Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 363 від 06.08.1998

Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 258 від 30.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 квітня 1994 р.
                   за N 68/277
 
 
   Про затвердження Положення про факультет (відділення)
    підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних,
     фармацевтичних навчальних закладів та інститутів
         удосконалення лікарів України
 
 
 
   На виконання Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з
метою подальшого удосконалення системи підвищення кваліфікації
викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів та
інститутів удосконалення лікарів України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про факультет (відділення) підвищення
кваліфікації викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних
закладів та інститутів удосконалення лікарів України (додається).
   2. Ректору Українського державного медичного університету,
Української державної  фармацевтичної  академії,  Київського
державного інституту  удосконалення лікарів, у складі яких є
факультети (відділення)  підвищення  кваліфікації  викладачів,
прийняти затверджене Положення до керівництва і виконання.
   3. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
начальника Головного управління учбових закладів, кадрів і науки
Бєлан С.М.
 
 
 В.о.Міністра                   В.Г.Передерій
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 30.12.93 р. N 258
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    Про факультет (відділення) підвищення кваліфікації
    викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних
    закладів та інститутів удосконалення лікарів України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Факультети  та  відділення  підвищення  кваліфікації
викладачів (далі - ФПКВ та ВПКВ) створюються Міністерством охорони
здоров'я України у провідних вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладах та інститутах удосконалення лікарів України,
які мають висококваліфікований професорсько-викладацький склад та
розвинуту навчально-матеріальну базу, і є навчальними підрозділами
цих закладів.
   1.2. Діяльність ФПКВ (ВПКВ) здійснюється на основі Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), Тимчасового положення про
підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3
травня 1993 р. N 95 ( z0047-93 ).
   1.3. ФПКВ  (ВПКВ) є науково-методичним центром у справі
вдосконалення та оновлення спеціальних і  педагогічних  знань
викладачів, поширення передового досвіду у галузі організації
навчального процесу, методичної та наукової роботи.
   1.4. Основні завдання ФПКВ (ВПКВ) полягають у забезпеченні:
   - вдосконалення професійної та педагогічної  майстерності
викладачів з  урахуванням  найновіших досягнень педагогіки та
психології;
   - оволодіння  викладачами  прогресивними  методами  та
технологіями навчального і наукового процесу, засобами виховання
особистості майбутнього спеціаліста;
   - поглиблення і оновлення викладачами  знань  в  галузі
спеціальних дисциплін, педагогічної та психологічної науки;
   - впровадження у навчальний процес сучасної комп'ютерної
техніки та інтенсивних педагогічних технологій;
   - організації  широкого  обміну  передовим  педагогічним
досвідом;
   1.5. ФПКВ (ВПКВ) періодично проходять атестацію з метою
оцінки рівня навчально-організаційної, науково-методичної роботи,
кваліфікації педагогічного  складу,  стану  навчальної  бази,
методичного забезпечення.
 
    2. Організаційна структура і управління ФПКВ (ВПКВ)
 
   2.1. ФПКВ (ВПКВ) здійснює свою діяльність під керівництвом
ректора навчального закладу, в якому він створений.
   2.2. Ректор вищого навчального закладу, в якому організований
ФПКВ (ВПКВ), особисто відповідає за його діяльність і:
   - визначає штати і структуру ФПКВ (ВПКВ) залежно від обсягу
виконуваної роботи;
   - виділяє  ФПКВ  (ВПКВ)  погодинний  фонд оплати праці,
необхідний для організації навчального процесу;
   - виділяє  ФПКВ (ВПКВ) аудиторії, навчальні лабораторії,
спеціалізовані кабінети, технічні засоби, обчислювальну та іншу
техніку для організації навчального процесу, кошти на видання
навчально-методичної літератури, необхідне устаткування і штати
для деканату, місця в гуртожитку для іногородніх слухачів;
   - надає слухачам  можливість  користування  бібліотеками,
читальними  залами,  навчальними  і  науковими лабораторіями,
кабінетами, обчислювальною технікою;
   2.3. ФПКВ користується загальним статутом факультету вищого
навчального закладу, має в своєму складі деканат, методичну раду,
кафедру педагогіки  та  медичної  психології,  кафедру (курс)
інформатики та обчислювальної техніки; має право створювати інші
кафедри для  забезпечення  навчального  процесу  і проведення
науково-дослідної та науково-методичної роботи, а також створювати
вчену раду  (при великій кількості підпорядкованих факультету
кафедр).
   2.4. Безпосереднє керівництво ФПКВ здійснює декан, а ВПКВ -
завідуючий, які призначаються на посаду згідно з Положенням про
порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів
освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженим наказом
Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 р. N 293. Вони
організують роботу підпорядкованих їм підрозділів і відповідають
за результати їх діяльності.
   2.5. Декан ФПКВ, завідуючий ВПКВ виконують такі завдання:
   - здійснюють керівництво навчальною, науково-методичною і
науково-дослідною роботою ФПКВ (ВПКВ);
   - забезпечують комплектування складу слухачів ФПКВ (ВПКВ);
   - готують розклад занять ФПКВ (ВПКВ) і контролюють його
виконання;
   - подають до ректорату документацію про зарахування слухачів
ФПКВ (ВПКВ) на навчання;
   - відповідають за дотримання слухачами ФПКВ (ВПКВ) навчальної
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку і, в разі
необхідності, подають пропозиції про їх відрахування;
   - організовують розробку на кафедрах навчальних планів і
програм роботи із слухачами ФПКВ (ВПКВ);
   - організовують роботу слухачів ФПКВ (ВПКВ) на профілюючих
кафедрах, кафедрах педагогіки і  психології,  інформатики  та
обчислювальної техніки;
   - контролюють організацію навчально-методичної  роботи  і
якість підвищення кваліфікації слухачів ФПКВ (ВПКВ) на кафедрах;
   - перевіряють на кафедрах якість тестування знань слухачів
ФПКВ (ВПКВ) та захист ними випускних робіт;
   - забезпечують  навчання  слухачів  ФПКВ  (ВПКВ)  за
індивідуальними планами роботи;
   - беруть участь у плануванні і підготовці  до  видання
навчально-методичних посібників для слухачів ФПКВ (ВПКВ);
   - розробляють план розвитку матеріально-технічної бази ФПКВ
(ВПКВ);
   - координують роботу методичної ради ФПКВ (ВПКВ).
   2.6. Навчальний  процес  на  ФПКВ  (ВПКВ)  здійснюється
викладачами закладу із  залученням  у  встановленому  порядку
провідних вчених АМН і АН України, науково-дослідних установ,
інших вищих навчальних закладів та вчених інших країн.
 
   3. Слухачі факультету (відділення): порядок зарахування,
          права, обов'язки, атестація
 
   3.1. Слухачами ФПКВ (ВПКВ) є викладачі вищих медичних і
фармацевтичних навчальних  закладів,  інститутів  удосконалення
лікарів.
   3.2. Комплектація слухачів здійснюється за заявками вищих
медичних і  фармацевтичних  навчальних  закладів,  інститутів
удосконалення лікарів,  а  також  на  підставі  договорів  з
відомствами, об'єднаннями, організаціями та окремими громадянами.
   3.3. Зарахування слухачів на навчання проводиться наказом
ректора вищого навчального закладу, при якому існує ФПКВ (ВПКВ) за
поданням декана факультету чи завідуючого відділенням. Навчальні
групи комплектуються згідно з спеціальністю слухачів, рівнем їх
освіти.
   3.4. Слухачі  ФПКВ  (ВПКВ)  зобов'язані  підвищувати  і
поглиблювати професійні знання, вміння, навички, вдосконалювати
педагогічну майстерність, виконувати всі види навчальної роботи,
визначені навчальними планами, програмами, додержуватись правил
внутрішнього трудового розпорядку.
   3.5. Слухачі факультету мають право:
   - вносити пропозиції по вдосконаленню змісту, форми, методів
навчання;
   - вносити пропозиції щодо поліпшення житлово-побутових умов;
   - брати участь у роботі методичної ради ФПКВ (ВПКВ);
   - користуватися  лабораторіями  ,  кабінетами, читальними
залами, бібліотеками,   електронно-обчислювальною   технікою,
спортивними спорудами, інвентарем тощо.
 
    4. Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний
            склад ФПКВ (ВПКВ)
 
   4.1. Чисельність  професорсько-викладацького  складу  ФПКВ
(ВПКВ) визначається  виходячи  із  планової  середньорічної
чисельності слухачів і встановленого середньорічного показника
педагогічного навантаження на одного викладача, що дорівнює 3,75
слухача.
   4.2. Чисельність навчально-допоміжного персоналу визначається
згідно з виробничою необхідністю і діючими положеннями за поданням
декана ФПКВ (завідуючого ВПКВ) і затверджується ректором.
   4.3. Права і обов'язки викладачів ФПКВ (ВПКВ) визначаються
згідно з Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   4.4. Ректор забезпечує навчальний процес на ФПКВ (ВПКВ)
найбільш кваліфікованими викладацькими кадрами закладу. Робота
викладачів на ФПКВ (ВПКВ) розглядається як найважливіша ділянка їх
навчально-педагогічної діяльності і включається до педагогічного
навантаження або здійснюється на  умовах  погодинної  оплати.
Погодинний фонд вищого навчального закладу використовується в
першу чергу для забезпечення якості навчання на ФПКВ (ВПКВ).
   4.5. Викладачі,  які  забезпечують  навчальний процес на
факультеті (відділенні), підвищують свою кваліфікацію згідно з
Тимчасовим положенням про підвищення кваліфікації викладачів вищих
медичних і  фармацевтичних  навчальних  закладів,  інститутів
удосконалення лікарів України, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 3 травня 1993 р. N 95 ( z0047-93 ).
 
        5. Організація навчального процесу
 
   5.1. Порядок проходження циклів  підвищення  кваліфікації
викладачами,  одержання  відповідних  посвідчень  визначаються
Тимчасовим положенням про підвищення кваліфікації викладачів вищих
медичних  і  фармацевтичних  навчальних  закладів, інститутів
удосконалення лікарів України, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 3 травня 1993 р. N 95 ( z0047-93 ).
   5.2. Навчання на ФПКВ (ВПКВ) проводиться за навчальними
планами, які  розробляються  деканом  (завідуючим відділенням)
спільно з  профілюючими  та  загально-теоретичними  кафедрами
(педагогіки, психології, медичної інформатики тощо), обговорюються
на засіданні  методичної  ради  факультету   (відділення),
затверджуються ректором вищого навчального закладу. В окремих
випадках навчання  проводиться  за  індивідуальними  планами,
затвердженими деканом факультету чи завідуючим відділенням.
   5.3. Навчальні  програми  розробляються  профілюючими  і
загально-теоретичними кафедрами закладу та затверджуються деканом
факультету (завідуючим відділенням).
   5.4. Заняття на ФПКВ (ВПКВ) проводяться з використанням
найновіших методів навчання  і  включають  лекції,  семінари,
практичні і лабораторні заняття, ділові ігри, тематичні дискусії,
обмін досвідом,  науково-практичні  та  методичні  конференції
слухачів, стажування і самостійну роботу на профілюючих кафедрах.
   5.5. На ФПКВ (ВПКВ) здійснюються такі види контролю: вхідний
(тестування); поточний (контрольні роботи, реферати); підсумковий
(іспити, заліки, захист курсової роботи; читання відкритих лекцій
- для  професорів,  доцентів,  старших викладачів; проведення
відкритих практичних занять - для асистентів і викладачів).
   5.6. ФПКВ (ВПКВ) проводить науково-методичну роботу з питань
вдосконалення професійної майстерності, вивчення та  поширення
передового досвіду та здійснює науково-дослідну роботу з проблем
підвищення кваліфікації. За підсумками цієї роботи  готуються
методичні посібники і вказівки для слухачів ФПКВ (ВПКВ), які
включаються у плани видань вищого навчального закладу і вважаються
першочерговими.
 
      6. Навчально-матеріальна база, фінансування
 
   6.1. Навчальний заклад створює необхідні умови для роботи
ФПКВ (ВПКВ): безкоштовно закріплює за ним постійні аудиторії,
приміщення для деканату та інших співробітників, надає факультету
для занять   сучасну   електронно-обчислювальну   техніку,
спеціалізовані аудиторії, навчально-лабораторне обладнання.
   6.2. На період навчання слухачі ФПКВ (ВПКВ) забезпечуються
житлом з оплатою на правах аспірантів за рахунок організацій, які
направили їх на підготовку. При відсутності житла компенсуються
витрати за  проживання  в  готелях  на  умовах, встановлених
нормативними документами державних органів.
   6.3. Кошти  на  утримання  ФПКВ (ВПКВ) передбачаються в
кошторисах закладів, при яких вони створені. Додатковим джерелом
фінансування можуть бути надходження від закладів, організацій та
окремих громадян за укладеними договорами за такі види послуг:
вивчення окремих  дисциплін, поглиблене вивчення предметів за
індивідуальними навчальними  планами,  надання  консультаційних
послуг, забезпечення підприємств і навчальних закладів розробленою
на факультеті (відділенні) методичною літературою. ФПКВ (ВПКВ)
можуть проводити підвищення кваліфікації викладачів на підставі
договорів, укладених з установами інших держав, або відповідно до
міжурядових угод.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner