Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України № 2747-IV от 06.07.2005

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

 
   Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами
 
   1. Суд під час судового розгляду адміністративної справи
здійснює повне фіксування судового  засідання  за  допомогою
звукозаписувального технічного засобу.
 
   2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює
секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого
інший працівник апарату суду.
 
   3. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис
судового засідання (касета, дискета, компакт-диск  тощо),  є
додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового
засідання приєднується до матеріалів справи.
 
   Стаття 42. Ведення журналу судового засідання
 
   1. Одночасно із  технічним  записом  судового  засідання
секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.
 
   2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   2) найменування  адміністративного  суду,  який розглядає
справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового
засідання;
 
   3) справа, що розглядається, ім'я (найменування) сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   4) номер носія інформації;
 
   5) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 
   6) назва процесуальної дії;
 
   7) час вчинення процесуальної дії;
 
   8) інші відомості, встановлені цим Кодексом.
 
   3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового
засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання
і приєднується до справи.
 
   Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і
        журналу судового засідання
 
   1. Особи,  які  беруть  участь  у  справі, мають право
ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та
протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до
суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності.
 
   2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису і
журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
   3. У разі пропущення строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
 
   4. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового
засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх
подання.
 
   Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного
        запису судового засідання
 
   1. Повне чи часткове відтворення технічного запису судового
засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі,
або за ініціативою суду.
 
   2. На  клопотання особи, яка бере участь у справі, за
розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове
роздрукування технічного запису судового засідання. Особа, яка
бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія,
на який здійснювався технічний запис судового засідання.
 
   3. Роздрукування  технічного  запису  судового  засідання
здійснюється на платній основі. Розмір плати за роздрукування
( 151-2006-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 45. Складення протоколу
 
   1. Про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового
засідання або під час виконання судового доручення секретарем
судового засідання складається протокол.
 
   2. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою
судового засідання або під час виконання судового доручення та при
складенні протоколу можуть застосовуватися технічні засоби.
 
   3. Протокол після його складення та ознайомлення з ним усіх
присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів,
спеціалістів,  перекладачів  підписується  секретарем судового
засідання і суддею. Присутні особи, які беруть участь у справі,
свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть подати свої
зауваження, які додаються до протоколу.
 
   4. Протокол, складений при виконанні судового доручення,
разом із необхідними додатками невідкладно надсилається до суду,
який розглядає справу.
 
   5. Протокол приєднується до адміністративної справи.
 
   Стаття 46. Зміст протоколу
 
   1. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою
судових засідань або під час виконання судового доручення повинен
містити:
 
   1) найменування адміністративного суду, який вчиняє окрему
процесуальну дію, прізвище та ініціали судді, секретаря судового
засідання;
 
   2) номер адміністративної справи;
 
   3) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 
   4) час початку процесуальної дії;
 
   5) відомості про прибуття осіб, які беруть участь у справі,
експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 
   6) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у
справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам  їхніх
процесуальних прав та обов'язків;
 
   7) опис ходу проведення окремої процесуальної дії, у тому
числі відомості про заявлені клопотання та ухвали суду; основний
зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, показань
свідків, усні роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей
на поставлені їм додаткові питання; консультації спеціалістів;
 
   8) відомості про докази, які додаються до справи, а якщо
докази не додаються до справи - номер, дату та зміст письмових
доказів, опис інших доказів;
 
   9) час закінчення процесуальної дії;
 
   10) інші відомості, встановлені цим Кодексом.
 
               Глава 5
        УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 
     Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі
 
   Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі
 
   1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті
особи, представники сторін та третіх осіб.
 
   Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність
 
   1. Здатність  мати  процесуальні  права  та обов'язки в
адміністративному  судочинстві  (адміністративна  процесуальна
правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями,
особами без громадянства, органами державної  влади,  іншими
державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими
особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними
особами).
 
   2. Здатність особисто  здійснювати  свої  адміністративні
процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення
справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність),
належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані
судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього
віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони
відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.
 
   3. Здатність особисто  здійснювати  свої  адміністративні
процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення
справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність),
належить органам державної влади, іншим державним органам, органам
влади  Автономної  Республіки  Крим,  органам  місцевого
самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам,
установам, організаціям (юридичним особам).
 
   Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь
        у справі
 
   1. Особи,  які  беруть  участь  у  справі, мають рівні
процесуальні права і обов'язки.
 
   2. Особи,  які  беруть  участь  у  справі,  зобов'язані
добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і
неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
 
   3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:
 
   1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про
всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх
інтересів;
 
   2) знайомитися з матеріалами справи;
 
   3) заявляти клопотання і відводи;
 
   4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;
 
   5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
 
   6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час
розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь
у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;
 
   7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань
інших осіб;
 
   8) знайомитися з технічним записом та журналом судового
засідання і подавати письмові зауваження до них;
 
   9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з
матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;
 
   10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх
інтересів;
 
   11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм
цим Кодексом.
 
   4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний
рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії
документів і витяги з них.
 
   Стаття 50. Сторони
 
   1. Сторонами  в  адміністративному процесі є позивач та
відповідач.
 
   2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни
України,  іноземці  чи особи без громадянства, підприємства,
установи,  організації  (юридичні  особи),  суб'єкти  владних
повноважень.
 
   3. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних
повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
   4. Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх
об'єднання,  юридичні  особи,  які  не є суб'єктами владних
повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним
позовом суб'єкта владних повноважень:
 
   1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об'єднання громадян;
 
   2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;
 
   3) про  примусове  видворення  іноземця  чи  особи  без
громадянства з України;
 
   4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);
 
   5) в інших випадках, встановлених законом.
 
   Стаття 51. Права та обов'язки сторін
 
   1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього
Кодексу,  позивач  має  право  змінити підставу або предмет
адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних
вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час
до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від
адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної
інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного
розгляду.
 
   2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього
Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов
повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного
позову.
 
   3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії
адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження
в адміністративній справі.
 
   4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного
позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає
умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону  або
порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.
 
   Стаття 52. Заміна неналежної сторони
 
   1. Суд першої інстанції, встановивши, що з адміністративним
позовом звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не
до  тієї особи, яка повинна відповідати за адміністративним
позовом, може за згодою позивача допустити заміну первинного
позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо
це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи.
 
   2. Якщо позивач не згоден на його заміну іншою особою, то ця
особа  може вступити у справу як третя особа, яка заявляє
самостійні вимоги на предмет спору, про що суд повідомляє третю
особу.
 
   3. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою,
суд може залучити цю особу як другого відповідача. У разі відмови
у задоволенні адміністративного позову до такого відповідача
понесені позивачем витрати відносяться на рахунок держави.
 
   4. Після заміни сторони, вступу третьої особи, що заявляє
самостійні вимоги на предмет спору, залучення другого відповідача
розгляд адміністративної справи починається спочатку.
 
   Стаття 53. Треті особи
 
   1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу у будь-який час до закінчення
судового розгляду, пред'явивши адміністративний позов до сторін.
Задоволення адміністративного позову таких осіб має повністю або
частково виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У
разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на
предмет спору, розгляд  адміністративної  справи  починається
спочатку.
 
   2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на  стороні  позивача  або
відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо
рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси
або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також
за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи
суду. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи
спочатку.
 
   Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб
 
   1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього
Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, мають права позивача.
 
   2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього
Кодексу.
 
   Стаття 55. Процесуальне правонаступництво
 
   1. У разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у
відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії
адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої
особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному
процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього в такій
самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для особи, яку він
замінив.
 
   Стаття 56. Представники
 
   1. Сторона, а також третя особа в адміністративній справі
можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або)
через представника.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner