Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/125 від 18.04.2007

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

   - консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;
   - роботи з дезінфекції, дезінсекції, дератизації;
   - інші види робіт і послуг  за  переліком,  визначеним
законодавством України.
 
   6.9. Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та
прейскурантами, затвердженими у відповідності до законодавства
України.
 
   6.10. ___________ портСЕС може отримувати від юридичних та
фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.
 
             7. Керівництво
 
   7.1. Керівництво ___________ портСЕС здійснюється головним
лікарем ___________ портСЕС. Головний лікар ___________ портСЕС
одночасно є Головним державним санітарним лікарем ____________
порту.
 
   7.2. Головний державний санітарний лікар __________ порту та
його заступники призначаються на посаду та звільняється з посади
наказом  Головного  державного санітарного лікаря на водному
транспорті за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
 
   7.3. Головний державний санітарний лікар _____________ порту
має право:
   - користуватись  в  повному  обсязі  правами,  наданими
законодавством України;
   - здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також
контроль  за  проведенням  санітарних  та  протиепідемічних
(профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров'я
населення;
   - розслідувати  причини  та умови виникнення інфекційних
хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань
(отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу, а
в разі потреби визначати склад комісії для її проведення;
   - погоджувати документи про надання земельних ділянок під
будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і
скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів;
   - погоджувати  проектну  та  технічну  документацію  на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових  і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення;
   - погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і
використання нових технологій, виробничих процесів;
   - визначати необхідність профілактичних щеплень та інших
заходів профілактики  у  разі  загрози  виникнення  епідемій
інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
   - вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі
потреби позачергових медичних оглядів згідно із законодавством
України;
   - проводити перевірку та видавати висновки на відповідність
об'єктів  і  споруд,  що вводяться в експлуатацію згідно з
законодавством України.
   7.3.1. У порядку, встановленому Головним державним санітарним
лікарем України:
   - складати  акти  і протоколи про порушення санітарного
законодавства України;
   - видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції
власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим
особам:
   - про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт,
навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на
інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань
чи були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються
від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється МОЗ України;
   - на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших
документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства
України;
   - про обмеження діяльності об'єкта нагляду у разі виявлення
порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає
негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий
вплив.
   7.3.2. Видавати постанови про:
   - обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності
підприємств,  установ  і  організацій,  об'єктів  будь-якого
призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання
окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам
санітарних норм;
   - обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва,
реконструкції та розширення об'єктів за проектами, що не мають
позитивного   висновку   за   результатами   державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від
затвердженого проекту;
   - тимчасову заборону виробництва, заборону використання та
реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного
устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів
широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі,
коли не здійснено їх гігієнічну регламентацію  та  державну
реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей;
   - обмеження, зупинення або заборону  проведення  викидів
(скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм;
   - зупинення або припинення  інвестиційної  діяльності  у
випадках, встановлених законодавством;
   - вилучення з реалізації (конфіскацію)  небезпечних  для
здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин,
біологічних  матеріалів  у  порядку,  що  встановлюється
законодавством;
   7.3.3. Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам
місцевого  самоврядування про запровадження на підконтрольних
територіях чи об'єктах особливих умов та режиму праці, навчання,
пересування і перевезення, спрямованих на запобігання виникненню
та ліквідацію захворювань.
 
   7.4. Головний лікар ___________ портСЕС має обов'язки і
користується правами, наданими керівникам законодавством України,
а саме:
   - затверджує посадові інструкції, положення про структурні
підрозділи, план роботи ___________ портСЕС;
   - укладає договори, угоди, контракти, підписує документи,
пов'язані з діяльністю ___________ портСЕС;
   - має право першого підпису бухгалтерських документів;
   - призначає на посади та звільняє з посад  працівників
___________ портСЕС згідно з законодавством України;
   - готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до
цього Статуту;
   - розпоряджається  бюджетними  коштами  загального  та
спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
відповідно до затвердженого кошторису та згідно з законодавством
України;
   - разом з головним бухгалтером персонально відповідає за
дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної
звітності;
   - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з законодавством України;
   - від імені ___________ портСЕС розпоряджається майном у
межах, визначених законодавством України та цим Статутом;
   - підписує  (укладає)  колективний  договір  згідно  з
законодавством України та цим Статутом;
   - здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю
_______ портСЕС;
   - подає на  затвердження  кошторис  та  штатний  розпис
___________  портСЕС  у  порядку встановленому законодавством
України;
   - звітує з питань здійснення діяльності __________ портСЕС у
порядку встановленому законодавством України;
   - відкриває реєстраційні рахунки в органах ДКУ, здійснює
касові і розрахункові операції, видає доручення  від  імені
___________ портСЕС;
   - забезпечує подання в установленому порядку фінансової та
статистичної звітності;
   - без довіреності діє від імені ___________ портСЕС, в усіх
органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах,
організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії в межах
повноважень, передбачених законодавством України;
   - видає накази, дає розпорядження, що є обов'язковими для
працівників ___________ портСЕС, у тому числі по заохоченню і
накладенню дисциплінарних стягнень.
 
   7.5. Головний лікар ___________ портСЕС в межах наданих йому
повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності ___________
портСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим комітетом, який
представляє інтереси трудового колективу.
 
        8. Повноваження трудового колективу
 
   8.1. Трудовий колектив ___________ портСЕС складається з
громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі
трудових договорів.
 
   8.2. Основною  формою  здійснення  повноважень  трудового
колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але
не рідше ніж два рази на рік.
 
   8.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект
колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або
відхилення цього проекту.
 
   8.4. Трудовий  колектив  за  поданням  власника  або
уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі
типових  правил  затверджує  правила  внутрішнього  трудового
розпорядку.
 
   8.5. Сторони Колективного договору звітуються на загальних
зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.
 
   8.6. Посадові  особи  ___________ портСЕС провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, Колективного  договору  та
посадових інструкцій згідно з законодавством України.
 
         9. Реорганізація і ліквідація
 
   9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) і ліквідація ___________ портСЕС здійснюється за
рішенням Міністерства охорони здоров'я України у встановленому
законодавством України порядку.
 
   9.2. Зміна та доповнення в цей Статут затверджуються Головним
державним санітарним лікарем України, за поданням головного лікаря
___________ портСЕС.
 
   9.3. В період реорганізації та ліквідації закладу працівники
___________ портСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом,
передбаченим законодавством України.
 
   9.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності ___________
портСЕС, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.
 
   9.5. У разі ліквідації ___________ портСЕС її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.6. Припинення існування ___________ портСЕС здійснюється з
моменту внесення відповідного запису до  Єдиного  державного
реєстру.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   22.08.2006 N 578
                   Перший заступник Міністра,
                   головний державний
                   санітарний лікар України
                   ______________ С.П. Бережнов
 
 
               СТАТУТ
    ___________________ міської дезінфекційної станції
            (__________________)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. _________________ міська дезінфекційна станція (далі -
_________________    міськдезстанція)    є    закладом
санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України.
 
   1.2. _________________ міськдезстанція у своїй діяльності
керується  Конституцією  України,  законами  України,  актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ
України, наказами та постановами Головного державного санітарного
лікаря України та цим Статутом.
 
        2. Найменування та юридична адреса
 
   2.1. Найменування:
   повне: _________________ міська дезінфекційна станція";
   скорочене: "_________________ міськдезстанція".
 
   2.2. Юридична адреса _________________ міськдезстанції:
   вул. _______________, ____, м. ___________, _________________
область, Україна, __________.
 
            3. Юридичний статус
 
   3.1. _________________ міськдезстанція є юридичною особою,
має закріплене за нею майно, може від свого імені укладати
договори та угоди, набувати майнові права, виконувати обов'язки,
бути позивачем і відповідачем у суді.
 
   3.2. _________________  міськдезстанція  має  самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
   3.3. _________________  міськдезстанція  є  неприбутковим
закладом.
 
   3.4. _________________ міськдезстанція має право здавати в
оренду  рухоме  і  нерухоме  майно, у порядку та згідно з
законодавством України.
 
   3.5. _________________ міськдезстанція здійснює оперативний і
бухгалтерський  облік  діяльності  закладу,  веде статистичну
звітність, встановлену законодавством України.
 
        4. Мета, основні напрями діяльності
      та завдання _______________ міськдезстанції
 
   4.1. Метою діяльності _________________ міськдезстанції є:
   - проведення вогнищевої  та  профілактичної  дезінфекції,
дезінсекції   та  дератизації,  а  також  евакуації  у
лікувально-профілактичні установи інфекційних хворих;
   - здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду,
організація  та  виконання  протиепідемічних  (дезінфекційних)
заходів;
   - контроль   за   дезінфекційними   заходами    у
лікувально-профілактичних  та  дитячих  закладах,  епідемічних
вогнищах, які виконуються медперсоналом та населенням;
   - контроль  якості  стерилізації  предметів  медичного
призначення, стерилізаційного обладнання, дезінфекційних камер у
лікувально-профілактичних закладах та об'єктах підприємницької
діяльності.
 
   4.2. Основними  напрямами  діяльності  _________________
міськдезстанції є:
   - покращання якості та ефективності дезінфекційних заходів в
осередках інфекційних і паразитарних захворювань;
   - проведення контролю за виконанням заходів по профілактиці
захворювань вірусними гепатитами.
   - контроль  протитуберкульозних  заходів,  за  виконанням
цільових програм;
   - зміцнення матеріально-технічної  бази  _________________
міськдезстанції;
   - організація контролю за суб'єктами господарювання,  що
реалізують дезінфекційні препарати або займаються дезінфекційними
роботами та послугами;
   - застосування   заходів  до  порушників  санітарного
законодавства;
   - підтримка в робочому стані автомобільного парку;
   - підвищення якості  поточного  санітарного  нагляду  за
проведенням дезінфекційних та стерилізаційних заходів на об'єктах
підвищеного епідризику.
 
    4.3. Основними завданнями _________________ міськдезстанції
є:
   - нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої
влади,  місцевого  самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами протиепідемічних (дезінфекційних)
заходів на підконтрольних ______________ міськдезстанції об'єктах;
   - здійснення санітарного нагляду по дотриманню санітарного
законодавства з питань дезінфекційних заходів на підконтрольних
_________________ міськдезстанції об'єктах;
   - проведення заключної дезінфекції в осередках інфекційних
захворювань дезінфекційними засобами; застосування лабораторного
контролю якості проведених дезінфекційних робіт;
   - проведення у межах компетенції гігієнічного  виховання
населення;
   - проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції
на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - проведення робіт по фумігації на підконтрольних об'єктах та
територіях;
   - проведення  госпіталізації  інфекційних  хворих  до
спеціалізованих лікарень.
 
   4.4. _________________ міськдезстанція має право здійснювати
іншу не заборонену законодавством України діяльність.
 
      5. Функції _________________ міськдезстанції
 
   5.1. Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених
завдань на Донецьку міськдезстанцію здійснює:
   - державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням
вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади та
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами,
організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та
громадянами на підконтрольних об'єктах;
   - видачу обов'язкових для виконання приписів щодо усунення
причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб;
   - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних,
фумігаційних робіт на підконтрольних об'єктах та територіях;
   - організацію  та  проведення  заключної  дезінфекції  в

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner