу засідання
Комісії.
   При прийнятті  Комісією  негативного  рішення  готується
вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні
Грифа, який повертається заявнику разом з іншими матеріалами.
 
   3.3. У разі прийняття рішення про відмову у наданні Грифа
заявник має право звернутися про повторний розгляд навчального
видання після усунення всіх недоліків, викладених у висновку,
наданому Комісією. Про повторний розгляд навчального видання
заявник звертається з листом-клопотанням до Комісії, до якого
додає документи згідно з пунктом 2.2 цього Порядку, а також
таблицю розбіжностей за результатами усунених недоліків. У таких
випадках  може призначатися додаткова експертиза. Розгляд її
матеріалів повторно здійснює Комісія, рішення якої є остаточним.
Висновок Комісії затверджується головою Комісії.
 
   3.4. Навчальні видання, які не доопрацьовані заявником з
метою усунення причин відмови в наданні Грифа, викладених у
висновку Комісії, наданому згідно з пунктом 3.2 цього Порядку,
Комісією не розглядаються. Надіслані у такому випадку матеріали
повертаються заявнику секретарем Комісії у тижневий термін.
 
   3.5. Термін дії наданого Грифа - 5 років з дня відповідного
рішення Комісії. Перевидання без змін і доповнень навчальних
видань у термін дії наданого Грифа здійснюється з тим самим
Грифом. У разі необхідності перевидань у термін дії наданого Грифа
навчальних видань зі змінами та доповненнями цей Гриф підлягає
підтвердженню шляхом проведення експертизи згідно з розділом
другим та пунктами 3.1 - 3.4 розділу третього цього Порядку. З
листом-клопотанням до Комісії про проведення експертизи заявником
надсилається таблиця розбіжностей щодо внесених змін та доповнень
до виданого навчального видання, якому надано відповідний Гриф.
Кінцевий термін дії Грифа навчальних видань, які перевидаються зі
змінами та доповненнями, не може перевищувати кінцевого терміну
дії раніше наданого цим виданням Грифа.
 
   3.6. Навчальним виданням, термін дії Грифа яких закінчився,
Гриф надається на новий термін згідно з цим Порядком.
 
 Директор НКЦ "Інститут оперативної
 діяльності та державної безпеки"            В.Пилипчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner