Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

інших структур спільно з іншими ВВНЗ та різними науково-дослідними
організаціями;
   цільового використання   науково-експериментальної    і
випробувальної бази науково-дослідних підрозділів у навчальному
процесі, а також навчально-лабораторної та полігонної  бази,
навчальних зразків озброєння і військової техніки в науковій
роботі для проведення експериментальних досліджень;
   використання наукових  потенціалів  ВВНЗ  для  підготовки
наукових працівників науково-дослідних підрозділів.
 
   5.6. ВВНЗ  у  своєму  складі  можуть  мати:  підрозділи
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  наукових  і
науково-педагогічних  працівників,  лабораторії,  бібліотеки,
обчислювальні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні,
проблемні науково-дослідні  підрозділи,  виробничі  структури,
видавництва та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
чинним законодавством.
   Наукові, виробничі та інші структурні підрозділи ВВНЗ беруть
участь у процесі навчання курсантів  (слухачів,  студентів),
ад'юнктів, докторантів або в забезпеченні освітньої діяльності
ВВНЗ.
   Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо керівнику ВВНЗ,
який відповідно до його статуту призначає керівника підрозділу,
визначає   напрями   їх   основної  діяльності,  порядок
фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови
використання матеріально-технічної бази, що належить ВВНЗ.
   Для ефективного використання в наукових дослідженнях своєї
матеріально-технічної бази ВВНЗ може:
   застосовувати різні  форми  колективного   використання
унікальної наукової апаратури, обчислювальної техніки та іншого
обладнання на підставі міжвузівської і міжвідомчої кооперації та
спеціалізації;
   створювати центри обслуговування  наукових  досліджень  і
формування регіональної науково-виробничої інфраструктури;
   організовувати наукові  та  технологічні  парки,  центри,
орієнтовані на розробку та створення в короткі терміни нових
високоефективних технологій і конкурентоспроможності нової техніки
в інтересах оборони України.
 
   5.7. Воєнно-наукова робота курсантів (слухачів, студентів)
повинна проводитися в тісному зв'язку з навчальним процесом як
його невід'ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну
роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка
виконується  поза  навчальним  часом. Науково-дослідна робота
курсантів (слухачів, студентів), що входить  до  навчального
процесу, передбачає:
   виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових,
науково-практичних, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів,
задач) з елементами наукових досліджень;
   виконання конкретних  нетипових завдань науково-дослідного
характеру в період військового (флотського) стажування і практики;
   вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації
та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових
досліджень.
   Науково-дослідна робота курсантів (слухачів, студентів), яка
виконується поза навчальним часом, організовується за такими
формами:
   робота курсантів (слухачів, студентів) у наукових гуртках
воєнно-наукового товариства;
   участь курсантів  (слухачів,  студентів)  у  виконанні
науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрах і в наукових
підрозділах ВВНЗ;
   винахідницька і раціоналізаторська робота;
   участь у конкурсах кафедри (науково-дослідного управління),
факультету (наукового центру), ВВНЗ, міжвузівських  конкурсах
(форумах)  наукових  робіт  Міністерства  оборони  України,
всеукраїнських  конкурсах  студентських  наукових   робіт,
всеукраїнських  студентських  олімпіадах  із спеціальностей і
навчальних дисциплін, які проводяться Міністерством освіти і науки
України;
   робота в конструкторських, проектних та інших бюро, у творчих
майстернях і студіях курсантів (слухачів, студентів);
   лекторська робота щодо  розповсюдження  знань  у  галузі
військової науки і техніки.
 
   5.8. Наукова  та  науково-технічна  діяльність  у  ВВНЗ
організовується і проводиться відповідно до чинного законодавства
України.
   ВВНЗ розробляють перспективні і річні плани наукової та
науково-технічної діяльності.
   Річне планування наукової та науково-технічної діяльності
здійснюється у ВВНЗ на календарний рік. До плану наукової та
науково-технічної діяльності кафедр (наукових підрозділів) входять
усі розділи річного плану ВВНЗ, у виконанні яких вони беруть
участь, ініціативні роботи, що розробляються на кафедрі  (у
науковому підрозділі), дисертації, монографії, підручники та інші
роботи із створення науково-технічної продукції.
   Річний план наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ
затверджується керівником, якому підпорядкований ВВНЗ.
   Для виконання  значних  наукових  робіт  з перспективних
напрямів, які мають важливе оборонне значення, до кафедр на
черговий календарний рік можуть бути прикріплені науково-дослідні
лабораторії, про що видається наказ керівника ВВНЗ до початку
календарного року.
   Для проведення наукових досліджень, виконання оперативних
завдань і участі у випробуваннях озброєння та військової техніки
науково-педагогічним працівникам може плануватися до 30 відсотків
річного обсягу робочого часу.
   Співробітники науково-дослідних підрозділів весь річний обсяг
часу використовують на виконання наукової роботи. За рішенням
керівника ВВНЗ для участі в педагогічній діяльності їм може бути
надано з цього обсягу часу до 180 годин на рік.
   Резерв обсягу часу на виконання оперативних завдань  не
повинен  перевищувати  10 відсотків річного обсягу часу, що
планується на виконання наукової роботи.
 
   5.9. За результатами досліджень розробляються і подаються
підсумкові, проміжні (часткові) звіти або робочі матеріали за
окремі етапи роботи. Наукові висновки та пропозиції, що містяться
у звітах і робочих матеріалах, розглядаються на засіданнях кафедр,
а з найбільш важливих і комплексних тем - на засіданнях вченої
ради ВВНЗ (факультету).
   Організації, що замовляли дослідження, та головні виконавці в
місячний термін після одержання звіту розглядають наукову роботу і
направляють виконавцям висновки про прийняття досліджень та якість
їх виконання.
   Результати наукових  робіт,  виконаних  ВВНЗ,  вважаються
реалізованими, якщо вони:
   використані для розв'язання актуальних питань  військової
науки, будівництва та розвитку Збройних Сил України;
   внесені до статутів, настанов, посібників, інструкцій та
інших нормативних документів Міністерства оборони України, виду
Збройних Сил України;
   використані для  створення нових і модернізації існуючих
зразків озброєння та військової техніки, вдосконалення правил їх
експлуатації та ремонту, а також для проектування, будівництва і
експлуатації спеціальних об'єктів і споруд;
   утілені в навчальний процес кафедр, ВВНЗ і військ (сил),
використані для написання підручників, навчальних посібників,
військово-теоретичних праць і монографій.
 
   5.10. Наукова  і  науково-технічна  діяльність  ВВНЗ  за
договорами, укладеними із сторонніми організаціями, може містити в
собі:
   виконання робіт щодо створення науково-технічної продукції;
   проведення теоретичних і експериментальних робіт, спрямованих
на  прискорення  науково-технічного  прогресу,   створення
науково-технічної  продукції подвійного призначення, конверсію
озброєння,  військової  техніки  та  технології,  поліпшення
екологічної обстановки в регіонах тощо;
   заходи щодо сприяння підвищенню якості підготовки фахівців;
   розробку іншої   продукції   в   інтересах   розвитку
науково-експериментальної  і  навчальної  бази,  вдосконалення
інфраструктури ВВНЗ, поліпшення соціальних умов співробітників.
 
       6. Підготовка та підвищення кваліфікації
          керівного складу та наукових
        і науково-педагогічних працівників
 
   6.1. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників
вищої кваліфікації у ВВНЗ організовується і  проводиться  в
докторантурі, ад'юнктурі та шляхом здобуття наукового ступеня поза
докторантурою та ад'юнктурою.
 
   6.2. Підготовка офіцерів, призначених у ВВНЗ безпосередньо з
військ на посади керівного складу, наукових і науково-педагогічних
працівників, здійснюється в спеціальних групах ВВНЗ. Допуск їх до
командної, наукової та науково-педагогічної роботи здійснюється
після навчання на відповідних курсах.
   Начальники курсів, курсові офіцери, командири рот (батарей,
ескадрилій) і взводів курсантів можуть  проходити  початкову
підготовку у ВВНЗ або на зборах, що організовуються за рішенням
керівника, якому підпорядкований ВВНЗ.
 
   6.3. Підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних
працівників здійснюється під час проведення ними всіх видів
навчальних занять, методичної та наукової роботи, під час занять з
професійної  (командирської)  підготовки,  а також у процесі
самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних знань.
   Підвищення кваліфікації, крім того, здійснюється:
   науковими і   науково-педагогічними   працівниками   -
військовослужбовцями  -  на  курсах  підвищення  кваліфікації
офіцерського складу ВВНЗ, а також  на  інших  курсах,  які
забезпечують підвищення індивідуальної фахової підготовки, на
стажуванні у військах (силах), споріднених ВВНЗ, в установах, на
підприємствах і в організаціях Міністерства оборони України та
інших центральних органів виконавчої влади України, а також на
навчаннях військ (сил), випробуваннях озброєння та військової
техніки тощо;
   науковими і науково-педагогічними працівниками - працівниками
Збройних Сил України - у навчальних закладах (підрозділах) системи
підвищення кваліфікації фахівців Міністерства оборони України та
інших органів виконавчої влади України, на стажуванні в провідних
ВВНЗ,  ВНЗ  і  науково-дослідних установах, на підприємствах
промисловості, а також на курсах, які забезпечують підвищення
індивідуальної фахової підготовки.
   Інші категорії офіцерів постійного складу підвищують свою
кваліфікацію на зборах, навчаннях, а також у системі професійної
(командирської) підготовки.
 
   6.4. У ВВНЗ робота з підвищення кваліфікації наукових і
науково-педагогічних  працівників  організовується  навчальним
відділом за перспективним і річним (на навчальний рік) планами
підвищення кваліфікації.
   Підвищення кваліфікації  наукових  і  науково-педагогічних
працівників кафедри планує і організовує керівник (завідувач)
кафедри. На кожного призначеного на кафедру науково-педагогічного
(наукового)  працівника, який починає педагогічну діяльність,
розробляється план його професійного становлення, розрахований на
два роки. Для безпосереднього керівництва і надання допомоги
такому науково-педагогічному (науковому) працівнику призначається
керівник із числа досвідчених науково-педагогічних (наукових)
працівників (професорів, доцентів, старших викладачів).
   Навчання науково-педагогічних  (наукових)  працівників  -
військовослужбовців на  курсах  підвищення  кваліфікації  або
проходження ними стажування у військах (силах) може чергуватися з
періодичністю один раз за 5 років. Підвищення  кваліфікації
досвідчених  науково-педагогічних  (наукових) працівників може
здійснюватися безпосередньо у ВВНЗ за індивідуальними планами,
затвердженими керівником ВВНЗ (факультету).
   Науково-педагогічні (наукові) працівники - військовослужбовці
направляються для участі в навчаннях військ (сил), випробуваннях
озброєння і військової техніки за планами Міністра  оборони
України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
командувачів видів Збройних Сил України, командувачів військ
оперативних  командувань,  керівників  структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України за узгодженням з керівником, якому
підпорядкований ВВНЗ. При цьому залучення науково-педагогічних
(наукових)  працівників  -  військовослужбовців для участі в
навчаннях військ (сил), випробуваннях озброєння і військової
техніки має здійснюватися з урахуванням плану навчально-виховного
процесу  у  ВВНЗ.  Терміни  направлення  науково-педагогічних
(наукових) працівників - військовослужбовців для участі в цих
навчаннях мають доводитися до відома ВВНЗ не пізніше як за 2
місяці до початку запланованого заходу.
 
   6.5. Стажування  викладачів-військовослужбовців у військах
(силах) проводиться з метою:
   удосконалення їх військово-професійних знань і навичок із
спеціальності на відповідних командних, штабних, інженерних та
інших посадах;
   вивчення для використання у навчально-виховній та науковій
роботі передового досвіду оперативної, бойової та мобілізаційної
підготовки військ (сил) і служби випускників ВВНЗ у військах
(силах);
   надання допомоги військам (силам) у впровадженні  в  їх
практичну діяльність передових методів навчання і виховання,
результатів наукових досліджень.
   Стажування може проводитися також в структурних підрозділах
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, в установах, на підприємствах і в
організаціях Міністерства оборони України та інших центральних
органів  виконавчої  влади  України.  Тривалість  стажування
встановлюється навчальним планом.
   Рішенням керівника  ВВНЗ відрядження викладача у війська
(сили), тривалістю не менше одного  місяця,  для  виконання
службового  завдання, пов'язаного з практичною діяльністю із
спеціальності, може бути зараховане як стажування.
   З'єднання, військові частини, установи, ВВНЗ та організації,
де проводиться стажування, визначаються начальником Генерального
штабу  Збройних  Сил  України  за поданням керівників, яким
підпорядковані ВВНЗ, на підставі заявок ВВНЗ.
   Викладачам, які  направляються  на  стажування, видаються
індивідуальні завдання, що розробляються керівниками кафедр і
затверджуються  керівником ВВНЗ (факультету). Викладачами, що
направляються на стажування, на підставі індивідуального завдання
розробляються плани стажування, які затверджуються командирами або
керівниками за місцем його проведення.
   Після закінчення стажування командувачі об'єднань, командири
з'єднань, військових частин, керівники структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, військових  навчальних  установ,
закладів, підприємств, організацій надсилають відгуки про роботу в
них викладачів, які проходили стажування, до відповідних ВВНЗ.
   Після звіту  викладача,  про  проходження стажування, на
засіданні кафедри приймається рішення за результатами стажування,
письмовий звіт та рішення кафедри зберігаються в діловодстві
кафедри (факультету).
 
   6.6. Професійна  (командирська)  підготовка  генералів,
адміралів  і  офіцерів  постійного  складу ВВНЗ здійснюється
відповідно до завдань, поставлених Міністром оборони України,
начальником Генерального штабу Збройних Сил України, посадовими
особами, яким підпорядковані ВВНЗ. Основна увага під час її
організації повинна бути зосереджена на:
   підвищенні професійних знань та методичних навичок генералів,
адміралів і офіцерів;
   вивченні нових зразків озброєння, військової  техніки  і
способів їх бойового застосування;
   поглибленні викладачами знань із своєї навчальної дисципліни;
   вивченні суміжних навчальних дисциплін з метою реалізації
комплексного підходу до навчання курсантів (слухачів, студентів).
   Організація професійної підготовки генералів, адміралів та
офіцерів здійснюється відповідно до вимог, визначених наказом
начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
   Командирська підготовка здійснюється  згідно  з  вимогами
керівних документів щодо її організації у Збройних Силах України.
   Професійна (командирська) підготовка здійснюється у формі
щомісячних занять, а також щорічних: навчально-методичного збору
(як правило, перед початком навчального року) та оперативного
(командирського) збору (перед початком другого семестру).
   Навчально-методичний збір проводиться з метою  досягнення
єдності поглядів щодо організації навчання курсантів (слухачів,
студентів) з урахуванням досвіду оперативної та бойової підготовки
військ (сил) та результатів навчання за висновками інспекційних
заходів, контрольних перевірок, державної атестації випускників та
відгуків на них з військ (сил).
   Оперативний (командирський) збір проводиться з метою вивчення
нових питань у військовій справі, удосконалення практичних навичок
генералів, адміралів,  офіцерів  у  виконанні  функціональних
обов'язків у повсякденних умовах, під час підготовки та ведення
операцій (бойових дій), поглиблення знань про збройні  сили
суміжних  та інших держав, досягнення єдності поглядів щодо
виконання завдань оперативної  та  бойової  підготовки,  для
підвищення  ефективності  навчання  та удосконалення методики
військово-професійної підготовки курсантів (слухачів, студентів).
   Тривалість кожного збору - до 5 діб.
 
   6.7. Професійна  (командирська)  підготовка  прапорщиків
(мічманів) постійного складу всіх структурних підрозділів ВВНЗ,
крім підрозділів забезпечення навчального процесу та навчальних
авіаційних полків  (навчальних  авіаційних  баз),  планується
навчальним  відділом  (управлінням,  відділенням)  ВВНЗ. Вона
проводиться у формі зборів та щомісячних занять у масштабі ВВНЗ
(факультету,  кафедри).  Для проведення занять з професійної
підготовки можуть залучатися посадові особи центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, командувань видів Збройних Сил України (родів військ),
досвідчені наукові і науково-педагогічні працівники та провідні
фахівці України у галузях науки, техніки і культури.
 
         7. Навчально-матеріальна база
 
   7.1. Навчально-матеріальна  база  ВВНЗ  -  це  комплекс
навчальних, матеріальних і технічних засобів, будівель, споруд,
майнових комплексів, обладнання, іншого майна, призначених для
забезпечення  підготовки  курсантів  (слухачів,  студентів) з
установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних
планів, програм, сучасних технологій та методик навчання, а також
для   виконання   наукових   досліджень   і   підготовки
науково-педагогічних    кадрів.    Основними   елементами
навчально-матеріальної бази ВВНЗ є:
   озброєння та військова техніка;
   навчально-лабораторна база   (лабораторне   обладнання,
вимірювальна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і
контролю, наочне приладдя);
   аудиторії (лекційні зали), спеціалізовані класи, кабінети,
лабораторії, навчальні бібліотеки, читальні зали,  зали  для
курсового та дипломного проектування, викладацькі кімнати, інші
навчальні та навчально-допоміжні приміщення;
   клінічні бази  (лікувально-профілактичні  заклади, медичні
частини,  підрозділи,  клініки,  лікувальні  та  поліклінічні
відділення,  операційні, перев'язочні, медичні лабораторії та
кабінети);
   польова навчальна база (база для повітряної або морської
виучки): навчальні центри, полігони, табори, аеродроми, навчальні
кораблі, системи пунктів управління (навчальних командних пунктів
тощо);
   поліграфічна база;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner