Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 860 від 22.12.2008

Про видачу паспортів на право виробництва та реалізації оригінального, елітного та репродукційного насіння і садивного матеріалу суб'єктам господарювання до деяких областей з занесенням їх до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 87 від 31.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 червня 1999 р.
 vd990331 vn87            за N 391/3684
 
 
       Про затвердження Положень (стандартів)
           бухгалтерського обліку
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                Міністерства фінансів
       N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002
       N 868 ( z1515-05 ) від 14.12.2005 
       N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 }
 
 
 
   На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
обліку  із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706
( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку  при  Міністерстві  фінансів  України  такі Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку (додаються):
   1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
   2 "Баланс" ( z0396-99 ).
   3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ).
   4 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ).
   5 "Звіт про власний капітал" ( z0399-99 ).
 
   2. Встановити,  що  вказані  Положення  (стандарти)  1-5
застосовуються  для  складання  бухгалтерської  звітності  за
операціями, що відбуваються з 2000 року. Пункти 39-45 Положення
(стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовуються для
заповнення відповідного розділу показників за період, в якому
набуває чинності Положення (стандарт) 24 "Прибуток на акцію".
 
   3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить
вищенаведеним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
 
 Заступник Міністра                   А.В.Литвин
 
                     Затверджено
                    Наказ Міністерства фінансів
                    України 31.03.99 N 87
 
     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
      "Загальні вимоги до фінансової звітності"
 
            Загальні положення
 
   1. Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і
принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і
розкриття її елементів.
   2. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до
фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних
осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних
установ) і консолідованої фінансової звітності.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989
( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
   3. Терміни,  що  використовуються  у  цьому  Положенні
(стандарті), мають таке значення:
   Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до
отримання економічних вигод у майбутньому.
   Баланс  -  звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний
капітал.
   Бухгалтерська  звітність - звітність, що складається на
підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб
певних користувачів.
   Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками).
   Власний  капітал  - частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов'язань.
   Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників).
   Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
   Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності підприємства.
   Звіт  про рух грошових коштів - звіт, який відображає
надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності
підприємства у звітному періоді.
   Зобов'язання  - заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується,  призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють у собі економічні вигоди.
   Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної
одиниці. ( Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
   Користувачі  звітності - фізичні та юридичні особи, що
потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття
рішень.
   Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур,
які  використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності.
   Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і
пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей
фінансових  звітів, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними положеннями (стандартами).
   Принцип бухгалтерського  обліку  -  правило,  яким  слід
керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських
операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
   Розкриття  -  надання  інформації,  яка є суттєвою для
користувачів фінансової звітності.
   Стаття  -  елемент  фінансового  звіту, який відповідає
критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).
   Суттєва  інформація - інформація, відсутність якої може
вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість
інформації визначається відповідними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.
   Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.
 
          Мета фінансової звітності
 
   4. Метою  складання  фінансової  звітності  є  надання
користувачам  для  прийняття  рішень  повної,  правдивої  та
неупередженої  інформації  про  фінансовий  стан,  результати
діяльності та рух коштів підприємства.
   5. Порядок  надання  фінансової  звітності  користувачам
визначається чинним законодавством.
   6. Фінансова  звітність  забезпечує  інформаційні потреби
користувачів щодо:
   придбання, продажу та володіння цінними паперами;
   участі в капіталі підприємства;
   оцінки якості управління;
   оцінки  здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов'язання;
   забезпеченості зобов'язань підприємства;
   визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
   регулювання діяльності підприємства;
   інших рішень.
   7. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби  тих
користувачів,  які  не  можуть вимагати звітів, складених з
урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
 
       Склад та елементи фінансової звітності
 
   8. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про
власний капітал і приміток до звітів.
   9. Фінансові  звіти містять статті, склад і зміст яких
визначаються відповідними положеннями (стандартами).
   10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає
таким критеріям:
   існує ймовірність  надходження  або  вибуття  майбутніх
економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
   оцінка статті може бути достовірно визначена.
   11. До фінансової звітності включаються показники діяльності
філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів
підприємства.
   У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників,
ставиться прочерк. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
 
             Звітний період
 
   12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
календарний  рік.  Баланс підприємства складається на кінець
останнього дня звітного періоду.
   Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний
період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
   13. Перший звітний період новоствореного підприємства може
бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку
року до моменту ліквідації.
 
      Якісні характеристики фінансової звітності
 
   14. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна
бути  дохідлива  і  розрахована на однозначне тлумачення її
користувачами за умови, що вони мають достатні  знання  та
зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
   15. Фінансова звітність  повинна  містити  лише  доречну
інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає
змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та  майбутні  події,
підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
   16. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не
містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності.
   17. Фінансова  звітність  повинна  надавати  можливість
користувачам порівнювати:
   фінансові звіти підприємства за різні періоди;
   фінансові звіти різних підприємств.
   Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації
попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику
і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства
здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого
органу  (посадової  особи).  Облікова  політика  підприємств
державного,  комунального  секторів  економіки визначається у
розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно
до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та
операцій підприємств державного, комунального секторів економіки
та господарських організацій, які володіють та/або користуються
об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 ( z1363-06 ).
{ Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів N 868 ( z1515-05 ) від 14.12.2005,
N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 }
 
       Принципи підготовки фінансової звітності
 
   18. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів:
   автономності  підприємства,  за  яким кожне підприємство
розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників.
Тому  особисте  майно  і  зобов'язання власників не повинні
відображатись у фінансовій звітності підприємства;
   безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і
зобов'язань  підприємства,  виходячи  з  припущення, що його
діяльність триватиме далі;
   періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства
на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
   історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет
оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
   нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для
визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити
доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу
надходження і сплати грошей;
   повного  висвітлення, згідно з яким фінансова звітність
повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на
її основі;
   послідовності, який передбачає постійне (із року в рік)
застосування підприємством обраної облікової політики.  Зміна
облікової  політики  повинна бути обгрунтована і розкрита у
фінансовій звітності;
   обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в
бухгалтерському  обліку,  повинні запобігати заниженню оцінки
зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
підприємства;
   превалювання змісту над формою, за яким операції повинні
обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з
юридичної форми;
   єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення  всіх  операцій  підприємства у його фінансовій
звітності в єдиній грошовій одиниці.
 
      Розкриття інформації у фінансовій звітності
 
   19. Для того, щоб фінансова звітність  була  зрозумілою
користувачам, вона повинна містити дані про:
   підприємство;
   дату звітності та звітний період;
   валюту звітності та одиницю її виміру;
   відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період
попереднього року; ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Наказу
Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
   облікову політику підприємства та її зміни;
   консолідацію фінансових звітів;
   припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
   обмеження щодо володіння активами;
   участь у спільних підприємствах;
   виявлені помилки  минулих  років  та  пов'язані  з ними
коригування;
   переоцінку статей фінансових звітів;
   іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
положеннями (стандартами).
   20. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у
фінансовій звітності, включає:
   назву,  організаційно-правову  форму  та місцезнаходження
підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його
офісу);
   короткий опис основної діяльності підприємства;
   назву органу  управління,  у  віданні  якого  перебуває
підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
   середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного
періоду.
   21. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на
яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо
період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від
звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то
причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до
фінансової звітності.
   22. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в
якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.
   Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій
ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати
причини цього та методи, що були використані для переведення
фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
 
   23. Підприємство  повинно  висвітлювати  обрану  облікову
політику шляхом опису:
   23.1. Принципів оцінки статей звітності.
   23.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
 
   24. Інформація,  що  підлягає  розкриттю,  наводиться
безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
 
   25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:
   25.1. Облікову політику підприємства.
   25.2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових
звітах,  але  є  обов'язковою  за  відповідними  положеннями
(стандартами).
   25.3. Інформацію, що містить  додатковий  аналіз  статей
звітності,  потрібний  для  забезпечення  її зрозумілості та
доречності.
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку               В.М.Пархоменко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner