Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   3. Розгляд справ в  адміністративних  судах  проводиться
відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його
частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої
таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного
життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а
також в інших випадках, установлених законом.
 
   4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться
з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час
розгляду  справи в закритому судовому засіданні можуть бути
присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.
 
   5. Якщо  під  час  закритого  судового  засідання  буде
встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно
значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону,
суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому
засіданні.
 
   6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні
забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу.
 
   7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний
запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   8. Особи, присутні в залі  судового  засідання,  можуть
використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі
судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із
застосуванням  стаціонарної  апаратури,  а також транслювання
судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі
ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у
справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.
 
   9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні,
проголошується  прилюдно.  Якщо судовий розгляд відбувався у
закритому судовому засіданні,  прилюдно  проголошується  лише
резолютивна частина рішення.
 
   Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного
        оскарження рішень адміністративного суду
 
   1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов'язки, забезпечується право на апеляційне
та касаційне оскарження рішень адміністративного суду у випадках
та порядку, встановлених цим Кодексом.
 
   Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
 
   1. Судове рішення, яким закінчується розгляд  справи  в
адміністративному суді, ухвалюється іменем України.
 
   2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що
набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій
території України.
 
   3. Невиконання   судових   рішень  тягне  за  собою
відповідальність, встановлену законом.
 
   Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне
        судочинство
 
   1. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або
недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися
рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами
перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   3. Судові документи складаються державною мовою.
{ Положення статті 15 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 8-рп/2008 ( v008p710-08 ) від 22.04.2008 }
 
   Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в
        адміністративному суді
 
   1. Кожен має право користуватися правовою допомогою при
вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в порядку,
встановленому законом.
 
   2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах
в Україні діє адвокатура. У випадках, встановлених законом,
правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в галузі
права. Порядок і умови надання правової допомоги, права  й
обов'язки адвокатів та інших фахівців у галузі права, які беруть
участь в адміністративному процесі і надають правову допомогу,
визначаються цим Кодексом та іншими законами.
 
   3. Суд повністю або частково звільняє особу від оплати
правової допомоги і забезпечує надання правової допомоги  у
випадках та порядку, встановлених законом, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги.
 
              Розділ II
      ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 
               Глава 1
       АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ
           АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ
 
   Стаття 17. Компетенція адміністративних судів щодо
        вирішення адміністративних справ
 
   1. Компетенція адміністративних судів поширюється на:
 
   1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів
чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 
   2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби;
 
   3) спори  між  суб'єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу
укладання та виконання адміністративних договорів;
 
   4) спори за зверненням суб'єкта владних  повноважень  у
випадках, встановлених законом;
 
   5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму.
 
   2. Компетенція адміністративних судів не поширюється  на
публічно-правові справи:
 
   1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
 
   2) що  належить  вирішувати  в  порядку  кримінального
судочинства;
 
   3) про накладення адміністративних стягнень;
 
   4) щодо відносин, які  відповідно  до  закону,  статуту
(положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої
діяльності або виключної компетенції.
 
   Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
 
   1. Місцевим загальним судам  як  адміністративним  судам
підсудні:
 
   1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи
посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова
особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні
окружним адміністративним судам;
 
   2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності  суб'єктів  владних  повноважень у справах про
притягнення до адміністративної відповідальності;
 
   3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з
суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення,
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат,
соціальних  виплат  непрацездатним  громадянам,  виплат  за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших
соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту,
пільг. { Частину першу статті 18 доповнено пунктом 3 згідно із
Законом N 808-VI ( 808-17 ) від 25.12.2008 }
 
   2. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні
справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший
державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх
посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій
чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ,
які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.
{ Частину друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 808-VI ( 808-17 ) від 25.12.2008 }
 
   3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи
службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і
вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або
окружним адміністративним судом за вибором позивача.
 
   4. Вищому адміністративному суду України як суду першої і
останньої інстанції підсудні справи:
 
   1) щодо  встановлення  Центральною  виборчою  комісією
результатів виборів або всеукраїнського референдуму;
 
   2) щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента
України.
 
   5. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності
адміністративної  справи  така  справа розглядається місцевим
адміністративним судом за вибором позивача.
 
   Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
 
   1. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом
за місцезнаходженням відповідача.
 
   2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів
індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних
повноважень,  які  стосуються  інтересів  конкретної  особи,
вирішуються адміністративними  судами  за  місцем  проживання
(перебування, знаходження) позивача.
 
   3. Адміністративні   справи   з   приводу  оскарження
нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої
влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних
повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію
України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне
дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова
чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання
реєстраційного  свідоцтва  політичної  партії,  про  заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються
окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого
поширюється на місто Київ.
 
   4. У разі  невизначеності  цим  Кодексом  територіальної
підсудності адміністративної справи така справа розглядається
місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
 
   Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ
 
   1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як
адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також
Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим
Кодексом,  вирішують  адміністративні  справи як суди першої
інстанції.
 
   2. Апеляційні адміністративні  суди  переглядають  судові
рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів
як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які
знаходяться  у  межах  їхньої  територіальної  юрисдикції, в
апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.
 
   3. Вищий адміністративний суд України переглядає  судові
рішення  місцевих  та  апеляційних  адміністративних судів у
касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку,
визначеному частиною шостою статті 177 цього Кодексу, Вищий
адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як
суд   апеляційної  інстанції  судові  рішення  окружного
адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється
на місто Київ.
 
   4. Верховний  Суд  України  переглядає  судові  рішення
адміністративних судів за винятковими обставинами.
 
   Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог
 
   1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві,
якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному адміністративному
суду.
 
   2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними
рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або
іншим  порушенням  прав,  свобод  та  інтересів  суб'єктів
публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом,
якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити
публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди
вирішуються судами в порядку цивільного  або  господарського
судочинства.
 
   3. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох
вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо
інше не встановлено законом.
 
   Стаття 22. Передача адміністративної справи з
        одного адміністративного суду до іншого
 
   1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого
адміністративного суду, якщо:
 
   1) задоволено  клопотання  відповідача,  місце проживання
(перебування) якого раніше не було відоме, про передачу справи за
місцем його проживання (перебування);
 
   2) після  відкриття  провадження у справі виявилося, що
провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної
підсудності;
 
   3) після  відкриття провадження у справі та до початку
судового розгляду виявилося, що провадження у справі відкрито без
дотримання правил територіальної підсудності;
 
   4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших
випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
 
   5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу.
 
   2. Питання про передачу адміністративної справи розглядається
судом у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь
у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання.
 
   3. Питання про передачу адміністративної справи суд вирішує
ухвалою, яку може бути оскаржено.
 
   4. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого
здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали суду, а
в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без
задоволення.
 
   5. Адміністративна   справа,   передана   з   одного
адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому цією
статтею, розглядається адміністративним судом, до якого вона
надіслана.
 
   6. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не
допускаються.
 
               Глава 2
            СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 
   Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства
        суддею одноособово
 
   1. Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім
випадків, встановлених цим Кодексом, розглядаються і вирішуються
суддею одноособово.
 
   Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства
        колегією суддів
 
   1. Адміністративні справи, предметом оскарження в яких є
рішення,  дії  чи бездіяльність Президента України, Кабінету
Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу
виконавчої влади, Національного банку України, їхньої посадової чи
службової особи, виборчої комісії (комісії з референдуму), члена
цієї  комісії  розглядаються  і  вирішуються  в  окружному
адміністративному суді колегією у складі трьох суддів.
 
   2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються  в
окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів
також за клопотанням однієї зі сторін про колегіальний розгляд
справи або з ініціативи судді в разі їх особливої складності.
 
   3. Перегляд судових рішень в адміністративних справах в
апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів.
 
   4. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у
касаційному порядку здійснюється колегією у складі не менше п'яти
суддів.
 
   5. Адміністративні справи, підсудні Вищому адміністративному
суду України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються
колегією у складі не менше п'яти суддів.
 
   6. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у
Верховному Суді України за винятковими обставинами здійснюється
колегією у складі суддів Судової палати в адміністративних справах
Верховного Суду України за участі не менше двох третин її
чисельності (але не менше п'яти суддів) або колегією у складі
суддів відповідних судових палат Верховного Суду України за
правилами, передбаченими частиною другою статті 241 цього Кодексу.
( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner