Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 100 від 01.04.2005

Про втрату чинності постанови Міністерства праці України від 09.03.93 N 12


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

                  адміністративному порядку з дотриманням вимог
                 | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
                  порядок погашення зобов'язань платників
                 | податків перед бюджетами та державними
                  цільовими фондами" та Положення про порядок
                 | подання та розгляду скарг платників податків
                  органами державної податкової служби,
                 | затвердженого наказом Державної податкової
                  адміністрації України від 11.12.96 N 29 та
                 | зареєстрованого у Міністерстві юстиції
                  України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції
                 | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та
                  доповненнями, або у судовому порядку.
                 |
                  Керівник (заступник керівника)
                 | _______________________ ________ ____________
                  (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                 |  податкової служби)        ініціали)
 
                 | М. П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "З"
 
 
   Корінець податкового   |      Податкове повідомлення-рішення
  повідомлення - рішення    від "__"____________200_року N ______________
     форми "З"      | ________________________________________________
 N_______________________        (назва податкового органу та його
 від "__"____________200_року |         місцезнаходження)
 
 Виставлене:          | повідомляє______________________________________
 _____________________________       (повне найменування юридичної особи
 (повне найменування юридичної |       (філії, відділення, іншого
  особи (філії, відділення,        відокремленого підрозділу) - платника
   іншого відокремленого   |       податків або прізвище, ім'я,
   підрозділу) - платника            -------------------------------
 _____________________________ |         | | | | | | | | | | |
   податку або прізвище,    ________________________________________________
 _____________________________ | по батькові фізичної особи - платника податків,
  ініціали фізичної особи -   ідентифікаційний код (номер) платника податків,
   платника податків,     ________________________________________________
-------------------------------| місцезнаходження (проживання) платника податків)
| | | | | | | | | | |
-------------------------------| що, на підставі акта перевірки
   ідентифікаційний код    ________________________________________________
      (номер),       |  (посилання на акт перевірки (номер, дата
 ____________________________           складання)
 місцезнаходження (проживання) |
  платника податків)      встановлено порушення___________________________
                |          (посилання на пункт та статтю
   Сума штрафу, визначена   ________________________________________________
 в цьому податковому      | податкового та іншого законодавства, порушення
 повідомленні-рішенні на     _______________________________________________,
 підставі підпункту 17.1.8   |         яких встановлено)
 пункту 17.1 статті 17 Закону
 України "Про порядок     | та на підставі підпункту 17.1.8 пункту 17.1
 погашення зобов'язань      статті 17 Закону України "Про порядок погашення
 платників податків перед   | зобов'язань платників податків перед бюджетами
 бюджетами та державними     та державними цільовими фондами" за самостійне
 цільовими фондами", за    | відчуження активів, які перебувають у податковій
 самостійне відчуження      заставі та потребують обов'язкової попередньої
 активів, які перебувають у  | згоди податкового органу на таке відчуження,
 податковій заставі та      ________________________________________________
 потребують обов'язкової    |   (найменування юридичної особи (її філії,
 попередньої згоди податкового  ________________________________________________
 органу на таке відчуження,  | відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
 згідно з актом перевірки    ________________________________________________
 від ______200______ року   | платника податків або прізвище, ім'я, по батькові
 N________ складає:       ________________________________________________
 ________________________грн. |    фізичної особи - платника податків)
 
 Граничний строк сплати:    | зобов'язано сплатити штраф у розмірі суми
 "___" _________ _____ року   відчуження, визначеної за звичайними цінами, що
                | складає ____________________________________грн.,
 Керівник (заступник керівника)     (вказати суму штрафної санкції прописом)
 ______________________________|
  (назва органу державної   у десятиденний термін від дня отримання цього
    податкової служби)   | податкового повідомлення-рішення (при проведенні
 ________ _____________________ процедури апеляційного узгодження - протягом
 (підпис) (прізвище, ініціали) | десяти календарних днів, наступних за днем такого
                 узгодження) на бюджетний рахунок одержувача
   М. П.           | _________________________________________________
                         (номер рахунка)
 Податкове повідомлення    | _______________________________, в установі банку
 отримав:                (назва одержувача)
 ______________________________| _______________________________, МФО_____________
       (посада)
 ______________________________|   У разі несплати в установлений термін
    (прізвище, ініціали)   штрафу, визначеного в цьому податковому
 ______________________________| повідомленні-рішенні, виникає право податкової
       (підпис)      застави на активи платника податків і така сума
 "___" _____________200__року. | штрафу буде визнана податковим боргом.
                 Податковим органом будуть ужиті заходи з
   У разі надіслання    | погашення податкового боргу в порядку,
 податкового повідомлення-    установленому законодавством.
 рішення листом з       |   Від першого робочого дня, наступного за
 повідомленням про вручення   останнім днем граничного строку сплати штрафу,
 проставляється дата вручення, | визначеного в цьому податковому повідомленні-
 зазначена в повідомленні про  рішенні, розпочинається нарахування пені у
 вручення, або дата розміщення | розмірах, установлених законом.
 на дошці податкових оголошень    У разі незгоди з сумою штрафних санкцій,
 (повідомлень).        | визначених у цьому податковому повідомленні-
                 рішенні, зазначене податкове повідомлення-
                | рішення може бути оскаржене у
                 адміністративному порядку з дотриманням вимог
                | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
                 порядок погашення зобов'язань платників
                | податків перед бюджетами та державними
                 цільовими фондами" та Положення про порядок
                | подання та розгляду скарг платників податків
                 органами державної податкової служби,
                | затвердженого наказом Державної податкової
                 адміністрації України від 11.12.96 N 29 та
                | зареєстрованого у Міністерстві юстиції
                 України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції
                | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та
                 доповненнями, або у судовому порядку.
                |
                 Керівник (заступник керівника)
                | _______________________ ________ ____________
                 (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                |  податкової служби)        ініціали)
 
                | М. П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "В 1"
 
 
   Корінець податкового   |       Податкове повідомлення-рішення
  повідомлення - рішення     від "__"____________200_року N ______________
     форми " В 1"     | _____________________________________________________________
 N_______________________      (назва податкового органу та його місцезнаходження)
 від "__"____________200_року |
                 повідомляє__________________________________________________
 Виставлене:          |      (повне найменування юридичної особи (її філії,
 ____________________________        відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
 (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________
 особи (її філії, відділення,   платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
   іншого відокремленого   |        особи - платника податків,
  підрозділу) - платника
      податку,      |        ідентифікаційний код (номер) платника податків,
 ____________________________                -------------------------------
  П.І.Б. фізичної особи -  |              | | | | | | | | | | |
   платника податків,     ____________________________________________________________,
 ____________________________ |    місцезнаходження (проживання) платника податків)
-------------------------------
| | | | | | | | | | || що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4
------------------------------- Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
  ідентифікаційний код    | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
     (номер),        та згідно з__________________________________________________
 ____________________________ |      (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого
 місцезнаходження (проживання)  _____________________________________________________________
   платника податків)    |  акта, який є підставою для перевірки заявленої платником
                 _____________________________________________________________
   Загальна сума зменшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до
 бюджетного відшкодування з   _____________________________________________________________
 ПДВ, визначена в цьому    |    якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми
 податковому повідомленні-    _____________________________________________________________
 рішенні на підставі акта   |      заявленого бюджетного відшкодування)
 перевірки___________________,
   (номер та дата складання | на підставі акта перевірки __________________________________
      акта перевірки)                 (посилання на акт перевірки (номер,
 складає_________________ грн. |                   дата складання)
 ------------------------------
 |   Декларація  | Сума || встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону
 |-------------------|зменшен-| України "Про податок на додану вартість" та
 | N  |дата |звіт-|ня бюд- || _____________________________________________________________
 |   |реєст-| ний |жетного |     (найменування або ПІБ платника податків)
 |   |рації | пе- |відшко- ||
 |   |   |ріод |дування,| зменшено суму бюджетного відшкодування (у тому числі
 |   |   |   | грн. || заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань
 |------+------+-----+--------| наступних періодів) з податку на додану вартість у розмірі:
 |*   |   |   |    || ----------------------------------------------------------------------
 |------+------+-----+--------| |   Декларація   | Ознака типу | Сума |   у т.ч.  |Штраф- |
 |Всього|   |   |    || |---------------------|відшкодування | зави- |---------------| ні  |
 ------------------------------ |N ре- |дата |Звітний|(0%-за нульо- | щення |Невідш-|Відшко-|(фінан-|
                | |єстра-|реєст-|період,|вою ставкою, | бюд- |кодова-|довано | сові) |
 ____________          |ції у |рації |за який|"1"-за став- |жетного|но на |на мо- | санк- |
   * Кількість рядків у   | |подат-|у по- |подано |кою 20%, "2"- |відшко-|момент |мент  | ції |
 таблиці дорівнює кількості   |ковому|датко-|декла- |за експор-  |дуван- |пере- |пере- |    |
 декларацій, в яких виявлено  | |органі|вому |рацію |том**)    | ня, |вірки |вірки |    |
 завищення суми бюджетного    |   |органі|    |       |всього |    |    |    |
 відшкодування.        | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------|
                 |*   |   |    |       |    |    |    |    |
   Сума ПДВ та штрафних   | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------|
 (фінансових) санкцій,      |Всього|   |    |       |    |    |    |    |
 визначена в цьому податковому | ----------------------------------------------------------------------
 повідомленні-рішенні, складає  ____________
 _________________грн.     |   * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості
                 декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного
   Граничний строк сплати  | відшкодування.
 ПДВ та штрафних (фінансових)     ** Заповнюється для декларацій, проведених відповідно до
 санкцій та/або зменшення суми | норм Закону України "Про податок на додану вартість" до
 бюджетного відшкодування    внесення змін Законом України від 25 березня 2005 року
 у картці особового рахунку  | N 2505-IV.
 платника податків:          У десятиденний термін від дня отримання цього податкового
                | повідомлення-рішення (при проведенні процедури апеляційного
 "__" __________ _____ року   узгодження - протягом десяти календарних днів, наступних за
                | днем такого узгодження) заявлена та невідшкодована сума
 Керівник (заступник керівника) бюджетного відшкодування зменшується у картці особового
 _____________________________ | рахунка платника податків, яка ведеться у податковому органі.
  (назва органу державної
   податкової служби)    |   У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на
                 момент перевірки ________________________________ відшкодовано
 _____________ _______________ |         (найменування або П.І.Б. платника податків)
  (підпис)   (прізвище,   йому в розмірі ________грн.,
         ініціали)  |
                 відповідно до ________________________________________________
   М. П.          |    (посилання на пункт та статтю податкового законодавства)
                 ___________________________________________визначено податкове
 Податкове повідомлення-    | (найменування або П.І.Б. платника податків)
 рішення отримав:        зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у
 _____________________________ | розмірі ________грн. та штрафні (фінансові) санкції в розмірі
      (посада)       _______________грн. у десятиденний термін від дня отримання
 _____________________________ | цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні
   (прізвище, ініціали)    процедури апеляційного узгодження - протягом десяти
 _____________________________ | календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на
      (підпис)       бюджетний рахунок одержувача_________________________________
 від "__"____________200_року |                   (номер рахунка)
                 ____________________________________________________________,
 у разі надіслання податкового |           (назва одержувача)
 повідомлення-рішення листом з  в установі банку ______________________________, МФО_________
 повідомленням про вручення  |
 проставляється дата вручення,    У разі несплати в установлений термін суми ПДВ та
 зазначена в повідомленні про | штрафних (фінансових) санкцій, визначених в цьому податковому
 вручення, або дата розміщення  повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на
 на дошці податкових оголошень | активи платника податків і така сума податку та штрафних
 (повідомлень).         (фінансових) санкцій буде визнана податковим боргом.
                | Податковим органом будуть ужиті заходи з погашення податкового
                 боргу в порядку, установленому законодавством.
                |   Від першого робочого дня, наступного за останнім днем
                 граничного строку податкового зобов'язання з ПДВ, визначеного
                | в цьому податковому повідомленні-рішенні, розпочинається
                 нарахування пені та штрафних (фінансових) санкцій.
                |   У разі незгоди із зменшенням суми бюджетного
                 відшкодування та/або сумою податкових зобов'язань з ПДВ та
                | штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому податковому
                 повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення
                | може бути оскаржене в адміністративному порядку з дотриманням
                 вимог пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок
                | погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
                 державними цільовими фондами" та Положення про порядок подання
                | та розгляду скарг платників податків органами державної
                 податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової
                | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та зареєстрованого
                 у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748
                | (у редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та
                 доповненнями, або у судовому порядку.
                |
                 Керівник (заступник керівника)
                | _______________________ ________ ____________
                 (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                |  податкової служби)        ініціали)
 
                | М. П.
 
 
                   Додаток 6
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "В 2"
 
 
   Корінець податкового   |       Податкове повідомлення-рішення
  повідомлення - рішення     від "__"____________200_року N ______________
     форми " В 2"     | _____________________________________________________________
 N_______________________      (назва податкового органу та його місцезнаходження)
 від "__"____________200_року |
                 повідомляє__________________________________________________
 Виставлене:          |      (повне найменування юридичної особи (її філії,
 ____________________________        відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
 (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________
  особи (філії, відділення,   платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
   іншого відокремленого   |        особи - платника податків,
  підрозділу) - платника
      податку,      |        ідентифікаційний код (номер) платника податків
 ____________________________           -------------------------------
 прізвище, ініціали фізичної  |         | | | | | | | | | | |
 особи - платника податків)   ____________________________________________________________,
  ідентифікаційний код    |    місцезнаходження (проживання) платника податків)
     (номер),
-------------------------------| що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4
| | | | | | | | | | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
                | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
                 та згідно з__________________________________________________
 ____________________________ |      (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого
 місцезнаходження (проживання)  _____________________________________________________________
   платника податків)    |  акта, який є підставою для перевірки заявленої платником
                 _____________________________________________________________
   Загальна сума збільшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до
 бюджетного відшкодування з   _____________________________________________________________
 ПДВ, визначена в цьому    |    якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми
 податковому повідомленні-    _____________________________________________________________
 рішенні на підставі акта   |      заявленого бюджетного відшкодування)
 перевірки:__________________,
   (номер та дата складання | на підставі акта ____________________________________________
      акта перевірки)                 (посилання на акт перевірки (номер,
 складає_________________ грн. |                   дата складання)
                 встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону
 ------------------------------| України "Про податок на додану вартість",
 |   Декларація  | Сума |
 |-------------------|занижен-|| у зв'язку з чим виявлено невідповідність суми бюджетного
 | N  |дата |звіт-|ня бюд- | відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації
 |   |реєст-| ний |жетного || _____________________________________________________________
 |   |рації | пе- |відшко- |      (найменування або П.І.Б. платника податків)
 |   |   |ріод |дування,||
 |   |   |   | грн. | та збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на
 |------+------+-----+--------|| додану вартість у розмірі:
 |*   |   |   |    |
 |------+------+-----+--------|| --------------------------------------------------------------
 |Всього|   |   |    | |        Декларація        | Сума заниження |
 ------------------------------| |-----------------------------------------|бюджетного відшко-|
 ____________          |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний |  дування, грн. |
   * Кількість рядків у   | |у податковому| у податковому |період, за |         |
 таблиці дорівнює кількості   |  органі  |  органі   |який подано|         |
 декларацій, в яких виявлено  | |       |        |декларацію |         |
 заниження суми бюджетного    |-------------+---------------+-----------+------------------|
 відшкодування.        | |*      |        |      |         |
                 |-------------+---------------+-----------+------------------|
 Керівник (заступник керівника)| |Всього    |        |      |         |
 _____________________________  --------------------------------------------------------------

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner