Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

   навчально-виробничі майстерні, лабораторії;
   база для  виконання наукових досліджень: науково-дослідні
лабораторії, обчислювальні центри (лабораторії, зали) тощо;
   підручники та  навчальні посібники, наукова та довідкова
література, статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та
водіння,  інші  нормативні  документи  і  навчально-методичні
матеріали;
   спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також
стройові плаци, тири та інші об'єкти із  загальновійськової
підготовки;
   інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди.
 
   7.2. ВВНЗ забезпечуються:
   озброєнням та військовою технікою, обчислювальною технікою,
обладнанням, у тому числі поліграфічним, вимірювальними приладами,
навчально-тренувальними засобами, технічними засобами навчання,
макетами, стендами, запасними частинами, ремонтними комплектами та
іншим військовим навчальним майном відповідно до штатів, табелів і
норм постачання за заявками ВВНЗ у першу чергу через відповідні
постачальні органи. Норми постачання переглядаються через кожні
п'ять років і уточнюються щорічно. Нові  зразки  озброєння,
військової  техніки та навчально-тренувальних засобів, вузли,
агрегати машин і систем, прийнятих на озброєння, поставляються
ВВНЗ у першу чергу із перших серійних зразків;
   підручниками та навчальними посібниками - з розрахунку один
примірник на кожного із курсантів (слухачів, студентів), які
одночасно вивчають навчальну дисципліну, і викладача. Статутами,
інструкціями,   технічною,  експлуатаційною  та  ремонтною
документацією з нових зразків озброєння і військової техніки -
органами, які здійснюють замовлення (постачання) за заявками ВВНЗ;
   наказами (директивами) Міністра оборони України, начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, навчальними кінофільмами
для забезпечення навчального процесу - згідно з нормативними
документами Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України.
   Кількість та  площа  аудиторій,  спеціалізованих  класів,
кабінетів, лабораторій, службових, навчально-допоміжних та інших
приміщень мають відповідати встановленим нормам розквартирування
військових частин, установ і ВВНЗ.
 
   7.3. У ВВНЗ розробляється перспективний (п'ятирічний) план
розвитку  і  вдосконалення  навчально-матеріальної бази, який
погоджується з відповідними органами та службами, що здійснюють
замовлення  (постачання),  і затверджується керівником, якому
підпорядкований ВВНЗ. Відповідно до затвердженого перспективного
плану розробляється і затверджується керівником ВВНЗ план розвитку
і вдосконалення навчально-матеріальної бази на кожний календарний
рік.
   Витрати коштів на утримання,  розвиток  і  вдосконалення
навчально-матеріальної бази, придбання видаткових матеріалів та
інші навчальні потреби здійснюються за рахунок асигнувань з
відповідних статей кошторису Міністерства оборони України. Запаси
видаткових матеріалів і комплектувальних виробів, придбаних для
забезпечення  навчального  процесу  та  наукових  досліджень,
створюються у розмірі не більше піврічної потреби.
   Крім документів, визначених цією Інструкцією і Переліком
основних документів з планування, обліку навчальної, методичної та
наукової  роботи  у ВВНЗ (додаток 9 до Інструкції), можуть
розроблятися й інші документи з планування, проведення та обліку
навчальної, методичної і наукової роботи.
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту
 вищої освіти Міністерства
 освіти і науки України                Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.8 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах вищих
                   навчальних закладів України
 
 
                   Титульний аркуш
 
 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор Департаменту        ____________________________
 військової освіти та науки      (найменування посади та
 Міністерства оборони України     військове звання замовника)
 
 __________  ______________     __________  _______________
 (підпис)   (ініціали та      (підпис)   (ініціали та
        прізвище)              прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      _________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
              (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
 Розглянуто і рекомендовано вченою радою _________________________
                        (назва ВВНЗ)
 
 Протокол від "___"____________ 200_ року N _____
 
 Начальник _______________________________________________________
                (назва ВВНЗ)
 
 ___________________________     __________________________
 (військове звання, підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
                   СВО _____________________
                     (позначення стандарту)
 
    СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ _____________________________
                   (назва ВВНЗ )
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      _________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
             (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
              Передмова
 
   1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
   робочою групою ____________________________
              (назва ВВНЗ)
 
   2. ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ керівника ВВНЗ від ______________року N _____
 
   3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 
   4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене
__________________________________________________________________
           звання, посада, назва установи)
 
               Вступ
 
   Варіативна  частина освітньо-кваліфікаційної характеристики
(ОКХ) випускників_________________________________________________
              (назва ВВНЗ)
є нормативним документом ВВНЗ, в якому ___________________________
__________________________________________________________________
 
           1. Галузь використання
 
   Цей стандарт поширюється на _________________________________
__________________________________________________________________
 
           2. Нормативні посилання
 
   У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні
документи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             3. Визначення
 
   У цьому  стандарті  використано  терміни  та  відповідні
визначення, що подані у
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          4. Позначення і скорочення
 
   У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв:
__________________________________________________________________
 
        5. Службово-бойові функції, типові
      завдання діяльності та уміння вирішувати
          типові завдання діяльності
 
   5.1. Відповідно до посад, що можуть займати  випускники
__________________________, вони здатні виконувати службово-бойові
   (назва ВВНЗ)  
функції (здійснення певних видів діяльності) та типові завдання
діяльності. Кожному завданню відповідає система вмінь з його
вирішення.
 
   5.2. ________________________________________________________
              (назва ВВНЗ)
забезпечує  опанування випускниками системи вмінь  вирішувати
відповідні типові завдання  діяльності  під  час  здійснення
конкретних службово-бойових функцій, що визначені в таблиці 1.
 
         6. Здатності вирішувати проблеми
      й задачі соціальної діяльності та уміння,
      що є відображенням наявності цих здатностей
 
   6.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників
__________________________________________________________________
             (назва ВВНЗ)
як соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей
вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та
системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.
 
   6.2. ________________________________________________________
              (назва ВВНЗ)
готує випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати
певні проблеми і завдання соціальної  діяльності  за  умови
оволодіння системою умінь, що визначені в таблиці 2.
 
         7. Попередній освітній або (та)
       освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги
        до професійного відбору кандидатів
 
   7.1. Попередній  рівень  освіти  або  (та)  професійної
підготовки:
__________________________________________________________________
    (освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень)
 
   7.2. Кандидати повинні мати державний документ про освіту або
(та) професійну підготовку встановленого зразка.
 
       8. Вимоги до державної атестації осіб,
             які навчаються в
        ____________________________________
              (назва ВВНЗ)
 
   8.1. Державна атестація осіб, які навчаються у _____________
_________________________________________________________________,
              (назва ВВНЗ)
проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання
якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені їх
ОКХ та даною варіативною частиною, та  рівня  сформованості
здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути.
 
   8.2. Форма державної атестації встановлюється в СВО  __
"Стандарт   вищої   освіти   ВВНЗ.   Варіативна  частина
освітньо-професійної програми підготовки".
 
   8.3. ________________________________________________________
     (особливі (і галузеві) вимоги до атестації випускників
        ВВНЗ із посиланням на відповідні документи)
__________________________________________________________________
 
            9. Вимоги до системи
         військово-професійної підготовки
 
__________________________________________________________________
 (відомості про особливі вимоги до системи військово-професійної
     підготовки, дотримання яких впливає на якість
          підготовки випускників ВВНЗ)
 
                             Таблиця 1
 
       Службово-бойові функції, типові задачі
      діяльності, уміння, якими необхідно володіти
         випускникам вищого військового
            навчального закладу
 
------------------------------------------------------------------
| Назва  |Назва типової|  Шифр  |  Зміст уміння  | Шифр |
|службово-|  задачі  | типової |          | уміння |
| бойової | діяльності | задачі |          |    |
| функції |       |діяльності|          |    |
|---------+-------------+----------+--------------------+--------|
|     |       |     |          |    |
|---------+-------------+----------+--------------------+--------|
|     |       |     |          |    |
------------------------------------------------------------------
 
                            Таблиця 2
 
          Здатності випускників вищого
         військового навчального закладу
        та система умінь, що їх відображає
 
------------------------------------------------------------------
|  Зміст здатності  |  Шифр  |  Зміст уміння  |  Шифр  |
|вирішувати проблеми і|здатності |          | уміння |
| задачі соціальної |     |          |     |
|   діяльності   |     |          |     |
|---------------------+----------+--------------------+----------|
|           |     |          |     |
|---------------------+----------+--------------------+----------|
|           |     |          |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту
 вищої освіти Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.9 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах вищих
                   навчальних закладів України
 
 
                   Титульний аркуш
 
 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор Департаменту        ____________________________
 військової освіти та науки      (найменування посади та
 Міністерства оборони України     військове звання замовника)
 
 __________  ______________     __________  _______________

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner