Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

законом.
 
               Глава 10
    ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА,
    АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У
            ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
 
   Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних
         відносинах
 
   1. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки
через  органи  державної  влади у межах їхньої компетенції,
встановленої законом.
 
   Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим
         у цивільних відносинах
 
   1. Автономна Республіка Крим набуває і здійснює цивільні
права та обов'язки через органи влади Автономної Республіки Крим у
межах їхньої компетенції, встановленої законом.
 
   Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у
         цивільних відносинах
 
   1. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні
права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах
їхньої компетенції, встановленої законом.
 
   Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим,
         територіальних громад
 
   1. У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими
нормативно-правовими  актами,  від  імені держави, Автономної
Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями
можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної
влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування.
 
               Глава 11
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
   Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
 
   1. Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном,
крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено
стягнення.
 
   Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних
         громад
 
   1. Територіальні  громади  відповідають   за   своїми
зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до
закону не може бути звернено стягнення.
 
   Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями
         держави, Автономної Республіки Крим,
         територіальних громад та створених ними
         юридичних осіб
 
   1. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади
не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб,
крім випадків, встановлених законом.
 
   2. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою
Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями
відповідно держави, Автономної Республіки Крим, територіальних
громад.
 
   3. Держава не відповідає  за  зобов'язаннями  Автономної
Республіки Крим і територіальних громад.
 
   4. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями
держави і територіальних громад.
 
   5. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями
держави,  Автономної Республіки Крим та інших територіальних
громад.
 
              Розділ III
           ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 
               Глава 12
     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 
   Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
 
   1. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та
цінні  папери, інше майно, майнові права, результати робіт,
послуги,  результати  інтелектуальної,  творчої  діяльності,
інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.
 
   Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
 
   1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або
переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва
чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного
обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від
фізичної чи юридичної особи.
 
   2. Види  об'єктів  цивільних  прав,  перебування яких у
цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного
обороту), мають бути прямо встановлені у законі.
 
   Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним
учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті
допускається  за  спеціальним  дозволом  (об'єкти,  обмежено
оборотоздатні), встановлюються законом.
 
               Глава 13
              РЕЧІ. МАЙНО
 
   Стаття 179. Поняття речі
 
   1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть
виникати цивільні права та обов'язки.
 
   Стаття 180. Тварини
 
   1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них
поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених
законом.
 
   2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.
 
   3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути
предметом  цивільного  обороту  лише у випадках та порядку,
встановлених законом.
 
   Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
 
   1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать
земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній
ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни
їх призначення.
 
   Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні
та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а
також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.
 
   2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у
просторі.
 
   Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
 
   1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі,
обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають
державній реєстрації.
 
   2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо
нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який
зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані
права в порядку, встановленому законом.
 
   3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або
правочинів щодо нерухомості, ухилення від реєстрації, відмова від
надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду.
 
   4. Порядок  проведення  державної  реєстрації  прав  на
нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.
 
   Стаття 183. Речі подільні та неподільні
 
   1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати  її
цільового призначення.
 
   2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її
цільового призначення.
 
   Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими
         ознаками
 
   1. Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона
наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж
інших однорідних речей, індивідуалізуючи її.
 
   Речі, визначені індивідуальними ознаками, є незамінними.
 
   2. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки,
властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою,
мірою.
 
   Річ, що має лише родові ознаки, є замінною.
 
   Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
 
   1. Споживною  є  річ,  яка  внаслідок  одноразового  її
використання знищується або припиняє існувати  у  первісному
вигляді.
 
   2. Неспоживною  є  річ,  призначена  для  неодноразового
використання, яка зберігає при цьому свій  первісний  вигляд
протягом тривалого часу.
 
   Стаття 186. Головна річ і приналежність
 
   1. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і
пов'язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю.
 
   2. Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   Стаття 187. Складові частини речі
 
   1. Складовою частиною речі є все те, що не може бути
відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення.
 
   2. При переході права на річ її складові  частини  не
підлягають відокремленню.
 
   Стаття 188. Складні речі
 
   1. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу
використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю
(складна річ).
 
   2. Правочин, вчинений щодо складної речі, поширюється на всі
її складові частини, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
 
   1. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється,
добувається, одержується з речі або приноситься річчю.
 
   2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо
інше не встановлено договором або законом.
 
   Стаття 190. Майно
 
   1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема  річ,
сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
 
   2.  Майнові  права  є неспоживною річчю. Майнові права
визнаються речовими правами. ( Статтю 190 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
 
   1. Підприємство  є  єдиним  майновим  комплексом,  що
використовується для здійснення підприємницької діяльності.
 
   2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу
входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи
земельні ділянки, будівлі, споруди,  устаткування,  інвентар,
сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на
торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю.
 
   4. Підприємство  або  його частина можуть бути об'єктом
купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.
 
   Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
 
   1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за
номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця
України - гривня.
 
   2. Іноземна валюта може використовуватися в  Україні  у
випадках і в порядку, встановлених законом.
 
   Стаття 193. Валютні цінності
 
   1. Види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок
вчинення правочинів з ними встановлюються законом.
 
               Глава 14
              ЦІННІ ПАПЕРИ
 
   Стаття 194. Поняття цінного паперу
 
   1.  Цінним  папером  є  документ  встановленої форми з
відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове
право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила
(видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з
умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що
випливають з цього документа, іншим особам.
( Частина перша статті 194 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
   2. До особи, яка набула право власності на цінний папір,
переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.
 
   Стаття 195. Групи та види цінних паперів
 
   1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи
цінних паперів:
 
   1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному
капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні
емітентом  і  одержання частини прибутку, зокрема у вигляді
дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента;
 
   2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і
передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк
кошти відповідно до зобов'язання;
 
   3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких
пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку,
встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або)
товарних ресурсів; ( Пункт 3 частини першої статті 195 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
   4) товаророзпорядчі цінні папери,  які  надають  їхньому
держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
 
   Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів.
 
   2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються
законом.
 
   3.  Цінні  папери  можуть  існувати в документарній та
бездокументарній формі відповідно до закону.
( Частина третя статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
 
   1. Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми
цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.
 
   2. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних
паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не
є цінним папером.
 
   Стаття 197. Передання прав за цінним папером
 
   1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:
 
   1) пред'явникові  цінного  паперу  (цінний  папір  на
пред'явника);
 
   2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);
 
   3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити
ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу
уповноважену особу (ордерний цінний папір).
 
   2. Законом може бути виключена можливість розміщення цінних
паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як
паперів на пред'явника.
( Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
   3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером
на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.
 
   4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у
порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії).

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner