Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 156 від 05.02.2009

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 09.11.2007 N 6243/07


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1774 від 23.08.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 грудня 2000 р.
 vd20000823 vn1774          за N 930/5151
 
 
        Про затвердження договорів оренди
 
 
   З метою врахування змін у законодавстві України про оренду
державного майна, що сталися протягом 1996 - 2000 рр., та
особливостей оренди різних видів майна Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типовий договір оренди цілісного майнового
комплексу  державного  підприємства  (структурного  підрозділу
підприємства), Типовий договір оренди індивідуально визначеного
майна (нерухомого або іншого), що належить до державної власності
( z0931-00 ), та Примірний договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та
надання комунальних послуг орендарю ( z0931-00 ) (додаються).
   2. Департаменту управління державним майном і регіональним
відділенням  Фонду  державного майна України та Фонду майна
Автономної Республіки Крим при підготовці договорів оренди брати
за основу типові документи, зазначені у пункті 1.
   3. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 19
квітня 1996 р. N 457 ( z0259-96 ), зареєстрований в Мін'юсті
30.05.96 за N 259/1284.
   4. Департаменту управління державним майном зареєструвати цей
наказ у встановленому порядку в Міністерстві юстиції.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду Глушка С.М.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                      Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      23.08.2000 N 1774
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 грудня 2000 р.
                   за N 930/5151
 
           Типовий договір оренди
   цілісного майнового комплексу державного підприємства
       (структурного підрозділу підприємства)
 
Місто __________________________, _________________________ року
                   (число, місяць, рік)
__________________________________________________________________
          (повна назва Орендодавця)
 
__________________________________ (надалі - Орендодавець) в особі
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
що діє на підставі _______________________________, з одного боку,
           (назва документа, N наказу)
 
та _______________________________________________________________
          (повна назва особи Орендаря)
 
(надалі - Орендар) в особі ______________________________________,
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
              (статут, довіреність тощо)
 
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
 
                1. Предмет Договору
 
   1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове
платне користування цілісний майновий комплекс ___________________
__________________________________________________________________
   (державного підприємства "____"; структурного підрозділу
         державного підприємства "____")
 
(надалі - Підприємство), склад і  вартість  якого  визначено
відповідно до наведених акта оцінки, протоколу про результати
інвентаризації та ________________________________________________
__________________________________________________________________
         (передавального, розподільчого)
 
балансу Підприємства, складеного за станом на 01 __ 200_ р.,
вартість якого становить ______ грн., у тому числі: основні фонди
за залишковою вартістю __________________ грн.
   1.2. Грошові  кошти  та  цінні  папери,  з  урахуванням
дебіторської  та  кредиторської  заборгованості,  передаються
Орендареві в користування на умовах кредитного договору, що
укладається одночасно з підписанням цього Договору.
   1.3. Оборотні матеріальні засоби в сумі - ______ грн. Орендар
викуповує на підставі договору купівлі-продажу, що укладається
одночасно з підписанням цього Договору.
   1.4. Цей  Договір  є  підставою  для виникнення у разі
приватизації  підприємства  пріоритетних  прав  Орендаря  на
довгострокову оренду земельної(их) ділянки(нок), на якій (яких)
розміщене Підприємство, з  наступним  викупом  цієї  ділянки
відповідно до законодавства.
   1.5. Після укладення цього Договору Орендар приєднує до свого
майна Підприємство в установленому порядку.
   1.6. Орендар  виступає  правонаступником  усіх  прав  та
обов'язків реорганізованого Підприємства.
   (У разі оренди структурного підрозділу Орендар  виступає
правонаступником  прав  та обов'язків державного підприємства
"_______" у частині активів і пасивів останнього, переданих
відповідно до розподільчого балансу Підприємства).
   1.7. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна
Орендаря на окремому балансі з зазначенням того, що це майно є
орендованим.
 
      2. Умови передачі та повернення орендованого
            майна Підприємства
 
   2.1. Орендар  вступає  у  строкове  платне  користування
Підприємством у термін, указаний у договорі, але не раніше дати
підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі
Підприємства.
   2.2. Передача  Підприємства в оренду не тягне за собою
виникнення в Орендаря права власності на це майно.
   Власником Підприємства  залишається  держава,  а  Орендар
користується ним протягом строку оренди.
   2.3. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю,
визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
   2.4. Вартість майна Підприємства, яке  Орендар  повертає
Орендодавцю  (або  юридичній особі, яку вкаже Орендодавець),
визначається на підставі передавального балансу Підприємства та
акта  оцінки, складеного за даними інвентаризації на момент
припинення дії  цього  Договору,   звіреного   з   актом
приймання-передачі Підприємства в оренду.
   Орендар повертає Підприємство Орендодавцю (варіант: юридичній
особі,  вказаній Орендодавцем) у порядку, визначеному чинним
законодавством України та цим Договором.
   Підприємство вважається  поверненим Орендодавцю з моменту
підписання сторонами акта приймання-передачі.
   2.5. Передача  Підприємства  в  оренду  здійснюється  з
дотриманням прав кредиторів та заставоутримувачів Підприємства.
 
             3. Орендна плата
 
   3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку
орендної  плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і
становить без ПДВ за перший місяць оренди - _________________ грн.
                        (місяць, рік)
   Нарахування ПДВ на суму орендної плати  здійснюється  у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
   У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за
перший місяць оренди (у зв'язку з відсутністю даних про індекс
інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:
   "3.1. Орендна  плата  визначається  на підставі Методики
розрахунку орендної плати, затвердженої  Кабінетом  Міністрів
України,  і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку
(останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) -
_____________________ грн.
  (місяць, рік)
   Нарахування ПДВ  на  суму орендної плати здійснюється у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
   Орендна плата за перший місяць оренди - ________ визначається
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси
інфляції за __________________________".
         (місяці, роки)
   3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається
шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс
інфляції за наступний місяць.
   3.3. Орендна плата перераховується:
   до державного  бюджету  (якщо  Орендодавцем  виступає не
Балансоутримувач),
   або
   до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні
30 % до 70 % (якщо Орендодавцем виступає Балансоутримувач),
щомісяця не пізніше ________ числа місяця, наступного за звітним.
   3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із
сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих
цін  і  тарифів  та  в інших випадках, передбачених чинним
законодавством.
   3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному
обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю
у визначеному пунктом 3.3. співвідношенні, відповідно до чинного
законодавства  України,  з  урахуванням  пені  в  розмірі
________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від
суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день
прострочення, включаючи день оплати.
   3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла  до
бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку
поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
   3.7. Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати орендної плати
забезпечуються у вигляді: ________________________________________
             (авансової оплати в розмірі не менше ніж
__________________________________________________________________
   орендна плата за ____ місяці; застави майна або майнових
          прав; банківської гарантії).
 
      4. Використання амортизаційних відрахувань
 
   4.1. Амортизаційні  відрахування  на  орендоване  майно
Підприємства  залишаються  в  розпорядженні  Орендаря  і
використовуються для відновлення основних фондів.
   4.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за
рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.
 
           5. Обов'язки Орендаря
 
   Орендар зобов'язується:
   5.1. Використовувати орендоване майно Підприємства відповідно
до його призначення та умов цього Договору.
   5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до
державного бюджету.
   У разі  оренди  структурного підрозділу по договору, де
орендодавцем є підприємство, цей пункт викладається в такій
редакції:
   5.2. "Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату
до державного бюджету (30 %) та Орендодавцю (70 %)."
   5.3. Забезпечити збереження орендованого майна Підприємства,
запобігати  його  пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи
протипожежної безпеки.
   5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види
ремонтів орендованого майна Підприємства.
   5.5. Протягом  місяця  після  укладення  цього  Договору
застрахувати орендоване майно Підприємства на суму не меншу за
його  балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку,
визначеному чинним законодавством.
   5.6. Щомісяця, до 12 числа, надавати Орендодавцеві інформацію
про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з
відміткою банку, що обслуговує Орендаря).
   5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути
Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване
майно Підприємства, у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або його частини) орендованого майна Підприємства з
вини Орендаря.
 
            6. Права Орендаря
 
   Орендар має право:
   6.1. Самостійно визначати і здійснювати напрями господарської
діяльності Підприємства в межах, визначених установчим документом
(статутом та/або установчим договором/положенням) Орендаря та/або
юридичної особи чи  відокремленого  структурного  підрозділу,
створених на базі переданого в оренду Підприємства.
   6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати,
іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять
до складу орендованого майна Підприємства, здавати їх у суборенду
і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих
цінностей іншій особі за умови, що це не спричинить зміни вартості
Підприємства і не порушує інших положень цього Договору.
   Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є
власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних
фондів Підприємства.
   6.3. З  дозволу  Орендодавця  вносити  зміни  до складу
орендованого майна Підприємства, здійснювати його реконструкцію,
технічне  переозброєння  та  інші  поліпшення, що зумовлюють
підвищення його вартості.
   6.4. У встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати
орендоване майно Підприємства.
   6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати спеціальні
фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
   6.6. Орендар  має  право розпоряджатися або іншим чином
передавати третім особам належні йому право оренди та інші права
(повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору,
тільки за попередньою згодою Орендодавця, якщо інше не передбачено
цим Договором або чинним законодавством України.
 
           7. Обов'язки Орендодавця
 
   Орендодавець зобов'язується:
   7.1. Передати Орендарю в оренду цілісний майновий комплекс
згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який
підписується одночасно з цим Договором.
   7.2. Передати Орендарю на умовах довгострокового кредиту
грошові кошти у сумі ________________________________________ грн.
   7.3. Продати Орендарю інші матеріальні цінності на суму
______________________________________ грн.
   7.4. Не  вчиняти  дій,  які  б  перешкоджали  Орендарю
користуватися орендованим майном Підприємства на умовах цього
Договору.
   7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності
цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з
одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
   Договір може визначати порядок відшкодування Орендодавцем
Орендареві вартості поліпшень орендованого майна.
 
            8. Права Орендодавця
 
   Орендодавець має право:
   8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність
використання державного майна, переданого в оренду за Договором.
   8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього
Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого
майна Підприємства внаслідок невиконання або неналежного виконання
умов цього Договору.
 
    9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
 
   9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.
Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не
передбачено цим Договором.
   9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
   9.3. Спори і суперечки, які виникають з цього Договору або в
зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в
судовому порядку.
 
   10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
 
   10.1. Цей Договір укладено строком на _____, що діє з "___"
___________ 200_ р. до "___" ______________ 200_ р. включно.
   10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього
терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його
укладення законодавством встановлено правила,  що  погіршують
становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної
плати - до виконання зобов'язань.
   10.3. Зміни  і доповнення або розірвання цього Договору
допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що
пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати
їх подання до розгляду іншій стороні.
   10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути
розірвано за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених
чинним законодавством.
   10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення
орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому
шкоди,  визнаються  власністю  Орендаря,  а  невідокремлювані
поліпшення  -  власністю  Орендодавця.  Питання  компенсації
Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті
зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до
умов цього Договору та чинного законодавства.
   10.6. У разі відсутності заяви однієї  із  сторін  про
припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його
чинності протягом одного місяця, Договір підлягає продовженню на
той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим
Договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження
цього Договору.
   10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
   закінчення строку, на який його було укладено;
   приватизації Підприємства за участю Орендаря;
   загибелі Підприємства;
   достроково за взаємною згодою Сторін  або  за  рішенням
арбітражного суду;
   банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених
чинним законодавством України.
   10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором,
регулюються чинним законодавством України.
   10.9. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках,
кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця і
Орендаря.
 
      11. Платіжні та поштові реквізити сторін:
 
   Орендодавець ________________________________________________
   Орендар _____________________________________________________
 
              12. Додатки
 
   Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою
частиною. До Договору додаються:
   12.1. Розрахунок орендної плати;
   12.2. Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;
   12.3. Акт приймання-передачі орендованого майна;
   12.4. Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів
від "___" __________ 200_ р.;
   12.5. Кредитний договір грошових коштів та цінних паперів від
"___" __________ 200_ р.
 
 Орендодавець            Орендар
 _______________           _______________
 _______________           _______________
 
 М. П.                М. П.
 
 Заступник директора
 Департаменту                       Я.Усенко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner