Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

Обсяг, зміст і  порядок  проведення  попередньої  підготовки
регламентуються керівництвом з льотного навчання курсантів і
залежать від  складності  польотних  завдань,  індивідуальних
особливостей і досвідченості курсантів, результатів попередніх
польотів і метеорологічних умов наступного льотного дня. На
попередню  підготовку  надається час, який забезпечує якісну
підготовку до польотів.
   Передпольотна підготовка - це етап льотного навчання, під час
якого курсанти ознайомлюються з особливостями даного льотного дня,
уточнюють розраховані дані, порядок виконання завдання, проходять
передпольотні тренування і безпосередню підготовку до вильоту.
   Навчальні польоти  проводяться  відповідно до нормативних
документів, планової таблиці польотів та вказівок  керівника
польотів і за видами можуть бути: ознайомлювальні, вивізні,
контрольно-показові,  контрольні,  тренувальні  (самостійні),
показові та залікові (екзаменаційні, льотно-тактичні вправи).
   Ознайомлювальні польоти виконуються для ознайомлення курсанта
з відчуттям та сприйняттям у польоті, стійкістю та керованістю,
льотно-тактичними і пілотажними властивостями літака (вертольота).
   Вивізні польоти  проводяться  для формування у курсантів
практичних навичок в управлінні та бойовому застосуванні літака
(вертольота), необхідних для виконання тренувальних польотів.
   Контрольно-показові польоти виконуються для перевірки якості
засвоєння курсантом окремих елементів польоту або пройдених вправ
(завдань) та показу нових елементів польоту і фігур пілотажу.
   Контрольні польоти  виконуються  для  визначення  якості
засвоєння курсантом окремого  елементу  польоту  або  вправи
(завдання),  виявлення недоліків у методиці навчання, причин
помилок, що допускають курсанти в самостійних польотах, визначення
можливості переведення курсанта на чергову вправу (завдання),
перевірки техніки пілотування після перерви в польотах, визначення
рівня  підготовки  курсантів  (готовності їх до самостійного
польоту).
   Тренувальні (самостійні) польоти виконуються для закріплення
і вдосконалення набутих навичок у техніці пілотування та бойовому
застосуванні літака (вертольота).
   Показові польоти можуть виконуватися перед  (або  після)
проведенням наземної підготовки до того чи іншого виду польотів. У
цьому разі правильне виконання елементів польоту або маневру, який
спостерігається курсантом, слугує ілюстрацією до матеріалу, який
вивчатиметься у період наземної підготовки. Під час виконання
показового польоту інструктор або старший начальник спільно з
курсантами спостерігає за його виконанням і пояснює дії льотчика,
який пілотує літак (вертоліт).
   Залікові (екзаменаційні, льотно-тактичні вправи) польоти з
курсантами виконуються з метою оцінки якості техніки пілотування,
навігації та бойового застосування в процесі семестрових та
державних екзаменів з льотної підготовки.
   Розбір польотів з курсантами поділяється на міжпольотний,
попередній  та повний. Розбір польотів проводиться згідно з
вимогами керівних документів щодо організації та  проведення
льотної роботи.
   2.2.4.4. Лікарська  практика  слухачів  здійснюється  на
наступних і випускних курсах з метою набуття спеціальних навичок
роботи  на  військово-лікарських  посадах   в   клініках
військово-медичних  установ,  досвіду  організації  медичного
забезпечення військових частин і підрозділів.
   Військове (флотське)  стажування  курсантів  (слухачів)
організовується на випускних курсах з метою закріплення  та
поглиблення комплексу отриманих знань, умінь, навичок, набуття
досвіду в практичному виконанні службових обов'язків на посадах
призначення  випускників у військах (силах) і проводиться у
військових частинах (на кораблях).
   Порядок організації та проведення практик та військового
(флотського)  стажування  визначається  Міністерством  оборони
України.
   2.2.5. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного
зв'язку у навчальному процесі. У ВВНЗ використовуються такі види
контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, модульний (рубіжний),
підсумковий, а також контроль під час державної атестації.
   2.2.5.1. Вхідний  контроль  проводиться  перед  вивченням
навчальної  дисципліни  з  метою визначення рівня підготовки
курсантів (слухачів, студентів) з навчальних дисциплін,  які
забезпечують цю дисципліну.
   Вхідний контроль проводиться на одному з перших занять за
завданнями, які відповідають навчальному матеріалу попередніх
дисциплін. Результати контролю аналізуються  на  кафедральних
(міжкафедральних) нарадах спільно з викладачами кафедр попередніх
дисциплін. За результатами вхідного контролю розробляються заходи
з надання індивідуальної допомоги курсантам (слухачам, студентам),
коригування навчального процесу.
   2.2.5.2. Поточний контроль проводиться викладачами на всіх
видах навчальних занять. Основна мета поточного контролю  -
забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та курсантами
(слухачами, студентами) у процесі навчання, перевірка готовності
курсантів (слухачів, студентів) до виконання наступних навчальних
завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією.
Інформація, одержана під час поточного контролю, використовується
для коригування методів і засобів навчання,  а  також  для
самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів).
   Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування
або письмового експрес-контролю (летючки) під час проведення
навчальних занять, виступів курсантів (слухачів, студентів) при
обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у формі
комп'ютерного тестування.
   Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня
знань визначаються відповідною кафедрою. Результати поточного
контролю (поточна успішність) є основною інформацією під час
проведення заліку і враховуються викладачем  при  визначенні
підсумкової екзаменаційної оцінки з даної дисципліни. Найбільш
об'єктивно та системно облік поточної успішності забезпечується
при використанні системи рейтингових оцінок.
   2.2.5.3. Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами
(слухачами, студентами) якості засвоєння навчального матеріалу з
конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних
посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних
розробках з лабораторних робіт  передбачаються  питання  для
самоконтролю.  Більша ефективність самоконтролю забезпечується
спеціальними програмами самоконтролю та  самооцінки,  які  є
складовими частинами електронних підручників та автоматизованих
навчальних курсів.
   2.2.5.4. Модульний (рубіжний) контроль - це контроль знань
курсантів (слухачів, студентів) після вивчення логічно завершеної
частини  (модуля)  програми  навчальної дисципліни. Модульний
контроль може проводитися у формі контрольної роботи, тестування,
виконання  контрольних  завдань  тощо.  Модульний контроль є
необхідним  елементом  модульно-рейтингового  контролю  якості
засвоєння курсантами (слухачами, студентами) змісту навчання.
   2.2.5.5. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів
навчання  курсантів  (слухачів,  студентів) на проміжних або
заключному етапах їх навчання і проводиться  відповідно  до
навчального плану у вигляді заліку або диференційованого заліку та
екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та в
обсязі  навчального  матеріалу, визначеному робочою програмою
навчальної дисципліни. Форма проведення контролю (усна, письмова,
комбінована, тестування тощо), зміст і структура контрольних
завдань,  екзаменаційних  білетів  та  критерії  оцінювання
визначаються рішенням відповідної кафедри.
   Залік і диференційований залік - це  види  підсумкового
контролю, при яких засвоєння курсантом (слухачем, студентом)
навчального матеріалу з дисципліни  оцінюється  на  підставі
результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування,
виконання індивідуальних завдань та певних видів  робіт  на
практичних,  семінарських або лабораторних заняттях) протягом
семестру.
   Для підготовки до диференційованого заліку у вигляді окремого
контрольного заходу може виділятися один  день  за  рахунок
загального  обсягу  навчального  часу  відповідної навчальної
дисципліни.
   Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою:
"зараховано", "не зараховано", диференційованих заліків - за
чотирибальною  шкалою:  "відмінно",  "добре",  "задовільно",
"незадовільно".
   Екзамен - це вид підсумкового контролю, який має на меті
перевірити та оцінити отримані курсантами (слухачами, студентами)
знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а
також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програм навчальних
дисциплін.
   Екзамен є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни.
Із складних і об'ємних навчальних дисциплін можуть передбачатися
два і більше екзаменів. При цьому у навчальну картку курсанта
(слухача, студента) додатково заноситься середня зважена оцінка.
   Екзамени складаються курсантами (слухачами, студентами) у
період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який розробляється
навчальним відділом ВВНЗ  (навчальною  частиною  факультету),
затверджується керівником ВВНЗ і доводиться до відома викладачів,
курсантів (слухачів, студентів) не пізніше ніж за місяць до
початку  екзаменаційних  сесій. У розкладі екзаменів повинно
передбачатися виділення для підготовки до кожного екзамену не
менше трьох днів.
   Для підготовки до екзаменів із статутів Збройних Сил України,
льотної  та  фізичної підготовки, а також на право водіння
автомобіля (танка, тягача) вільні дні можуть не виділятися.
   При модульно-рейтинговій  організації  навчального процесу
екзаменаційні сесії можуть не проводитися,  при  цьому  для
підготовки до екзамену може виділятися 1 день.
   Курсантам (слухачам,  студентам)  може  установлюватися
індивідуальний термін складання заліків та екзаменів.
   Перед кожним екзаменом обов'язково проводиться консультація.
   Екзамен приймається,  як  правило, лектором з навчальної
дисципліни. Рішенням керівника (завідувача) кафедри на допомогу
основному екзаменатору можуть призначатися інші викладачі кафедри,
як правило, ті, які ведуть заняття в навчальній групі, що
екзаменується.  У разі, якщо лекції з навчальної дисципліни
читалися декількома викладачами, рішенням керівника  (декана)
факультету,  керівника (завідувача) кафедри може створюватися
комісія для прийняття екзамену.
   Результати складання екзаменів оцінюються за чотирибальною
шкалою.  Оцінки  оголошуються  курсанту  (слухачу,  студенту)
безпосередньо після його відповіді. Оцінки "відмінно", "добре",
"задовільно" одразу після оголошення заносяться в екзаменаційну
відомість і залікову книжку. Оцінка "незадовільно" виставляється
тільки в екзаменаційній відомості.
   У навчальні  картки  курсантів  (слухачів, студентів) із
екзаменаційної відомості вносяться всі виставлені оцінки  як
позитивні, так і негативні.
   Екзаменаційні відомості складаються в  двох  примірниках,
підписуються керівником навчального відділу, керівником (деканом)
факультету, а після проведення екзамену зберігаються як документи
суворої звітності: перший примірник у навчальному відділі, другий
- на факультеті.
   Критерії оцінювання відповіді курсанта (слухача, студента) на
екзамені повинні враховувати насамперед її повноту і правильність,
а також здатність курсанта (слухача, студента) узагальнювати
отримані знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у
конкретних  ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, події,
інтерпретувати  схеми,  графіки,  діаграми,  обстановку  на
топографічних  картах;  викладати  матеріал  чітко,  логічно,
послідовно.
   Під час  розробки  критеріїв оцінки з певної дисципліни
необхідно орієнтуватися на такі загальні рекомендації:
   оцінка "відмінно" ставиться, якщо курсант (слухач, студент)
демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому
обсязі,  необхідний  рівень  умінь  і  навичок, правильно й
обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних
ситуаціях;
   оцінка "добре" - курсант (слухач, студент) допускає несуттєві
неточності при застосуванні знань та умінь;
   оцінка "задовільно" - курсант (слухач, студент)  засвоїв
основний теоретичний матеріал, але допускає окремі помилки, що не
є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання
для вирішення стандартних завдань;
   оцінка "незадовільно"  -  незасвоєння  окремих  розділів,
нездатність застосовувати знання на практиці, що робить неможливим
подальше навчання.
   Форма проведення  екзамену  визначається  кафедрою. Зміст
екзаменаційних білетів, перелік матеріалів, користування якими
дозволяється  курсанту  (слухачу, студенту) під час екзамену
(програми, довідники, карти, таблиці, макети та інші посібники), а
також критерії оцінки рівня його підготовки обговорюються на
засіданні кафедри і затверджуються  керівником  (завідувачем)
кафедри не пізніше ніж за місяць до початку складання екзаменів.
Названі матеріали дійсні протягом навчального року, вони  є
складовою  навчально-методичної  документації  з дисципліни і
зберігаються на кафедрі.
 
   2.3. Особливості навчальної роботи при заочній формі навчання
   2.3.1. Організація навчального процесу при заочній формі
навчання здійснюється для  офіцерів,  прапорщиків  (мічманів)
Збройних Сил України (далі - слухачі-заочники) і проводиться за
навчальним (робочим навчальним) планом, розробленим ВВНЗ  на
підставі  навчального  плану  очної форми навчання за даною
спеціальністю, і за програмами навчальних дисциплін, які є єдиними
для очної і заочної форм навчання.
   Термін заочної форми навчання залежить від спеціальності
підготовки військових фахівців, визначається навчальним планом і
може бути збільшений у порівнянні з очною формою навчання, але не
більше ніж на один рік. Скорочення загального терміну навчання
слухача-заочника допускається  при  організації  навчання  за
індивідуальним навчальним планом за рішенням вченої ради ВВНЗ.
   Слухачі-заочники, які перервали  навчання  у  зв'язку  з
обставинами,  що  унеможливлюють виконання навчального плану,
починаючи з другого і наступних курсів, рішенням керівника, якому
підпорядкований ВВНЗ, можуть бути поновлені на заочній формі
навчання, якщо з моменту їх відрахування з ВВНЗ минуло не більше
трьох років.
   Заочна форма навчання  реалізовується  шляхом  проведення
навчальних зборів у ВВНЗ і самостійної роботи слухачів-заочників в
період між навчальними зборами. Тривалість зборів - два місяці в
навчальному році, термін їх проведення визначається навчальними
(робочими навчальними) планами. За поданням  керівника  ВВНЗ
рішенням  керівника,  якому  підпорядкований ВВНЗ, тривалість
навчальних зборів у році може бути змінена в межах загального
часу, який відводиться на збори за весь період навчання. Навчальна
робота на зборах регламентується розкладом занять, при цьому
навчальне навантаження слухачів-заочників не повинне перевищувати
54 години на тиждень на всіх курсах.
   Із слухачами-заочниками,  які зараховані на перший курс,
навчальний збір проводиться безпосередньо після зарахування до
ВВНЗ. У період збору читаються установчі лекції, проводяться інші
види навчальних занять, даються методичні вказівки для самостійної
роботи з навчальним матеріалом.
   Наступні збори проводяться з метою систематизації знань,
отриманих протягом самостійної роботи, поглиблення та закріплення
цих знань на підсумкових заняттях, складання заліків та екзаменів,
а також для проведення установчих лекцій та інших видів навчальних
занять за навчальними дисциплінами, які вивчаються у наступному
навчальному році. У період навчальних зборів слухачам-заочникам
дозволяється у міру їх готовності складати екзамени і заліки з
будь-якої навчальної дисципліни, що вивчається на відповідному
курсі. Складання екзаменів, заліків і виконання лабораторних
робіт, передбачених навчальним планом, проводиться тільки у ВВНЗ,
де навчаються слухачі-заочники.
   Наприкінці останнього   навчального   року  проводиться
підсумково-випускний збір. На його проведення додатково до часу,
який встановлено на навчальний збір, виділяється час на розробку
атестаційних (кваліфікаційних, дипломних, магістерських) робіт, а
також час для підготовки і складання державних екзаменів.
   Навчальна робота  із  слухачами-заочниками  проводиться
науково-педагогічними працівниками ВВНЗ, які закріплюються за ними
щорічно наказом керівника ВВНЗ. Викладачі, які закріплюються за
слухачами-заочниками, ведуть з ними всі види навчальної роботи з
даної навчальної дисципліни на зборах і в період між ними до
повного проходження даної навчальної дисципліни.
   ВВНЗ забезпечує слухачів-заочників відповідними підручниками,
навчальними і навчально-методичними посібниками, розробками та
іншими навчально-методичними матеріалами. Кафедри ВВНЗ згідно з
робочими програмами навчальних дисциплін розробляють і видають
слухачам-заочникам контрольні роботи, завдання для курсових робіт
(проектів), теми рефератів та інші навчальні завдання, а також
методичні вказівки щодо їх виконання. Комплектування навчальних
груп, визначення змісту індивідуальних навчальних завдань, у тому
числі атестаційних робіт, проводяться з урахуванням службової
діяльності  слухачів-заочників.  Завдання  на  розроблення
атестаційних робіт видаються в період передостаннього навчального
збору.
   ВВНЗ надає слухачам-заочникам змогу отримувати консультації,
користуватися   лабораторіями,   обчислювальними   центрами,
бібліотеками тощо, виконувати лабораторні роботи, складати заліки
й екзамени також і в період між навчальними зборами.
   Виконання індивідуальних завдань планується на весь період
навчання з розрахунку не більше трьох завдань на місяць. Усі
письмові роботи подаються до ВВНЗ для рецензування і попередньої
оцінки, термін їх рецензування на кафедрах не повинен перевищувати
семи днів. Остаточна оцінка виставляється  після  співбесіди
викладача  із  слухачем-заочником  з виконаних індивідуальних
завдань. Захист курсових робіт (проектів) проводиться на кафедрі.
   Індивідуальні завдання,  якість  виконання  яких  визнана
рецензентом незадовільною,  повертаються  слухачу-заочнику  із
зауваженнями для доопрацювання і повторно подаються до ВВНЗ.
   Пересилання навчальних  і  методичних  матеріалів  для
слухачів-заочників  оплачується  ВВНЗ за рахунок коштів, які
виділяються на навчальні витрати. Матеріали надсилаються за місцем
служби слухачів-заочників на адресу командирів військових частин
Збройних Сил  України,  керівників  установ  та  організацій
Міністерства оборони України.
   Пересилання виконаних  слухачами-заочниками  індивідуальних
завдань  на  адресу  ВВНЗ  проводиться  військовою  частиною
(організацією) за місцем служби слухачів-заочників.
   2.3.2. Навчальний збір проводиться із слухачами-заочниками,
які до дня відправлення виклику на збір виконали всі індивідуальні
завдання, передбачені робочими програмами навчальних дисциплін на
даний курс підготовки. Як виняток дозволяється викликати на збори
слухачів-заочників, які до дня відправлення виклику виконали
індивідуальні завдання тільки  з  навчальних  дисциплін,  що
виносяться на екзамени. У цьому разі вони зобов'язані виконати
завдання, що залишилися, у період навчального збору до початку
екзаменаційної сесії.
   Про час прибуття  на  навчальний  збір  слухачі-заочники
повідомляються  за  один  місяць  до  його  початку. Виклик
направляється на ім'я командира військової частини (установи,
організації), а його копія - слухачу-заочнику.
   За період  навчальних  зборів,  на  які  викликаються
слухачі-заочники,  за  ними  зберігається встановлене грошове
забезпечення, їм виплачуються добові та відшкодовуються витрати на
проїзд  до  місця  навчання  та назад за рахунок кошторису
Міністерства оборони України і на цей період безкоштовно надається
житло в гуртожитках ВВНЗ.
   Слухачі-заочники, які склали всі заліки і екзамени даного
курсу підготовки, наказом керівника ВВНЗ переводяться на наступний
курс.
   Слухачі-заочники, які не склали екзамени з однієї або двох
навчальних дисциплін, повинні ліквідувати навчальну заборгованість
у термін, встановлений ВВНЗ, але не пізніше чергового навчального
збору. В окремих випадках (у разі тяжкої хвороби або смерті
близьких родичів слухача-заочника; у разі пожежі або стихійного
лиха, що завдало шкоди майну сім'ї слухача-заочника, в інших
випадках, коли, на думку керівника ВВНЗ, необхідна особиста
присутність слухача-заочника в сім'ї) повторне складання екзаменів
може бути дозволене в період даного збору.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner