Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 25

 
   3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;
 
   4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.
 
   2. Використанням фонограми, відеограми є також інші дії,
встановлені законом.
 
   Стаття 455. Використання передачі (програми) організації
         мовлення
 
   1. Використанням передачі (програми) організації мовлення є:
 
   1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми)
організації мовлення;
 
   2) записування (фіксування) передачі (програми) організації
мовлення, якщо таке записування дає  можливість  сприйняття,
відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;
 
   3) відтворення  запису  передачі  (програми)  організації
мовлення;
 
   4) представлення передачі (програми) організації мовлення
публіці у місці, де встановлено вхідну плату.
 
   2. Використанням передачі (програми) організації мовлення є
також інші дії, встановлені законом.
 
   Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
 
   1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
виконання  спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з
1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису
виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року,
наступного за роком здійснення виконання.
 
   2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
фонограму,  відеограму  спливає  через  п'ятдесят  років, що
відліковуються з 1 січня  року,  наступного  за  роком  її
опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом
п'ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня року,
наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.
 
   3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят
років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її
першого здійснення.
 
   4. Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші
строки чинності суміжних прав.
 
               Глава 38
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
            НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
 
   Стаття 457. Поняття наукового відкриття
 
   1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але
об'єктивно  існуючих  закономірностей,  властивостей  та явищ
матеріального світу, які вносять докорінні зміни  у  рівень
наукового пізнання.
 
   Стаття 458. Право на наукове відкриття
 
   1. Автор наукового відкриття має право надати науковому
відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.
 
   2. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та
охороняється у порядку, встановленому законом.
 
               Глава 39
    ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ
          МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
 
   Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права
         інтелектуальної власності на нього
 
   1. Винахід  вважається  придатним  для  набуття  права
інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до
закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для
промислового використання.
 
   2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина
тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
 
   3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.
 
   Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права
         інтелектуальної власності на неї
 
   1. Корисна модель вважається придатною для набуття права
інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону,
є новою і придатною для промислового використання.
 
   2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій,
речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
 
   3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.
 
   Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права
         інтелектуальної власності на нього
 
   1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права
інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до
закону, є новим.
 
   2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу.
 
   Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної
         власності на винахід, корисну модель, промисловий
         зразок
 
   1. Набуття права інтелектуальної власності  на  винахід,
корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.
 
   2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу,
корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.
 
   3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
 
   Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
   1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель та промисловий зразок є:
 
   1) винахідник, автор промислового зразка;
 
   2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та
промисловий зразок за договором чи законом.
 
   Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на
         винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок є:
 
   1) право  на  використання  винаходу,  корисної  моделі,
промислового зразка;
 
   2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
 
   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі
забороняти таке використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності  на  винахід,
корисну  модель,  промисловий  зразок  належать  володільцю
відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи
законом.
 
   Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на винахід, корисну модель, промисловий
         зразок
 
   1. Майнові  права  інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за
датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.
 
   2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності
майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання
ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.
 
   3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності  на  винахід  спливає  через  двадцять  років, що
відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому
законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому
законом порядку щодо винаходу, використання  якого  потребує
спеціальних випробувань та офіційного дозволу.
 
   4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на корисну модель спливає через десять років від дати
подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.
 
   5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років
від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому
законом порядку.
 
   Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав
         інтелектуальної власності на винахід, корисну
         модель, промисловий зразок
 
   1. Чинність майнових прав інтелектуальної  власності  на
винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.
 
   Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних
         майнових прав інтелектуальної власності на
         винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
   1. У разі припинення чинності виключних  майнових  прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися
будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.
 
   2. Якщо  у  зв'язку  з достроковим припиненням чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій
було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки
відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не
встановлено договором чи законом.
 
   Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених
         виключних майнових прав інтелектуальної власності
         на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 
   1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.
 
   Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на
         винахід, корисну модель, промисловий зразок
         недійсними
 
   1. Права інтелектуальної власності на  винахід,  корисну
модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.
 
   Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
         корисну модель, промисловий зразок
 
   1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід,
корисну модель, промисловий зразок або, якщо було  заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий
зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання, має право на безоплатне продовження такого
використання  або  використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).
 
   2. Право попереднього користувача може передаватися  або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок
або здійснено  значну  і  серйозну  підготовку  для  такого
використання.
 
               Глава 40
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
       НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
 
   Стаття 471. Придатність компонування інтегральної
         мікросхеми для набуття права інтелектуальної
         власності на нього
 
   1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є
оригінальним.
 
   Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної
         власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. Набуття права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.
 
   2. Обсяг  правової  охорони  компонування  інтегральної
мікросхеми  визначається  зображенням  цього  компонування на
матеріальному носієві.
 
   3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
 
   Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
         компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є:
 
   1) автор компонування інтегральної мікросхеми;
 
   2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної
мікросхеми за договором чи законом.
 
   Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на
         компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. Майновими  правами  інтелектуальної  власності  на
компонування інтегральної мікросхеми є:
 
   1) право  на  використання  компонування  інтегральної
мікросхеми;
 
   2) виключне  право  дозволяти  використання  компонування
інтегральної мікросхеми;
 
   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке
використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної  мікросхеми  належать  володільцю  відповідного
свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.
 
   Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. Майнові права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є чинними з дати, наступної за датою їх
державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав
відповідно до закону.
 
   2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через
десять років, що відліковуються від дати подання заявки на
компонування  інтегральної мікросхеми в установленому законом
порядку.
 
   Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав
         інтелектуальної власності на компонування
         інтегральної мікросхеми
 
   1. Чинність майнових прав інтелектуальної  власності  на
компонування  інтегральної  мікросхеми  може  бути  припинено
достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.
 
   Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних
         майнових прав інтелектуальної власності на
         компонування інтегральної мікросхеми
 
   1. У разі припинення чинності виключних  майнових  прав
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,
за винятками, встановленими законом.
 
   2. Якщо  у  зв'язку  з достроковим припиненням чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано
дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються особою,
яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором

| Первая ... | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner