Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 14

   Стаття 237. Поняття та підстави представництва
 
   1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона
(представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені
другої сторони, яку вона представляє.
 
   2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах,
але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення
переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
 
   3. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта
органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами
цивільного законодавства.
 
   Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
 
   1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих
правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.
 
   2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до
його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він
представляє.
 
   3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку
він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи,
представником якої він одночасно є, за винятком комерційного
представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.
 
   Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
 
   1. Правочин,  вчинений  представником,  створює,  змінює,
припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.
 
   Стаття 240. Передоручення
 
   1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому
повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження
частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено
договором або законом  між  особою,  яку  представляють,  і
представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою
охорони інтересів особи, яку він представляє.
 
   2. Представник, який передав своє повноваження іншій особі,
повинен повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй
необхідні  відомості  про  особу,  якій  передані відповідні
повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку покладає на
особу,  яка  передала  повноваження, відповідальність за дії
замісника як за свої власні.
 
   3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє
цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.
 
   Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
 
   1. Правочин,  вчинений  представником  з  перевищенням
повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки
особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення
правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у
разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать
про прийняття його до виконання.
 
   2. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють,
створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту
вчинення цього правочину.
 
   Стаття 242. Представництво за законом
 
   1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх
малолітніх та неповнолітніх дітей.
 
   2. Опікун є законним представником малолітньої особи та
фізичної особи, визнаної недієздатною.
 
   3. Законним представником у випадках, встановлених законом,
може бути інша особа.
 
   Стаття 243. Комерційне представництво
 
   1. Комерційним представником є особа, яка  постійно  та
самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними
договорів у сфері підприємницької діяльності.
 
   2. Комерційне  представництво  одночасно  кількох  сторін
правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках,
встановлених законом.
 
   3. Повноваження  комерційного  представника  можуть  бути
підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він
представляє, або довіреністю.
 
   4. Особливості комерційного представництва в окремих сферах
підприємницької діяльності встановлюються законом.
 
   Стаття 244. Представництво за довіреністю
 
   1. Представництво,  яке  грунтується  на  договорі, може
здійснюватися за довіреністю.
 
   2. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті
органу юридичної особи.
 
   3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією
особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана
особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій
особі.
 
   Стаття 245. Форма довіреності
 
   1. Форма  довіреності повинна відповідати формі, в якій
відповідно до закону має вчинятися правочин.
 
   2. Довіреність,  що  видається  у порядку передоручення,
підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених
частиною четвертою цієї статті.
 
   3.  Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка
перебуває  на  лікуванні  у  госпіталі, санаторії та іншому
військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником
цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або
черговим лікарем.
 
   Довіреність військовослужбовця, а  в  пунктах  дислокації
військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального
закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії,
а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і
члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром
(начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
 
   Довіреність  особи, яка тримається в установі виконання
покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником
установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. ( Абзац третій
частини третьої статті 245 в редакції Закону N 1254-VI ( 1254-17 )
від 14.04.2009 )
 
   Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає
нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою
особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право
розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і
розпорядження  корпоративними  правами  та  довіреностей  на
користування і розпорядження транспортними засобами.
 
   Довіреності, посвідчені  зазначеними  посадовими  особами,
прирівнюються до нотаріально посвідчених.
( Частина третя статті 245 в редакції Закону N 1055-VI ( 1055-17 )
від 03.03.2009 )
 
   4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії,
пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції
(поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою
особою  організації,  в  якій довіритель працює, навчається,
перебуває на стаціонарному лікуванні, або  за  місцем  його
проживання.
 
   5. Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем,
нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні
дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством.
( Статтю 245 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 514-VI
( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   Стаття 246. Довіреність юридичної особи
 
   1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами,
та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
 
   Стаття 247. Строк довіреності
 
   1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії.
 
   2. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не
може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої
вона видана.
 
   3. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною.
 
   Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
 
   1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:
 
   1) закінчення строку довіреності;
 
   2) скасування довіреності особою, яка її видала;
 
   3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені
довіреністю;
 
   4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
 
   5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
 
   6) смерті  особи, яка видала довіреність, оголошення її
померлою, визнання її недієздатною або безвісно  відсутньою,
обмеження її цивільної дієздатності.
 
   У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник
зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних
справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення
збитків;
 
   7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її
померлою,  визнання її недієздатною або безвісно відсутньою,
обмеження її цивільної дієздатності.
 
   2. З  припиненням  представництва за довіреністю втрачає
чинність передоручення.
 
   3. У  разі  припинення  представництва  за  довіреністю
представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.
 
   Стаття 249. Скасування довіреності
 
   1. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної
довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або
передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.
 
   2. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її,
повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй
третіх  осіб,  для  представництва  перед якими була видана
довіреність.
 
   3. Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок
вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг
довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для
особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило
не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія
довіреності припинилася.
 
   4. Законом  може  бути встановлено право особи видавати
безвідкличні довіреності на певний час.
( Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були
         визначені довіреністю
 
   1. Представник має право відмовитися від вчинення дій, які
були визначені довіреністю.
 
   2. Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він
представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені
довіреністю.
 
   3. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були
визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими,
що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він
представляє, чи іншим особам.
 
   4. Представник  відповідає  перед  особою,  яка  видала
довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог,
встановлених частинами другою та третьою цієї статті.
 
               Розділ V
        СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 
               Глава 18
         ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
 
   Стаття 251. Поняття строку та терміну
 
   1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана
дія чи подія, яка має юридичне значення.
 
   2. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого
пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
 
   3. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного
законодавства, правочином або рішенням суду.
 
   Стаття 252. Визначення строку та терміну
 
   1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або
годинами.
 
   2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на
подію, яка має неминуче настати.
 
   Стаття 253. Початок перебігу строку
 
   1. Перебіг  строку  починається  з наступного дня після
відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано
його початок.
 
   Стаття 254. Закінчення строку
 
   1. Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць
та число останнього року строку.
 
   2. До строку, що визначений півроком або кварталом року,
застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При
цьому відлік кварталів ведеться з початку року.
 
   3. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число
останнього місяця строку.
 
   Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням.
 
   Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на
такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в
останній день цього місяця.
 
   4. Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день
останнього тижня строку.
 
   5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий
або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у
місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним
робочий день.
 
   Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
 
   1. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути
вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія
має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій
установі за встановленими правилами  припиняються  відповідні
операції.
 
   2. Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку
до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані
своєчасно.
 
               Глава 19
             ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 
   Стаття 256. Поняття позовної давності
 
   1. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може
звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або
інтересу.
 
   Стаття 257. Загальна позовна давність
 
   1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три
роки.
 
   Стаття 258. Спеціальна позовна давність
 
   1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися
спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно
із загальною позовною давністю.
 
   2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до
вимог:
 
   1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner