Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   - погоджувати  проектну  та  технічну  документацію  на
будівництво,  реконструкцію, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення;
   - погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і
використання нових технологій, виробничих процесів;
   - визначати необхідність профілактичних щеплень та інших
заходів  профілактики  у  разі  загрози  виникнення епідемій
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі
потреби позачергових медичних оглядів згідно із законодавством
України;
   - проводити перевірку та видавати висновки на відповідність
об'єктів і споруд, що вводяться в  експлуатацію  згідно  з
законодавством України.
   7.5.1. У порядку, встановленому Головним державним санітарним
лікарем України:
   - складати акти і протоколи про  порушення  санітарного
законодавства України;
   - видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції
власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим
особам:
   - про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт,
навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на
інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань
чи були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються
від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється МОЗ України;
   - на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших
документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства
України;
   - про обмеження діяльності об'єкта нагляду у разі виявлення
порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає
негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий
вплив.
   7.5.2. Видавати постанови про:
   - обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності
підприємств,  установ  і  організацій,  об'єктів  будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм;
   - обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного   висновку   за   результатами   державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту;
   - тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі,
коли  не  здійснено їх гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей;
   - обмеження,  зупинення  або заборону проведення викидів
(скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм;
   - зупинення  або  припинення  інвестиційної діяльності у
випадках, встановлених законодавством;
   - вилучення  з  реалізації (конфіскацію) небезпечних для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних  матеріалів  у  порядку,  що  встановлюється
законодавством;
   7.5.3. Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування про запровадження на  підконтрольних
територіях чи об'єктах _________ області особливих умов та режиму
праці, навчання, пересування і перевезення,  спрямованих  на
запобігання виникненню та ліквідацію захворювань.
 
   7.6. Головний  лікар ___________ облСЕС має обов'язки і
користується правами, наданими керівникам законодавством України,
а саме:
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи ___________ облСЕС;
   - затверджує  річні  плани   роботи   підпорядкованих
санепідзакладів;
   - укладає договори, угоди, контракти, підписує документи,
пов'язані з діяльністю ___________ облСЕС;
   - має право першого підпису бухгалтерських документів;
   - призначає  на посади та звільняє з посад працівників
___________ облСЕС згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством;
   - від імені ___________ облСЕС розпоряджається майном у
межах, визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний  договір  згідно  з
законодавством України та цим Статутом;
   - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
___________ облСЕС;
   - розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
   - затверджує кошторис витрат підпорядкованих санепідзакладів
_________ області, розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису;
   - подає на затвердження до МОЗ України кошторис та штатний
розпис ___________ облСЕС;
   - призначає на посаду і звільняє з посади підпорядкованих
головних державних  санітарних  лікарів  міст  та  районів
_____________  області  за  погодженням з головним державним
санітарним лікарем України;
   - здійснює загальне керівництво і контроль за діяльністю
міських і районних санепідзакладів;
   - звітує з питань здійснення діяльності перед МОЗ України;
   - відкриває реєстраційні рахунки в органах ДКУ, здійснює
касові  і  розрахункові операції, видає доручення від імені
___________ облСЕС;
   - забезпечує подання в установленому порядку фінансової та
статистичної звітності;
   - без  довіреності  діє  від  імені ___________ облСЕС,
представляє її в МОЗ, усіх органах державної влади, місцевого
самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах, а також
здійснює  інші  дії  в  межах  повноважень,  передбачених
законодавством;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників ___________ облСЕС, у тому числі по заохоченню і
накладенню дисциплінарних стягнень;
   - видає постанови від імені головного державного санітарного
лікаря _________ області.
 
   7.7. Головний лікар ___________ облСЕС в межах наданих йому
повноважень самостійно   вирішує  всі  питання  діяльності
______________ облСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим
комітетом, який представляє інтереси трудового колективу.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий  колектив ___________ облСЕС складається з
громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
 
   8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий  колектив  за  поданням  власника  або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових  правил  затверджує  правила  внутрішнього  трудового
розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові  особи  ___________  облСЕС провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, Колективного  договору  та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідація ___________ облСЕС здійснюється за
рішенням Міністерства охорони здоров'я України в установленому
законодавством України порядку.
 
   9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
___________ облСЕС.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
___________ облСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом,
передбаченим законодавством України.
 
   9.4. Витрати,  пов'язані  з  припиненням   діяльності
______________ облСЕС,  покриваються  за  рахунок  бюджетних
асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації ___________ облСЕС її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Припинення існування ___________ облСЕС здійснюється з
моменту  внесення  відповідного запису до Єдиного державного
реєстру.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.08.2006 N 578
                   Перший заступник Міністра,
                   головний державний
                   санітарний лікар України
                   ______________ С.П. Бережнов
 
 
               СТАТУТ
        ____________________________ міської
        санітарно-епідеміологічної станції
            (_________________)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. _____________________ санітарно-епідеміологічна станція
(далі - ___________ міськСЕС) є закладом санітарно-профілактичного
профілю і входить до системи державної санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України.
 
   1.2. ___________  міськСЕС  у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами та
постановами Головного державного санітарного лікаря України та цим
Статутом.
 
        2. Найменування та юридична адреса
 
   2.1. Найменування:
   повне: "____________________ міська санітарно-епідеміологічна
станція";
   скорочене: "___________ міськСЕС".
 
   2.2. Юридична адреса ___________ міськСЕС:
   вул. ____________, ___, м. _____________, ________________,
Україна, ________.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. ___________ міськСЕС є юридичною особою, має закріплене
за нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди,
набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
 
   3.2. ___________ міськСЕС має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
 
   3.3. ___________ міськСЕС є неприбутковим закладом.
 
   3.4. ___________ міськСЕС має право здавати в оренду рухоме і
нерухоме майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. ___________  міськСЕС  здійснює  оперативний   і
бухгалтерський  облік  діяльності  закладу,  веде статистичну
звітність, встановлену законодавством України.
 
        4. Мета, основні напрями діяльності
         та завдання ___________ міськСЕС
 
   4.1. Метою діяльності ___________ міськСЕС є нагляд за:
   - забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на
підконтрольних об'єктах та територіях;
   - профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь,
радіаційних уражень людей;
   - запобіганням шкідливому впливу на стан здоров'я населення.
   4.2. Основними напрямами діяльності ___________ міськСЕС є:
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
   - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на
нього факторів навколишнього середовища;
   - вивчення, оцінка і прогнозування  показників  здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення факторів навколишнього середовища,  що  шкідливо
впливають на здоров'я населення;
   - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб;
   - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій,  масових  неінфекційних  захворювань,  отруєнь  та
радіаційних уражень людей;
   - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь;
   - видача  висновків  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи.
 
   4.3. Основними завданнями ___________ міськСЕС є:
   - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних ___________ міськСЕС об'єктах та територіях;
   - нагляд  за  реалізацією  державної  політики з питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;
   - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
гігієнічної  регламентації  небезпечних  факторів  (за  умови
акредитації установи) і видача дозволів на їх використання;
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням  санітарних  та  протиепідемічних (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
   - санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон;
   - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду;
   - проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань,
спрямованих  на  встановлення  причин  та умов виникнення і
розповсюдження інфекційних  хвороб,  професійних  захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей;
   - у  межах  своєї  компетенції  проведення  роботи щодо
гігієнічного виховання населення;
   - вжиття  заходів  для  припинення  порушень санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у
вчиненні таких правопорушень;
   - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
   4.4. ___________ міськСЕС має право здійснювати іншу не
заборонену законодавством України діяльність.
 
         5. Функції ___________ міськСЕС
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
___________ міськСЕС завдань, ___________ міськСЕС:
   - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження,  розслідування,  лабораторні  та  інструментальні
дослідження  і  випробування, а також санітарну, гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає  висновок  щодо відповідності (невідповідності) вимогам
санітарних норм;
   - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується;
   - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно  від стану середовища його життєдіяльності, визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини;
   - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях;
   - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів  з  метою  забезпечення  санітарного та епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину;
   - забезпечує охорону території України в межах міста ________
від занесення та поширення особливо небезпечних (у тому числі
карантинних)  і  небезпечних  інфекційних  хвороб,  здійснює
санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в пунктах пропуску
через державний кордон;
   - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини факторів середовища життєдіяльності, причин  та  умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner