Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   Навчальний план розробляється за спеціальністю підготовки
випускників  ВВНЗ  на  весь  термін  навчання відповідальним
структурним підрозділом ВВНЗ (кафедрою, факультетом тощо) під
методичним керівництвом та у взаємодії з навчальним відділом
(управлінням, відділенням) на підставі ОКХ, ОПП підготовки, їх
варіативних  частин  та  структурно-логічної схеми підготовки
військових  фахівців  цієї  спеціальності.  Навчальний  план
розглядається  вченою  радою  ВВНЗ,  підписується заступником
керівника ВВНЗ з навчальної (навчальної і наукової) роботи,
погоджується із замовником на підготовку військових фахівців за
даною спеціальністю та затверджується керівником ВВНЗ.
   Для військових навчальних підрозділів ВНЗ навчальний план за
спеціальністю підготовки затверджується ректором ВНЗ.
   Під час розроблення навчальних планів підготовки курсантів
(слухачів, студентів) і організації навчального процесу у ВВНЗ
доцільно дотримуватися того, що:
   навчальний план розробляється на  весь  термін  навчання
курсантів (слухачів, студентів) у ВВНЗ, який поділяється на
навчальні роки, кожний з яких має, як правило, два семестри;
   обліковими одиницями  навчального часу курсанта (слухача,
студента) є академічна година, навчальні: день, тиждень, кредит,
семестр, курс (рік);
   тривалість навчального тижня курсанта (слухача, студента)
складає  54  академічні години, що дорівнює одному кредиту,
тривалість академічної години - 45 хвилин, тривалість навчального
семестру - визначається навчальним планом;
   загальне тижневе навантаження курсантів (слухачів, студентів)
включає всі види навчальних занять, консультації та самостійну
роботу. При цьому середнє тижневе аудиторне навантаження за рік
навчання залежить від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки
фахівців та не може перевищувати: для молодшого спеціаліста і
бакалавра - 30 годин, спеціаліста та магістра - 24 години;
   навчальний час, відведений для самостійної роботи курсантів
(слухачів,  студентів),  повинен  становити:  для бакалаврів,
спеціалістів - не менше ніж 1/3, а для магістрів - не менше ніж
1/2 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
конкретної навчальної дисципліни;
   резерв навчального часу - не менше 1 тижня на рік навчання;
   кількість заліків не повинна перевищувати шести за семестр
(не враховуючи заліків із загальновійськових дисциплін та фізичної
підготовки), кількість екзаменів - п'яти за семестр (не враховуючи
екзаменів із статутів Збройних Сил України, фізичної підготовки та
екзамену на право водіння бойових машин та автомобілів).
   2.1.5. Для  конкретизації планування навчального процесу,
своєчасного внесення в навчальний  процес  необхідних  змін,
визначених у рішенні керівника ВВНЗ щодо організації освітньої
діяльності на наступний навчальний рік, складається  робочий
навчальний план.
   Робочий навчальний план (додаток 5 до цієї Інструкції) на
відміну від навчального плану містить робочий план навчального
процесу за роками (курсами) навчання, в якому наводяться назви
навчальних  дисциплін,  розподіл  навчального часу з них за
семестрами та видами навчальних занять, індивідуальні завдання,
форми звітності за дисциплінами, вказуються тижневе аудиторне
навантаження, кількість екзаменів та заліків за семестрами.
   Робочий навчальний план підписується керівником факультету,
погоджується заступником керівника ВВНЗ з навчальної (навчальної і
наукової) роботи та затверджується керівником ВВНЗ.
   2.1.6. До навчального (робочого навчального) плану додається
пояснювальна записка, яка стисло характеризує навчальний (робочий
навчальний) план за головними його розділами та показниками,
особливості побудови і організації навчального процесу з вивчення
груп взаємопов'язаних навчальних дисциплін (окремої навчальної
дисципліни), а також інші питання, що характеризують особливості
підготовки військових фахівців у конкретному ВВНЗ.
   Зміст пояснювальної записки, як правило, відображає:
   підстави (нормативні документи, розпорядження, вказівки тощо)
для розроблення навчального (робочого навчального) плану;
   пояснення до графіка навчального процесу та зведених даних з
обсягу навчального часу (у тому числі на виконання курсових,
атестаційних (кваліфікаційних, дипломних, магістерських) робіт,
складання державних екзаменів);
   пояснення логічної  послідовності  вивчення  навчальних
дисциплін і взаємозв'язків між ними;
   організацію практичної підготовки;
   проблематику курсових та атестаційних робіт;
   особливості державної атестації випускників (для комплексного
державного екзамену показується, які модулі навчальних дисциплін
включаються до програми цього екзамену).
   У пояснювальній  записці можуть відображатися також інші
питання, які потребують пояснення або обґрунтування.
   Пояснювальна записка підписується відповідальним розробником
навчального (робочого навчального) плану та заступником керівника
ВВНЗ із навчальної (навчальної і наукової) роботи.
   2.1.7. Програма навчальної дисципліни - це складова стандарту
вищої  освіти  ВВНЗ. Вона визначає роль і місце навчальної
дисципліни в підготовці військових фахівців, мету й головні
завдання її вивчення, розкриває механізм реалізації мети, змістові
модулі та інформаційний обсяг навчальної дисципліни,  рівень
сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників,
інших дидактичних та методичних матеріалів, критерії оцінювання
успішності  навчання,  форми та засоби діагностики засвоєння
змістових модулів.
   До програми    навчальної    дисципліни    додається
структурно-логічна схема її вивчення.
   Програма навчальної дисципліни та структурно-логічна схема її
вивчення розробляються відповідною кафедрою на кожну навчальну
дисципліну на підставі умінь, визначених в ОКХ (у варіативній
частині ОКХ) випускника, та змістових модулів ОПП (варіативної
частини  ОПП)  підготовки  фахівця  певної  спеціальності
(спеціалізації), розглядаються на засіданні кафедри і підписуються
керівником (завідуючим) кафедри.
   Для кожної  спеціальності  (спеціалізації)   підготовки
оформлюється збірник програм навчальних дисциплін, що підписується
керівником структурного підрозділу ВВНЗ,  відповідального  за
підготовку військового фахівця з цієї спеціальності, погоджується
заступником керівника ВВНЗ із навчальної (навчальної та наукової)
роботи та затверджується керівником ВВНЗ.
   Програма навчальної дисципліни (додаток 6 до цієї Інструкції)
включає  цільову  настанову, організаційно-методичні вказівки,
зміст, розподіл навчального часу за розділами, темами та видами
навчальних  занять,  перелік  командно-штабних  (тактичних,
тактико-спеціальних) навчань, курсових  робіт  (проектів)  та
індивідуальних  завдань,  а  також  інформаційно-методичне
забезпечення.
   Цільова настанова навчальної дисципліни визначає роль і місце
навчальної дисципліни в підготовці військових фахівців, мету й
головні завдання її вивчення.
   В організаційно-методичних вказівках визначаються:
   предмет навчальної дисципліни та її науковий фундамент;
   механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного
рівня сформованості вмінь і знань з використанням прогресивних
підходів до ведення навчального процесу з дисципліни, сучасних
інформаційно-педагогічних технологій навчання;
   методи і  засоби  забезпечення  військово-професійної  та
особистісно  орієнтованої  спрямованості  навчання  курсантів
(слухачів, студентів);
   критерії оцінювання успішності навчання, форми та засоби
діагностики засвоєння змістових модулів,  у  тому  числі  з
використанням засобів тестового контролю;
   вказівки щодо організації  самостійної  роботи  курсантів
(слухачів, студентів), розробки курсових робіт (проектів) та
виконання індивідуальних завдань;
   особливості організації  вивчення  дисципліни при заочній
(дистанційній) та екстернатній формі навчання тощо.
   Розділ "Зміст" програми навчальної дисципліни складається із
вступу, блоків змістових модулів (розділів), змістових модулів
(тем), кожний з яких є логічно завершеною частиною навчальної
дисципліни і включає питання, що вивчаються (навчальні елементи),
а також закінчення, у якому, зокрема, відображаються перспективи
розвитку навчальної дисципліни.
   Розподіл навчального часу в програмі навчальної дисципліни
здійснюється за блоками змістових модулів (розділами), змістовими
модулями (темами) та видами навчальних занять.
   В окремому  розділі  програми  навчальної  дисципліни
визначається перелік та найменування командно-штабних (тактичних,
тактико-спеціальних) навчань (тренувань), воєнних ігор, курсових
робіт (проектів) та індивідуальних завдань, установлюється обсяг
часу на їх відпрацювання.
   2.1.8. На  підставі  програми  навчальної  дисципліни та
навчального (робочого навчального) плану  складається  робоча
програма навчальної дисципліни.
   Робоча програма навчальної дисципліни (додаток 7 до цієї
Інструкції) визначає порядок і послідовність засвоєння змісту
навчання, розподіл його за організаційними формами  вивчення
дисципліни  (навчальні заняття, самостійні заняття, виконання
індивідуальних  завдань,  контрольні  заходи),  конкретизує
інформаційно-методичне  і матеріально-технічне забезпечення, а
також форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
   Структурні складові робочої програми навчальної дисципліни:
розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами та видами
занять;    тематичний    план   вивчення   дисципліни;
інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; засоби
для   проведення  поточного  та  підсумкового  контролю;
організаційно-методичні вказівки та  взаємозв'язок  з  іншими
навчальними дисциплінами.
   Розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами та
видами занять у робочій програмі навчальної дисципліни вказується
відповідно до програми навчальної дисципліни.
   Тематичний план вивчення дисципліни містить:
   види навчальних занять, самостійні заняття, індивідуальні
завдання та їх номери, контрольні заходи;
   кількість годин на їх вивчення, у тому числі на навчальні
заняття та самостійну роботу;
   номери семестрів, номери розділів,  тем  і  занять,  їх
найменування, навчальні питання, які вивчаються на заняттях під
керівництвом викладачів та самостійно, а також індивідуальні
завдання;
   матеріально-технічне та інформаційно-методичне забезпечення
організаційних форм вивчення дисципліни.
   Матеріал навчальної  дисципліни,  передбачений  тематичним
планом для засвоєння курсантом (слухачем, студентом) у процесі
самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд із
навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення
навчальних занять.
   Розділ "Інформаційно-методичне   забезпечення  навчальної
дисципліни" програми навчальної дисципліни та робочої програми
навчальної дисципліни містить перелік підручників, навчальних
посібників,  навчальних  наочних  посібників,  інших  джерел
навчально-методичної та наукової інформації, що визначають обсяг
знань, який відповідає досягненням науки і практики у відповідній
галузі та забезпечує реалізацію цільової настанови навчальної
дисципліни.
   Розділ "Засоби  для проведення поточного та підсумкового
контролю" відображає типові за структурою та змістом контрольні,
кваліфікаційні завдання, тести тощо, які використовуються при
проведенні контрольних заходів згідно з тематичним планом.
   Розділ робочої    програми   навчальної   дисципліни
"Організаційно-методичні вказівки та взаємозв'язок  з  іншими
навчальними дисциплінами" розробляється на основі відповідного
розділу навчальної дисципліни з урахуванням накопиченого досвіду
її викладання, при цьому внутрішні зв'язки самої дисципліни, а
також її зв'язки з іншими дисциплінами розкриваються згідно із
структурно-логічною схемою вивчення дисципліни.
   Робоча програма навчальної дисципліни розробляється кафедрою,
обговорюється  на  засіданні кафедри, підписується керівником
(завідуючим)  кафедри  та  затверджується  керівником,  якому
підпорядкована кафедра.
   Коригування робочої  програми   навчальної   дисципліни
здійснюється щорічно до початку планування нового навчального
року.
   Доповнення і зміни, які вносяться після затвердження робочої
програми навчальної дисципліни з метою оперативного впровадження у
навчальний процес директивних вказівок щодо підготовки офіцерських
кадрів у ВВНЗ, результатів наукових досліджень щодо удосконалення
змісту навчання та методики викладання навчальної дисципліни,
нових   елементів   навчально-лабораторної   бази,   нової
навчально-методичної літератури тощо, обговорюються на засіданні
предметно-методичної комісії кафедри та затверджуються керівником
кафедри.
   2.1.9. У  разі  необхідності  сумісного  вивчення  групи
взаємопов'язаних навчальних дисциплін або їх складових, що є
характерним під час викладання оперативно-тактичних (тактичних) і
тактико-спеціальних   дисциплін,  розробляється  комплексний
тематичний план вивчення групи навчальних дисциплін.
   Комплексний тематичний  план  вивчення  групи  навчальних
дисциплін (оперативно-тактичних (тактичних), тактико-спеціальних)
є документом відповідального структурного підрозділу ВВНЗ, який
визначає взаємозв'язок і логічну послідовність вивчення даної
групи дисциплін або їх складових, а також робочим документом
кафедр і викладачів, які здійснюють навчально-виховний процес з
цих навчальних дисциплін.
   Комплексний тематичний план (додаток 8 до цієї Інструкції),
як правило, включає:
   розподіл навчального часу оперативно-тактичних (тактичних),
тактико-спеціальних дисциплін за видами занять і курсами навчання;
   сітковий графік вивчення групи навчальних дисциплін,  що
визначає послідовність та взаємозв'язок їх вивчення;
   додатки до сіткового графіка вивчення  групи  навчальних
дисциплін, які можуть бути витягами з робочих програм відповідних
навчальних дисциплін або спеціально розробленими  фрагментами
робочих програм окремих навчальних дисциплін.
   Комплексний тематичний план розробляється під керівництвом
керівника відповідального структурного підрозділу ВВНЗ разом з
кафедрами, які здійснюють сумісне викладання групи навчальних
дисциплін, обговорюється на міжкафедральній методичній нараді,
погоджується усіма керівниками кафедр, що беруть  участь  у
викладанні  цих дисциплін, підписується усіма розробниками і
затверджується заступником керівника ВВНЗ з навчальної (навчальної
та наукової) роботи.
   2.1.10. Розклад навчальних занять є  кінцевим  плануючим
документом, що безпосередньо регламентує навчальну роботу ВВНЗ.
Він складається на семестр (навчальний рік) навчальною частиною
(відділенням) структурного підрозділу ВВНЗ сумісно з навчальним
відділом (управлінням) під керівництвом керівника навчального
відділу (управління), підписується керівником навчального відділу
(управління, відділення), погоджується заступником керівника ВВНЗ
з навчальної (навчальної та наукової) роботи і затверджується
керівником ВВНЗ. У військових навчальних підрозділах ВНЗ розклад
навчальних занять курсантів (слухачів, студентів) погоджується
проректором ВНЗ з навчальної роботи.
   У ВВНЗ,  де  підготовка  курсантів (слухачів, студентів)
передбачає польоти, водіння бойових машин і бойову стрільбу тощо,
дозволяється складання розкладу занять на місяць.
   У розкладі навчальних занять відображаються:
   найменування навчального підрозділу;
   найменування навчальної дисципліни або умовне її позначення;
   дата, час, номери тем і занять, види занять та місця їх
проведення;
   прізвище викладача, який проводить заняття.
   Тактичні, тактико-спеціальні, командно-штабні  навчання  і
воєнні ігри проводяться, як правило, безперервно відповідно до
планів їх проведення.
   Розклад навчальних   занять   доводиться   до  відома
науково-педагогічних  працівників  та  підрозділів  курсантів
(слухачів, студентів) не пізніше ніж за 10 днів до початку занять.
   2.1.11. Навчання слухачів, а також курсантів (студентів)
передвипускного  та  випускного  курсів  здійснюється  за
індивідуальними навчальними планами.
   Індивідуальний навчальний план курсанта (слухача, студента)
складається на підставі робочого навчального плану і включає всі
обов'язкові навчальні дисципліни та навчальні дисципліни, вибрані
курсантом (слухачем, студентом)  з  обов'язковим  урахуванням
структурно-логічної схеми підготовки військового фахівця, а також
індивідуальні завдання. Індивідуальний навчальний план складається
на  кожний  навчальний рік за допомогою наукового керівника
(керівника підготовки від профілюючої кафедри) і затверджується у
порядку, встановленому ВВНЗ.
   Вибіркові навчальні дисципліни, введені ВВНЗ у варіативну
частину ОПП підготовки і включені до індивідуального навчального
плану курсанта (слухача, студента), є обов'язковими для вивчення.
 
   2.2. Проведення навчальної роботи, контроль та оцінка якості
навчання
   2.2.1. Навчальний процес у ВВНЗ  здійснюється  в  таких
організаційних  формах:  навчальні заняття, самостійна робота
курсантів (слухачів, студентів), практична підготовка, контрольні
заходи.
   2.2.2. Навчальні заняття у ВВНЗ підрозділяються на такі види:
лекція, групове заняття, групова вправа, лабораторне, практичне,
семінарське, індивідуальне заняття, тактичне (тактико-спеціальне)
заняття  та  навчання,  командно-штабне  навчання  та воєнна
(воєнно-спеціальна) гра, консультація.
   У ВВНЗ можуть бути встановлені інші види навчальних занять.
   Види навчальних занять визначаються програмами навчальних
дисциплін (робочими програмами навчальних дисциплін). На кожне
навчальне заняття (крім консультацій) викладачем розробляється
план  проведення  заняття,  який  затверджується  керівником
(завідувачем)  кафедри,  його  заступником  або  головою
предметно-методичної комісії.
   2.2.2.1. Лекція - основний вид проведення навчальних занять у
ВВНЗ, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
   Лекція, як правило, є елементом курсу лекцій, який охоплює
основний теоретичний матеріал навчальної дисципліни.
   Основна мета лекції - дати систематизовані основи наукових
знань та практичного досвіду з навчальної дисципліни, розкрити
стан і перспективи розвитку конкретної галузі науки і техніки,
сконцентрувати увагу на найбільш складних і вузлових питаннях
навчального матеріалу.
   Лекція повинна  носити  проблемний  характер, стимулювати
активну пізнавальну діяльність тих, хто навчається,  сприяти
формуванню у них творчого мислення.
   Лекції проводяться  керівним  складом  ВВНЗ,  керівниками
(деканами) факультетів, керівниками (завідувачами) кафедр (для
ВВНЗ першого і другого рівня акредитації - головами предметних
(циклових) комісій, завідуючими відділеннями), їх заступниками,
професорами, доцентами і старшими викладачами, а також провідними
науковцями або фахівцями, запрошеними для читання лекцій. До
проведення лекцій, як виняток, наказом керівника ВВНЗ можуть
залучатися найбільш досвідчені викладачі, переважно ті, які мають
науковий ступінь або вчене звання.
   З метою посилення зв'язків між військами та ВВНЗ лекції з
актуальних проблем військової справи можуть проводити посадові
особи  центрального  апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України,  командувань  видів
Збройних Сил України (родів військ).
   Лекції проводяться для однієї або декількох навчальних груп
курсантів (слухачів, студентів).
   Лектор, якому доручено вести курс лекцій, перед початком
відповідного семестру подає на кафедру складений ним конспект
лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні
завдання  для проведення підсумкового контролю, передбаченого
програмою навчальної дисципліни. Він повинен вільно володіти
змістом матеріалу навчальної дисципліни.
   На кафедрі з кожної  навчальної  дисципліни  створюється
лекційний фонд, що складається з усіх курсів лекцій. Якщо є
підручник або навчальний посібник, який повністю  відповідає
програмі  навчальної дисципліни, то лекційного фонду з цієї
дисципліни може не бути.
   Викладачі, які читають лекції з навчальної дисципліни не

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner