Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 19

країна, в якій було здійснено повне виготовлення товару або
останні операції з його переробки, достатні для того, щоб товар
одержав основні характерні риси.
 
   Критеріями достатньої переробки є:
 
   1) правило, яке потребує в результаті переробки товару зміни
класифікаційного коду товару за Українським класифікатором товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;
 
   2) правило адвалерної частки, яке полягає у зміні вартості
товару в результаті його переробки, коли відсоткова  частка
вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає
фіксованої частки у вартості кінцевого товару;
 
   3) виконання виробничих і технологічних операцій, які можуть
не вести в результаті переробки товару до зміни його коду або
вартості згідно з правилом адвалерної частки, але з дотриманням
певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням
із тієї країни, де такі операції мали місце.
 
   Такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної
частки  та  виконання  виробничих  і технологічних операцій,
встановлюються та застосовуються для конкретних товарів  або
конкретної країни (країн) у порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   Якщо стосовно конкретного товару або  конкретної  країни
(країн) такі критерії достатньої переробки, як правило адвалерної
частки та виконання виробничих і технологічних операцій  не
встановлено, то застосовується правило, згідно з яким товар
вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його
переробки  змінено класифікаційний код товару за Українським
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) на рівні будь-якого з
перших чотирьох знаків.
 
   У разі застосування правила адвалерної  частки  вартість
товару,  одержаного  в  результаті  переробки в цій країні,
визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість
складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за
їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено,
- за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні.
( Стаття 279 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   Стаття 280. Додаткові положення щодо визначення критерію
         достатньої переробки товару
 
   Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої
переробки:
 
   1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів
під час зберігання чи транспортування;
 
   2) операції  щодо  підготовки  товарів  до  продажу  та
транспортування  (роздрібнення партії, формування відправлень,
сортування, перепакування);
 
   3) прості складальні операції - операції, які здійснюються
шляхом  складання  виробів за допомогою простого кріпильного
матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу
готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення
складних виробів шляхом зварювання), а також інші  операції
(регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні
у процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою) товарів
незалежно від кількості та складності таких операцій;
 
   4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній
продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних
складових;
 
   5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище
операцій;
 
   6) забій тварин.
( Стаття 280 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   Стаття 281. Визначення країни походження товарів, якщо
         товари поставляються партіями
 
   Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються
кількома партіями, якщо за виробничими чи транспортними умовами
неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках,
коли партія товару роздрібнена на кілька партій в результаті
помилки, повинні розглядатися за бажанням декларанта як єдиний
товар для цілей визначення країни походження товару.
 
   Умовою застосування цього правила є:
 
   1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення
партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із
зазначенням причин такого роздрібнення, докладної специфікації
кожної  партії  із зазначенням кодів товарів за Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості і
країни походження товарів, що входять до кожної партії;
 
   2) документальне  підтвердження  помилковості роздрібнення
товару на кілька партій;
 
   3) поставка всіх партій товарів з однієї країни  одним
постачальником;
 
   4) ввезення всіх партій товарів через один і той же митний
орган (митний пост);
 
   5) поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує
шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення
строку її подання стосовно першої партії.
 
   Стаття 282. Підтвердження походження товару
 
   Для підтвердження  походження  товару  митний  орган  у
передбачених  законом  випадках  має  право вимагати подання
сертифіката про походження такого товару.
 
   У разі вивезення товарів  з  митної  території  України
сертифікат про походження товару, в тих випадках, коли він
необхідний і це відображено у національних правилах  країни
ввезення  чи  передбачено  міжнародними  договорами  України,
укладеними в установленому законом порядку, видається органом,
уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.
 
   У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат
про походження товару подається обов'язково:
 
   1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає
преференції за Митним тарифом України ( 2097-12 );
 
   2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється
кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3) якщо  це передбачено міжнародними договорами України,
укладеними в установленому законом порядку, а також законодавством
України в галузі охорони довкілля, здоров'я населення, захисту
прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших
життєво важливих інтересів України;
 
   4) у випадках, коли у документах, які подаються для митного
оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного
органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні
відомості про походження товарів.
 
   Стаття 283. Сертифікат про походження товару
 
   Сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчити
про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має
містити:
 
   1) письмову заяву експортера (постачальника чи виробника) про
країну походження товару; ( Пункт 1 частини першої статті 283 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   2) письмове  посвідчення  компетентного  органу  країни
вивезення,  який  видав  сертифікат, про те, що наведені у
сертифікаті відомості відповідають дійсності.
 
   Сертифікат про походження товару подається разом з митною
декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що
подаються для митного оформлення.
 
   У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений
дублікат.
 
   У разі  виникнення  сумнівів  з  приводу  достовірності
сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться,  включаючи
відомості  про  країну походження товару, митний орган може
звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних
організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з
проханням про надання додаткових відомостей.
 
   Товар не вважається таким, що походить з відповідної країни,
доти, доки митні органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не
одержать належним чином оформлений сертифікат про походження
товару або затребувані ними додаткові відомості.
 
   Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару
 
   Митний орган може відмовити у випуску товару з метою його
переміщення через митний кордон України лише  за  наявності
достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари
якої не підлягають випуску згідно із законами  України  та
міжнародними  договорами,  укладеними в установленому законом
порядку.
 
   Неподання належним  чином  оформленого  сертифіката  чи
відомостей про походження товару не є підставою для відмови у
митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення
через митний кордон України.
 
   Товари, походження  яких  достовірно  не  встановлено,
випускаються митним органом за умови сплати мита за повними
ставками.
 
   До товарів  може  застосовуватися  (відновлюватися) режим
найбільшого сприяння за умови одержання належним чином оформленого
посвідчення про їх походження не пізніше ніж через один рік з дати
здійснення митного оформлення. ( Частина четверта статті 284 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   Стаття 285. Деякі особливості визначення країни походження
         товару
 
   Для цілей визначення країни походження товару не враховується
походження енергії, машин та інструментів, що використовуються для
його виробництва або переробки.
 
   Приладдя, запасні частини та інструменти, використовувані в
машинах, пристроях, агрегатах або транспортних засобах, вважаються
такими, що походять з тієї самої країни, що і ці машини, пристрої,
агрегати або транспортні засоби, за умови їх ввезення та продажу
разом  із  зазначеними  машинами, пристроями, агрегатами або
транспортними засобами і відповідності  їх  комплектації  та
кількості звичайно використовуваним атрибутам, запасним частинам і
приладдям.
 
   Країна походження упаковки, в якій товар ввозиться на митну
територію України, вважається тією ж, що і країна самого товару,
крім випадків, коли національне законодавство країни ввезення
передбачає її окреме декларування для тарифних цілей. У цих
випадках країна походження упаковки визначається окремо від країни
походження товару.
 
   Повністю вироблені або піддані достатній переробці товари
режиму  найбільшого  сприяння  або  преференційного  режиму
визначаються на підставі положень цього Кодексу, законів України,
а також міжнародних договорів, укладених в установленому законом
порядку.
 
   Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться
з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на
території України, встановлюються законом.
( Стаття 285 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
              Розділ XIII
 
              МИТНІ ПІЛЬГИ
 
               Глава 50
 
      МИТНІ ПІЛЬГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ
  ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМ
  ІНОЗЕМНИХ ФІРМ ТА ОФІЦІЙНИМ ОСОБАМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, А
      ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВАМ УКРАЇНИ,
          ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
 
   Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв
         іноземних держав
 
   Дипломатичні представництва іноземних держав на території
України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку
переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити на
митну територію України та вивозити з її митної території товари,
призначені для офіційного (службового) користування представництв
із звільненням від митного огляду та сплати податків і зборів, за
винятком плати за митне оформлення таких товарів, якщо воно
здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза
робочим часом, встановленим для митних органів.
 
   Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного
         представництва іноземної держави та
         членів дипломатичного персоналу
         представництва
 
   Глава дипломатичного  представництва іноземної держави та
члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх
сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є
громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть
ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування,
включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України
товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані
на митній території України, з дотриманням встановленого цим
Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та із
звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх
митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування
митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних
органів.
 
   Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної
держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів
їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного
огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить
товари, не призначені для особистого користування, або товари,
ввезення (вивезення) яких заборонене законом або регулюється
карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен
здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або
їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням
керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На
митному посту допускається також проведення огляду за письмовим
розпорядженням керівника поста або його заступника.
 
   Стаття 288. Митні пільги для співробітників 
         адміністративно-технічного персоналу 
         дипломатичного представництва іноземної держави
 
   Співробітники    адміністративно-технічного   персоналу
дипломатичного представництва іноземної держави та члени їхніх
сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени
їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні
постійно, можуть ввозити в Україну товари,  призначені  для
початкового облаштування, із звільненням від сплати податків і
зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно
здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза
робочим часом, встановленим для митних органів.
 
   Особи, зазначені у частині першій цієї статті, ввозять в
Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому
статтею 287 цього Кодексу.
 
   Стаття 289. Поширення митних пільг, що надаються членам
         дипломатичного персоналу представництва іноземної
         держави, на співробітників 
         адміністративно-технічного та обслуговуючого
         персоналу
 
   На основі  спеціальної угоди з іноземною державою митні
пільги, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного
персоналу представництва іноземної держави, можуть поширюватися на
співробітників  адміністративно-технічного  та  обслуговуючого
персоналу цього представництва, а також на членів їхніх сімей, які
не є громадянами України та не проживають в Україні постійно,
виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
   Стаття 290. Надання митних пільг консульським установам
         іноземних держав та членам їх персоналу
 
   Консульським установам  іноземних  держав,  консульським
посадовим  особам,  включаючи главу консульської установи та
консульських службовців, а також членів їхніх сімей, надаються
митні  пільги,  передбачені  цим  Кодексом для дипломатичних
представництв іноземних  держав  або  відповідного  персоналу
дипломатичного представництва.
 
   На основі  спеціальної  угоди  з  іноземною державою на
працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а
також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не
проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності
стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митні пільги,
що надаються згідно з цим Кодексом  відповідному  персоналу
дипломатичного представництва іноземної держави.
 
   Стаття 291. Переміщення дипломатичної пошти та консульської
         валізи іноземних держав через митний кордон
         України

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner