Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   - обмеження, зупинення або заборону  проведення  викидів
(скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм;
   - зупинення або припинення  інвестиційної  діяльності  у
випадках, встановлених законодавством;
   - вилучення з реалізації (конфіскацію)  небезпечних  для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних  матеріалів  у  порядку,  що  встановлюється
законодавством;
   7.3.3. Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам
місцевого  самоврядування про запровадження на підконтрольних
територіях чи об'єктах особливих умов та режиму праці, навчання,
пересування і перевезення, спрямованих на запобігання виникненню
та ліквідацію захворювань.
 
   7.4. Головний лікар ___________ басСЕС має обов'язки  і
користується правами, наданими керівникам законодавством України,
а саме:
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи ___________ басСЕС;
   - укладає договори, угоди, контракти, підписує документи,
пов'язані з діяльністю ___________ басСЕС;
   - має право першого підпису бухгалтерських документів;
   - призначає на посади та звільняє з посад  працівників
___________ басСЕС згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України;
   - від імені ___________ басСЕС розпоряджається майном у
межах, визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний  договір  згідно  з
законодавством України та цим Статутом;
   - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
_______ басСЕС;
   - подає на  затвердження  кошторис  та  штатний  розпис
___________ басСЕС у порядку встановленому законодавством України;
   - звітує з питань здійснення діяльності __________ басСЕС у
порядку встановленому законодавством України;
   - відкриває реєстраційні рахунки в органах ДКУ, здійснює
касові  і  розрахункові операції, видає доручення від імені
___________ басСЕС;
   - забезпечує подання в установленому порядку фінансової та
статистичної звітності;
   - без довіреності діє від імені __________ басСЕС, в усіх
органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах,
організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії в межах
повноважень, передбачених законодавством України;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників ___________ басСЕС, у тому числі по заохоченню і
накладенню дисциплінарних стягнень.
 
   7.5. Головний лікар ___________ басСЕС в межах наданих йому
повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності ___________
басСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим комітетом, який
представляє інтереси трудового колективу.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий колектив ___________ басСЕС складається  з
громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
 
   8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий  колектив  за  поданням  власника  або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових  правил  затверджує  правила  внутрішнього  трудового
розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові особи ___________  басСЕС  провадять  свою
діяльність  відповідно  до Статуту, Колективного договору та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідація ___________ басСЕС здійснюється за
рішенням Міністерства охорони здоров'я України у встановленому
законодавством України порядку.
 
   9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
___________ басСЕС.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
___________ басСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом,
передбаченим законодавством України.
 
   9.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності _________
басСЕС, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань
 
   9.5. У разі ліквідації ___________ басСЕС її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Припинення існування ___________ басСЕС здійснюється з
моменту  внесення  відповідного запису до Єдиного державного
реєстру.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.08.2006 N 578
                   Перший заступник Міністра,
                   головний державний
                   санітарний лікар України
                   ______________ С.П. Бережнов
 
 
               СТАТУТ
       ____________________________ портової
        санітарно-епідеміологічної станції
            (_________________)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. _____________________ портова санітарно-епідеміологічна
станція   (далі  -  ___________  портСЕС)  є  закладом
санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України.
 
   1.2. ___________ портСЕС у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами та
постановами Головного державного санітарного лікаря України та цим
Статутом.
 
        2. Найменування та юридична адреса
 
   2.1. Найменування:
   повне: "__________________ портова санітарно-епідеміологічна
станція";
   скорочене: "___________ портСЕС".
 
   2.2. Юридична адреса ___________ портСЕС:
   вул. ____________, ___, м. _____________, ________________,
Україна, ________.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. ___________ портСЕС є юридичною особою, має закріплене
за нею майно, може від свого імені укладати договори та угоди,
набувати майнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
 
   3.2. ___________ портСЕС має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
 
   3.3. ___________ портСЕС є неприбутковим закладом.
 
   3.4. ___________ портСЕС має право здавати в оренду рухоме і
нерухоме майно, у порядку та згідно з законодавством України.
 
   3.5. ___________   портСЕС   здійснює  оперативний  і
бухгалтерський облік  діяльності  закладу,  веде  статистичну
звітність, встановлену законодавством України.
 
        4. Мета, основні напрями діяльності
         та завдання ___________ портСЕС
 
   4.1. Метою діяльності ___________ портСЕС є нагляд за:
   - забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на
підконтрольних об'єктах та територіях;
   - профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь,
радіаційних уражень людей;
   - запобіганням шкідливому впливу на стан здоров'я населення
факторів життєдіяльності людини.
 
   4.2. Основними напрямами діяльності ___________ портСЕС є:
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
   - визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань,
а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на
нього факторів навколишнього середовища;
   - вивчення,  оцінка  і прогнозування показників здоров'я
населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини,
встановлення  факторів  навколишнього середовища, що шкідливо
впливають на здоров'я населення;
   - підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та
поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та
небезпечних інфекційних хвороб;
   - контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення
інфекцій,  масових  неінфекційних  захворювань,  отруєнь  та
радіаційних уражень людей;
   - державний облік інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь;
   - видача  висновків  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи.
 
   4.3. Основними завданнями ___________ портСЕС є:
   - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади,  місцевого  самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів
на підконтрольних ___________ портСЕС об'єктах та територіях;
   - нагляд за реалізацією  державної  політики  з  питань
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль
за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу
факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;
   - проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
видача  документів дозвільного характеру, передбачених чинним
законодавством;
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства,
здійсненням санітарних  та  протиепідемічних  (профілактичних)
заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, викладених
у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
   - санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через
державний кордон;
   - контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на
об'єктах нагляду;
   - проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань,
спрямованих на встановлення причин  та  умов  виникнення  і
розповсюдження  інфекційних  хвороб,  професійних захворювань,
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень
людей;
   - у межах  своєї  компетенції  проведення  роботи  щодо
гігієнічного виховання населення;
   - вжиття заходів  для  припинення  порушень  санітарного
законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у
вчиненні таких правопорушень;
   - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
   4.4. ___________ портСЕС має право здійснювати іншу  не
заборонену законодавством України діяльність.
 
         5. Функції ___________ портСЕС
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених на
___________ портСЕС завдань, ___________ портСЕС:
   - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу,
обстеження,  розслідування,  лабораторні  та  інструментальні
дослідження і випробування, а також  санітарну,  гігієнічну,
токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища
життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів
діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і
видає висновок щодо відповідності  (невідповідності)  вимогам
санітарних норм;
   - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою
визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води,
ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується;
   - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення
залежно від стану середовища його життєдіяльності,  визначає
фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини;
   - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних
об'єктах та територіях;
   - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення
заходів з метою  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення, необхідності введення карантину;
   - забезпечує охорону території України в межах підконтрольних
об'єктів  та  території від занесення та поширення особливо
небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних
хвороб, здійснює санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в
пунктах пропуску через державний кордон;
   - видає обов'язкові для виконання приписи і постанови щодо
усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя
людини  факторів  середовища життєдіяльності, причин та умов
виникнення і поширенні інфекційних хвороб;
   - в  межах підконтрольних об'єктів та території виконує
обумовлені законодавством України дії, щодо обмеження або заборони
в'їзду на територію України громадян, іноземців та осіб без
громадянства, експорту, імпорту, транзиту, вантажів і товарів з
країн  або регіонів у зв'язку з неблагополучною епідемічною
ситуацією на їх територіях;
   - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) радіаційних уражень людей;
   - взаємодіє  з  державними  органами  і  громадськими
організаціями з питань охорони здоров'я людини;
   - вживає заходів до розвитку міжнародного співробітництва з
питань  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення;
   - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт на підконтрольних об'єктах та територіях.
 
          6. Фінансове забезпечення
          та майно ___________ портСЕС
 
   6.1. Фінансування ___________ портСЕС здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, у тому числі і спеціального
фонду, а також інших джерел, передбачених законодавством України.
 
   6.2. Майно ___________ портСЕС закріплено за нею у порядку та
відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.3. Майно ___________ портСЕС становить  основні  фонди
(включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та
інше), грошові кошти, вартість  яких  відображається  в  її
самостійному балансі.
 
   6.4. Земельні  ділянки, на яких розміщуються будівлі та
споруди ___________ портСЕС, надаються їй у порядку, встановленому
законодавством України.
 
   6.5. ___________ портСЕС має реєстраційні рахунки в установах
Державного казначейства України.
 
   6.6. ___________ портСЕС має право передавати та списувати
майно у порядку та відповідно до вимог законодавства України.
 
   6.7. ___________  портСЕС  має право здавати майно, яке
знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до
вимог законодавства України.
 
   6.8. Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання
робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги
населенню:
   - підготовка  та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів, передбачених законодавством України;
   - проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань
факторів середовища життєдіяльності людини;
   - вивчення,  дослідження,  аналіз  проектів  нормативних
документів,  проектної,  технічної,  інструктивно-методичної
документації  на  відповідність  вимогам  чинного санітарного
законодавства України;
   - обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я
людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України;
   - участь в акредитації установ, організацій та закладів на
право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я
людини;
   - атестація робочих місць;
   - гігієнічне навчання професійних груп працівників;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner