Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   розробка рекомендацій щодо укомплектування та використання
військовослужбовців  на відповідних посадах з урахуванням їх
нахилів;
   соціально-психологічний аналіз  чинників,  які  сприяють
виникненню нестатутних стосунків та інших негативних явищ, їх
соціально-психологічна профілактика та корекція;
   організація та  проведення  заходів  з  виконання  вимог
законодавчих актів України щодо соціального і правового захисту
військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил
України;
   уживання необхідних заходів щодо стабілізації викладацьких
колективів, формування в них атмосфери творчої роботи, високої
моралі та відповідальності;
   виховання в  курсантів  (слухачів,  студентів)  якостей,
необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та
виховувати  підлеглих,  зміцнювати  військову  дисципліну  і
організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло
згуртовувати  військові  колективи,  працювати  в  умовах
демократизації життя у військах (силах);
   аналіз відгуків на випускників ВВНЗ з військ.
 
            4. Методична робота
 
   4.1. Методична робота у ВВНЗ є складовою частиною його
освітньої діяльності.
   Основними завданнями методичної роботи є:
   науково-методичне забезпечення організації, проведення  та
управління якістю навчально-виховного процесу;
   підвищення методичної  майстерності  керівного  складу,
науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів
(слухачів, студентів) ВВНЗ;
   удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх
видів навчальних занять тощо.
 
   4.2. Науково-методичне  забезпечення  навчального  процесу
здійснюється ВВНЗ на підставі нормативних актів Міністерства
освіти і науки України та Міністерства оборони  України  з
урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти
та підготовки військових фахівців.
   Пропозиції з реалізації основних завдань науково-методичного
забезпечення,   підвищення   ефективності   та   якості
навчально-виховного  процесу  розглядаються  науково-методичною
комісією з "Військових наук" Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України.
   Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:
створення стандартів вищої освіти, підручників, навчальних та
навчально-методичних      посібників,      обґрунтування
навчально-методичної та організаційно-планувальної документації
тощо.
   Плани та методичні розробки щодо проведення навчальних занять
розробляються на кафедрах, обговорюються на засіданнях кафедр або
предметно-методичних  комісій  і  затверджуються  керівником
(завідувачем) кафедри.
 
   4.3. Основними формами і напрямами методичної роботи у ВВНЗ
є:
   навчально-методичні (методичні)   збори   і   наради,
науково-методичні конференції та семінари;
   засідання вчених рад ВВНЗ (факультетів), методичних рад ВВНЗ,
засідання кафедр (предметно-методичних комісій) з розгляду питань
методики навчання та виховання курсантів (слухачів, студентів);
   інструкторсько-методичні, показові,  відкриті  та  пробні
заняття;
   лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання,
загальної та військової педагогіки і психології;
   розробка і  вдосконалення навчально-методичних матеріалів,
фондів кваліфікаційних (комплексних кваліфікаційних) задач та
тестів тощо, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення
навчального процесу;
   проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення
їх результатів у навчально-виховний процес, вивчення та реалізація
в  навчально-виховному  процесі  вимог  керівних  документів,
передового педагогічного досвіду та досвіду бойової підготовки
військ (сил);
   розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування
праці  науково-педагогічних  працівників, курсантів (слухачів,
студентів);
   проведення контролю навчальних занять.
 
   4.4. Навчально-методичні  (методичні)  збори  у ВВНЗ (на
факультеті, кафедрі) проводяться перед початком навчального року
(семестру). На зборах підбиваються підсумки роботи за період
навчання (пройдений навчальний рік, семестр), відпрацьовуються
раціональні підходи до навчальної, методичної та виховної роботи,
організовується  проведення  лекцій   і   доповідей   на
військово-педагогічні,  науково-методичні  та спеціальні теми,
даються вказівки щодо порядку реалізації в навчально-виховному
процесі нових вимог нормативних документів і досвіду військ (сил).
 
   4.5. Методичні  наради  проводяться  з  метою  вирішення
конкретних питань навчально-методичної роботи на  факультетах
(кафедрах).  Спільні  наради декількох кафедр (міжкафедральні
наради) організовуються і проводяться керівником ВВНЗ,  його
заступниками,  керівниками (деканами) факультетів, керівниками
(завідувачами) кафедр.
 
   4.6. Науково-методичні конференції та семінари проводяться у
ВВНЗ (на факультетах, кафедрах). На них розглядаються найважливіші
питання вдосконалення підготовки військових фахівців, утілення в
навчальний процес нових технологій, методів і засобів навчання,
досліджень з проблем військової освіти, наукової організації праці
науково-педагогічних   працівників  тощо.  Науково-методичні
конференції  можуть  відпрацьовувати   рекомендації,   які
затверджуються керівником ВВНЗ (факультету, кафедри).
 
   4.7. Кафедра є центром методичної роботи. На засіданнях
кафедри обговорюються питання вдосконалення структури і змісту
навчальних дисциплін, методики проведення і матеріально-технічного
забезпечення навчальних занять, підготовки науково-педагогічних
кадрів  і  підвищення кваліфікації особового складу кафедри,
проведення педагогічних (методичних) експериментів тощо. Рішення
на засіданнях кафедри приймається більшістю голосів. Протоколи
засідання підписуються секретарем і затверджуються керівником
(завідувачем) кафедри.
 
   4.8. На   кафедрі   в   разі   потреби  створюються
предметно-методичні комісії (далі - ПМК), до складу яких входять
науково-педагогічні працівники, які разом ведуть навчальну роботу
з певної навчальної дисципліни або групи навчальних дисциплін. До
складу комісії можуть залучатися викладачі суміжних навчальних
дисциплін, а також керівний склад ВВНЗ, командири підрозділів
курсантів  (слухачів,  студентів).  Голова  ПМК призначається
керівником  (завідувачем)  кафедри.  Можуть   створюватися
міжкафедральні ПМК. Головою ПМК із загальновійськових навчальних
дисциплін призначається заступник керівника ВВНЗ. На ПМК може
покладатися:
   розробка і вдосконалення  часткової  методики  викладання
навчальної дисципліни;
   розробка пропозицій щодо вдосконалення ОКХ, ОПП підготовки
військових фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти,
навчальних планів та програм  (робочих  програм)  навчальних
дисциплін;
   підготовка та  обговорення  текстів  лекцій,  методичних
розробок, кваліфікаційних (комплексних кваліфікаційних) задач та
тестів, а також інших навчально-методичних матеріалів з усіх видів
навчальних занять;
   розробка та обговорення змісту індивідуальних завдань для
самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів) з навчальних
дисциплін;
   розробка матеріалів   навчально-методичного  забезпечення
самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів);
   надання допомоги молодим викладачам у засвоєнні навчальної
дисципліни і в підготовці їх до проведення занять;
   проведення показових,  інструкторсько-методичних і пробних
занять з подальшим їх обговоренням;
   узгодження змісту і методики викладання навчальної дисципліни
з відповідною роботою споріднених ПМК;
   організація зв'язку  та  співробітництва  з  підрозділами
курсантів (слухачів, студентів) з питань  навчально-виховного
процесу;
   обговорення проектів підручників,  навчальних  посібників,
конспектів лекцій та іншої науково-методичної літератури;
   розробка пропозицій щодо вдосконалення навчально-матеріальної
бази і безпосередня участь у їх реалізації;
   розробка залікових, екзаменаційних матеріалів та варіантів
контрольних робіт;
   аналіз результатів поточної успішності, заліків та екзаменів
з відповідної навчальної дисципліни;
   підвищення методичної майстерності та професійної підготовки
викладачів;
   утілення в навчальний процес передового досвіду військ (сил)
і військових навчальних закладів.
   Засідання ПМК проводяться їх головами в разі потреби.
   Рекомендації та рішення ПМК відображаються в журналі роботи
ПМК і підписуються її головою.
 
   4.9. Інструкторсько-методичні заняття проводяться з найбільш
важливих і складних тем навчальних занять, особливо з тих, що
здійснюються двома і більше викладачами або із залученням до їх
проведення командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів)
тощо.
   Метою інструкторсько-методичних занять є відпрацювання питань
раціональної організації  та  проведення  навчальних  занять,
засвоєння найбільш ефективних методичних прийомів, установлення
загального порозуміння і методики відпрацювання навчальних питань.
Інструкторсько-методичні заняття проводять керівники та заступники
керівників ВВНЗ, керівники  (декани)  факультетів,  керівники
(завідувачі) кафедр, найбільш підготовлені та висококваліфіковані
викладачі, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів).
 
   4.10. Показові заняття проводяться керівниками ВВНЗ,  їх
заступниками,  керівниками (деканами) факультетів, керівниками
(завідувачами) кафедр, їх заступниками, а також досвідченими і
висококваліфікованими  викладачами,  командирами  підрозділів
курсантів (слухачів, студентів) з метою показу найбільш ефективної
організації і методики проведення навчальних занять, ефективних
методів використання на  заняттях  лабораторного  обладнання,
озброєння   та   військової   техніки,  інших  елементів
навчально-матеріальної бази. Показові заняття  організовуються
відповідно до розкладу навчальних занять. На них мають бути
присутні науково-педагогічні працівники і командири підрозділів
курсантів (слухачів, студентів).
 
   4.11. Відкриті заняття проводяться відповідно до розкладу
навчальних занять з метою обміну досвідом, надання допомоги
викладачам з організації занять і вдосконалення методики їх
проведення.
 
   4.12. Пробні заняття проводяться за рішенням керівника ВВНЗ
(факультету), керівника (завідувача) кафедри з метою визначення
підготовленості викладача до самостійного проведення навчальних
занять з курсантами (слухачами, студентами), а також розгляду
організації та методики проведення навчальних занять з нових тем і
питань.  Пробні заняття проводяться без курсантів (слухачів,
студентів).
   Показові, відкриті  та  пробні  заняття обговорюються на
засіданнях кафедр або ПМК і оформляються відповідним протоколом.
 
   4.13. Педагогічні (методичні) експерименти організовуються і
проводяться з метою перевірки на практиці результатів наукових
досліджень у галузі військової освіти та педагогічної науки.
Втілення  в  навчальний  процес  рекомендацій, заснованих на
результатах  наукових  досліджень,  здійснюється  після  їх
експериментальної перевірки, обговорення на кафедрі, розгляду на
вченій раді ВВНЗ (факультету).
 
   4.14. Контроль навчальних занять проводиться  керівниками
ВВНЗ, навчальних відділів (управлінь відділень), факультетів,
керівниками (завідувачами) кафедр і їх заступниками, професорами,
доцентами, старшими викладачами з метою визначення наукового і
методичного рівня  навчального  заняття,  ступеня  досягнення
навчальної і виховної мети, рівня підготовки особи, яка проводить
заняття. Контроль навчальних занять може  бути  плановим  і
позаплановим.  За  результатами  контролю  навчальних  занять
проводиться детальний їх розбір з викладачем (ПМК, кафедрою).
Висновки, зауваження та рекомендації щодо вдосконалення змісту і
методики проведення навчального заняття відображаються в журналі
контролю навчальних занять і доводяться до відома викладацького
складу кафедри. Контроль навчальних занять повинен охоплювати усіх
науково-педагогічних працівників кафедри. При цьому робота кожного
викладача з проведення навчальних занять перевіряється не менше
одного разу за навчальний рік.
   Контроль навчальних  занять  може  також  здійснюватися
комісіями, які створюються за рішенням керівника ВВНЗ (факультету,
кафедри).
 
   4.15. З метою узагальнення і  розповсюдження  передового
досвіду навчання та виховання курсантів (слухачів, студентів),
створення умов для підвищення педагогічної майстерності викладачів
у ВВНЗ існують методичні кабінети.
   Роботу методичних кабінетів організовує заступник керівника
ВВНЗ з навчальної (навчальної і наукової) роботи або керівник
навчального відділу (управління, частини, відділення).
   Методичний кабінет   забезпечує   також   накопичення
науково-методичних матеріалів, ведення бібліографії, організовує
виставки педагогічної і науково-методичної літератури тощо.
 
   4.16. Організація методичної роботи у ВВНЗ покладається на
навчальний відділ  (управління,  частину,  відділення),  який
розробляє план методичної роботи на навчальний рік, організовує і
контролює його виконання. Заходи плану методичної роботи ВВНЗ
вносяться до плану-календаря основних заходів на місяць.
 
       5. Наукова і науково-технічна діяльність
 
   5.1. Наукова і науково-технічна діяльність є одним з основних
видів освітньої діяльності ВВНЗ і службовим обов'язком керівного
складу,  наукових  та  науково-педагогічних працівників ВВНЗ,
головним засобом досягнення необхідного рівня якості підготовки
військових фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних та інших
працівників, що реалізовується за рахунок:
   інтеграції вищої освіти та науки;
   використання у   навчальному    процесі    досягнень
науково-технічного прогресу та залучення тих, хто навчається, до
участі в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами
із замовниками;
   організації наукової  та  науково-технічної  діяльності у
взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності наукових
гуртків воєнно-наукового товариства, конструкторських бюро тощо;
   проведення олімпіад (конкурсів) серед тих, хто навчається;
   залучення провідних  учених  та  науковців до проведення
навчального процесу.
 
   5.2. Основними суб'єктами наукової  та  науково-технічної
діяльності ВВНЗ є наукові і науково-педагогічні працівники. До
проведення наукових досліджень у ВВНЗ залучаються як постійний
склад (керівники різних рівнів, викладачі, наукові працівники,
інженери), так і докторанти,  ад'юнкти,  курсанти  (слухачі,
студенти).
 
   5.3. Основними  завданнями  наукової та науково-технічної
діяльності ВВНЗ є:
   проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень
у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та
практики  будівництва  і  застосування Збройних Сил України,
підвищення їх боєздатності, створення нових зразків озброєння та
військової техніки;
   дослідження актуальних  проблем  і  перспектив  розвитку
військової освіти;
   підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації та їх атестування;
   узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва
та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій,
створення нових видів озброєння та військової техніки;
   організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності
для пропаганди досягнень  ВВНЗ  шляхом  видання  монографій,
підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;
   створення сучасної    науково-експериментальної     і
навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання.
 
   5.4. Основними  формами  наукової  та  науково-технічної
діяльності у ВВНЗ є:
   виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень
(науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт);
   експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень,
проведення експериментальних досліджень у лабораторних умовах, на
полігонах і у військах (силах), узагальнення результатів наукових
досліджень і вироблення рекомендацій для їх утілення в практику
військ (сил);
   здійснення військово-наукового   і   науково-технічного
супроводження розробок озброєння і військової техніки за профілем
діяльності ВВНЗ;
   здійснення науково-методичного забезпечення випробувань нових
зразків озброєння та військової техніки;
   розробка військово-теоретичних    праць,   підручників,
монографій, дисертацій, наукових статей, доповідей, програмного
забезпечення, а також участь у розробці статутних (нормативних)
документів за планами відповідних органів військового управління;
   проведення військово-технічної експертизи проектів зразків
озброєння та військової техніки, що створюються;
   здійснення підготовки  наукових  та  науково-педагогічних
працівників вищої кваліфікації;
   організація роботи  воєнно-наукових  товариств  курсантів
(слухачів, студентів);
   аналіз, узагальнення і розповсюдження досвіду наукової та
науково-технічної діяльності та його втілення у практику військ
(сил) і навчальний процес ВВНЗ;
   підготовка і проведення наукових конференцій і семінарів;
   проведення наукових досліджень під час проведення заходів
оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил),
штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення;
   підготовка рецензій на наукові праці;
   патентно-ліцензійна, винахідницька  і  раціоналізаторська
робота тощо.
 
   5.5. Наукова та науково-технічна діяльність ВВНЗ будується за
принципом інтеграції науки і освіти, що реалізовується шляхом:
   безпосередньої участі  науково-педагогічних  працівників,
докторантів, ад'юнктів, курсантів (слухачів, студентів) у науковій
роботі кафедр, науково-дослідних підрозділів;
   участі наукових співробітників науково-дослідних підрозділів
ВВНЗ у навчально-виховному процесі та в підготовці наукових і
науково-педагогічних працівників;
   розробки і   впровадження   науковими  колективами  у
навчально-виховний процес нових  інформаційних  технологій  і
технічних  засобів навчання, створених у результаті наукових
досліджень;
   створення навчально-науково-виробничих комплексів, центрів та

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner