Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 100 від 01.04.2005

Про втрату чинності постанови Міністерства праці України від 09.03.93 N 12


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   Корінець податкового    |      Податкове повідомлення
     повідомлення       від "__"____________200_року N ______________
      форми "Ф"      | _____________________________________________
                  (назва податкового органу та його адреса)
 N_______________________    | повідомляє гр._______________________________
 від "__"____________200_року          (прізвище, ім'я, по батькові
                |             платника,
 Виставлене:                  -------------------------------
 ______________________________ |        | | | | | | | | | | |
 (прізвище, ім'я, по батькові   _____________________________________________
   платника податку,     | ідентифікаційний номер платника податків,
                 _____________________________________________
 -------------------------------|     адреса платника податків)
 | | | | | | | | | | |
 ______________________________ | що згідно з підпунктом "г" підпункту 4.2.2
  ідентифікаційний номер,    статті 4 Закону України "Про порядок
                | погашення зобов'язань платників податків
 ______________________________  перед бюджетами та державними цільовими
  адреса платника податків)  | фондами"
                 та відповідно до_____________________________
   Загальна сума податково- |  (посилання на пункт та статтю податкового
 го зобов'язання, визначена в   _____________________________________________
 цьому податковому повідомленні,| та іншого законодавства, відповідно до яких
                 _____________________________________________
 складає            |  був зроблений розрахунок або перерахунок
 ____________грн._______ коп.   _____________________________________________
                |      податкових зобов'язань)
 за платежем:
 ______________________________ | Вам визначено суму податкового зобов'язання
   (назва податку, збору     за платежем:_________________________________
  (обов'язкового платежу)   |         (назва податку, збору
 ______________________________  _____________________________________________
 ______________________________ |  (обов'язкового платежу) та код платежу)
 ______________________________  ---------------------------------------------
     (код платежу)     | | N |Граничний строк|  Сума податкового  |
 ----------------------------   |з/п|   сплати  |зобов'язання, грн. коп.|
 |Граничний|Сума податкового|  | |  |        |            |
 | строк | зобов'язання, |   |---+---------------+-----------------------|
 | сплати |  грн. коп.  |  | |---+---------------+-----------------------|
 |---------+----------------|   |-------------------+-----------------------|
 |---------+----------------|  | |   Усього    |            |
 |---------+----------------|   ---------------------------------------------
 ----------------------------  |
                    Указані суми підлягають спраті у строк,
 Керівник (заступник керівника) | визначений у графі "Граничний строк сплати",
 ______________________________  відповідно до________________________________
 (назва органу державної    | (вказати нормативний акт, яким установлений
 податкової служби)             граничний строк сплати)
 ______________________________ |
 (підпис)   (прізвище,     на бюджетний рахунок одержувача
        ініціали)    | _____________________________________________
   М. П.                   (номер рахунка)
                | _____________________________________________
 Податкове повідомлення      ___________________________, в установі банку
 отримав:            |   (назва одержувача)
 ______________________________  ______________________________, МФО__________
   (прізвище, ініціали)    |
 ______________________________    У разі несплати в установлений термін
     (підпис)       | податкового зобов'язання, визначеного в цьому
   "__"____________200_року   податковому повідомленні, виникає право по-
                | даткової застави на активи платника податків
   У разі надіслання      і таке податкове зобов'язання буде визнано
  податкового повідомлення   | податковим боргом. Податковим органом будуть
 листом з повідомленням про   ужиті заходи з погашення податкового боргу у
 вручення проставляється дата  | порядку, встановленому законодавством.
   вручення, зазначена       Від першого робочого дня, наступного за
 в повідомленні про вручення,  | останнім днем граничного строку сплати подат-
 або дата розміщення на дошці   кового зобов'язання, визначеного в цьому по-
   податкових оголошень    | датковому повідомленні, розпочинається нара-
    (повідомлень).      хування пені та штрафних санкцій у розмірах,
                | установлених законом.
                    У разі незгоди з сумою податкового зо-
                | бов'язання, визначеною у цьому податковому
                 повідомленні, Ви маєте право оскаржити його з
                | дотриманням вимог Закону України "Про порядок
                 погашення зобов'язань платників податків пе-
                | ред бюджетами та державними цільовими фонда-
                 ми" стосовно проведення процедури адміністра-
                | тивного оскарження. При цьому скарга може
                 бути подана до податкового органу в письмовій
                | формі протягом тридцяти календарних днів,
                 наступних за днем отримання даного податково-
                | го повідомлення, а при повторному оскаржен-
                 ні - протягом тридцяти календарних днів від
                | дня отримання рішення про розгляд скарги.
                    Крім того, зазначене податкове
                | повідомлення може бути оскаржене до суду у
                 порядку і терміни, визначені законодавством.
                |
                 Виконавець (тел.) _______________________
                |
                 Керівник (заступник керівника)
                | _______________________ ________________
                 (назва органу державної ( підпис ) (прізвище,
                |  податкової служби )       ініціали)
 
                |    М. П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
                   
 
                    Форма "Р"
 
 
   Корінець податкового    |     Податкове повідомлення-рішення
   повідомлення-рішення
       форми "Р"      | від "__"____________200_року N ______________
                   _____________________________________________
 N_______________________     |    (назва податкового органу та його
 від "__"____________200_року            місцезнаходження )
                 | повідомляє ___________________________________
 Виставлене:                  (повне найменування юридичної особи
 ____________________________   |        (філії, відділення, іншого
 (повне найменування юридичної           відокремленого підрозділу) -
  особи (філії, відділення,   |          платника податків
   іншого відокремленого             -------------------------------
   підрозділу) - платника    |        | | | | | | | | | | |
      податку,         ______________________________________________
 ____________________________   |  або прізвище, ім'я,   ідентифікаційний код
 прізвище, ініціали фізичної     по батькові фізичної    (номер) платника,
 особи - платника податків)   | особи - платника податків,
 ____________________________    ______________________________________________
 ------------------------------- |   місцезнаходження (проживання) платника
 | | | | | | | | | | |          податків)
 ідентифікаційний код (номер),  |
 ____________________________    що згідно з підпунктом "__" підпункту 4.2.2
 місцезнаходження (проживання)  | статті 4 Закону України "Про порядок погашення
   платника податків)      зобов'язань платників податків перед бюджетами
                 | та державними цільовими фондами" та згідно з
   Загальна сума податкового   ______________________________________________
 зобов'язання, визначена в    |   (посилання на пункт та статтю іншого
 цьому податковому повідомленні-  ______________________________________________
 рішенні на підставі акта     | нормативно-правового акта, який є підставою
 перевірки:             ______________________________________________
                 | для здійснення розрахунку або перерахунку суми
  (номер та дата складання     ______________________________________________
    акта перевірки)      |   податкового зобов'язання (застосування
 ________________________грн.,   _____________________________________________,
                 |    штрафних (фінансових) санкцій)
 за платежем:
 _____________________________  | на підставі акта перевірки
   (назва податку, збору     ______________________________________________
 (обов'язкового платежу) або   |  (посилання на акт перевірки (номер, дата
 неподаткових доходів, виду              складання)
 штрафної санкції)        |
 _____________________________   встановлено порушення_________________________
     (код платежу)      |            (посилання на пункт та
                  ______________________________________________
 -------------------------------- |  статтю податкового та іншого законодавства,
 |Граничний| Сума податкового |  ______________________________________________
 | строк |  зобов'язання,  | | порушення яких встановлено та відповідно до
 | сплати |    грн.    |  ______________________________________________
 |---------+--------------------| | яких був зроблений розрахунок або перерахунок
 |     |за основ-|за штраф- |  _____________________________________________,
 |     | ним пла-|ними (фі- | |        податкових зобов'язань)
 |     | тежем |нансовими)|
 |     |     |санкціями | | у зв'язку з чим визначено суму податкового
 |---------+---------+----------|  зобов'язання (з урахуванням штрафних
 -------------------------------- | (фінансових) санкцій)_________________________
                            (назва або П.І.Б. платника
 Керівник (заступник керівника)  |               податків)
 _____________________________   за платежем:
  (назва органу державної    | ______________________________________________
   податкової служби)      (назва податку, збору (обов'язкового платежу)
                 |  або неподаткових доходів, вид штрафних
 _____________________________   ______________________________________________
  (підпис)   (прізвище,    | (фінансових) санкцій, код платежу та загальна
         ініціали)            сума прописом)
                 | ---------------------------------------------
   М. П.             |  Сума податкового зобов'язання, грн.  |
                 | |-------------------------------------------|
 Податкове повідомлення-      |   |     у тому числі       |
 рішення отримав:         | |   |------------------------------------|
 _____________________________   |усього|за основним|за штрафними (фінансови-|
      (посада)       | |   | платежем |   ми) санкціями   |
 _____________________________   ---------------------------------------------
   (прізвище, ініціали)     |
 _____________________________      Указані суми підлягають сплаті в
      (підпис)       | десятиденний термін від дня отримання цього
  "__"____________200_року     податкового повідомлення - рішення (при
                 | проведенні процедури апеляційного узгодження -
 У разі надіслання податкового   протягом десяти календарних днів, наступних за
 повідомлення-рішення листом з  | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок
 повідомленням про вручення     одержувача відповідно до______________________
 проставляється дата вручення,  |            (вказати пункт та статтю
 зазначена в повідомленні про    ______________________________________________
 вручення, або дата розміщення  | нормативно-правового акта, яким установлений
 на дошці податкових оголошень   ______________________________________________
 (повідомлень).          |       граничний строк сплати)
 
                 | на бюджетний рахунок одержувача_______________
                                  (номер рахунка)
                 | ____________________________, в установі банку
                     (назва одержувача)
                 | _______________________________, МФО__________
 
                 |   У разі несплати в установлений термін
                  податкового зобов'язання, визначеного в цьому
                 | податковому повідомленні-рішенні, виникає
                  право податкової застави на активи платника
                 | податків і таке податкове зобов'язання буде
                  визнано податковим боргом. Податковим органом
                 | будуть ужиті заходи з погашення податкового
                  боргу в порядку, встановленому законодавством.
                 |   Від першого робочого дня, наступного за
                  останнім днем граничного строку сплати
                 | податкового зобов'язання, визначеного в цьому
                  податковому повідомленні-рішенні,
                 | розпочинається нарахування пені та штрафних
                  санкцій у розмірах, установлених законом.
                 |   У разі незгоди з сумою податкового
                  зобов'язання, визначеного у цьому податковому
                 | повідомленні-рішенні, зазначене податкове
                  повідомлення-рішення може бути оскаржене у
                 | адміністративному порядку з дотриманням вимог
                  пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
                 | порядок погашення зобов'язань платників
                  податків перед бюджетами та державними
                 | цільовими фондами" та Положення про порядок
                  подання та розгляду скарг платників податків
                 | органами державної податкової служби,
                  затвердженого наказом Державної податкової
                 | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та
                  зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
                 | 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції наказу від
                  02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями,
                 | або у судовому порядку.
 
                 | Керівник (заступник керівника)
                  _______________________ ________ ____________
                 | (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                    податкової служби)        ініціали)
                 |
                      М. П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "Ш"
 
 
   Корінець податкового    |      Податкове повідомлення-рішення
  повідомлення - рішення     від "__"____________200_року N ______________
     форми "Ш"       | _______________________________________________
 N_______________________         (назва податкового органу та його
 від "__"____________200_року  |         місцезнаходження)
 
 Виставлене:           | повідомляє_____________________________________
 _______________________________       (повне найменування юридичної особи
 (повне найменування юридичної  |       (філії, відділення, іншого
  особи (філії, відділення,         відокремленого підрозділу) - платника
   іншого відокремленого    |       податків або прізвище, ім'я,
   підрозділу) - платника            -------------------------------
     податку або       |         | | | | | | | | | | |
 _______________________________  _______________________________________________
 прізвище, ініціали фізичної   | по батькові фізичної    ідентифікаційний код
 особи - платника податків     особи - платника      (номер) платника
                 |    податків,         податків,
 -------------------------------  _______________________________________________
 | | | | | | | | | | | | місцезнаходження (проживання) платника податків)
 _______________________________
   ідентифікаційний код    | що, відповідно до акта
     (номер),         _______________________________________________
 _______________________________ |  (посилання на акт (номер, дата складання)
 місцезнаходження (проживання)
   платника податків)     | встановлено порушення граничного строку сплати
                  узгодженого податкового зобов'язання з
   Сума штрафу визначена в   | _______________________________________________
 цьому податковому         (назва податку, збору (обов'язкового платежу)
 повідомленні-рішенні на     |
 підставі підпункту 17.1.7     передбаченого _________________________________
 пункту 17.1 статті 17 Закону  |        (посилання на норму законодавчого
 України "Про порядок погашення  _______________________________________________
 зобов'язань платників податків |   акта щодо термінів сплати податкового
 перед бюджетами та державними   ______________________________________________,
 цільовими фондами", у розмірі  |  зобов'язання, порушення якої встановлено)
      10%, 20%, 50%
 _______________________________ | та на підставі підпункту 17.1.7 пункту 17.1
   непотрібне викреслити    статті 17 Закону України "Про порядок погашення
                 | зобов'язань платників податків перед бюджетами
 узгодженої суми податкового    та державними цільовими фондами" за затримку
 зобов'язання, сплаченої з    | на ____ календарних днів граничного строку
 затримкою, складає:        сплати узгодженої суми податкового зобов'язання
 _________________________грн., | в розмірі______________________________________
                     (вказати погашену суму податкового боргу,
 за платежем:          | __________________________________________грн.,
 _______________________________  щодо якої застосовується штрафна санкція)
   (назва податку, збору    | _______________________________________________
  (обов'язкового платежу)    (найменування юридичної особи (філії, відділення,
 _______________________________ |  іншого відокремленого підрозділу) - платника
 _______________________________   податків або прізвище, ім'я, по батькові
     (код платежу)     |   фізичної особи - платника податків
 
 Граничний строк сплати:     | зобов'язано сплатити штраф у розмірі
 "___" _________ _____ року            10%, 20%, 50%,
                 | _______________________________________________
 Керівник (заступник керівника)        непотрібне викреслити
 _______________________________ |
  (назва органу державної    у сумі____________________________________грн.,
    податкової служби)    |     (вказати суму штрафу прописом)
 ________ _____________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)  | за платежем:___________________________________
                  ___________(назва податку, збору (обов'язкового
   М. П.            |         платежу) та код платежу)
 
 Податкове повідомлення-рішення | у десятиденний термін від дня отримання цього
 отримав:             податкового повідомлення - рішення (при
 _______________________________ | проведенні процедури апеляційного узгодження -
       (посада)       протягом десяти календарних днів, наступних за
 _______________________________ | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок
    (прізвище, ініціали)    одержувача_____________________________________
 _______________________________ |            (номер рахунка)
       (підпис)       _____________________________, в установі банку
 "___" _____________200__року.  |   (назва одержувача)
 
   У разі надіслання     | ____________________________, МФО ______________
 податкового повідомлення-
 рішення листом з повідомленням |   У разі несплати в установлений термін
 про вручення проставляється    штрафу, визначеного в цьому податковому
 дата вручення, зазначена в   | повідомленні-рішенні, виникає право податкової
 повідомленні про вручення, або  застави на активи платника податків і така сума
 дата розміщення на дошці    | штрафу буде визнана податковим боргом.
 податкових оголошень       Податковим органом будуть ужиті заходи з
 (повідомлень).         | погашення податкового боргу в порядку,
                  установленому законодавством.
                 |   Від першого робочого дня, наступного за
                  останнім днем граничного строку сплати штрафу,
                 | визначеного в цьому податковому повідомленні-
                  рішенні, розпочинається нарахування пені у
                 | розмірах, установлених законом.
                    У разі незгоди з сумою штрафних санкцій,
                 | визначених у цьому податковому повідомленні-
                  рішенні, зазначене податкове повідомлення-
                 | рішення може бути оскаржене у

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner