Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 867 від 24.12.2008

Про передачу вантажного автомобіля


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 127 від 03.05.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1999 р.
                   за N 922/4215
 
 
      Про затвердження Положення про психологічну
         службу системи освіти України
 
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
       N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
 
 
   На виконання статей 21, 22 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), з метою організації діяльності психологічної служби
та соціально-педагогічного  патронажу  у  системі   освіти
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про психологічну службу системи
освіти України (додається).
   2. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій  - забезпечувати управління діяльністю
обласних, районних (міських) центрів практичної психології і
соціальної роботи (постійно).
   3. Українському  науково-методичному  центру  практичної
психології і соціальної роботи (Цушко  І.І.)  -  здійснювати
науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби
системи освіти, забезпечувати дотримання державних вимог до змісту
її діяльності, форм і методів роботи практичних психологів і
соціальних педагогів (постійно).
   4. Вважати Положення про психологічну службу в системі освіти
України, затверджене наказом Міністерства освіти України від
01.07.93 N 230 ( z0101-93 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 26.07.93 за N 101, таким, що втратило чинність.
   5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого
заступника міністра Андрущенка В.П.
 
 
 Міністр                        В.О.Зайчук
 
                        Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        освіти України
                        03.05.99 N 127
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 1999 р.
                   за N 922/4215
 
         Положення про  психологічну
         службу системи освіти України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є
складовою  частиною  державної  системи  охорони фізичного і
психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою
виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для
розвитку особистості.
   1.2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення
психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності
з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та
інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку
та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань
навчальних закладів.
   1.3. Психологічна  служба  у  своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Декларацією прав людини
( 995_015 ), Конвенцією про права дитини ( 995_021 ), Законами
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), чинним законодавством України та цим Положенням.
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439
( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   1.4. Діяльність  служби  в  системі  освіти  України
забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами),
які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники
служби належать до педагогічних працівників і, відповідно до
чинного законодавства, користуються всіма правами і гарантіями,
передбаченими для них.
   1.5. Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони
здоров'я, соціального захисту, сім'ї й молоді, внутрішніх справ,
іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і
благодійними організаціями.
   1.6. Це Положення регламентує загальну структуру та функції
психологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою
для діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти
державних адміністрацій.
   1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів)
уводяться в штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних
закладів системи загальної середньої освіти за умови наявності
спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним
кошторисом витрат, згідно з Типовими штатними нормативами закладів
та установ освіти. ( Пункт 1.7 в редакції Наказу МОН N 439
( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
 
            2. Основні завдання
 
   2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України
полягають:
   у сприянні повноцінному особистісному й  інтелектуальному
розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для
формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
   у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на
основі її психолого-педагогічного вивчення;
   у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і
особистісному розвитку дитини.
   2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:
   діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків,
їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального
розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин,  що
ускладнюють їх розвиток та навчання;
   корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з
метою усунення відхилень у психофізичному та  індивідуальному
розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень,
подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально
корисної життєвої перспективи;
   реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям,
підліткам,  молоді,  які  перебувають  у  кризовій  ситуації
(постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф,
перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства
тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
   профілактика -  своєчасне  попередження  відхилень  у
психофізичному розвитку   та   становленні   особистості,
міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у
навчально-виховному процесі тощо;
   прогностика - розробка, апробація і застосування моделей
поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування
змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини та складання на
цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп,
міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.
   2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на
трьох рівнях:
   науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку
і формування особистості дитини з метою розробки методів і методик
професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної
школи;
   прикладному, на  якому  здійснює  соціально-психологічне
забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку
навчальних  програм,  підручників,  професійну  підготовку  і
підвищення кваліфікації фахівців;
   практичному, на  якому  забезпечує  безпосередню  роботу
психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.
   2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні
напрямки:
   консультативно-методична допомога    всім    учасникам
навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і
підлітків, допомога органам державного управління у плануванні
освітньої діяльності;
   просвітницько-пропагандистська робота    з   підвищення
психологічної культури в навчальних закладах та сім'ї;
   превентивне виховання (через засоби масової інформації, в
ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або
як окремий предмет), метою якого є формування в учнів орієнтації
на здоровий спосіб життя  та  захист  психічного  здоров'я,
профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед
неповнолітніх.
 
     3. Структура та управління психологічною службою
 
   3.1. Психологічна служба в системі освіти України складається
з трьох основних ланок:
   Українського науково-методичного центру практичної психології
і соціальної роботи;
   обласних, районних (міських) центрів практичної психології і
соціальної роботи або методистів методичних кабінетів районних
(міських)  відділів освіти, які відповідають за психологічну
службу; ( Абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у
навчальних закладах.
   3.2. Науково-методичне керівництво  психологічною  службою
системи  освіти здійснює Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи, який  створюється
Міністерством освіти України та АПН України і діє на підставі
Статуту.
   3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи
створюються  Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій і методично підпорядковуються Українському
науково-методичному центру практичної психології і соціальної
роботи.
   Центри можуть  функціонувати  як  структурні  підрозділи
закладів післядипломної освіти або як юридичні особи. ( Абзац
другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439
( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   3.4. Районні (міські)  центри  практичної  психології  і
соціальної  роботи створюються районними (міськими) відділами
освіти і методично підпорядковуються обласним центрам.
   Центри можуть  функціонувати  як  структурні  підрозділи
методичних кабінетів або як юридичні особи.
   3.5. Районні і міські центри створюються при наявності у
навчальних закладах освіти району (міста) від 20 тис. і більше
дітей віком до 18 років.
   Якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або
навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи
загальної  середньої  освіти  району  (міста),  менша, то у
відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який
відповідає за психологічну службу. ( Абзац другий пункту 3.5 в
редакції Наказу МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   Відділи освіти таких районів на паритетних засадах можуть
створювати міжрайонні центри практичної психології і соціальної
роботи.
   3.6. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів)
проводиться атестаційними комісіями, що створюються при районних
(міських) центрах та методичних кабінетах, для  встановлення
(підтвердження) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням
про атестацію педагогічних працівників, затвердженим  наказом
Міністерства освіти України від 20.08.93 N 310 ( z0176-93 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за N 176.
   3.7. Обласним, районним (міським) центрам в установленому
порядку затверджується штатний розпис згідно  з  нормативами
чисельності практичних психологів (соціальних педагогів).
   3.8. Обласні, районні (міські)  центри  здійснюють  свою
діяльність відповідно до Положення або Статуту, якщо вони є
юридичними особами.
 
            4. Зміст діяльності
 
   4.1. Український  науково-методичний  центр  практичної
психології  і  соціальної  роботи  є  головною  організацією
психологічної служби системи освіти  України.  Він  здійснює
організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі
практичної психології і соціальної роботи.
   До числа його повноважень належить:
   науково-методичне забезпечення психологічної служби системи
освіти;
   участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і
недержавних  навчальних закладів та підрозділів психологічної
служби системи освіти;
   здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності
психометричної  комісії,  організація  соціально-психологічної
експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;
   дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної
служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних
розробок.
   4.2. Центри  практичної  психології  і соціальної роботи
(методисти)  є основними організаційно-методичними структурами
психологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони
здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні
функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
( Абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   Обласні, районні (міські) центри (методисти): 
   забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону
згідно з державними вимогами;
   надають методичну,  інформаційну  підтримку  практичним
психологам, соціальним педагогам;
   беруть участь  в  організації  підвищення  кваліфікації
спеціалістів служби, їх атестації та професійному зростанні,
кадровому забезпеченні служби, сертифікації фахівців;
   організовують діяльність  методичних  об'єднань практичних
психологів і соціальних педагогів;
   координують науково-дослідні,  практичні  дослідження  за
пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
   беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої
політики в регіоні;
   впроваджують досягнення психологічної науки та передового
досвіду.
( Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти)
організовують діяльність "Телефонів довіри", кабінетів корекції
кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних
консультпунктів,   реабілітаційних   центрів  залежно  від
соціально-психологічних потреб регіону. ( Абзац третій пункту 4.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від
07.06.2001 )
   4.3. Практичний психолог навчального закладу:
   бере участь  у  здійсненні  освітньої,  виховної роботи,
спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку
дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного
здоров'я;
   проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини
до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої,
допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного
розвитку дитини;
   розробляє та  впроваджує розвивальні, корекційні програми
навчально-виховної діяльності  з  урахуванням  індивідуальних,
статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
   сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних
орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів
до свідомого життя;
   здійснює превентивне  виховання, профілактику злочинності,
алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок
серед підлітків;
   проводить психологічну експертизу і  психолого-педагогічну
корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
   формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів,
батьків,  консультує  з  питань  психології,  її практичного
використання в організації навчально-виховного процесу.
   4.4. Посада практичного психолога вводиться в дошкільних
закладах  (у  т.ч.  компенсувального  типу),  усіх  типах
загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних  закладів,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів згідно з нормативами.
( Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439
( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   4.5. Соціальний педагог навчального закладу:
   здійснює посередництво між освітніми установами,  сім'єю,
трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з
метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;
   сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній
творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню
задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про
професійне самовизначення та соціальну  адаптацію  учнівської
молоді;
   залучає до  культурно-освітньої,  профілактично-виховної,
спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські
організації, творчі спілки, окремих громадян;
   впливає на   подолання  особистісних,  міжособистісних,
внутрішньосімейних конфліктів, надає  потрібну  консультативну
психолого-педагогічну  допомогу  дітям  і  підліткам,  групам
соціального ризику, дітей, які потребують піклування тощо.
   4.6. Соціальний  педагог  зараховується у загальноосвітні
школи, школи-інтернати для дітей, які потребують  соціальної
допомоги, школи (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які
потребують особливих умов виховання, професійно-технічні навчальні
заклади згідно з нормативами. Соціальні педагоги зараховуються у
ці навчальні заклади за вакантних посад практичних психологів.
( Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439
( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   4.7. Працівник психологічної служби повинен:
   керуватися Етичним кодексом психолога;
   дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини,
захищати її від будь-яких  форм  фізичного  або  психічного
насильства;
   будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у
тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
   пропагувати здоровий  спосіб  життя,  підвищувати  рівень
психологічних знань педагогічних працівників і батьків;
   зберігати професійну таємницю, не поширювати  відомостей,
отриманих у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це
може завдати шкоди дитині чи її оточенню;
   постійно підвищувати  свій професійний рівень, запобігати
випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної,
консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної
фахової підготовки або права на таку діяльність;
   знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу,
рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до
забезпечення  навчально-виховного процесу, основні напрямки і
перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
   4.8. Тривалість  робочого  тижня  практичного  психолога
(соціального педагога) - 40 годин. Із них 20 год. відводиться для
роботи  у  навчальному  закладі  (індивідуальна  і  групова
психодіагностика,  консультування  учнів,  учителів,  батьків,
корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год. - на підготовку до
проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів,
ділових  ігор),  обробку  результатів  досліджень, оформлення
висновків тощо.
 
          5. Фінансування діяльності
 
   5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного
центру практичної психології і соціальної роботи здійснюється
Міністерством освіти України та Академією педагогічних  наук
України згідно з установчим договором.
   5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється
Міністерством освіти Автономної республіки Крим, управліннями
освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій.
   5.3. Фінансування діяльності районних  (міських)  центрів
практичної  психології  і  соціальної  роботи  (методистів)
здійснюється районними (міськими) відділами освіти. ( Пункт 5.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від
07.06.2001 )
   5.4. Оплата  праці  практичних  психологів  (соціальних
педагогів), працівників центрів, методистів здійснюється згідно з
чинним законодавством. ( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
   5.5. Працівникам  психологічної  служби  закладів  освіти
виділяється  окреме  приміщення для проведення діагностичної,
консультативної, розвивальної і корекційної роботи.
 
 Директор Українського НМЦ
 практичної психології і
 соціальної роботи                    І.І.Цушко
 
   ( Додаток до пункту 1.7. Положення про психологічну службу
системи освіти України вилучено на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner