Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Слухачі-заочники, які не виконали  навчальний  план  (не
ліквідували  навчальну  заборгованість у встановлений термін,
систематично не виконують індивідуальні завдання або не склали в
період навчального збору екзамени з трьох і більше навчальних
дисциплін)  та  в  інших  випадках,  передбачених  чинним
законодавством, відраховуються з ВВНЗ.
   Слухачі-заочники, які не виконали індивідуальні завдання або
не  склали екзамени і заліки з поважних причин, ліквідують
академічну заборгованість у термін, встановлений ВВНЗ. Рішенням
керівника ВВНЗ вони можуть бути залишені на повторне навчання на
даному курсі, але не більше двох разів протягом усього терміну
навчання, із звільненням від повторного виконання індивідуальних
завдань, а також повторного складання екзаменів і заліків з тих
навчальних дисциплін, з яких отримані позитивні оцінки.
   2.3.3. Створення належних умов для успішної  самостійної
роботи слухачів-заочників покладається на командирів військових
частин (керівників установ, організацій), які зобов'язані:
   вивільняти щорічним наказом слухачів-заочників від планової
командирської (професійної) підготовки, надавати їм три вільні дні
на місяць, крім вихідних і святкових, для самостійної роботи над
навчальним матеріалом, надавати їм змогу працювати із секретною
літературою у вечірній час і в дні, визначені для самостійної
роботи;
   призначати консультантів  для  слухачів-заочників  (за їх
клопотанням) з числа найбільш підготовлених, досвідчених офіцерів;
   затверджувати план самостійної роботи слухачів-заочників на
наступний навчальний рік, своєчасно за викликом ВВНЗ відряджати їх
на навчальні збори;
   направляти слухачів-заочників у службові відрядження та на
інші заходи з урахуванням терміну проведення навчальних зборів у
ВВНЗ;
   направляти керівнику  ВВНЗ відомості про слухача-заочника
відповідно до запитів, надсилати службові  характеристики  і
службові картки на слухачів-заочників під час відбуття їх на
підсумково-випускний збір;
   порушувати клопотання перед керівником ВВНЗ щодо припинення
заочного навчання підпорядкованих військовослужбовців, якщо вони
не можуть поєднувати службу з навчанням або припускаються грубих
порушень військової дисципліни (до клопотання додається службова
характеристика слухача-заочника).
 
   2.4. Особливості  організації  навчальної  роботи  при
екстернатній формі навчання
   2.4.1. Організація навчального процесу при екстернатній формі
навчання   офіцерів,   прапорщиків   (мічманів),   інших
військовослужбовців за контрактом (далі - екстерни) здійснюється у
ВВНЗ усіх рівнів акредитації і може застосовуватися на різних
рівнях вищої освіти з усіх напрямів (спеціальностей) підготовки
військових фахівців відповідно до Положення про  організацію
екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженого
наказом Міністерства  освіти  України  від  08.12.95  N  340
( z0001-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.01.96 за N 1/1026, і цієї Інструкції.
   Дозвіл на відкриття екстернату у ВВНЗ надає Міністерство
освіти і науки України за поданням Міністерства оборони України.
   Набір до екстернату ВВНЗ здійснюється на підставі умов і
правил прийому до ВВНЗ.
   За кожним екстерном наказом керівника ВВНЗ закріплюється
керівник-консультант з числа науково-педагогічних  працівників
цього закладу.
   2.4.2. Навчання екстернів здійснюється за індивідуальними
навчальними  планами, складеними на основі навчального плану
відповідного напряму підготовки (спеціальності) з дотриманням
обсягів  навчальних  дисциплін  та  структурно-логічної схеми
підготовки фахівців.
   Індивідуальний навчальний  план  складається екстерном на
кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року,
погоджується відповідними кафедрами і затверджується заступником
керівника ВВНЗ із навчальної (навчальної та наукової) роботи.
   Про час прибуття до ВВНЗ екстерни повідомляються за один
місяць до початку екзаменаційної (залікової)  сесії.  Виклик
надсилається на ім'я відповідного командира (начальника), а копія
- екстерну.
   2.4.3. Проходження  військового стажування та всіх видів
практики, передбачених навчальним планом підготовки фахівців очної
форми навчання з відповідної спеціальності, організовується для
екстерна за місцем його служби.
   На період навчання у ВВНЗ екстерни звільняються за місцем
служби від  занять  у  системі  командирської  (професійної)
підготовки.
   Екстерн зобов'язаний своєчасно та якісно виконувати  всі
заходи індивідуального навчального плану, дотримуватися вимог
Статуту і правил внутрішнього розпорядку ВВНЗ.
 
   2.5. Державна атестація випускників
   2.5.1. Державна атестація курсантів (слухачів, студентів)
проводиться  після   закінчення   навчання   за   певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем державною екзаменаційною комісією
(далі - ДЕК), яка створюється щорічно єдиною для всіх форм
навчання (очної, заочної, екстернатної) та діє протягом одного
календарного року. До складу ДЕК входять голова ДЕК, один або два
заступники голови, секретар та члени ДЕК. Голова ДЕК та його
заступник (заступники) призначаються наказом Міністра оборони
України. ДЕК складається з підкомісій, до складу кожної з яких
входить голова підкомісії та 2-3 члени.
   До державної  атестації  допускаються  курсанти (слухачі,
студенти), які в повному обсязі успішно виконали навчальний план
підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня за
конкретним напрямом або спеціальністю (спеціалізацією).
   Метою та основним завданням державної атестації курсанта
(слухача, студента) є визначення фактичної відповідності якості
його підготовки вимогам до військових фахівців з вищою освітою
згідно з ОКХ випускника та її варіативною частиною.
   Нормативними формами державної атестації випускників ВВНЗ,
які визначаються навчальним планом на підставі відповідної ОПП
підготовки курсантів (слухачів, студентів) та її варіативної
частини, є захист атестаційної  (кваліфікаційної,  дипломної,
магістерської)  роботи  та  державний (комплексний державний)
екзамен.
   Атестаційна робота - це самостійна творча робота курсанта
(слухача,  студента),  призначена   для   оцінки   рівня
науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця.
   Освітньо-кваліфікаційному рівню   "бакалавр"   відповідає
кваліфікаційна робота, освітньо-кваліфікаційним рівням "молодший
спеціаліст"  і  "спеціаліст"  -  дипломна  робота  (проект),
освітньо-кваліфікаційному рівню "магістр" - магістерська робота.
Випускники ВВНЗ медичного профілю з  освітньо-кваліфікаційним
рівнем "спеціаліст" можуть виконувати науково-практичну роботу.
   Кваліфікаційна робота  бакалавра  є  науково-теоретичним,
системотехнічним  або експериментальним дослідженням одного з
актуальних завдань напряму підготовки курсанта (студента).
   Дипломна робота  (проект)  є  теоретично-експериментальним
дослідженням актуального завдання із спеціальності (спеціалізації)
підготовки курсанта (слухача, студента) або вирішенням певного
інженерного завдання з теоретичним обґрунтуванням, проведенням
проектно-конструкторських розробок і експериментальних досліджень.
Виконана робота (проект) оформлюється у вигляді пояснювальної
(розрахунково-пояснювальної)  записки (текстуальної частини) з
додатком розрахунково-графічних матеріалів, креслень, таблиць,
малюнків тощо.
   Магістерська та  науково-практична  роботи  повинні  мати
дослідницький характер, базуватися на наукових дослідженнях, що
проводилися випускником під час навчання у ВВНЗ, спрямовуватися на
вирішення  практичних  завдань  та  забезпечувати  не тільки
закріплення отриманої системи знань та вмінь, але й формування
необхідних методологічних основ і методичних навичок інноваційної
діяльності в предметній галузі спеціальності. До магістерських та
науково-практичних  робіт обов'язково додаються матеріали, що
характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної
роботи,  - друковані статті, методичні розробки, виступи на
семінарах (конференціях) тощо.
   Тематика атестаційних робіт формується на кафедрах за участю
посадових осіб, яким підпорядковані ВВНЗ або в інтересах яких
здійснюється підготовка військових фахівців. Курсантам (слухачам,
студентам) надається право пропонувати свою тему атестаційної
роботи за умови обґрунтування доцільності її розроблення.
   Перелік тем атестаційних робіт погоджується із замовником на
підготовку військових фахівців і затверджується керівником ВВНЗ.
   Із складних   військово-наукових,   військово-технічних,
військово-економічних  та  інших  проблем можуть розроблятися
комплексні дипломні роботи (проекти) та магістерські роботи, які
виконуються декількома курсантами (слухачами, студентами) однієї
або різних спеціальностей.
   Завдання на виконання атестаційних робіт видаються курсантам
(слухачам, студентам) не пізніше ніж за три місяці до початку
періоду їх розроблення, визначеного робочим навчальним планом.
   Наказом керівника ВВНЗ за поданням керівників (завідувачів)
кафедр кожному курсанту (слухачу, студенту) призначається керівник
кваліфікаційної, дипломної роботи (проекту), науковий керівник
магістерської   роботи   з   числа   керівного   складу,
науково-педагогічних  або  наукових  працівників  ВВНЗ.  Для
керівництва  комплексними  дипломними роботами (проектами) та
магістерськими роботами можуть призначатися декілька керівників
(наукових керівників).
   Державні (комплексні державні) екзамени проводяться з метою
перевірки відповідності якості підготовки випускників ВВНЗ вимогам
ОКХ та їх варіативних частин, ступеня засвоєння ними змісту ОПП та
їх варіативних частин. При цьому перевіряються як теоретичні
знання, так і уміння та навички випускників за спеціальностями,
спеціалізаціями та кваліфікаціями.
   Державні екзамени можуть проводитися з окремих навчальних
дисциплін або з груп навчальних дисциплін (комплексний державний
екзамен).
   Комплексний державний екзамен проводиться за програмою, яка
містить у собі вузлові питання програм навчальних дисциплін, що
виносяться  на цей екзамен. Програма комплексного державного
екзамену розробляється кафедрами під керівництвом навчального
відділу (управління) ВВНЗ окремо з кожної спеціалізації підготовки
військових фахівців. Програми комплексного державного екзамену
погоджуються заступником керівника ВВНЗ з навчальної (навчальної
та наукової) роботи і затверджуються керівником ВВНЗ.
   Програма проведення  державного  (комплексного державного)
екзамену, його форма (усна, письмова, в один день або в два,
поєднання усної відповіді та письмової летючки, усної відповіді,
за білетами та комплексними контрольними завданнями тощо), єдині
вимоги до оцінки знань і навичок курсантів (слухачів, студентів),
критерії оцінки атестаційних робіт визначаються ВВНЗ і доводяться
до відома курсантів (слухачів, студентів) не пізніше ніж за
семестр до початку державної атестації.
   2.5.2. Виконання атестаційних робіт і підготовка до державних
(комплексних державних) екзаменів є заключним етапом навчання
курсантів (слухачів, студентів) і має на меті систематизування,
закріплення і розширення теоретичних знань, практичних вмінь та
навичок, визначення спроможності випускників до їх застосування у
вирішенні професійних завдань, передбачених для посад призначення
відповідно до вимог ОКХ.
   Підготовка до державної атестації здійснюється курсантами
(слухачами,  студентами)  ВВНЗ  самостійно за індивідуальними
планами, які складаються за допомогою  керівників  (наукових
керівників) атестаційних робіт, при цьому їм надаються робочі
місця,  обладнання,  необхідне  для  підготовки,  виконання
розрахунково-графічних робіт, креслень, проведення експериментів,
оформлення робіт (проектів), а також створюються умови  для
публікації результатів досліджень.
   Виконана атестаційна робота з відгуком керівника (наукового
керівника) подається на рецензування.
   Склад рецензентів затверджується керівником ВВНЗ за поданням
відповідної кафедри і оголошується його наказом не пізніше ніж за
два тижні до початку державної атестації. Рецензент не може бути
співробітником цієї кафедри.
   До захисту атестаційних робіт допускаються курсанти (слухачі,
студенти), які одержали за виконану роботу позитивні відгуки
керівників (наукових керівників), рецензії рецензентів та рішення
керівників (завідувачів) відповідних кафедр про допущення до
захисту.
   У разі, якщо керівник (завідувач) кафедри не вважає за
можливе допустити курсанта (слухача, студента) до захисту, це
питання розглядається на засіданні кафедри за участю випускника та
його керівника (наукового керівника). Негативне рішення керівника
кафедри подається для розгляду вченою радою ВВНЗ, рекомендації
якої затверджуються керівником ВВНЗ.
   Списки курсантів  (слухачів,  студентів),  допущених  до
державної атестації, затверджуються керівником ВВНЗ і подаються до
ДЕК.
   Екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні  завдання,
інші екзаменаційні матеріали, а також перелік наочних посібників і
матеріалів довідкового характеру, якими курсантам  (слухачам,
студентам) дозволяється користуватись на державних (комплексних
державних) екзаменах, розробляються кафедрами під керівництвом
навчального відділу (управління) ВВНЗ, підписуються керівником
ВВНЗ і подаються на розгляд і затвердження голові ДЕК.
   Після затвердження головою ДЕК цей перелік доводиться до
відома курсантів (слухачів, студентів).
   2.5.3. Проведення державної атестації (складання державних
(комплексних державних) екзаменів та захист атестаційних робіт)
здійснюється  на  відкритому засіданні ДЕК. Під час захисту
атестаційної роботи має бути  присутнім  керівник  (науковий
керівник) роботи, а також можуть бути присутніми представники
замовника на підготовку військових фахівців, інші особи керівного
складу та науково-педагогічні працівники ВВНЗ, а також курсанти
(слухачі, студенти).
   Порядок організації  та  форми  проведення  державних
(комплексних державних) екзаменів, захисту атестаційних робіт
розробляються ВВНЗ, ухвалюються на засіданні вченої ради ВВНЗ,
підписуються керівником ВВНЗ і представляються на затвердження
голові ДЕК.
   Розклад державних (комплексних державних) екзаменів і захисту
атестаційних  робіт  складається у ВВНЗ, затверджується його
керівником і доводиться до відома курсантів (слухачів, студентів)
не пізніше ніж за місяць до початку державної атестації.
   На одному  засіданні  ДЕК  можна  планувати  захист:
кваліфікаційних робіт - до 10; дипломних робіт (проектів) - до 6;
магістерських робіт - до 5. При усній формі проведення державного
(комплексного  державного)  екзамену на одному засіданні ДЕК
проводиться атестація  не  більше  15  курсантів  (слухачів,
студентів). Тривалість проведення державних екзаменів і захисту
випускних робіт не повинна перевищувати 6 академічних годин на
день.
   Результати складання державного (комплексного  державного)
екзамену та захисту атестаційної роботи визначаються оцінками
"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та оголошуються
у цей же день після затвердження результатів державної атестації
головою ДЕК.
   Курсанту (слухачу,  студенту),  який  успішно  захистив
атестаційну роботу, склав державні (комплексні державні) екзамени,
рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний
рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр) і
видається відповідний документ про вищу освіту державного зразка.
   Курсанту (слухачу, студенту), який отримав підсумкові оцінки
"відмінно"  не менше як з 75 % усіх навчальних дисциплін,
індивідуальних завдань та практик, передбачених навчальним планом
на  весь  термін навчання, а з інших навчальних дисциплін,
індивідуальних завдань і практик - оцінки "добре", не  мав
незадовільних оцінок за результатами звітностей за семестри,
захистив атестаційну роботу та  склав  державні  (комплексні
державні) екзамени з оцінками "відмінно", видається документ про
вищу освіту з відзнакою.
   Випускнику ВВНЗ   з   освітньо-кваліфікаційним   рівнем
"спеціаліст" або "магістр",  який  склав  усі  екзамени  та
диференційовані  заліки,  виконав  індивідуальні  завдання та
практики, передбачені навчальним планом на весь термін навчання, з
оцінками "відмінно", захистив атестаційні роботи та склав державні
(комплексні державні) екзамени з оцінками "відмінно", а також
виявив себе в науковій і громадській роботі, показав зразкову
дисципліну, видається документ про вищу освіту з відзнакою та
присуджується золота медаль.
   Випускникам ВВНЗ видаються нагрудні знаки відповідно до рівня
отриманої кваліфікації офіцера (тактичний, оперативно-тактичний,
оперативно-стратегічний).
   Курсант (слухач, студент), який під час складання державного
(комплексного державного) екзамену або захисту атестаційної роботи
отримав оцінку "незадовільно", відраховується з ВВНЗ і йому
видається академічна довідка. Він має право на повторне складання
державних (комплексних державних) екзаменів чи захист атестаційної
роботи протягом трьох років після відрахування з ВВНЗ.
   Підсумки державної атестації курсантів (слухачів, студентів)
відображаються у звіті ДЕК і використовуються при коригуванні
організації та проведення навчально-виховного процесу у ВВНЗ.
 
            3. Виховна робота
 
   3.1. Виховна  робота  у  ВВНЗ  є  невід'ємною  частиною
навчально-виховного процесу і включає в себе  організаційні,
морально-психологічні,     педагогічні,     інформаційні,
культурно-просвітницькі  та  військово-соціальні  заходи,  які
проводяться з метою формування у курсантів (слухачів, студентів)
морально-психологічних якостей, необхідних для військової служби.
   Основні форми  та  методи виховної роботи, функціональні
обов'язки посадових осіб структур з гуманітарних питань ВВНЗ
визначаються  статутами  Збройних  Сил  України, наказами та
директивами Міністра оборони України, начальника Генерального
штабу  Збройних Сил України, вказівками начальника Головного
управління з гуманітарних питань та соціального захисту Збройних
Сил  України  Генерального штабу Збройних Сил України, цією
Інструкцією, Статутом ВВНЗ і можуть доповнюватися і коригуватися,
виходячи з конкретних умов, що склалися.
 
   3.2. Основними завданнями виховної роботи у ВВНЗ є:
   виховання у курсантів (слухачів, студентів) глибокого почуття
любові до України, її народу, виховання в них бойових якостей,
духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати
Українську  державу,  формування якостей громадянина-патріота,
особистої відповідальності за оборону і безпеку України;
   формування в особового складу ВВНЗ поваги до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та інших законів України, свідомого
виконання  вимог військової присяги і статутів Збройних Сил
України, наказів та директив Міністра оборони України і начальника
Генерального штабу Збройних Сил України;
   виховання в курсантів  (слухачів,  студентів)  свідомого,
творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки;
   виховання у військовослужбовців високих моральних і бойових
якостей на історичних традиціях українського народу, свідомого
ставлення до виконання  службових  обов'язків,  гордості  за
належність до Збройних Сил України, вірності традиціям і бойовому
прапору; ефективне використання з цією метою військових ритуалів;
   вивчення та задоволення духовних запитів військовослужбовців
і членів їх родин; організація дозвілля особового складу;
   морально-психологічне вивчення  особового  складу  ВВНЗ,
проведення професійного психологічного добору на різні рівні
навчання та посади;
   забезпечення психологічної адаптації всіх категорій особового
складу  ВВНЗ  відповідно  до  їх  фаху  та  індивідуальних
нервово-психологічних  особливостей;  проведення  відповідної
профілактичної роботи;
   вивчення соціально-психологічного стану в підрозділах ВВНЗ,
опрацювання пропозицій командирів усіх ступенів щодо вдосконалення
виховної роботи;
   вивчення та  коригування соціально-психологічного стану в
підрозділах ВВНЗ, проведення соціально-психологічних заходів щодо
зміцнення військової дисципліни;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner