Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

95.
   3.1.12. До складу інших витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, входять витрати, що виникають під час звичайної
діяльності  (крім  фінансових  витрат),  але  не  пов'язані
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг). До таких витрат належать:
   собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова
вартість  і  витрати,  пов'язані  з  реалізацією  фінансових
інвестицій);
   собівартість реалізованих необоротних  активів  (залишкова
вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
   собівартість реалізованих майнових комплексів;
   втрати від неопераційних курсових різниць;
   сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
   витрати на  ліквідацію  необоротних  активів (розбирання,
демонтаж і тощо);
   залишкова вартість  ліквідованих  (списаних)  необоротних
активів;
   інші витрати звичайної діяльності.
   Усі вищезазначені витрати відображаються на рахунку 97.
   Суб'єкти малого підприємництва і представництва нерезидентів
застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку класів
з 1 по 8, для решти суб'єктів застосовується повний План рахунків,
обов'язковим є застосування класу 9  рахунків,  а  клас  8
використовується лише виходячи з необхідності.
   Кореспонденцію рахунків з обліку витрат з  використанням
рахунків класів 8 і 9 представлено в таблиці 28.
   3.1.13. У зв'язку з тим, що побутове обслуговування населення
є  багатогалузевою  сферою економіки, то під час визначення
собівартості  продукції  і  послуг  необхідно  користуватися
методичними рекомендаціями з її формування у споріднених галузях,
у яких визначено склад і класифікацію витрат, а саме:
   Методичними рекомендаціями  з  планування,  обліку  і
калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях  житлово-комунального  господарства, затвердженими
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики від 06.03.02 N 47 ( v0047241-02 );
   Методичними рекомендаціями  з  формування  собівартості
продукції  (робіт,  послуг), затвердженими наказом Державного
комітету промислової політики від 02.02.01 N 47 ( v0047564-01 );
   Методичними рекомендаціями  з  формування  собівартості
будівельно-монтажних робіт, затвердженими  наказом  Державного
комітету  будівництва,  архітектури та житлової політики від
07.05.02 N 81 ( va081509-02 );
   Методичними рекомендаціями  з  формування  собівартості
перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затвердженими наказом
Міністерства транспорту від 05.02.01 N 65 ( v0065361-01 );
   Методичними рекомендаціями  з  планування,  обліку  і
калькулювання   собівартості   продукції  (робіт,  послуг)
сільськогосподарських  підприємств,  затвердженими   наказом
Міністерства аграрної політики від 18.05.01 N 132 ( v0132555-01 ),
із змінами і доповненнями,  внесеними  наказами  Міністерства
аграрної політики від 06.12.01 N 355 ( v0355555-01 ) та від
25.11.02 N 362 ( v0362555-02 );
   Інструкцією по  плануванню,  обліку  і  калькулюванню
собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового
господарства України, затвердженою наказом Міністерства лісового
господарства від 17.07.96 N 72 ( z0459-96 ).
 
   3.2. Облік витрат у сфері побутових послуг
   Облік витрат організацій сфери побутового  обслуговування
грунтується  на  Законі України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), ПБО 3 "Звіт про
фінансові результати" ( z0397-99 ), ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ),
ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) й інших законодавчих і нормативних
документах.
   Витрати визнаються витратами визначеного періоду відповідно
до ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) одночасно з визначенням прибутку,
для одержання якого вони здійснені.
   Витратами звітного періоду відповідно до ПБО 16 ( z0027-00 )
визначається або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу  підприємства  (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути вірогідно
оцінені.
   Витрати, що неможливо прямо зв'язати з прибутком визначеного
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у
якому вони були здійснені.
   Відповідно до ПБО 16 ( z0027-00 ) не визнаються витратами і
не включаються у звіт про фінансові результати:
   платежі за договорами комісії, агентськими угодами й іншими
аналогічними договорами на користь комітента тощо;
   попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
   погашення одержаних  позичок; інші зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у
пункті 3.1.3;
   витрати, що відображаються зменшенням  власного  капіталу
відповідно до ПБО.
   До складу витрат, безпосередньо пов'язаних  із  наданням
побутових послуг, входять прямі матеріальні витрати, прямі витрати
на оплату  праці,  інші  прямі витрати відповідно до ПБО 9
( z0751-99 ), ПБО 16 ( z0027-00 ).
   У таблиці 27 наведено схему трансформації витрат підприємств
України у витрати відповідно до національних ПБО. Перелік і склад
статей калькулювання виробничої собівартості продукції (послуг)
встановлюється підприємством. Він може мати наступній вигляд:
   матеріали;
   основна заробітна плата працівників;
   додаткова заробітна плата працівників;
   відрахування на соціальні заходи;
   втрати від браку;
   інші прямі витрати;
   витрати на утримання й експлуатацію устаткування;
   загальновиробничі витрати.
 
       Схема витрат відповідно до ПБО України
 
                            Таблиця 27
 
----------------------------------------------------------------------------
|        Витрати відповідно до ПБО України             |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Виробнича собівартість  |Надзвичайні витрати   |Податок з прибутку  |
|(прямі матеріальні    |(витрати від стихійного |           |
|витрати, прямі витрати  |лиха, техногенних    |           |
|на оплату праці, інші   |аварій)         |           |
|прямі витрати,      |             |           |
|загальновиробничі)    |             |           |
|--------------------------+-------------------------+---------------------|
|Витрати звітного періоду, |Інші операційні витрати |Фінансові витрати  |
|адміністративні витрати, |(списання безнадійної  |(відсотки за позиками|
|витрати на збут, інші   |заборгованості, витрати |і кредитами)     |
|операційні витрати    |від операційної курсової |           |
|(витрати на дослідження і |різниці, недостача і   |           |
|розробку й інше)     |втрати від псування   |           |
|             |цінностей за відсутності |           |
|             |винних осіб, втрати від |           |
|             |знецінювання запасів)  |           |
|--------------------------+-------------------------+---------------------|
|Фінансові витрати     |Інші витрати (витрати  |Інші операційні   |
|(відсотки за банківськими |від неопераційних    |витрати (штрафи,   |
|кредитами і позиками:   |курсових різниць,    |пені, неустойки,   |
|витрати, пов'язані з   |витрати, пов'язані з   |недостачі і втрати  |
|випуском, утриманням і  |ліквідацією необоротних |від псування     |
|обертанням цінних     |активів та інші)     |цінностей, коли вони |
|паперів;         |             |є сумнівними,    |
|нарахування по      |             |утримання соціальної |
|фінансовому лізингу)   |             |сфери, добродійні  |
|             |             |внески)       |
|             |             |Адміністративні   |
|             |             |витрати (витрати на |
|             |             |пально-мастильні   |
|             |             |матеріали,      |
|             |             |паркування і стоянку |
|             |             |легкового      |
|             |             |автотранспорту)   |
----------------------------------------------------------------------------
 
       Кореспонденція рахунків з обліку витрат
      підприємств сфери побутового обслуговування
 
                            Таблиця 28
 
--------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції       |З використанням |Без використання|
|п/п |              |рахунків класу 8|рахунків класу 8|
|  |              |----------------+----------------|
|  |              | дебет | кредит | дебет | кредит |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 1 |     2         |  3  |  4  |  5  |  6  |
|------------------------------------------------------------------|
|      Облік витрат на надання побутових послуг 231     |
|           ("Основне виробництво")           |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати основних матеріалів|80   |201   |231  |201   |
|  |              |-------+--------+-------|    |
|  |              |231  |80   |    |    |
|  |              |-------+--------+-------+--------|
|  |              |80   |231   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Нарахування основної    |81   |66   |231  |66   |
|  |заробітної плати      |-------+--------|    |    |
|  |працівникам        |231  |82   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Нарахування додаткової   |81   |66   |231  |66   |
|  |заробітної плати      |-------+--------|    |    |
|  |працівникам        |231  |81   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4 |Здійснення відрахувань на |82   |65   |231  |65   |
|  |соціальні заходи      |-------+--------|    |    |
|  |              |231  |82   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |Списання втрат від браку  |231  |24   |231  |24   |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6 |Віднесення на витрати   |84   |63   |231  |63   |
|  |інших прямих втрат за   |-------+--------|    |    |
|  |відрахуванням ПДВ     |231  |84   |    |    |
|  |(у випадку наявності права |    |    |    |    |
|  |на податковий кредит)   |    |    |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |Податки, збори,      |84   |641   |231  |641   |
|  |безпосередньо пов'язані з |-------+--------|    |    |
|  |виробничим процесом    |231  |84   |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |Інші прямі витрати     |80-84 |Різні  |231  |Різні  |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |231  |80-84  |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7 |Списання витрат на     |231  |911   |231  |911   |
|  |утримання й експлуатацію  |    |    |    |    |
|  |устаткування        |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8 |Віднесення на собівартість |231  |912   |231  |912   |
|  |послуг загальновиробничих |    |    |    |    |
|  |витрат           |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9 |Відображення суми     |238  |239   |238  |239   |
|  |пред'явлених до оплати   |    |    |    |    |
|  |проміжних рахунків за   |    |    |    |    |
|  |відрахуванням ПДВ     |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10 |Списана на фінансовий   |903  |231   |903,  |231,  |
|  |результат собівартість   |-------+--------|79   |903   |
|  |реалізованих послуг    |79   |903   |    |    |
|------------------------------------------------------------------|
|   Облік витрат на експлуатацію устаткування (субрахунок 911)  |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на оплату праці за |81   |66   |911  |66   |
|  |виконану роботу робітників,|-------+--------|    |    |
|  |що зайняті керуванням,   |911  |81   |    |    |
|  |обслуговуванням,      |    |    |    |    |
|  |проведенням ремонтів,   |    |    |    |    |
|  |технічних оглядів і    |    |    |    |    |
|  |технічним обслуговуванням |    |    |    |    |
|  |власного й орендованого  |    |    |    |    |
|  |устаткування        |    |    |    |    |
|----+---------------------------+---------------------------------|
| 2 |Обов'язкові нарахування на |                 |
|  |заробітну плату      |                 |
|  |працівників:        |                 |
|  |---------------------------+---------------------------------|
|  |у Пенсійний фонд      |82   |651   |911  |651   |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |911  |82   |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внесків на         |82   |652   |911  |652   |
|  |загальнообов'язкове    |-------+--------|    |    |
|  |державне соціальне     |911  |82   |    |    |
|  |страхування        |    |    |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внесків на соціальне    |82   |653   |911  |653   |
|  |страхування на випадок   |    |    |    |    |
|  |безробіття         |    |    |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внесків на соціальне    |911  |82   |    |    |
|  |страхування від нещасних  |    |    |    |    |
|  |випадків          |    |    |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |на обов'язкове       |82   |654   |911  |654   |
|  |індивідуальне страхування |-------+--------|    |    |
|  |робітників, зайнятих    |911  |82   |    |    |
|  |експлуатацією устаткування |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Витрати на службові    |84   |372   |911  |372   |
|  |відрядження у межах норм, |-------+--------|    |    |
|  |передбачених        |911  |84   |    |    |
|  |законодавством       |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4 |Вартість пально-мастильних |80   |201,  |911  |201,  |
|  |матеріалів, електроенергії |    |203,  |    |203,  |
|  |й інших матеріалів і    |    |207   |    |207   |
|  |запасних частин, що    |-------+--------|    |    |
|  |використовуються під час  |911  |80   |    |    |
|  |експлуатації, ремонтів,  |    |    |    |    |
|  |технічного огляду і    |    |    |    |    |
|  |технічного обслуговування |    |    |    |    |
|  |власного й орендованого  |    |    |    |    |
|  |устаткування        |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |Знос устаткування     |83   |131   |911  |131   |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |911  |83   |    |    |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |83   |132   |    |    |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |911  |83   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7 |Сума нарахованих відсотків |84   |684   |911  |684   |
|  |за користування орендованим|-------+--------|    |    |
|  |устаткуванням       |911  |84   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8 |Витрати на сплату податків |84   |64   |911  |64   |
|  |і платежів, пов'язаних із |-------+--------|    |    |
|  |витратами на експлуатацію |911  |84   |    |    |
|  |устаткування        |    |    |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9 |Інші витрати, пов'язані з |80 - 84|13, 20, |911  |13, 20, |
|  |експлуатацією устаткування |    |66, 65 |    |66, 65 |
|  |              |    |та   |    |та   |
|  |              |    |інші  |    |інші  |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |911  |80-84  |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10 |Списання витрат на     |903  |911   |903  |911   |
|  |експлуатацію устаткування |-------+--------+-------+--------|
|  |в частині наданих послуг  |79   |903   |79   |903   |
|------------------------------------------------------------------|
|   Облік загальновиробничих валових витрат (рахунок 9121)   |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Заробітна плата (основна і |81   |66   |9121  |66   |
|  |додаткова) обслуговуючого |-------+--------|    |    |
|  |персоналу         |9121  |81   |    |    |
|----+---------------------------+---------------------------------|
| 2 |Обов'язкові нарахування на |                 |
|  |заробітну плату      |                 |
|  |працівників, зазначених у |                 |
|  |пункті 1:         |                 |
|  |---------------------------+---------------------------------|
|  |збір в Пенсійний фонд   |82   |651   |9121  |651   |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |9121  |82   |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внески на         |82   |652   |9121  |652   |
|  |загальнообов'язкове    |-------+--------|    |    |
|  |державне соціальне     |9121  |82   |    |    |
|  |страхування        |    |    |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внески на соціальне    |82   |653   |9121  |653   |
|  |страхування на випадок   |-------+--------|    |    |
|  |безробіття         |9121  |82   |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |внески на соціальне    |82   |656   |9121  |656   |
|  |страхування від нещасних  |-------+--------|    |    |
|  |випадків          |9121  |82   |    |    |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Витрати на індивідуальне  |82   |654   |9121  |654   |
|  |страхування працівників,  |-------+--------|    |    |
|  |зазначених у пункті 1, у  |9121  |82   |    |    |
|  |випадку його обов'язковості|-------+--------|    |    |
|  |              |9121  |84   |    |    |
|  |              |-------+--------|    |    |
|  |              |84   |372   |    |    |
|----+---------------------------+---------------------------------|
| 5 |Витрати на утримання    |                 |
|  |легкового автотранспорту, |                 |
|  |що використовується    |                 |
|  |апаратом управління    |                 |
|  |структурних підрозділів:  |                 |
|  |---------------------------+---------------------------------|
|  |на оплату праці водіїв і  |81, 82 |66, 65 |9121  |66, 65 |
|  |обов'язкові платежі    |-------+--------|    |    |
|  |              |9121  |81, 82 |    |    |
|  |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|  |на проведення ремонтів у  |80,  |20, 66, |9121  |20   |
|  |межах 5% балансової    |81,  |65, 63 |    |66   |
|  |вартості груп основних   |82, 84 |та інші |    |65   |
|  |засобів на початок року;  |    |    |    |63   |
|  |на технічний огляд і    |-------+--------|    |232 та |
|  |технічне обслуговування  |9121  |80, 81, |    |інші  |
|  |              |    |82, 84 |    |    |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner