Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 257 від 06.04.2009

Про створення публічного акціонерного товариства "Державна холдингова компанія "Титан України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1645 від 11.09.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 вересня 2001 р.
                   за N 848/6039
 
 
     Про затвердження Типового договору доручення на
  здійснення представником ФДМУ функцій з управління акціями
   (частками) господарського товариства, які перебувають
           у державній власності
 
 
   На виконання пунктів 5 та 6 Порядку управління акціями
(частками), які перебувають у державній власності, господарських
товариств,  створених  за  участю  Фонду  державного  майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня
2001 року N 518 ( 518-2001-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Типовий  договір  доручення на здійснення
представником Фонду державного майна України функцій з управління
акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у
державній власності (додається).
 
   2. Управлінню міждержавних майнових відносин та власності за
кордоном (Бобровніков О.Ф.) забезпечити реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Глушка С.М.
 
 В.о. Голови Фонду                    М.Чечетов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ФДМУ
                   11.09.2001 N 1645
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27.09.2001 р.
                   за N 848/6039
 
          ТИПОВИЙ ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
  на здійснення представником Фонду державного майна України
   функцій з управління акціями (частками) господарського
    товариства, які перебувають у державній власності
 
   Фонд державного майна України (далі - Фонд), який діє на
підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992
року N 2558-XII,  і   є   акціонером  (учасником) АТ (ТОВ)
"_______________________", в особі _____________________ з одного
    (П.І.Б.)
боку та _____________________ (далі - Представник ФДМУ) з іншого
      (П.І.Б.)
боку  (далі - сторони) уклали цей Договір відповідно до статей
386-394 Цивільного кодексу Української РСР, Закону України  "Про
господарські товариства", постанови Кабінету Міністрів України від
15.05.2000 N 791 "Про  управління  державними корпоративними
правами" та інших актів чинного законодавства України.
 
   1. Предмет Договору
 
   1.1. Фонд,  з  урахуванням   пропозицій,    наданих
____________________________, доручає, а Представник ФДМУ приймає
 (орган виконавчої влади)
на себе повноваження для здійснення функцій з управління акціями
(частками), які належать державі в АТ (ТОВ) "_________ " (далі -
Товариство),
   у кількості ______ штук, номінальною вартістю _______ грн.
кожна (для АТ),
   що становить ______ % статутного фонду Товариства.
   Місцезнаходження Товариства: _______________________________.
   Код за ЄДРПОУ: ___________________.
 
   1.2. Під здійсненням функцій з управління акціями (частками)
розуміється  реалізація  Представником  ФДМУ  прав  акціонера
(учасника) Товариства відповідно до статуту Товариства, чинного
законодавства та цього Договору.
 
   1.3. Передача Представнику ФДМУ повноважень з управління
акціями (частками) Товариства не  спричиняє  переходу  права
власності на них. Держава в особі Фонду залишається власником
акцій (часток) Товариства.
 
   2. Права й обов'язки сторін
 
   2.1. Фонд має право:
   1) у разі потреби викликати Представника ФДМУ для вирішення
відповідних питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;
   2) у разі потреби надавати Представнику ФДМУ окремі доручення
та додаткові завдання;
   3) перевіряти виконання  Представником  ФДМУ  функцій  з
управління акціями (частками), які належать державі в Товаристві.
 
   2.2. Фонд зобов'язаний:
   1) своєчасно розглядати звіти про здійснення Представником
ФДМУ функцій з управління акціями (частками) Товариства, які
належать державі;
   2) своєчасно інформувати Представника ФДМУ про виникнення
обставин, які спричиняють дострокове  припинення  дії  цього
Договору;
   3) інформувати Представника ФДМУ про відмову в продовженні та
(або) про припинення дії цього Договору.
 
   2.3. Представник ФДМУ має право:
   1) відповідно до повноважень, визначених  умовами  цього
Договору, представляти в установах, організаціях та державних
органах інтереси держави  в  справах  управління  державними
корпоративними правами Товариства;
   2) одержувати у Фонді інформацію про кількість акцій (розмір
часток) Товариства, які перебувають у державній власності;
   3) отримувати  від  Товариства  інформацію  про  його
фінансовоекономічний стан для підготовки звітності перед Фондом;
   4) надавати Фонду пропозиції щодо внесення відповідних змін і
доповнень до цього Договору та до завдання Представнику ФДМУ
(п.3);
   5) на загальних зборах вносити пропозиції  та  вимагати
роз'яснень з окремих питань;
   6) бути обраним до складу спостережної  ради  (у  разі
наявності) або ревізійної комісії Товариства;
   7) вносити пропозиції правлінню (дирекції) Товариства щодо
скликання позачергових загальних зборів для обговорення питань,
які виникли (у разі коли державні корпоративні права становлять
більш ніж 10 % статутного фонду Товариства);
   8) вносити пропозиції щодо включення до порядку денного
загальних зборів Товариства питань, визначених ст.41 (59) Закону
України "Про господарські товариства";
   9) вимагати від правління (дирекції) Товариства надання копій
рішень загальних зборів, витягів з них, річних балансів, звітів
Товариства про його діяльність;
   10) брати участь у підготуванні планів подальшої діяльності
Товариства, створенні й використанні фондів Товариства.
 
   2.4. Представник ФДМУ зобов'язаний:
   1) здійснювати свою діяльність відповідно до цього Договору,
Закону України "Про господарські товариства", статуту Товариства
та інших нормативних актів України;
   2) особисто виконувати функції, визначені в цьому Договорі;
   3) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників);
   4) голосувати  на  загальних  зборах  у  межах  наданих
повноважень;
   5) не розголошувати і не використовувати комерційну таємницю
і конфіденційну інформацію Товариства;
   6) уживати необхідних заходів для  забезпечення  охорони
державної таємниці;
   7) оперативно інформувати  Фонд  щодо  окремих  аспектів
діяльності  Товариства,  які  можуть завдати шкоди державним
інтересам;
   8) на  підставі  аналізу  фінансового  стану  Товариства
розробляти та подавати до Фонду пропозиції  щодо  подальшої
господарської діяльності Товариства;
   9) наступного робочого дня після отримання запрошення на
загальні  збори  акціонерів  (учасників)  Товариства письмово
інформувати Фонд про скликання загальних зборів Товариства та їх
порядок денний;
   10) звертатися до Фонду перед кожними загальними зборами
Товариства  для  одержання  письмових (окремих) доручень для
голосування з питань порядку денного загальних зборів,  які
потребують погодження Фонду, передбачених п.5.1 цього Договору;
   11) у 10-денний термін після закінчення загальних зборів
передати  Фонду  копії  протоколу загальних зборів та інших
документів, які були прийняті на зборах;
   12) у  повному  обсязі  виконувати завдання Представнику
ФДМУ (п.3);
   13) звітувати перед Фондом про виконання умов Договору та
завдання у терміни, передбачені п.2.4.11, п.4.2 та п.7.3 цього
Договору.
   14) невідкладно повідомити Фонд про обставини, що не дають
змоги (тривалий час або тимчасово) виконувати належним чином умови
цього Договору;
   15) у  тижневий термін повідомити Фонд про зміну свого
основного місця роботи.
 
   3. Завдання Представнику ФДМУ
 
   3.1. Завдання Представнику ФДМУ розроблене Фондом з
урахуванням пропозицій, наданих ______________________________, є
                  (орган виконавчої влади)
є невід'ємною частиною цього Договору (додається).
 
   3.2. За результатами контролю і в разі змін в економічній
політиці держави та в умовах господарювання Фонд має право вносити
до завдання зміни та доповнення.
 
   4. Контроль за діяльністю Представника ФДМУ
 
   4.1. Контроль  здійснюється  Фондом  шляхом  періодичного
розгляду звітів Представника ФДМУ на предмет їх відповідності
завданню та Договору.
 
   4.2. Представник ФДМУ звітує перед Фондом після завершення
фінансового року та щокварталу протягом місяця, наступного за
звітним періодом, а також щоразу у випадках, зазначених у п.7.3
цього Договору, відповідно до встановленої форми.
 
   5. Особливі умови Договору
 
   5.1. На загальних зборах акціонерів (учасників) Товариства
Представник ФДМУ має право голосувати з перелічених нижче питань
лише за наявності окремого доручення Фонду:
   1) збільшення статутного фонду Товариства;
   2) унесення змін та доповнень до установчих  документів
Товариства;
   3) реорганізації та ліквідація Товариства;
   4) укладення Товариством установчих договорів про створення
інших господарських товариств, а також підприємств з іноземними
інвестиціями;
   5) реорганізації та ліквідації  господарських  товариств,
створених за участю Товариства;
   6) створення,  реорганізація  та  ліквідація  дочірніх
підприємств, філій та представництв;
   7) обрання та відкликання членів виконавчого органу  та
спостережної ради Товариства (у разі наявності);
   8) погодження умов договору застави майна Товариства;
   9) визначення розміру і порядку розподілу прибутку Товариства
та нарахування дивідендів;
   10) затвердження планів господарської діяльності Товариства
на наступний рік.
 
   5.2. Представник ФДМУ не має права підписувати будь-які зміни
до  установчих  документів Товариства без окремого доручення
(довіреності) Фонду та приймати рішення щодо розпорядження акціями
(частками) Товариства, які належать державі.
 
   6. Відповідальність сторін
 
   6.1. Представник ФДМУ несе відповідальність за невиконання
або неналежне виконання цього Договору в межах, передбачених
чинним законодавством України.
 
   6.2. Розгляд спорів між сторонами та порядок відшкодування
збитків визначаються відповідно до чинного законодавства України.
 
   7. Термін дії та припинення Договору
 
   7.1. Термін дії Договору становить _____ роки з моменту його
підписання сторонами та реєстрації Фондом.
 
   7.2. Договір може бути припинений:
   1) за взаємною згодою сторін;
   2) у судовому порядку;
   3) після закінчення терміну дії Договору;
   4) у випадках, передбачених розділом 8 цього Договору.
 
   7.3. У 45-денний  термін  до  закінчення  дії  Договору
Представник ФДМУ зобов'язаний звітувати перед Фондом про виконання
умов Договору та завдання, відповідно до встановленої форми.
 
   7.4. Термін дії Договору може бути продовжений за взаємною
згодою сторін на термін до трьох років.
 
   8. Умови та наслідки дострокового припинення Договору
 
   8.1. Фонд має право скасувати цей Договір, а Представник ФДМУ
- відмовитися від його виконання у будь-який час, повідомивши іншу
сторону Договору про це письмово за місяць до дати припинення
Договору.
 
   8.2. Договір може бути достроково припинений у разі:
   1) неможливості виконання стороною  своїх  обов`язків  з
поважних  причин,  що  перешкоджають  виконанню  обов`язків,
передбачених цим Договором;
   2) невиконанням сторонами умов цього Договору; 
   3)  за  рішенням  Фонду  у  зв'язку  з  прийняттям
нормативно-правових актів, які змінюють умови цього Договору та
його виконання.
 
   8.3. Договір достроково припиняється у разі:
   1) смерті Представника ФДМУ або визнання його недієздатним,
обмежено дієздатним або безвістно відсутнім;
   2) ліквідації, реорганізації Товариства або  приватизації
пакета його акцій (частки), що належить державі.
 
   9. Інші умови Договору
 
   9.1. Представник ФДМУ не має права передоручати виконання
своїх зобов'язань за цим Договором третій особі.
 
   9.2. Фонд не здійснює відшкодування витрат Представника ФДМУ,
пов'язаних з виконанням умов цього Договору.
 
   10. Прикінцеві положення
 
   10.1. Цей  Договір  складено  в  двох  примірниках, які
зберігаються кожною із сторін і мають однакову юридичну силу.
 
   10.2. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за
згодою сторін (у письмовій формі).
 
   11. Місцезнаходження та реквізити сторін
 
 Фонд державного майна України:      Представник ФДМУ:
 01133, Україна, м. Київ,
 вул. Кутузова, 18/9
 ___________________           __________________
 (підпис та печатка)           (підпис та печатка)
 
 "___"______________200_ р.       "___"______________200_р.
 
 Начальник управління міждержавних майнових
 відносин та власності за кордоном          О.Бобровніков
 
                  Додаток
                  до договору доручення
                  N______ від "__"_________200_р.
 
                ЗАВДАННЯ
 
      Представнику Фонду державного майна України
        на здійснення функцій з управління
     акціями (частками), які перебувають у державній
   власності, АТ (ТОВ) "_______________________________"
                 
__________________   ________________________________________.
(код ЄДРПОУ)       (повна назва господарського товариства)
__________________   __________________________________________.
(поштовий індекс)   (місцезнаходження господарського товариства)
 
   1. Головною метою управління є (встановлюється центральним
органом виконавчої влади) :
________________________________________________________________.
 
   2. Фінансово-економічні показники, які мають бути досягнуті
під  час  управління  державними  корпоративними  правами
(встановлюються центральним органом виконавчої влади) :
------------------------------------------------------------------
| N |Назва показника за рік |Одиниця |200_ р. |200_ р. |200_ р.|
|з/п |            | виміру |    |    |    |
|----+-----------------------+---------+--------+--------+-------|
| 1 |Загальна        |  %   |    |    |    |
|  |рентабельність     |     |    |    |    |
|----+-----------------------+---------+--------+--------+-------|
| 2 |Обсяг випуску     |тис. грн.|    |    |    |
|----+-----------------------+---------+--------+--------+-------|
| 3 |Загальний  балансовий |     |    |    |    |
|  |прибуток        |тис. грн.|    |    |    |
|----+-----------------------+---------+--------+--------+-------|
| 4 |Обсяг чистого прибутку |тис. грн.|    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Представнику ФДМУ доручається:
 
   3.1. На загальних зборах акціонерів (учасників) товариства
ініціювати:
   1) прийняття рішення про нарахування дивідендів у розмірі не
менше ____% чистого прибутку товариства;
   2) перерахування дивідендів, визначених загальними зборами, у
термін до ___________ .
       (дата)
 
   3.2. До ________ доповісти Фонду державного майна України про
       (дата)
проведення   загальних  зборів, прийняті зборами рішення та
перерахування дивідендів до Державного бюджету України.
 
   3.3. На загальних зборах акціонерів (учасників) та (або) на
засіданнях спостережної ради (для АТ) ініціювати  звітування
виконавчого органу товариства про виконання зобов'язань з оплати
праці працівників.
 
   3.4. У разі виявлення порушень з питання оплати  праці
ініціювати застосування до винних осіб санкцій.
 
   3.5. При укладанні колективного договору в обов'язковому
порядку забезпечити включення зобов'язань керівників щодо гарантій
з оплати праці та встановлення персональної відповідальності за
невиконання зазначених зобов'язань.
 
   3.6. Здійснювати контроль за:
   1) своєчасним поданням до Фонду документів, пов'язаних з
проведенням загальних зборів акціонерів товариства;
   2) створенням безпечних умов праці трудового колективу;
   3) виконанням умов контракту з керівником підприємства;
   4) ефективним використанням, збереженням нерухомого майна
товариства та державного  майна,  яке  використовується  або
зберігається товариством, та розпорядженням ним;
   5)  дотриманням Статуту товариства;
   6) діями  виконавчого  органу товариства щодо управління
товариством, реалізації інвестиційної, технічної, тарифної та
цінової політики;
   7) створенням товариством дочірніх підприємств, філій та
представництв;
   8) укладанням установчих договорів про  створення  інших
господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями та компаній за межами України;
   9) емісійною діяльність товариства ;
   10) укладанням товариством договорів про заставу та оренду
рухомого та нерухомого майна;
   11) реорганізацією та ліквідацією товариства;
   12) дотриманням законодавства під час проведення загальних та
позачергових загальних зборів акціонерів;
   13) визначенням розміру  і  порядку  розподілу  прибутку
товариства та виплатою дивідендів;
   14) діяльністю ревізійної комісії;
   15) своєчасною  сплатою  податків  до Державного бюджету
України, інших обов`язкових платежів та виплатою товариством
заробітної плати працівникам.
 
   3.7. Уживати заходів, направлених на недопущення обмежень
інтересів держави та порушень чинного законодавства при здійсненні
товариством зовнішньоекономічної діяльності.
 
   3.8._________________________________________________________
      (інші питання, які стосуються галузевого управління;
     встановлюються центральним органом виконавчої влади)
 
   За результатами контролю і у випадках змін в економічній
політиці держави та в умовах господарювання до завдання можуть
вноситися зміни.
 
   Це завдання розроблене у двох примірниках, які зберігаються
кожною із сторін, мають однакову юридичну силу і є невід'ємною
частиною Договору доручення на здійснення Представником ФДМУ
функцій з управління акціями (частками), які перебувають  у
державній власності, АТ (ТОВ) "________________________________"
N____ від "___"_________ 200_ р.
 
_____________________   ___________________  _______________
 (посада)          (підпис, печатка)   (прізвище)
 
 Начальник управління міждержавних майнових
 відносин та власності за кордоном          О.Бобровніков
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner