Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 27

   3. Науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні,
проектні,  конструкторські, технологічні роботи  та  послуги,
створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для
проведення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що
виконуються чи    надаються   суб'єктами   господарювання
(науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими
і  технологічними  установами,  організаціями,  а  також
науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств,
установ і організацій тощо).
 
   4. Договір може укладатися на виконання усього комплексу
робіт  від  дослідження  до  впровадження  у  виробництво
науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне
супроводження (обслуговування).
 
   5. У разі якщо науково-технічна продукція є результатом
ініціативних робіт, договір укладається на її передачу, включаючи
надання послуг на її впровадження та освоєння.
 
   6. Договори на створення  і  передачу  науково-технічної
продукції для пріоритетних державних потреб та за участі іноземних
суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
( Частина шоста статті 331 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність
 
   1. Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної
діяльності, регулюються цим Кодексом та іншими законодавчими
актами. До вказаних відносин у частині, не врегульованій цим
Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).
 
               Глава 35
        ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
           ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Параграф 1. Фінанси і банківська діяльність
 
   Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 
   1. Фінанси суб'єктів господарювання є самостійною ланкою
національної  фінансово-кредитної  системи  з  індивідуальним
кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва
продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку.
 
   2. Фінансова  діяльність суб'єктів господарювання включає
грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також
допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.
 
   3. Фінансовим  посередництвом  є діяльність, пов'язана з
отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків,
передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється
установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.
 
   4. Страхуванням у  сфері  господарювання  є  діяльність,
спрямована  на  покриття довготермінових та короткотермінових
ризиків суб'єктів господарювання з використанням заощаджень через
кредитно-фінансову систему або без такого використання.
 
   5. Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є
недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з
фондовими  цінностями, інші види діяльності (посередництво у
кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов'язана з
іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового
ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).
 
   Стаття 334. Правовий статус банків
 
   1. Банківська система України складається з Національного
банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що
створені і діють на території України відповідно до закону.
( Частина перша статті 334 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 )
 
   2. Банки - це фінансові установи, функціями яких є залучення
у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення
зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний
ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та
юридичних осіб.
 
   3. Банки є юридичними особами. Банки можуть функціонувати як
універсальні  або  як спеціалізовані - ощадні, інвестиційні,
іпотечні, розрахункові (клірингові).
 
   4. Посадовим особам органів державної влади та  органів
місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління
банків, якщо інше не передбачено законом.
 
   5. Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава
не  відповідає  за  зобов'язаннями  банків,  крім  випадків,
передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до
закону бере на себе таку відповідальність.
 
   6. Банки у своїй діяльності керуються цим Кодексом, законом
про банки  і  банківську  діяльність  (  2121-14  ), іншими
законодавчими актами.
 
   7. Суб'єкт господарювання не має права у  своїй  назві
використовувати слово "банк" без реєстрації цього суб'єкта як
банку в Національному банку України, крім випадків, передбачених
законом.
 
   Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного
         банку України
 
   1. Національний банк України - центральний банк держави,
основною функцією якого є забезпечення стабільності грошової
одиниці України - гривні.
 
   2. Правовий статус Національного банку України визначається
законом про Національний банк України ( 679-14 ).
 
   3. Розробку основних засад грошово-кредитної політики та
контроль за її виконанням здійснює Рада Національного банку
України.  Правовий  статус  Ради Національного банку України
визначається законом.
 
   Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
 
   1.  Банки  створюються  у формі відкритого акціонерного
товариства або кооперативного банку.
( Частина перша статті 336 в редакції Закону N 133-V ( 133-16 )
від 14.09.2006 )
 
   2. Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни,
резиденти і нерезиденти, а також держава в особі  Кабінету
Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку
не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь,
об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.
 
   3. Забороняється використовувати для формування статутного
фонду банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове
призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також
збільшувати статутний фонд банку для покриття збитків.
 
   4. Банки мають право створювати банківські об'єднання, види
яких  визначаються  законом,  а  також  бути  учасниками
промислово-фінансових груп. Банк може бути учасником лише одного
банківського об'єднання.
 
   5. Умови  та  порядок  створення,  державної реєстрації,
ліцензування діяльності та реорганізації банків, вимоги щодо
статуту, формування статутного та інших фондів, а також здійснення
функцій банків встановлюються законом про банки і банківську
діяльність ( 2121-14 ). Законодавство про господарські товариства
та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить
цьому Кодексу та зазначеному закону.
 
   Стаття 337. Державні банки
 
   1. Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів
України на основі державної власності.
 
   2. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету
Міністрів України.
 
   3. Найменування  державного  банку повинно містити слово
"державний".
 
   4. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій (паїв),
які належать їй у статутному фонді державного банку, через органи
управління державного банку.
 
   5. У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження
державою належних їй акцій (паїв) державного банку цей банк
втрачає статус державного.
 
   Стаття 338. Кооперативні банки
 
   1. Кооперативний банк - це банк,  створений  суб'єктами
господарювання,  а  також  іншими  особами  за  принципом
територіальності на засадах добровільного членства та об'єднання
пайових  внесків  для  спільної грошово-кредитної діяльності.
Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний
кооперативні банки.
 
   2. Статутний фонд кооперативного банку поділяється на паї.
 
   3. Кожний учасник кооперативного банку незалежно від його
участі (паю) у статутному фонді банку має право одного голосу.
 
   Стаття 339. Банківські операції
 
   1. Фінансове посередництво здійснюється банками у  формі
банківських операцій. Основними видами банківських операцій є
депозитні, розрахункові, кредитні, факторингові та  лізингові
операції.
 
   2. Перелік банківських операцій визначається законом про
банки і банківську діяльність ( 2121-14 ).
 
   3. Банківські операції провадяться в порядку, встановленому
Національним банком України.
 
   Стаття 340. Депозитні операції банків
 
   1. Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у
вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
 
   2. Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковій або у
безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті,  що
розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх
рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання
або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику
відповідно до законодавства та умов договору. Договір банківського
вкладу (депозиту) укладається у письмовій формі.
 
   Стаття 341. Розрахункові операції банків
 
   1. Розрахункові операції банків спрямовані на забезпечення
взаємних розрахунків між учасниками господарських відносин, а
також інших розрахунків у фінансовій сфері.
 
   2. Для  здійснення  розрахунків  суб'єкти  господарювання
зберігають  грошові кошти в установах банків на відповідних
рахунках.
 
   3. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у  формі
платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів,
чеків, банківських платіжних карток та  інших  дебетових  і
кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній
банківській практиці.
 
   4. При безготівкових розрахунках усі платежі провадяться
через установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку
платника на рахунок одержувача або шляхом  заліку  взаємних
зобов'язань і грошових претензій. Платежі здійснюються у межах
наявних коштів на рахунку платника. У разі потреби банк може
надати платникові кредит для здійснення розрахунків.
 
   5. Установи банків забезпечують розрахунки відповідно до
законодавства та вимог клієнта, на умовах договору на розрахункове
обслуговування. Договір повинен містити реквізити сторін, умови
відкриття і закриття рахунків, види послуг, що надаються банком,
обов'язки сторін та відповідальність за їх невиконання, а також
умови припинення договору.
 
   Стаття 342. Банківські рахунки
 
   1. Рахунки  юридичної  особи,  що  є  клієнтом  банку,
відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в
будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок
відкриття  рахунків  в  установах  банків за межами України
встановлюється законом.
 
   2. Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс,
рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані
роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати
податків,  зборів  (обов'язкових  платежів),  а  також інших
розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.
 
   3. Суб'єкт підприємництва має право відкривати рахунки для
зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у
будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за
згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком
України.
 
   4. Юридичні особи та громадяни-підприємці відкривають рахунки
для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських
операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою
цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.
( Частина четверта статті 342 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   5. Суб'єктам  господарювання, яким виділяються кошти для
цільового використання з Державного бюджету України або місцевих
бюджетів, відкриваються рахунки відповідно до закону.
 
   6. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми
розрахунків та порядок їх здійснення визначаються законом про
банки і банківську діяльність ( 2121-14 ), іншими законами, а
також нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
   Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків
 
   1. Платники і одержувачі коштів здійснюють контроль  за
своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що
виникли, без участі установ банку.
 
   2. Платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих
коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за
згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки
Національного  банку  України,  що діяла у період, за який
сплачується пеня.
 
   3. У разі затримки зарахування грошових надходжень на рахунок
клієнта банки сплачують на користь одержувачів грошових коштів
пеню у розмірі,  що  передбачається  угодою  про  проведення
касово-розрахункових операцій, а за відсутності угоди про розмір
пені - в розмірі, встановленому законом.
 
   4. Платник зобов'язаний самостійно нараховувати пеню  на
прострочену  суму  платежу і давати банку доручення про її
перерахування з наявних на рахунку платника коштів.
 
   Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції
 
   1. Міжнародні розрахункові операції провадяться за грошовими
вимогами  і  зобов'язаннями,  що  виникають  при  здійсненні
зовнішньоекономічної  діяльності  між  державами,  суб'єктами
господарювання, іншими юридичними особами та громадянами, які
перебувають на території різних країн.
 
   2. Суб'єктами міжнародних розрахунків є експортери, імпортери
і  банки,  які  вступають  у  відносини, пов'язані з рухом
товаророзпорядчих документів та операційним оформленням платежів.
 
   3. Міжнародні розрахунки регулюються нормами міжнародного
права,   банківськими   звичаями  і  правилами,  умовами
зовнішньоекономічних контрактів, валютним законодавством країн -
учасниць розрахунків.
 
   4. Загальні  умови  розрахункових  відносин з іноземними
державами  визначаються  міжнародними  договорами.  Порядок
розрахунків  і  ведення  банківських  рахунків встановлюється
договорами, що укладаються уповноваженими на це банками.
 
   5. Міжнародні розрахунки здійснюються через установи банків,
між  якими  є  кореспондентські  відносини (банки, що мають
домовленість про проведення платежів та розрахунків за взаємним
дорученням).
 
   6. Для здійснення міжнародних розрахунків використовуються
комерційні документи: коносамент,  накладна,  рахунок-фактура,
страхові документи (страховий поліс, сертифікат), документ про
право власності та інші  комерційні  документи.  Фінансовими
документами,  що  використовуються для здійснення міжнародних
розрахунків, є простий вексель, переказний вексель,  боргова
розписка, чек та інші документи, що використовуються для одержання
платежу.
 
   Стаття 345. Кредитні операції банків
 
   1. Кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого
імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів
юридичних осіб (позичальників) та громадян. Кредитними визнаються
банківські операції, визначені як такі законом про банки і
банківську діяльність ( 2121-14 ).
 
   2. Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного
договору,  що  укладається між кредитором і позичальником у
письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і
строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види
забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок
плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо
видачі та погашення кредиту.
 
   Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner