Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

 
   1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних
зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення
номінальної вартості акцій або шляхом купівлі товариством частини
випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
 
   Зменшення статутного  капіталу  акціонерного  товариства
допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у
порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства
мають право вимагати дострокового припинення  або  виконання
товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.
 
   2. Зменшення  статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така
можливість передбачена у статуті товариства.
 
   3. Зменшення  акціонерним товариством статутного капіталу
нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію
товариства.
 
   Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо
         виплати дивідендів
 
   1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного
капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти
п'яти відсотків.
 
 
   ( Частину другу статті 158 виключено на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
 
   3. Акціонерне  товариство  не  має права оголошувати та
виплачувати дивіденди:
 
   1) до повної сплати всього статутного капіталу;
 
   2) при  зменшенні  вартості  чистих активів акціонерного
товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і
резервного фонду;
 
   3) в інших випадках, встановлених законом.
 
   Стаття 159. Загальні збори акціонерів
 
   1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори
акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його
акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
 
   Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних
зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має
кожний акціонер, який бере участь у зборах.
 
   2. До  виключної компетенції загальних зборів акціонерів
належить:
 
   1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна
розміру його статутного капіталу;
 
   2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів
товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради; ( Пункт
2 частини другої статті 159 в редакції Закону N 514-VI ( 514-17 )
від 17.09.2008 )
 
   3) затвердження річного звіту товариства; ( Пункт 3 частини
другої статті 159 в редакції Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 )
 
   4) рішення про ліквідацію товариства.
 
   До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства
і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.
 
   Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних
зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення
іншим органам товариства.
 
   3. Порядок голосування на  загальних  зборах  акціонерів
встановлюється законом.
 
   Акціонер має право призначити свого представника для участі у
зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника у вищому органі товариства, повідомивши про це
виконавчий орган акціонерного товариства.
 
   4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю
не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах,
щодо:
 
   1) внесення змін до статуту товариства;
 
   2)  ліквідації  товариства,  крім випадків, встановлених
законом; ( Пункт 2 частини четвертої статті 159 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   3)  питань,  передбачених  законом,  що регулює питання
створення,  діяльності  та  припинення акціонерних товариств.
( Частину четверту статті 159 доповнено абзацом згідно із Законом
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах.
 
   5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу
на рік.
 
   Позачергові збори   акціонерів   скликаються  у  разі
неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин,
визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку,
якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.
 
   Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також
умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення
акціонерів встановлюються статутом товариства і законом.
 
   Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
 
   1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова
рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю
його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.
 
   Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві
наглядової ради встановлюються законом.
 
   2. Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється
виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом
до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані
нею для вирішення виконавчому органу товариства.
 
   3. Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть
бути членами його виконавчого органу.
 
   4. Наглядова рада акціонерного товариства визначає форми
контролю за діяльністю його виконавчого органу.
 
   Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
 
   1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,
визначений статутом.
 
   Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного
товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів
і наглядової ради товариства.
 
   Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і
наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання
їхніх рішень. Виконавчий орган діє від  імені  акціонерного
товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства
і законом.
 
   2. Виконавчий орган акціонерного  товариства  може  бути
колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор,
генеральний директор).
 
   Стаття 162. Аудиторська перевірка
 
   1. Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно  до
закону публікувати для загального відома документи, передбачені
статтею 152 цього Кодексу, повинне для перевірки та підтвердження
правильності  річної  фінансової  звітності  щорічно залучати
аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з
його учасниками.
 
   2. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства,
у тому числі такого, що не зобов'язане публікувати для загального
відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу
акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками
акцій.
 
   Порядок проведення  аудиторських  перевірок  діяльності
акціонерного товариства встановлюється статутом товариства  і
законом.
 
   Витрати, пов'язані  з  проведенням  такої  перевірки,
покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська
перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене
рішення про інше.
 
        Параграф 2. Виробничий кооператив
 
   Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
 
   1. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян
на  засадах  членства  для  спільної  виробничої  або іншої
господарської діяльності, яка базується на  їхній  особистій
трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових
внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено
участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства
також інших осіб.
 
   2. Члени  виробничого  кооперативу  несуть  субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та
порядку, встановлених статутом кооперативу і законом.
 
   3. Найменування кооперативу має містити його назву, а також
слова "виробничий кооператив".
 
   4. Правовий  статус  виробничих  кооперативів,  права та
обов'язки їх членів встановлюються цим Кодексом та іншим законом.
 
   5. Особливості створення і діяльності сільськогосподарських
кооперативів можуть встановлюватися законом.
 
   Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
 
   1. Установчим  документом виробничого кооперативу є його
статут, що затверджується загальними зборами його членів.
 
   2. Статут  виробничого  кооперативу  має  містити  крім
відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, відомості про:
розмір пайового внеску члена кооперативу; склад і порядок внесення
пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність
за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; характер
і порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та
їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої
трудової участі; порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу;
розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за
зобов'язаннями кооперативу; склад і компетенцію органів управління
кооперативу та про порядок ухвалення ними рішень.
 
   3. Кількість членів кооперативу не може бути меншою, ніж
встановлено законом.
 
   Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
 
   1. Майно,  що  є  у  власності виробничого кооперативу,
поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.
 
   2. Член виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня
державної  реєстрації  кооперативу не менше десяти відсотків
пайового внеску, а частину, що залишилася, - протягом року з дня
його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений
статутом кооперативу.
 
   Порядок внесення  пайових  внесків  членами  виробничого
кооперативу встановлюється статутом кооперативу і законом.
 
   3. Виробничий кооператив не має права випускати акції.
 
   4. Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його
членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок
не встановлений статутом кооперативу.
 
   5. Майно,  що  залишилося  після  ліквідації виробничого
кооперативу та задоволення вимог його кредиторів, розподіляється
між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший
порядок не встановлений статутом кооперативу.
 
   Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і
         перехід паю
 
   1. Член  виробничого кооперативу має право на вихід із
кооперативу. У цьому разі йому виплачується вартість паю або
видається  майно,  пропорційне  розміру  його  паю, а також
здійснюються виплати, встановлені статутом кооперативу.
 
   Видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові
кооперативу,  що  виходить з нього, здійснюються у порядку,
встановленому статутом кооперативу і законом.
 
   2. Член виробничого кооперативу може бути виключений із
кооперативу за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи
неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом
кооперативу, а також в інших випадках, встановлених статутом
кооперативу і законом.
 
   Член виробничого кооперативу, якого виключили із кооперативу,
має право на одержання паю та інших виплат, встановлених статутом
кооперативу, відповідно до частини першої цієї статті.
 
   3. Член виробничого кооперативу має право передати свій пай
чи  його  частину іншому членові кооперативу, якщо інше не
встановлено статутом кооперативу і законом.
 
   Передання паю (його частини) особі, яка  не  є  членом
виробничого кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу.
У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом
купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи його
частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється
статутом кооперативу і законом.
 
   4. У  разі  смерті  члена  виробничого кооперативу його
спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше не
встановлено статутом кооперативу. За відмови прийняти спадкоємців
у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю
померлого члена кооперативу.
 
   5. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу
за його власними зобов'язаннями допускається  лише  у  разі
недостатності у нього іншого майна у порядку, встановленому
статутом кооперативу і законом.
 
   6. У разі звернення заставодержателем стягнення на пай члена
виробничого кооперативу, що переданий у заставу, застосовуються
положення частини третьої цієї статті.
 
              Підрозділ 3
      УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
      ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 
               Глава 9
  ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
      ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 
   Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних
         відносинах
 
   1. Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з
іншими учасниками цих відносин.
 
   2. Держава може створювати юридичні особи публічного права
(державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в
порядку, встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законом.
 
   3. Держава може створювати юридичні особи приватного права
(підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на
загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим
         у цивільних відносинах
 
   1. Автономна Республіка Крим діє у цивільних відносинах на
рівних правах з іншими учасниками цих відносин.
 
   2. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи
публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку,
встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законом.
 
   3. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи
приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в
їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено
законом.
 
   Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у
         цивільних відносинах
 
   1. Територіальні громади діють у цивільних відносинах на
рівних правах з іншими учасниками цих відносин.
 
   2. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи
публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо)
у випадках та в порядку, встановлених  Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законом.
 
   3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи
приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в
їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner