Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

більше двох років, складають план та повний текст кожної лекції,
решта викладачів - план-конспект, який об'єднує і конспект лекцій,
і план лекцій. План та текст (план-конспект) лекцій кожного
лектора затверджується керівником (завідувачем) кафедри (головою
предметно-методичної комісії).
   Лектор, який вперше приступає до проведення курсу лекцій,
може залучатися керівником (завідувачем) кафедри до проведення
пробних лекцій за участю науково-педагогічних працівників та
наукових співробітників кафедри.
   Лектор зобов'язаний дотримуватись робочої програми навчальної
дисципліни щодо тем та навчальних питань  лекцій,  але  не
обмежується в трактуванні навчального матеріалу, формах і засобах
доведення його до відома курсантів (слухачів, студентів).
   2.2.2.2. Групове заняття - це вид навчального заняття, під
час якого викладач пояснювально-лекційним методом подає новий
навчальний  матеріал,  шляхом  опитування контролює засвоєння
курсантами (слухачами, студентами) цього матеріалу і сприяє його
закріпленню.
   Групове заняття  проводиться  з  навчальною  групою  з
військово-технічних та військово-спеціальних навчальних дисциплін
у спеціалізованих класах, лабораторіях та інших приміщеннях, які
обладнані тренажно-імітаційною апаратурою, макетами, стендами,
іншими наочними приладами, а також засобами статичної і динамічної
проекції. На цьому занятті викладач поетапно подає новий матеріал
з теоретичних питань, супроводжує його демонстрацією і показом
зразків озброєння та військової техніки, їх вузлів, блоків, діючих
моделей, макетів тощо. Потім організовується обговорення цього
матеріалу і здійснюється контроль рівня його засвоєння.
   2.2.2.3. Групова вправа - це вид навчального заняття, що
використовується під час вивчення оперативно-тактичних, тактичних
і тактико-спеціальних навчальних дисциплін.
   Групові вправи проводяться у навчальних відділеннях (групах).
Метою цього виду занять є прищеплення тим, хто навчається, навичок
з організації операцій (бойових дій, бою) управління військами
(силами) та їх всебічного забезпечення.
   Для проведення групових вправ розробляються навчальні задачі.
У ВВНЗ на весь період навчання може  розроблятися  система
навчальних задач, яка охоплює ведення операцій (бойових дій, бою)
на різноманітній місцевості та за різних умов обстановки.
   На групових вправах курсанти (слухачі, студенти) виконують
обов'язки за однією службовою посадою. Групові вправи проводяться
після  вивчення  теоретичних  положень за розділами (темами)
навчальних дисциплін у класах, на навчальних командних пунктах і
на місцевості з використанням топографічних карт, із створенням
фону конкретної оперативної або тактичної обстановки.
   Декілька групових вправ, що проводяться послідовно і поєднані
спільною  темою,  звичайно  виконуються  на  фоні  єдиної
оперативно-тактичної обстановки шляхом відпрацювання комплексного
навчального завдання.
   Комплексність навчального завдання забезпечується тим, що на
загальному  оперативно-тактичному  фоні  вирішуються  питання
декількох навчальних дисциплін відповідно до послідовності роботи
командувача (командира) та штабу під час підготовки та ведення
операції (бойових дій, бою).
   2.2.2.4. Лабораторне заняття - це вид навчального заняття,
під час якого курсанти (слухачі, студенти) під керівництвом
викладача особисто проводять натурні або імітаційні експерименти
чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних
положень конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних
навичок  у роботі з лабораторним обладнанням, обчислювальною
технікою, вимірювальними  пристроями,  оволодівають  методикою
експериментальних досліджень у конкретній галузі знань.
   Лабораторні заняття проводяться шляхом самостійного виконання
курсантами  (слухачами,  студентами)  відповідних  завдань  у
навчальних лабораторіях з використанням обладнання, пристосованого
до умов навчального процесу (лабораторних макетів, установок,
стендів). Лабораторні заняття можуть проводитися на озброєнні та
військовій техніці, у майстернях, наукових лабораторіях тощо.
   Під час проведення лабораторного заняття навчальна група
ділиться на підгрупи.
   За результатами виконання завдання на лабораторному занятті
курсанти (слухачі, студенти) оформлюють індивідуальні звіти з його
виконання та захищають ці звіти перед викладачем. Курсант (слухач,
студент), який отримав незадовільну оцінку, повинен повторно
захистити звіт.
   2.2.2.5. Практичне заняття - це вид навчального заняття, під
час якого викладач організовує засвоєння курсантами (слухачами,
студентами) теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом
індивідуального виконання спеціально сформульованих завдань та
сприяє формуванню у них вмінь і навичок практичного застосування
цих теоретичних положень.
   Практичні заняття  проводяться в навчальних лабораторіях,
лінгафонних кабінетах і класах, обладнаних необхідними технічними
засобами навчання, комп'ютерною технікою, у навчальних центрах, на
полігонах, на зразках озброєння та військової техніки.
   Практичні заняття на зразках озброєння та військової техніки
проводяться з метою засвоєння їх побудови, оволодіння методами їх
застосування, експлуатації, ремонту і збереження, відпрацювання
прийомів, визначених статутами, настановами, керівництвами.
   Практичне заняття включає проведення попереднього контролю
знань, умінь і навичок тих, хто навчається, постановку загальної
проблеми викладачем та її обговорення, розв'язування контрольних
завдань, їх перевірку і оцінювання.
   Під час проведення практичного заняття навчальна група за
необхідності може ділитися на підгрупи.
   2.2.2.6. Семінарське заняття - це вид навчального заняття,
під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо
визначеної теми, до якої всі курсанти (слухачі, студенти) готують
тези виступів на підставі  індивідуально  виконаних  завдань
(рефератів).
   Семінарські заняття проводяться з  основних  і  найбільш
складних питань (тем, розділів) програми навчальної дисципліни.
   Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити
знання, одержані курсантами (слухачами, студентами) на лекції та в
процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою,
прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу
навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з
питань, що розглядаються.
   Для якісної підготовки курсантів (слухачів, студентів) до
семінарських занять на кафедрі розробляються плани семінарських
занять, завдання на самостійну підготовку. Ці матеріали видаються
тим,  хто  навчається, до початку вивчення відповідної теми
навчальної дисципліни.
   На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені
курсантами  (слухачами,  студентами)  реферати,  їх  виступи,
активність у дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою
позицію тощо.
   2.2.2.7. Індивідуальне навчальне заняття - це заняття, що
проводиться з окремими курсантами (слухачами, студентами), які
виявили  особливі  здібності  в  навчанні  та схильність до
воєнно-наукової роботи і творчої діяльності, з метою підвищення
рівня  їх  підготовки  та розкриття індивідуального творчого
обдарування. Індивідуальні навчальні заняття організовуються за
окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням індивідуальних
навчальних планів курсантів (слухачів, студентів). Індивідуальні
навчальні заняття можуть проводитися також з учасниками олімпіад з
фаху або окремих дисциплін, членами збірних команд ВВНЗ, а також з
іншими курсантами (слухачами, студентами) з метою підвищення рівня
їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
   Форми та методи проведення індивідуальних навчальних занять,
їх обсяг, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім
державної атестації) визначаються окремою методичною розробкою
кафедри та відображаються в індивідуальному  плані  курсанта
(слухача,  студента),  який  розробляється  під  керівництвом
викладача.
   2.2.2.8. Тактичні (тактико-спеціальні) заняття - це форма
тактичної підготовки курсантів (студентів).  Метою  тактичних
(тактико-спеціальних) занять є відпрацювання питань організації
бою, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.
   Основний метод навчання - вправа (тренування) у виконанні
прийомів та способів дій, навчально-бойових нормативів.
   Підготовка тактичного (тактико-спеціального) заняття включає:
визначення вихідних даних, розроблення плану проведення заняття,
підготовку   місця   (району)   проведення   заняття  та
матеріально-технічного забезпечення, підготовку керівника заняття,
контроль за ходом підготовки, підготовку тих, хто навчається.
   2.2.2.9. Командно-штабні навчання (далі - КШН) та воєнні
(воєнно-спеціальні) ігри проводяться із слухачами з найбільш
важливих комплексних тем навчальних дисциплін.
   КШН проводиться  після  того,  як  слухачі  оволодіють
теоретичними основами відповідних навчальних дисциплін, засвоять
обов'язки посадових осіб та отримають практичні навички для їх
виконання: з організації операцій (бойових дій),  управління
військами (силами) та їх всебічного забезпечення.
   Підготовка і проведення КШН здійснюється згідно з вимогами
наказу Міністерства оборони України від 30.05.2003 N 7.
   З метою якісної і своєчасної підготовки, належного проведення
КШН видається наказ керівника ВВНЗ, яким створюється відповідний
апарат керівництва і посередників.
   Керівниками КШН можуть бути керівники ВВНЗ, їх заступники, а
також керівники факультетів.
   Керівниками воєнно-спеціальних ігор можуть бути призначені
керівники факультетів (профільних кафедр).
   2.2.2.10. Консультація - це вид навчального заняття, під час
якого курсант (слухач, студент) отримує від викладача відповіді на
конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи
аспектів їх практичного застосування.
   Консультація може бути індивідуальною або проводитися для
групи курсантів (слухачів, студентів).
   2.2.3. Самостійна робота курсантів (слухачів, студентів) є
основним  засобом  засвоєння  навчального  матеріалу.  Вона
здійснюється  з метою відпрацювання та засвоєння навчального
матеріалу, визначеного тематичним планом для самостійних занять;
закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; виконання
індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсові роботи
(проекти),  розрахунково-графічні  роботи,  реферати  тощо),
воєнно-наукових і атестаційних робіт; підготовки до майбутніх
занять та контрольних заходів; формування у курсантів (слухачів,
студентів) культури розумової праці, самостійності та ініціативи у
пошуку та набутті знань.
   Навчальний час, відведений на самостійну роботу курсанта
(слухача, студента), регламентується робочим навчальним планом і
повинен складати не менше ніж 1/3 (1/2) загального  обсягу
навчального часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної
дисципліни. Ураховуючи, що тижневе навчальне навантаження курсанта
(слухача, студента) складає 54 години, щотижнева самостійна робота
повинна складати не менше ніж 18 (27) годин.
   Зміст самостійної роботи курсанта (слухача, студента) над
конкретною дисципліною визначається робочою програмою навчальної
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками
викладача.
   Самостійна робота курсанта (слухача, студента) забезпечується
інформаційно-методичними засобами (підручники, навчально-методичні
посібники, конспекти лекцій, комплекти індивідуальних семестрових
завдань, комп'ютерні навчальні комплекси, методичні рекомендації з
організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, які
повинні мати також і електронні версії) та матеріально-технічними
засобами (макети, тренажери, елементи озброєння та військової
техніки тощо),  передбаченими  робочою  програмою  навчальної
дисципліни. Крім того, для самостійної роботи курсанта (слухача,
студента) рекомендується  відповідна  наукова  та  професійна
монографічна і періодична література.
   Методичні матеріали  для  самостійної  роботи  курсантів
(слухачів, студентів) повинні передбачати можливість проведення
самоконтролю.
   Самостійна робота курсанта (слухача, студента) з вивчення
навчального матеріалу з конкретної дисципліни може проходити в
бібліотеці  ВВНЗ,  навчальних кабінетах, комп'ютерних класах,
лабораторіях тощо.
   Для забезпечення належних умов самостійної роботи курсантів
(слухачів, студентів) на складних зразках озброєння та військової
техніки, у комп'ютерних комплексах, інших навчальних об'єктах
підвищеної небезпеки ця робота може здійснюватися за попередньо
складеним графіком під керівництвом особового складу кафедр з
наданням необхідної консультації або допомоги.
   Відповідальність за створення умов для плідної самостійної
роботи курсантів (слухачів, студентів) покладається на керівників
структурних  підрозділів ВВНЗ. Безпосередньо організовують її
командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів).  Облік
самостійної  роботи  курсантів  (слухачів,  студентів) ведуть
командири підрозділів у журналі обліку навчальних занять (розділ
обліку самостійної роботи).
   Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо
несе курсант (слухач, студент).
   2.2.3.1. Виконання індивідуальних  завдань  з  дисципліни
(реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи,
домашні роботи, курсові, дипломні роботи (проекти) є невід'ємною
складовою самостійної роботи курсанта (слухача, студента).
   Індивідуальні завдання сприяють більш поглибленому вивченню
курсантом  (слухачем,  студентом)  теоретичного  матеріалу,
закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь
використання  знань  для  комплексного  вирішення відповідних
професійних завдань. Види, термін видання, виконання і захисту
індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються
їх робочими програмами та розкладом занять. Індивідуальні завдання
виконуються  курсантами (слухачами, студентами) самостійно із
забезпеченням необхідних консультацій з боку викладача. Наявність
позитивних оцінок, отриманих курсантом (слухачем, студентом) за
виконання індивідуальних завдань, є необхідною умовою допущення до
семестрового контролю з даної дисципліни.
   2.2.3.2. Курсова робота (проект) з навчальної дисципліни
передбачає     розроблення    сукупності    документів
(розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, графічного,
ілюстративного  матеріалу,  у  тому  числі  з  використанням
топографічних карт). Вона вирішує конкретну задачу щодо об'єктів
діяльності фахівця (пристроїв, механізмів, апаратних та програмних
засобів або їх окремих частин, тактичних (оперативно-тактичних,
оперативно-стратегічних) завдань, військових, військово-технічних,
військово-спеціальних проблемних питань тощо). Курсова робота
виконується  курсантом  (слухачем,  студентом) самостійно під
керівництвом викладача згідно із завданням для курсової роботи
(проекту) на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та
умінь.
   Тематика курсових  робіт (проектів) повинна відповідати
завданням  навчальної  дисципліни  і  тісно  пов'язуватися з
практичними потребами діяльності майбутнього військового фахівця.
Курсантам (слухачам, студентам) надається право вибору  теми
курсової роботи (проекту) або пропонується висунути власну тему.
Теми курсових робіт (проектів) розглядаються на засіданні кафедри
та затверджуються керівником (завідувачем) кафедри.
   Мета, завдання  та  порядок  виконання  курсових  робіт
(проектів), зміст та обсяг їх окремих частин, характер вихідних
даних, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які
розробляються кафедрами, що ведуть курсове проектування.
   В одному семестрі може плануватися не більше двох курсових
робіт (проектів). На їх виконання у робочій програмі навчальної
дисципліни необхідно передбачати, як правило, від 20 до 40 годин.
   Захист курсової роботи (проекту) проводиться прилюдно перед
комісією у складі 2, 3 викладачів кафедри, у тому числі і
керівника курсової роботи (проекту).
   Результати захисту курсової роботи (проекту) оцінюються за
чотирибальною  шкалою  ("відмінно",  "добре",  "задовільно",
"незадовільно"). При отриманні незадовільної  оцінки  курсант
(слухач, студент) за рішенням комісії виконує курсову роботу
(проект) за новою темою або переопрацьовує попередню роботу
(проект).
   Курсант (слухач, студент), який без поважної причини не подав
курсову роботу (проект) у зазначений термін або не захистив її,
вважається таким, що має академічну заборгованість.
   Підсумки курсового проектування обговорюються на засіданнях
кафедр. Курсові роботи (проекти) зберігаються на кафедрі протягом
одного року.
   2.2.3.3. Розрахунково-графічні роботи (домашні  завдання),
реферати - це види індивідуальних завдань, які передбачають
вирішення конкретних практичних навчальних задач з використанням
відомого,  а  також  (або) самостійно вивченого теоретичного
матеріалу. Складову частину такої роботи можуть складати програмні
продукти та графічний матеріал, який виконується відповідно до
чинних нормативних вимог та із застосуванням комп'ютерної графіки.
Ці види індивідуальних завдань повинні сприяти поглибленню і
розширенню теоретичних знань курсантів (слухачів, студентів) з
окремих тем дисципліни, розвивати навички самостійної роботи з
навчальною та науковою літературою.
   Реферати як форма індивідуального завдання рекомендуються для
навчальних дисциплін гуманітарного  та  соціально-економічного
циклів.
   В одному семестрі кількість рефератів з різних дисциплін не
може бути більше трьох. На виконання реферату з дисципліни у
робочій програмі навчальної дисципліни необхідно  передбачати
навчальний час (не менше 10-15 годин).
   2.2.4. Практична підготовка курсантів (слухачів, студентів) є
необхідним   компонентом   військово-професійної  підготовки
випускників ВВНЗ. Вона проводиться у таких формах: первинна
військово-професійна підготовка, навчальна, ремонтна, корабельна
та інші види практики курсантів (студентів), льотне навчання
курсантів, військова та лікарська практики слухачів, військове
(флотське) стажування курсантів (слухачів). Конкретні види і
тривалість практичної підготовки курсантів (слухачів, студентів)
визначаються навчальними планами ВВНЗ.
   2.2.4.1. Первинна військово-професійна підготовка курсантів
(студентів)  є  складовою  військово-професійного  навчання
майбутнього офіцера за певною спеціальністю і проводиться у
навчальних центрах ВВНЗ або військ (сил) за окремими програмами.
   2.2.4.2. Навчальна  практика  організовується на молодших
курсах з метою прищеплення курсантам  (студентам)  первинних
практичних навичок із спеціальності і проводиться в навчальних
майстернях та навчальних центрах ВВНЗ.
   Військова практика  слухачів медичного профілю підготовки
організовується на молодших курсах навчання з метою придбання
практичних  навичок  роботи на первинних посадах та досвіду
організації відповідного забезпечення підрозділів  (військових
частин) в їх повсякденній діяльності.
   Ремонтна (виробнича, корабельна) практика організовується на
старших  курсах  з метою прищеплення професійних навичок із
спеціальності і проводиться у військових частинах (установах,
закладах), навчальних майстернях, навчальних центрах, підрозділах
забезпечення навчального процесу ВВНЗ, а також на державних
підприємствах,  що належать до сфери управління Міністерства
оборони  України (за згодою керівників), та ремонтних базах
Збройних  Сил  України  на посадах, що відповідають профілю
підготовки слухачів (курсантів, студентів).
   2.2.4.3. Льотне  навчання  курсантів  є  основною формою
оволодіння ними практичних навичок в управлінні та бойовому
застосуванні літака (вертольота) на базі теоретичної підготовки і
проводиться за курсами навчально-льотної підготовки і програмами,
якими визначаються зміст і організаційні форми льотного навчання.
   Льотне навчання містить  теоретичну  і  льотну  складові
підготовки, яка включає: наземну, попередню та передпольотну
підготовку; навчальні польоти; розбір польотів.
   Наземна підготовка - це етап льотного навчання, під час якого
на базі теоретичної підготовки курсанти отримують конкретні знання
та практичні навички, які потрібні для виконання льотних вправ з
техніки пілотування, навігації та бойового застосування літака
(вертольота).
   Попередня підготовка - це етап льотного навчання, під час
якого курсанти безпосередньо готуються до виконання запланованих
на льотний день (зміну) польотів шляхом вивчення за допомогою
льотчика-інструктора  конкретних польотних завдань, проведення
потрібних розрахунків, тренувань на тренажній апаратурі та в
кабіні літака (вертольота), контролю готовності до польотів.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner