Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 63/5 від 19.07.2006

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 20 травня 2003 року N 43/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.03.2006 N 224
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 квітня 2006 р.
                   за N 365/12239
 
 
       Про забезпечення реалізації Положення
     про гранти Президента України для випускників
       професійно-технічних навчальних закладів
 
 
   На виконання Указу Президента України від 28 грудня 2004 року
N 1561 ( 1561/2004 ) "Про Положення про гранти Президента України
для випускників  професійно-технічних  навчальних  закладів"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок роботи експертної ради при Міністерстві
освіти і науки України з висунення претендентів на отримання
грантів Президента України для випускників професійно-технічних
навчальних закладів (додається).
 
   2. Затвердити  Форму договору про реалізацію проекту за
рахунок  гранта  Президента  України   для   випускників
професійно-технічних навчальних закладів ( z0366-06 ) (додається).
 
   3. Затвердити Форму кошторису витрат на реалізацію проекту
( z0366-06 ) за рахунок гранта Президента України для випускників
професійно-технічних навчальних закладів (додається).
 
   4. Затвердити  Форму  звіту  про використання коштів на
реалізацію проекта ( z0366-06 ) за рахунок гранту Президента
України для випускників професійно-технічних навчальних закладів
(додається).
 
   5. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести зазначені документи до відома
керівників та учнів навчальних закладів.
 
   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Міністра                  Б.М.Жебровський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   23.03.2006 N 224
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 квітня 2006 р.
                   за N 365/12239
 
 
             ПОРЯДОК РОБОТИ
     експертної ради при Міністерстві освіти і науки
     України з висунення претендентів на отримання
      грантів Президента України для випускників
       професійно-технічних навчальних закладів
 
 
            1. Експертна рада
 
   1.1. Експертну раду при Міністерстві освіти і науки України з
висунення претендентів на отримання грантів Президента України для
випускників професійно-технічних  навчальних  закладів  України
(далі - експертна рада) очолює Міністр освіти і науки України
(далі - Міністр) або його заступник.
 
   1.2. Основною формою роботи експертної ради є засідання.
 
   1.3. Засідання експертної ради є чинним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 її складу.
 
   1.4. Експертна рада розглядає заявки, проводить експертизу
поданих документів, здійснює оцінювання і конкурсний  відбір
проектів,  висуває  претендентів  на отримання гранта, готує
обґрунтовані висновки та  вносить  їх  на  розгляд  колегії
Міністерства освіти і науки України (далі - Міністерство).
 
         2. Заявка на участь у конкурсі
 
   2.1. Для одержання гранта претендент не пізніше 1 серпня, що
передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі
документи:
   - заявку за формою згідно з додатком 1;
   - реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2;
   - опис проекту;
   - кошторис витрат ( z0366-06 );
   - біографічну довідку;
   - два рекомендаційні листи.
   2.1.1. Опис проекту складається з трьох основних розділів, у
яких розкриваються такі питання:
   Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту
   Щоб визначити актуальність проекту необхідно порівняти бажану
та наявну ситуацію з обраної проблематики, указати на відомі
спроби вирішення поставленого завдання.
   Для чіткого формулювання мети проекту слід описати очікувані
результати.
   Потрібно вказати завдання, на розв'язання яких спрямований
проект, шляхи здійснення проекту, а також установи й організації,
до яких, можливо, уже подавався проект на здобуття гранта.
   Розділ 2. Ресурси, необхідні для реалізації проекту
   У даному розділі слід зазначити:
   фахівців (прізвища,  місця  навчання/роботи,  контактні
телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачається їх
залучити до роботи над проектом;
   організації, які мають бути залучені до реалізації проекту
(повна  назва, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, контактні телефони); характер співпраці; опис проекту
обов'язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих
у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в
реалізації  проекту  (у  тому  числі організацій-орендодавців
обладнання, необхідного для здійснення проекту).
   Якщо проектом  передбачено  оренду  обладнання, необхідно
обґрунтувати  потребу  в  ньому  (із  зазначенням  технічних
характеристик);  указати термін оренди. Також слід зазначити
організацію, у якої планується орендувати обладнання, та місце, де
передбачається  розташувати орендоване для здійснення проекту
обладнання.
   Розділ 3. Очікувані результати проекту
   Короткотривалі та віддалені наслідки проекту.
   Схема поширення  та  практичного застосування результатів
реалізації проекту.
   До опису  проекту можуть додаватися інші матеріали, які
засвідчують спроможність  керівника  реалізувати  проект  або
детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі,
фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).
   2.1.2. У кошторисі витрат ( z0366-06 ) зазначається загальна
сума та перелік видатків, пов'язаних з реалізацією проекту.
   До кошторису  додається  розрахунок  зазначених  витрат.
   Під час  розробки  кошторису рекомендується користуватись
постановою Кабінету Міністрів України  від  20.07.96  N  830
( 830-96-п ) "Про затвердження Типового положення з планування,
обліку  і  калькулювання  собівартості  науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт".
   2.1.3. Біографічна довідка містить біографічні відомості про
автора проекту.
   У випадку співавторства біографічні довідки  заповнюються
окремо на кожного з авторів проекту.
   Обов'язково вказується така інформація:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - число, місяць, рік народження;
   - освіта  (на  час подання проекту); назва відповідного
навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;
   - місце роботи, посада, трудовий стаж;
   - володіння іноземними мовами;
   - творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах,
олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;
   - досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва
проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення
яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;
   - участь у галузевих організаціях (у т.ч. міжнародних);
   - адреса, телефон, факс, Е-mаіl;
   - паспортні дані (серія, номер, де, коли, ким виданий);
   - ідентифікаційний номер.
   Зазначений перелік  питань  можна  доповнити  додатковою
інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його
творчий та організаційний потенціал.
   2.1.4. Рекомендаційні листи надаються відповідними фахівцями
з місця роботи претендента на отримання гранта. Особи, що надають
рекомендації,  повинні бути компетентними щодо теми проекту.
Рекомендації мають містити:
   - підтвердження  інноваційного  характеру  й актуальності
проекту;
   - обґрунтування необхідності фінансування проекту;
   - практичне застосування та впровадження результатів проекту
за місцем роботи претендента;
   - характеристику творчих та  організаторських  здібностей
автора проекту.
   У кінці листа вказуються посада, телефон особи, яка надає
рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її
компетентність (науковий  ступінь,  учене  звання,  нагороди,
кваліфікація тощо).
   Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, завіряється
печаткою та підписом керівника організації (підприємства).
 
   2.2. При особистому поданні проекту дата його отримання
проставляється в реєстраційній картці в  присутності  автора
проекту.
   При розгляді проектів, що надійшли поштою, дата отримання
визначається за поштовим штемпелем.
 
   2.3. Проект та всі документи до нього оформляються державною
мовою.
 
   2.4. Заявка, реєстраційна картка, опис проекту, кошторис
витрат  ( z0366-06 ) та біографічна довідка супроводжуються
особистим підписом автора проекту.
 
   2.5. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими
літерами.
 
   2.6. До розгляду не приймаються проекти, які:
   - надійшли на конкурс після 1 серпня;
   - подані менше ніж у трьох примірниках;
   - не містять повного комплекту документів;
   - не відповідають вимогам, встановленим Міністерством.
 
            3. Умови конкурсу
 
   3.1. Експертна рада здійснює експертизу поданих документів на
конкурсній основі, керуючись такими критеріями:
   - актуальність, суспільна значущість проекту;
   - новизна технологій, упровадження яких передбачено проектом;
   - теоретична і практична цінність результатів реалізації
проекту;
   - здатність заявника реалізувати проект у повному обсязі та в
зазначені терміни в межах асигнувань;
   - обґрунтування кошторису видатків, їх відповідність плану
реалізації проекту;
   - практичне застосування та впровадження результатів проекту
за місцем роботи претендента.
 
   3.2. У разі виникнення потреби в здійсненні  додаткової
експертизи  поданих  документів вони в установленому порядку
надсилаються до провідних наукових установ України відповідного
галузевого спрямування.
 
   3.3. Оцінювання проектів здійснюється за 20-бальною шкалою.
Бали заносяться (цифрами та словами) до протоколу.
 
   3.4. За сумою набраних  балів  визначаються  не  більше
20 проектів - переможців конкурсного відбору.
 
   3.5. Рішення експертної ради ухвалюється таємним голосуванням
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної
ради. У разі рівності голосів "за" і "проти" остаточним уважається
рішення, за яке проголосував голова експертної ради.
 
   3.6. Протокол  засідання  експертної  ради  та  висновки
направляються на розгляд колегії Міністерства, яка затверджує
пропозиції щодо претендентів на отримання грантів.
 
           4. Прикінцеві положення
 
   4.1. Особа, якій призначено грант, має особисто з'явитися до
Міністерства та укласти договір про реалізацію проекту за рахунок
гранта Президента України для випускників професійно-технічних
навчальних закладів ( z0366-06 ).
 
   4.2. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не
повертаються незалежно від рішення експертної ради  стосовно
призначення грантів.
 
   4.3. Проекти, подані на отримання гранта, зберігаються у
Міністерстві протягом п'яти років.
 
 Директор департаменту
 професійно-технічної освіти              Т.М.Десятов
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Порядку
                   Голові експертної ради
                   при Міністерстві освіти
                   і науки України з висунення
                   претендентів на отримання
                   грантів Президента України
                   для випускників
                   професійно-технічних
                   навчальних закладів
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у конкурсі на отримання гранта
        Президента України для випускників
      професійно-технічного навчального закладу
 
 
 Я, _____________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту)
 
 __________________________ народження, прошу допустити мій проект
   (число, місяць, рік)
 
 _________________________________________________________________
             (назва проекту)
 _________________________________________________________________
 
 до участі в конкурсі на отримання гранта Президента України для
випускників професійно-технічних навчальних закладів.
 
 Необхідний для  розгляду  експертною  радою пакет документів
додається.
 
 Додаток: на ___________ сторінках у 3 примірниках.
 
 Підпис автора проекту ________   _____________________________
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Реєстр N _________________________________________
      (проставляється членом експертної ради)
 
 Директор департаменту
 професійно-технічної освіти              Т.М.Десятов
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.1 Порядку
                   (форма реєстраційної картки
                   проекту (розміщується
                   на 1 аркуші)
 
 
          РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
 
 
------------------------------------------------------------------
|Дата отримання проекту  |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Регіон (за місцем    |                   |
|проживання автора    |                   |
|проекту)         |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Реєстраційний N     |                   |
------------------------------------------------------------------
        (заповнюється членом експертної ради)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, |                        |
|по батькові   |                        |
|автора (авторів)|                        |
|проекту     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Напрям проекту |промисло- |сільське  |транспорт   |зв'язок|
|        |вість   |господар- |        |    |
|        |      |ство    |        |    |
|----------------+-----------+-----------+---------------+-------|
|        |будівництво|торгівля і |житлово-    |інше  |
|        |      |громадське |комунальне   |    |
|        |      |харчування |господарство  |    |
|        |      |      |і невиробничі |    |
|        |      |      |види побутового|    |
|        |      |      |обслуговування |    |
|        |      |      |населення   |    |
|        |      |      |        |    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Назва проекту  |_______________________________________________|
|        |_______________________________________________|
|----------------+-----------------------------------------------|
|Наявність    |                        |
|додатків    |                        |
|(касети, диски, |                        |
|афіші тощо)   |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Від кого    |1. ____________________________________________|
|отримано    |                        |
|рекомендації  |2. ____________________________________________|
|(П.І.Б., посада,|                        |
|науковий    |                        |
|ступінь, учене |                        |
|звання тощо)  |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Додаткові    |_______________________________________________|
|рекомендації  |_______________________________________________|
|----------------+-----------------------------------------------|
|Місце реалізації|                        |
|проекту     |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|          План реалізації проекту*           |
|----------------------------------------------------------------|
|N та назва етапу|                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Терміни     |                        |
|виконання:   |                        |
|початок -    |                        |
|закінчення   |                        |
|(місяць, рік)  |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Очікувані    |                        |
|результати етапу|                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Вартість, грн  |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Термін     |з ___________ 200_ року            |
|реалізації:   |до ___________ 200_ року           |
|проекту (не   |                        |
|більше двох   |                        |
|років)     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Очікуваний   |                        |
|розмір гранта  |                        |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис автора проекту __________  ______________________________
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
---------------
   *Кількість етапів проекту необхідно сформулювати в логічній
послідовності з огляду на мету проекту  та  з  урахуванням
поквартального фінансування проекту.
 
   Підпис автора  проекту  засвідчує  зобов'язання  подавати
правдиву та вичерпну інформацію про себе та свій проект.
 
 Директор департаменту
 професійно-технічно освіти              Т.М.Десятов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner