Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 100 від 01.04.2005

Про втрату чинності постанови Міністерства праці України від 09.03.93 N 12


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

  (назва органу державної  | ____________
   податкової служби)       * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості
                | декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного
 _____________ _______________  відшкодування.
  (підпис)   (прізвище,  |
         ініціали)     У зв'язку з цим відповідно до підпункту "а"
                | підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про
   М. П.           податок на додану вартість" вважається, що
                | __________________________________________________добровільно
 Податкове повідомлення-     (найменування або П.І.Б. платника податків)
 рішення отримав:       | відмовляється від отримання суми заниження в розмірі
 _____________________________  ________грн. як бюджетного відшкодування, зазначена сума
      (посада)      | підлягає зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ
 _____________________________  наступних податкових періодів.
   (прізвище, ініціали)   |
 _____________________________  Керівник (заступник керівника)
      (підпис)      | _______________________ ________ ____________
 від "__"____________200_року  (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                |  податкової служби)        ініціали)
 у разі надіслання податкового
 повідомлення-рішення листом з | М. П.
 повідомленням про вручення
 проставляється дата вручення, |
 зазначена в повідомленні про
 вручення, або дата розміщення |
 на дошці податкових оголошень
 (повідомлень).        |
 
 
                   Додаток 7
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "В 3"
 
 
   Корінець податкового    |       Податкове повідомлення-рішення
  повідомлення - рішення      від "__"____________200_року N ______________
     форми " В 3"      | _____________________________________________________________
 N_______________________       (назва податкового органу та його місцезнаходження)
 від "__"____________200_року  |
                  повідомляє__________________________________________________
 Виставлене:           |       (повне найменування юридичної особи (філії,
 ____________________________         відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
 (повне найменування юридичної  | _____________________________________________________________
  особи (філії, відділення,    платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
   іншого відокремленого    |        особи - платника податків,
  підрозділу) - платника
      податку,       |        ідентифікаційний код (номер) платника податків,
 ____________________________              -------------------------------
 прізвище, ініціали фізичної  |           | | | | | | | | | | |
 особи - платника податків)    ____________________________________________________________,
 ____________________________  |    місцезнаходження (проживання) платника податків)
 ідентифікаційний код (номер),
---------------------------------| що згідно з пунктом 7.7 статті 7 Закону України "Про податок
 | | | | | | | | | | |  на додану вартість" та згідно з______________________________
 ------------------------------- |                (посилання на пункт та статтю
 місцезнаходження (проживання)   _____________________________________________________________
   платника податків,     | іншого законодавчого акта, згідно з якою проведено перевірку
                  _____________________________________________________________
   Загальна сума відмови у  |  заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування
 бюджетному відшкодуванні з    _____________________________________________________________
 ПДВ, визначена в цьому     |     по ПДВ, та зроблено розрахунок або перерахунок
 податковому повідомленні-     _____________________________________________________________
 рішенні на підставі       |     суми заявленого бюджетного відшкодування)
 _____________________________
 (номер та дата акта перевірки  | на підставі__________________________________________________
 _____________________________        (посилання на акт перевірки (номер, дата складання)
  або посилання на норму    |
 ____________________________,   та підпункту 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про
 законодавства, на підставі   | податок на додану вартість" виявлено відсутність права
 якої відмовлено у бюджетному   _____________________________________________________________
    відшкодуванні)      |    (повне найменування або П.І.Б. платника податків)
 складає_________________ грн.
                 | на отримання бюджетного відшкодування у сумі, заявленій у
 ------------------------------  податковій декларації, у зв'язку з чим відмовлено у наданні
 |   Декларація  | Сума | | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість
 |-------------------|відмови |  у розмірі:
 | N  |дата |звіт-| у бюд- | | --------------------------------------------------------------
 |   |реєст-| ний |жетному |  |        Декларація        |  Сума, на яку  |
 |   |рації | пе- |відшко- | | |-----------------------------------------|  відмовлено у  |
 |   |   |ріод |дуванні,|  |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний |наданні бюджетного|
 |   |   |   | грн. | | |у податковому| у податковому |період, за |  відшкодування |
 |------+------+-----+--------|  |  органі  |  органі   |який подано|         |
 |*   |   |   |    | | |       |        |декларацію |         |
 |------+------+-----+--------|  |-------------+---------------+-----------+------------------|
 |Всього|   |   |    | | |*      |        |      |         |
 ------------------------------  |-------------+---------------+-----------+------------------|
 ____________          | |Всього    |        |      |         |
   * Кількість рядків у     --------------------------------------------------------------
 таблиці дорівнює кількості   | _____________
 декларацій, за якими          * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості
 відмовлено у наданні      | декларацій, щодо яких виявлено відсутність права на отримання
 бюджетного відшкодування.     суми бюджетного відшкодування.
                 |
 Керівник (заступник керівника)     У зв'язку з цим відповідно до підпункту ______ пункту
 _____________________________  | ______ статті ____ Закону України "Про податок на додану
  (назва органу державної    вартість" сума ПДВ в розмірі ________грн., на яку відмовлено
   податкової служби)     | у наданні бюджетного відшкодування, у десятиденний термін від
                  дня отримання цього податкового повідомлення-рішення
 _____________ _______________  | зменшується у картці особового рахунка платника податку
  (підпис)   (прізвище,    ________________________________________, яка ведеться
         ініціали)   | (найменування або П.І.Б. платника податків)
                  у податковому органі.
   М. П.           |
                    У разі незгоди з зазначеним податковим повідомленням-
 Податкове повідомлення-     | рішенням воно може бути оскаржене в порядку, встановленому
 рішення отримав:         законодавством.
 _____________________________  |
      (посада)        Керівник (заступник керівника)
 _____________________________  | _______________________ ________ ____________
   (прізвище, ініціали)     (назва органу державної (підпис) (прізвище,
 _____________________________  |  податкової служби)        ініціали)
      (підпис)
 від "__"____________200_року  | М. П.
 
 у разі надіслання податкового  |
 повідомлення-рішення листом з
 повідомленням про вручення   |
 проставляється дата вручення,
 зазначена в повідомленні про  |
 вручення, або дата розміщення
 на дошці податкових оголошень  |
 (повідомлень).
                 |
 
 
                   Додаток 8
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
                   Форма "С"
 
 
  Корінець рішення про        |     Рішення про застосування штрафних
 застосування штрафних                (фінансових) санкцій
 (фінансових) санкцій        |  від "__" _______________ 200_ року N________
    форми "С"            _________________________________________________
   N _____________         |    (назва податкового органу та його
 від "__" ________200_року               місцезнаходження)
 Виставлене:_______________      | повідомляє_______________________________________
    (повне найменування             (повне найменування юридичної особи,
 __________________________      |        код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
 юридичної особи, код за              -------------------------------
 __________________________      |       | | | | | | | | | | |
 ЄДРПОУ, П.І.Б. фізичної        ____________-------------------------------______
 __________________________      | П.І.Б. фізичної особи - суб'єкта підприємницької
   особи - суб'єкта            діяльності, ідентифікаційний код (номер),
   підприємницької         | ________________________________________________,
    діяльності,                 місцезнаходження (проживання)
  -------------------------------  |
  | | | | | | | | | | |   що на підставі акта перевірки____________________
___-------------------------------__ |                (посилання на акт
  ідентифікаційний код        _________________________________________________
     (номер),           |     перевірки (номер, дата складання)
 __________________________
   місцезнаходження        | встановлено порушення____________________________
    (проживання)                       (посилання на пункт та
 Загальна сума штрафних        | _________________________________________________
 (фінансових) санкцій,           статтю законодавчого акта, порушення якого
 визначена в цьому рішенні      | _________________________________________________
 на підставі акта перевірки                встановлено)
 __________________________      |
 (номер та дата складання        та на підставі пункту 11 статті 11 Закону України
    акта перевірки)        | "Про державну податкову службу в Україні" та
 складає_____________ грн.,       згідно з ________________________________________
 за платежем:             |     (посилання на пункт та статтю
 __________________________       _________________________________________________
  (штрафна (фінансова)       |   законодавчого акта, який є підставою для
     санкція)            _________________________________________________
 __________________________      | застосування штрафних (фінансових) санкцій та
    (код платежу)          _________________________________________________
 -------------------------      |       визначення їх розміру,
 |Код |Сума штрафних (фі-|       _________________________________________________
 |пла-|нансових) санкцій |      | найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної
 |тежу|   (грн.)    |         особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
 |----+------------------|      |
 -------------------------       застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій:
 Керівник (заступник         | _________________________________________________
 керівника)               (сума штрафних (фінансових) санкцій (прописом)
 __________________________      | ------------------------------------
 (назва податкового органу)       | Код |Сума штрафних (фінансових)|
 __________________________      | |платежу|   санкцій (грн.)   |
 (підпис)   (прізвище,        |-------+--------------------------|
        ініціали)       | ------------------------------------
  М. П.
                   |   Указані суми підлягають сплаті
 Рішення про застосування        у _______ денний термін від дня отримання цього
 штрафних (фінансових)        | рішення на бюджетний рахунок одержувача
 санкцій отримав:            відповідно до____________________________________
 __________________________      |      (вказати пункт та статтю законодавчого
     (посада)            _________________________________________________
 __________________________      | акта, яким установлений граничний строк сплати)
  (прізвище, ініціали)        _________________________________________________
 __________________________      | (номер рахунка)     (назва одержувача)
     (підпис)
 "__" _____________200_року      | в установі банку__________________, МФО__________
   У разі надіслання
 рішення про застосування       |   У разі несплати в установлений термін суми
 штрафних (фінансових)         штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому
 санкцій листом з           | рішенні, податковим органом будуть ужиті заходи
 повідомленням про вручення       з її погашення в порядку, установленому
 проставляється дата         | законодавством.
 вручення, зазначена в
 повідомленні про вручення.      |   У разі незгоди з сумою штрафних (фінансових)
                    санкцій, визначених у цьому рішенні, зазначене
                   | рішення може бути оскаржене у встановленому
                    законодавством порядку.
                   |
                    Керівник (заступник керівника)
                   | _______________________ ________ ____________
                    (назва органу державної (підпис) (прізвище,
                   |  податкової служби)        ініціали)
 
                   | М. П.
 
 
                   Додаток 11
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
               РЕЄСТР
         рішень про застосування штрафних
        (фінансових) санкцій, направлених
      суб'єктам господарювання - юридичним особам
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер | Дата  |Код структурного| Дата |Повне найменуван-|Код за|Назва|Код |Сума штрафних|
|з/п|рішен-|складання| підрозділу, що |вручення|ня суб'єкта гос- |ЄДРПОУ|пла- |пла-|(фінансових) |
|  | ня  | рішення | склав рішення |рішення | подарювання - |   |тежу |тежу|санкцій, грн.|
|  |   |     |        |    | юридичної особи |   |   |  |       |
|---+------+---------+----------------+--------+-----------------+------+-----+----+-------------|
| 1 | 2  |  3  |    4    |  5  |    6    | 7  | 8 | 9 |   10   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 12
                   до Порядку направлення
                   органами державної
                   податкової служби України
                   податкових повідомлень
                   платникам податків та рішень
                   про застосування штрафних
                   (фінансових) санкцій
 
 
               РЕЄСТР
         рішень про застосування штрафних
        (фінансових) санкцій, направлених
      суб'єктам господарювання - фізичним особам
 
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Номер | Дата | Код  | Дата | П.І.Б. | Іден- |Назва|Код | Сума |
|з/п|рішен-|скла- |структур-| вру- | суб'єкта | тифі- |пла- |пла-|штрафних|
|  | ня  |дання |ного під-|чення |господарю-|кацій- |тежу |тежу| (фінан-|
|  |   |рішен-|розділу, |рішен-| вання - | ний |   |  | сових) |
|  |   | ня |що склав | ня  | фізичної | код |   |  |санкцій,|
|  |   |   | рішення |   | особи  |(номер)|   |  | грн. |
|---+------+------+---------+------+----------+-------+-----+----+--------|
| 1 | 2  | 3  |  4  | 5  |  6   |  7  | 8 | 9 |  10  |
---------------------------------------------------------------------------| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner