Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 854 від 13.12.2004

Про деякі заходи щодо організації конкурсу-фестивалю творчої молоді "Бієнале актуальних мистецтв України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 122 від 31.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 серпня 1995 р.
                   за N 297/833
 
 
    Про затвердження Положення про порядок використання
    коштів фонду сприяння приватизації Міністерства
            економіки України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки
    N 23 (z0084-96 ) від 16.02.96 )
 
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
27.01.93 N 67 ( 67-93-п ) "Про затвердження Положення  про
позабюджетний фонд приватизації" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  скориговане  з  урахуванням  зауважень
Міністерства юстиції України і набутого  практичного  досвіду
Положення про  порядок  використання  коштів  фонду  сприяння
приватизації Міністерства економіки України в новій редакції, що
додається.
   2. Відділу реформування форм власності забезпечити підготовку
отримувачами державної фінансової допомоги матеріалів відповідно
до вимог цього Положення і їх передачу комісії з підготовки рішень
щодо використання коштів фонду сприяння приватизації, утвореній
наказом Мінекономіки від 29.08.94 N 103.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мариніна В.І. і Керуючого справами Непрана М.І.
   4. Скасувати наказ Мінекономіки від 20.12.93 N 100.
 
 Міністр економіки               В.М.Гуреєв
 
                          Затверджено
                       наказом Мінекономіки
                       від 31 липня 1995 р.
                       N 122
 
              Положення
     про порядок використання коштів фонду сприяння
      приватизації Міністерства економіки України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Фонд сприяння приватизації Мінекономіки (далі - ФСП)
відповідно до "Положення  про  позабюджетний  державний  фонд
приватизації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.01.93 N 67 ( 67-93-п ), утворюється шляхом відрахувань за
встановленими в державних програмах приватизації нормативами від
коштів, що надходять до Фонду державного майна України від продажу
об'єктів приватизації загальнодержавної власності.
   Основними завданнями ФСП визначено фінансове забезпечення:
   технічного оновлення  та  реконструкції  приватизованих
підприємств і організацій - у формі кредитування;
   створення нових робочих місць - у формі державних дотацій до
місцевих джерел фінансування або на умовах кредитування;
   створення об'єктів  інфраструктури  ринку  -  у  формі
кредитування або дольової участі з підприємницькими структурами.
   1.2. Для акумуляції грошових та інвалютних коштів фонду ФСП
Мінекономіки відкриває в одному з комерційних банків України
окремі рахунки. Накопичені на цих рахунках кошти перераховуються
кредитним установам, які  визначаються  у  встановленому  цим
Положенням порядку залежно від наведених у пункті 1.1 напрямів
фінансового сприяння приватизації.
   1.3. Кошти  ФСП  щокварталу  розподіляються Міністерством
економіки на  фінансування  вище  зазначених  заходів  і
перераховуються установам залежно від фактичних надходжень на
рахунок міністерства за попередній квартал.
   У разі  затримки  з  боку  нових  суб'єктів-отримувачів
фінансового забезпечення  з  оформленням необхідних документів
комісія з підготовки рішень щодо використання  коштів  фонду
сприяння приватизації вживає заходів для захисту тимчасово вільних
коштів від інфляції - відстрочка терміну сплати відсотків та
повернення кредитів з оформленням відповідних додаткових угод,
дострокове в порівнянні з прийнятими графіками на 1-2 місяці
перерахування коштів позичальникам за раніше укладеними угодами
(за їх письмовою згодою) та страхування від  інфляції. ( Абзац
другий  пункту 1.3 із змінами,  внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки N 23 ( z0084-96 ) від 16.02.96 )
   Відсотки, отримані за використання кредитних ресурсів ФСП,
зараховуються до цього фонду і використовуються на цілі, наведені
в пункті 1.1 цього Положення, на загальних підставах. ( Пункт 1.3
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекономіки N 23 ( z0084-96 )
від 16.02.96 )
 
   1.4. Мінекономіки щокварталу подає Фонду державного майна
України узагальнений звіт про використання коштів ФСП і щорічно
розробляє пропозиції до Державної програми приватизації майна
державних підприємств щодо розподілу коштів на зазначені цілі.
 
      2. Порядок кредитування технічного оновлення
      і реконструкції приватизованих підприємств
 
   2.1. Кредити  на  технічне  оновлення  та  реконструкцію
виробничих об'єктів надаються лише тим підприємствам, майно яких
до приватизації перебувало у загальнодержавній власності і які
забезпечують функціонування народного  господарства, насичують
споживчий ринок  товарами,  та  для виведення приватизованих
підприємств на рентабельний рівень виробництва.
   Інвалютні кредити надаються виключно для освоєння новітніх
зарубіжних технологій,   які   забезпечують   виробництво
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
   2.2. Заявки на отримання кредиту подаються позичальниками до
Мінекономіки за  погодженням з виконавчими органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.
   До заявки на кредит додаються:
   техніко-економічне обгрунтування доцільності надання кредиту
(бізнес-план), яке  повинно характеризувати динаміку загальних
обсягів виробництва за останніх три роки, рівні рентабельності
основних видів  продукції,  заходи,  на  проведення  яких
передбачається направити кредит, соціально-економічні наслідки цих
заходів (зміни в чисельності працівників, оплаті праці тощо);
   розрахунок потреби в кредиті (за формою, що додається),
підписаний керівником підприємства-позичальника і погоджений з
комерційним банком за місцем знаходження розрахункового рахунку
підприємства;
   довідка підприємства про балансову вартість  недержавного
майна позичальника;
   довідка підприємства про раніше отримані кредити за діючими
договорами і  вартість  заставленого майна (виписка із Книги
застав);
   копія договору купівлі-продажу та документи про реєстрацію
підприємства.
   Крім цього, у разі подання заявки на отримання інвалютного
кредиту додаються розрахунок-обгрунтування сплати і повернення
інвалютних коштів, а також документи, що підтверджують реальність
придбання імпортного  обладнання,  "ноу-хау"  тощо  (копії
контрактів, протокольних рішень і тому подібного).
   2.3. Кредитування технічного оновлення  та  реконструкції
приватизованих підприємств  здійснюється,  як  правило,  через
комерційні банки за місцем знаходження  розрахункового рахунку
позичальника. Кредити  надаються  на  технічне  оновлення  чи
реконструкцію, строки проведення яких не перевищують одного року.
Погашення кредиту  починається після закінчення прокредитованих
заходів і здійснюється у термін не більше як за два роки від дня
укладання кредитної угоди.
   2.4. Відбір  підприємств,  які  потребують  кредитування,
здійснюється комісією з підготовки рішень щодо використання коштів
ФСП за участю відповідних галузевих відділів Мінекономіки на
підставі комплексного  і  всебічного  аналізу  відповідності
запропонованих заходів пріоритетним напрямам розвитку економіки.
   2.5. Кредитні відносини між Мінекономіки, комерційним банком
та позичальником оформлюються тристороннім договором на банківське
обслуговування коштів  ФСП,  а між банком і позичальником -
кредитною угодою та договором застави недержавного майна.
   Тристороннім договором  визначаються  поквартальні  етапи
перерахування коштів, граничні розміри відсотків, які сплачуються
Мінекономіки і банку, та терміни їх сплати, а також особливі умови
погашення боргу на випадок неплатоспроможності позичальника.
   2.6. Процентні ставки за кредит встановлюються Мінекономіки
на рівні до 80 відсотків річних від діючої на момент укладання
кредитної угоди облікової ставки Національного банку. Покриття
витрат банків на обслуговування кредитів здійснюється за рахунок
нарахованих відсотків.
   2.7. Підприємства-позичальники  зобов'язані   забезпечити
цільове і своєчасне використання отриманого кредиту та повернення
його у визначені кредитною угодою строки. Контроль за своєчасним
поверненням коштів, що виділені для кредитування, здійснюють
комерційні банки. Штрафні санкції при порушенні підприємствами
строків повернення кредиту визначаються у кредитних угодах. У разі
визнання позичальника  неплатоспроможним  заставлене   майно
переходить у загальнодержавну власність і приватизується згідно з
чинним законодавством.
   2.8. Мінекономіки та відповідний комерційний банк мають право
одержувати додаткову інформацію, необхідну для підготування рішень
про надання кредитів і в ході кредитування залучати офіційно
зареєстровані аудиторські організації для перевірки інформації про
фінансовий стан позичальника.
 
       3. Порядок використання коштів ФСП на
         створення нових робочих місць
 
   3.1. Фінансування заходів щодо створення нових робочих місць
здійснюється Мінекономіки у формі централізованих дотацій з метою
нарощування загальних обсягів виробництва продукції пріоритетних
галузей і залучення до суспільно корисної праці робітників і
службовців, які звільняються внаслідок технічного переозброєння
виробництва, ліквідації збанкрутілих підприємств та інших причин.
   3.2. Для створення нових робочих місць кошти ФСП можуть
направлятися:
   - на розширення виробництва на діючих підприємствах і в
організаціях;
   - на будівництво нових підприємств;
   - на виконання суспільно корисних робіт по будівництву доріг,
інженерних систем та благоустрою населених пунктів.
   При розгляді пропозицій на отримання дотацій до місцевих
позабюджетних фондів приватизації для створення нових робочих
місць перевага повинна надаватися об'єктам, яким відповідно до
розділу 2 цього Положення може надаватися кредит на технічне
оновлення чи реконструкцію.
   3.3. Для надання дотацій із коштів ФСП на створення нових
робочих місць   зацікавлені   виконавчі  органи  місцевого
самоврядування подають Мінекономіки  статистичні  і  прогнозні
обгрунтування зайнятості  населення  з розрахунками необхідних
витрат на запропоновані заходи для створення нових робочих місць,
а також зобов'язання щодо дольової участі виконавчих органів
місцевого самоврядування в покритті цих витрат  за  рахунок
відповідного  місцевого позабюджетного фонду. При цьому їхня
дольова участь не повинна бути меншою ніж 65-70  відсотків
необхідних витрат на створення нових робочих місць.
   3.4. Дотаційні кошти ФСП на створення нових робочих місць
перераховуються за рішенням комісії з підготовки рішень щодо
використання коштів ФСП Мінекономіки на  спеціальні  рахунки,
вказані виконавчими органами місцевого самоврядування, залежно від
характеру безпосереднього їх використання за призначенням (до
статутного фонду господарського товариства, на баланс виконавчого
органу або іншій державній установі) на підставі затверджених у
встановленому порядку проектів.
   3.5. Частка державного майна, створеного за рахунок коштів
ФСП, згідно  з пунктом 3.2 цього Положення зараховується до
комунальної власності відповідної Ради і в подальшому може бути
приватизована відповідно до чинного законодавства.
   3.6. Надання кредиту для створення нових робочих  місць
здійснюється у  порядку, викладеному в пунктах 2.1-2.8 цього
Положення.
 
     4. Порядок використання коштів ФСП на створення
         об'єктів інфраструктури ринку
 
   4.1. З метою сприяння масовому залученню громадян до процесів
приватизації за рахунок коштів ФСП Мінекономіки здійснює фінансову
підтримку юридичних осіб при створенні центральних і регіональних
об'єктів інфраструктури ринку: інвестиційних  фондів, довірчих
товариств, навчальних  закладів,  інформаційно-консультативних
центрів, комп'ютерно-комунікаційних систем і таке інше.
   4.2. Фінансову  підтримку підприємницьких  юридичних осіб
(основного замовника) у створенні об'єктів інфраструктури ринку за
рахунок коштів ФСП Мінекономіки здійснює у формі дольової участі в
реалізації запропонованого проекту або шляхом надання цільового
кредиту.
   4.3. Пропозиції  основного  замовника  щодо  створення
об'єктів інфраструктури ринку, погоджені в установленому порядку з
виконавчими органами  місцевого  самоврядування,   подаються
Міністерству економіки України не пізніше як за 4 місяці до
початку наступного року.
   У пропозиціях необхідно викласти характеристику діючої мережі
фінансових посередників,  інформаційно-консультативних  служб,
відповідних підприємств і організацій з обгрунтуванням вартості
проекту, статусу  створюваної  юридичної  особи,   регіону
обслуговування тощо, а також бажану організаційну форму співучасті
Мінекономіки у здійсненні запропонованого проекту.
   4.4. Кредит  на створення  об'єктів  інфраструктури ринку
надається на умовах і в порядку, викладеному в пунктах  2.1-2.8
цього Положення, з нарахуванням відсотків на рівні облікової
ставки  Національного  банку України, встановленої на момент
укладення кредитної угоди.
   4.5. До пропозиції про здійснення проекту з дольовою участю
Мінекономіки повинні додаватися:
   - довідка банківської установи про наявні кошти основного
замовника в розмірах не менше 75 відсотків загальної вартості
проекту;
   - проект угоди (установчого договору) з обласним відділом у
справах роздержавлення власності і демонополізації або з одним із
державних підприємств,  що  дало  згоду  виступити від імені
Мінекономіки співвиконавцем на дольових засадах запропонованого
проекту і брати участь у діяльності відповідного об'єкта;
   - згода будівельної підрядної організації  на  виконання
за певний час необхідних будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з
реалізацією запропонованого проекту.
   4.6. Співвиконавцю проекту на дольових засадах за дорученням
Мінекономіки надається право  довірчого  управління  державною
часткою майна, придбаного (створеного) за рахунок коштів ФСП і
прирощеного в результаті господарської  діяльності  створеного
об'єкта інфраструктури   ринку,   відповідно  до  чинного
законодавства.
 
                          Додаток
                     до Положення про порядок
                     використання коштів ФСП
 
              Розрахунок
  потреби в довгостроковому кредиті та строків його погашення
  по ________________________________________________________
           (найменування підприємства)
  на ________________________________________________________
      (найменування заходів, що потребують кредиту)
------------------------------------------------------------------
|N |  Найменування показників  |Всього|У тому числі по роках|
|п/п|                |   |   (кварталах)  |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 1 | Кошторисна вартість заходів  |   |           |
|  |          (млн.крб.) |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 2 | Тривалість виконання (місяців)|   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 3 | Власні кошти підприємства, на-|   |           |
|  | правлені на фінансування захо-|   |           |
|  | дів        (млн.крб.) |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 4 | Інші джерела (бюджет, централі|   |           |
|  | зовані ресурси і таке інше)  |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 5 | Потреба в кредиті (млн.крб.) |   |           |
|  |                |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 6 | Процентна ставка за кредит (%)|   |           |
|  |                |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 7 | Приріст прибутку від кредиту- |   |           |
|  | вання об'єкта на річний випуск|   |           |
|  | продукції     (млн.крб.) |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 8 | Період погашення кредиту   |   |           |
|  | (місяців)           |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| 9 | Джерела погашення кредиту і  |   |           |
|  | відсотків за кредит (млн.крб.)|   |           |
|  | а) частина прибутку залишена в|   |           |
|  |  розпорядженні підприємства |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|  | в т.ч. від прокредитованих  |   |           |
|  | заходів            |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|  | б) інші (вказати які)     |   |           |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|10 | Загальний строк користування |   |           |
|  | кредитом (місяців)      |   |           |
------------------------------------------------------------------
                           Погоджено:
Керівник підприємства               Керівник банку
 _____________________               ______________
    (підпис)                     (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner