Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає
лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її
невиконання.
 
   5. Права  за ордерним цінним папером передаються шляхом
вчинення на цьому папері передавального напису (індосаменту).
Індосант відповідає за існування та здійснення цього права.
 
   За передавальним написом (індосаментом), вчиненим на цінному
папері, до особи, якій або у розпорядження якої передаються права
за цінним папером (індосата), переходять усі права, посвідчені
цінним папером. Індосамент може бути бланковим (без зазначення
особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із
зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене
виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням
здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих
прав індосату. У цьому разі індосат виступає як представник.
 
   Стаття 198. Виконання за цінним папером
 
   1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що
індосували  його, відповідають перед її законним володільцем
солідарно.  У  разі  задоволення вимоги законного володільця
ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером
зобов'язання  однією або кількома особами з числа тих, хто
зобов'язався за цінним папером, вони набувають право зворотної
вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним
папером.
( Частина перша статті 198 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 )
 
   2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним
папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на
його недійсність не допускається.
 
   Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного
паперу має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги
про належне виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та
про відшкодування збитків.
 
               Глава 15
            НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
 
   Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
 
   1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші
об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права
та обов'язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших
законів.
 
   Стаття 200. Інформація
 
   1. Інформацією  є  документовані  або публічно оголошені
відомості про події та явища, що мали або мають місце  у
суспільстві, державі та навколишньому середовищі.
 
   2. Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення
порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди,
завданої такими правопорушеннями.
 
   3. Порядок використання інформації та захисту права на неї
встановлюється законом.
 
   Стаття 201. Особисті немайнові блага
 
   1. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним
законодавством, є: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова
репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літературної,
художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які
охороняються цивільним законодавством.
 
   2. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) життя і
здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю.
 
              Розділ IV
          ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
 
               Глава 16
              ПРАВОЧИНИ
 
   Параграф 1. Загальні положення про правочини
 
   Стаття 202. Поняття та види правочинів
 
   1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов'язків.
 
   2. Правочини можуть  бути  односторонніми  та  дво-  чи
багатосторонніми (договори).
 
   3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може
бути представлена однією або кількома особами.
 
   Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для
особи, яка його вчинила.
 
   Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших
осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з
цими особами.
 
   4. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох
або більше сторін.
 
   5. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів,
застосовуються загальні положення про  зобов'язання  та  про
договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або
суті одностороннього правочину.
 
   Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для
         чинності правочину
 
   1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим
актам цивільного законодавства, а  також  моральним  засадам
суспільства.
 
   2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності.
 
   3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним  і
відповідати його внутрішній волі.
 
   4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
 
   5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових
наслідків, що обумовлені ним.
 
   6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може
суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи
непрацездатних дітей.
 
   Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
 
   1. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не
встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
 
   Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
 
   1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі.
Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше  не
встановлено законом.
 
   2. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова
письмова  форма,  вважається вчиненим, якщо поведінка сторін
засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
 
   3. У випадках, встановлених договором або законом, воля
сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.
 
   Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
 
   1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються
сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які
підлягають  нотаріальному  посвідченню  та  (або)  державній
реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової
форми має наслідком їх недійсність.
 
   2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на
підставі усного правочину з другою стороною, видається документ,
що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів.
 
   3. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій
формі, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не
суперечить договору або закону.
 
   Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
 
   1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі,
якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у
листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
 
   Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі,
якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного
або іншого технічного засобу зв'язку.
 
   2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі,
якщо він підписаний його стороною (сторонами).
 
   Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами,
уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю,
законом  або  іншими  актами  цивільного  законодавства,  та
скріплюється печаткою.
 
   3. Використання  при  вчиненні  правочинів  факсимільного
відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого
копіювання, електронно-числового підпису або  іншого  аналога
власноручного  підпису  допускається у випадках, встановлених
законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою
згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога
їхніх власноручних підписів.
 
   4. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою
не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину
у її присутності підписує інша особа.
 
   Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується
нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка
має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням
причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка
його вчиняє.
 
   Підпис іншої  особи на тексті правочину, щодо якого не
вимагається нотаріального посвідчення, може бути  засвідчений
відповідною  посадовою  особою  за  місцем роботи, навчання,
проживання або лікування особи, яка його вчиняє.
 
   Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
 
   1. У письмовій формі належить вчиняти:
 
   1) правочини між юридичними особами;
 
   2) правочини  між  фізичною  та  юридичною особою, крім
правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;
 
   3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у
двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206
цього Кодексу;
 
   4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова
форма.
 
   Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
 
   1. Правочин, який вчинений у письмовій формі,  підлягає
нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом
або домовленістю сторін. Договір про закупівлю, який укладається
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника
підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
 
   2. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом
або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на
вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, в
якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.
 
   3. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише
такого правочину, який відповідає загальним вимогам, встановленим
статтею 203 цього Кодексу.
 
   4. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин
з її участю може бути нотаріально посвідчений.
( Стаття 209 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV
( 2664-15 ) від 16.06.2005 )
 
   Стаття 210. Державна реєстрація правочину
 
   1. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках,
встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його
державної реєстрації.
 
   2. Перелік  органів, які здійснюють державну реєстрацію,
порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів
встановлюються законом.
 
   Стаття 211. Місце вчинення правочину
 
   1. Якщо у правочині не вказане місце його вчинення, то:
 
   1) місцем  вчинення  одностороннього  правочину  є місце
вираження волі сторони;
 
   2) місце  вчинення  дво- або багатостороннього правочину
встановлюється відповідно до статті 647 цього Кодексу.
 
   Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки
         пов'язуються з настанням певної обставини
 
   1. Особи,  які вчиняють правочин, мають право обумовити
настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої
невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).
 
   2. Особи, які вчиняють правочин, мають право  обумовити
припинення прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо,
настане вона чи ні (скасувальна обставина).
 
   3. Якщо  настанню  обставини  недобросовісно перешкоджала
сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою,  що
настала.
 
   4. Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона,
якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала.
 
   Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
 
   1. Зміст  правочину  може  бути  витлумачений  стороною
(сторонами).
 
   2. На вимогу однієї або обох сторін суд може постановити
рішення про тлумачення змісту правочину.
 
   3. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове
для всього змісту правочину значення слів і понять, а також
загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.
 
   Якщо буквальне  значення  слів  і  понять,  а  також
загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не
дає змоги з'ясувати зміст окремих частин правочину, їхній зміст
встановлюється порівнянням відповідної частини  правочину  зі
змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін.
 
   4. Якщо за правилами, встановленими частиною третьою цієї
статті, немає можливості визначити справжню волю особи, яка
вчинила правочин, до уваги беруться мета  правочину,  зміст
попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами,
звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового
договору та інші обставини, що мають істотне значення.
 
   Стаття 214. Відмова від правочину
 
   1. Особа, яка вчинила односторонній правочин, має право
відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом. Якщо
такою відмовою від правочину порушено права іншої особи, ці права
підлягають захисту.
 
   2. Особи, які вчинили дво- або багатосторонній правочин,
мають право за взаємною згодою сторін, а також у випадках,
передбачених законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі,
якщо його умови повністю ними виконані.
 
   3. Відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в
якій було вчинено правочин.
 
   4. Правові наслідки відмови від правочину встановлюються
законом або домовленістю сторін.
 
   Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при
         вчиненні правочину вимог закону
 
   Стаття 215. Недійсність правочину
 
   1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент
вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені
частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього
Кодексу.
 
   2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена
законом  (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого
правочину недійсним судом не вимагається.
 
   У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин
може бути визнаний судом дійсним.
 
   3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом,
але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його
дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може
бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
 
   Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner