Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

 (підпис)   (ініціали та      (підпис)   (ініціали та
        прізвище)              прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року     "___" ____________ 200_ року
 
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
      ___________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
              (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
 Розглянуто і рекомендовано вченою радою _________________________
                        (назва ВВНЗ)
 
 Протокол від "___"____________ 200_ року N _____
 
 Начальник _______________________________________________________
                (назва ВВНЗ)
 
 ___________________________     __________________________
 (військове звання, підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
                   СВО _____________________
                     (позначення стандарту)
 
    СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ _____________________________
                   (назва ВВНЗ )
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
      _________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
             (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
              Передмова
 
   1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
   робочою групою ____________________________
              (назва ВВНЗ)
 
   2. ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ керівника ВВНЗ від ______________року N _____
 
   3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 
   4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене
__________________________________________________________________
           звання, посада, назва установи)
 
               Вступ
 
   Варіативна частина  освітньо-професійної  програми  (ОПП)
підготовки випускників ___________________________________________
                   (назва ВВНЗ)
є нормативним документом ВВНЗ, в якому ___________________________
__________________________________________________________________
 
           1. Галузь використання
 
   Цей стандарт поширюється на _________________________________
__________________________________________________________________
 
           2. Нормативні посилання
 
   У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні
документи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             3. Визначення
 
   У цьому  стандарті  використано  терміни  та  відповідні
визначення, що подані у __________________________________________
__________________________________________________________________
 
          4. Позначення і скорочення
 
   У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          5. Варіативна частина змісту
         освітньо-професійної програми
 
   Система знань у вигляді системи змістових модулів  щодо
складових узагальнених структур діяльності, поданих у СВО ___
"Стандарт  вищої   освіти   ВВНЗ.   Варіативна   частина
освітньо-кваліфікаційної характеристики", наведена у таблиці 1.
 
          6. Рекомендований перелік
         навчальних дисциплін і практик
 
   У таблиці 2  подано  рекомендований  перелік  навчальних
дисциплін і практик, визначено блоки змістових модулів, що входять
до кожної з них, та визначені змістові модулі, що входять до
кожного з блоків змістових модулів.
 
          7. Розподіл змісту навчання
         та навчального часу за циклами
       підготовки, рекомендованими навчальними
          дисциплінами й практиками
 
   Розподіл змісту варіативної  частини  освітньо-професійної
програми підготовки фахівців та навчальний час за нормативною та
варіативною частиною програми підготовки, навчальний час  за
циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення
кожної з рекомендованих навчальних дисциплін і практик нормативної
частини програми підготовки подано у таблиці 3.
 
      8. Державна атестація осіб, які навчаються у
      _________________________________________
              (назва ВВНЗ)
 
   8.1. На державну атестацію виноситься система умінь, що
визначена в СВО ___"Стандарт вищої освіти України. Варіативна
частина  освітньо-кваліфікаційної  характеристики", та система
відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці 1.
 
   8.2. Тема атестаційної роботи  (кваліфікаційна,  дипломна
робота (проект), магістерська робота) встановлюється на основі
аналізу змісту службово-бойових  функцій  та  типових  задач
діяльності, що визначені в СВО ___ "Стандарт вищої освіти України.
Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики".
 
   8.3. Вимоги до  засобів  об'єктивного  контролю  ступеня
досягнення кінцевої мети варіативної частини військово-професійної
підготовки встановлюються в СВО ___ "Стандарт вищої освіти ВВНЗ.
Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти".
 
   8.4. Форми  державної атестації, що використовуються для
встановлення рівня опанування особами, які навчаються, відповідних
змістових модулів:
   Дипломна робота (проект)
__________________________________________________________________
 (шифри змістових модулів, що виносяться на державну атестацію)
 
   Державний (комплексний державний) екзамен
__________________________________________________________________
 (шифри змістових модулів, що виносяться на державну атестацію)
 
        9. Вимоги до військово-професійної
              підготовки
 
__________________________________________________________________
 (наводяться специфічні вимоги до викладацького складу, який бере
участь у викладанні навчальних дисциплін варіативної частини
змісту навчання, до їх військово-професійної підготовки, досвіду
попередньої практичної, наукової та педагогічної діяльності)
 
                             Таблиця 1
 
   Система  змістових  модулів  підготовки_______________ за
спеціалізацією _______________ спеціальності ___________________
напряму підготовки ______________
 
------------------------------------------------------------------
|  Зміст уміння, що  | Шифр | Назва змістового  |  Шифр  |
|  забезпечується   |уміння |    модуля    |змістового|
|            |    |           | модуля |
|-----------------------+-------+---------------------+----------|
|      1      |  2  |     3     |  4   |
|----------------------------------------------------------------|
|          1. Управлінська функція           |
|----------------------------------------------------------------|
|    В умовах    |    |Управління як    |     |
|  службово-бойової  |    |суспільне явище.   |     |
|   діяльності: -   |    |Форми та методи   |     |
|   приймати....   |    |управлінської    |     |
|            |    |діяльності      |     |
|            |    |Функції....     |     |
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 2
 
        Рекомендований перелік варіативних
         навчальних дисциплін і практик
 
------------------------------------------------------------------
| Шифр | Назва навчальної | Шифр і назва блоку  | Шифри  |
|навчаль-|  дисципліни або  | змістових модулів, що |змістових |
| ної  |   практики   | входить до навчальної | модулів, |
|дисцип- |          |дисципліни або практики|що входять|
|ліни або|          |            | до блоку |
|практики|          |            |змістових |
|    |          |            | модулів |
|----------------------------------------------------------------|
|  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.01 |Філософія та    |ПП.01 Теорія і історія |     |
|    |методологія     |військового управління |     |
|    |військового     |            |     |
|    |управління     |            |     |
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 3
 
           Розподіл змісту навчання
         та навчального часу за циклами
       підготовки та варіативними навчальними
          дисциплінами й практиками
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  Цикл  |       Варіативна частина програми підготовки        |Нормативна|
|підготовки |                                 | частина |
|      |                                 | програми |
|      |                                 |підготовки|
|      |                                 |  ки   |
|-----------+------------------------------------------------------------------+----------|
|      |   Кількість академічних годин/кредитів вивчення   | Навчаль-|Навчальний|
|      |  рекомендованих навчальних дисциплін або практик   | ний час |  час  |
|-----------+--------------------------------------------------------|за циклом|за циклом |
|      |     Шифри навчальних дисциплін або практик    |підготов-|підготовки|
|      |                            |  ки  |     |
|-----------+--------------------------------------------------------+---------+----------|
|      |1.01|1.02|1.03|...|2.01|2.02|2.03|...|3.01|3.02|3.03|...| % | го- | % | го- |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |дин/ |  |дин/ |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |кре- |  |кре- |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |дитів|  |дитів |
|-----------+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+---+-----+---+------|
|1 Гумані- |... |... |... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |...|.../ |...|   |
|тарарної та|/...|/...|/...|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |... |  |   |
|соціально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|економічної|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----------+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+---+-----+---+------|
|2 Природни-|  |  |  |  |... |... |... |  |  |  |  |  |...|... |...|...  |
|чо-наукової|  |  |  |  |/...|/...|/...|  |  |  |  |  |  |/... |  |/... |
|підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----------+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---+---+-----+---+------|
|3 Професій-|  |  |  |  |  |  |  |  |... |... |... |  |...|... |...|...  |
|ної та   |  |  |  |  |  |  |  |  |/...|/...|/...|  |  |/... |  |/... |
|практичної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Загальний навчальний час за програмою підготовки.../..., у тому числі варіативна     |
|       частина .../... (.... %), нормативна частина .../... (.... %)        |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту
 вищої освіти Міністерства
 освіти і науки України                Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 1.10 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах вищих
                   навчальних закладів України
 
 
                   Титульний аркуш
 
 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор Департаменту        ____________________________
 військової освіти та науки      (найменування посади та
 Міністерства оборони України     військове звання замовника)
 
 __________  ______________     __________  _______________
 (підпис)   (ініціали та      (підпис)   (ініціали та
        прізвище)              прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року     "___" ____________ 200_ року
 
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
    __________________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
              (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
 Розглянуто і рекомендовано вченою радою _________________________
                        (назва ВВНЗ)
 
 Протокол від "___"____________ 200_ року N _____
 
 Начальник _______________________________________________________
                (назва ВВНЗ)
 
 ___________________________     __________________________
 (військове звання, підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
                   СВО _____________________
                     (позначення стандарту)
 
    СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ _____________________________
                   (назва ВВНЗ )
 
 
            ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
       ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
      _________________________________________
       (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner