Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 31

шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,
про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом.
 
   4. Новація припиняє додаткові зобов'язання, пов'язані  з
первісним зобов'язанням, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
 
   1. Зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення
боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує
прав третіх осіб щодо майна кредитора.
 
   Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і
         кредитора в одній особі
 
   1. Зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора
в одній особі.
 
   Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його
         виконання
 
   1. Зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у
зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.
 
   Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи
 
   1. Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є
нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути
виконане іншою особою.
 
   2. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо воно є
нерозривно пов'язаним з особою кредитора.
 
   Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної
         особи
 
   1. Зобов'язання  припиняється ліквідацією юридичної особи
(боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими
нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої
юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за
зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю.
 
               Глава 51
       ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
   Стаття 610. Порушення зобов'язання
 
   1. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з
порушенням  умов,  визначених змістом зобов'язання (неналежне
виконання).
 
   Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
 
   1. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки,
встановлені договором або законом, зокрема:
 
   1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови
від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або
розірвання договору;
 
   2) зміна умов зобов'язання;
 
   3) сплата неустойки;
 
   4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
 
   Стаття 612. Прострочення боржника
 
   1. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не
приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк,
встановлений договором або законом.
 
   2. Боржник,  який  прострочив  виконання  зобов'язання,
відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за
неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.
 
   3. Якщо  внаслідок  прострочення  боржника  виконання
зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися
від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
 
   4. Прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може
бути виконане внаслідок прострочення кредитора.
 
   Стаття 613. Прострочення кредитора
 
   1. Кредитор вважається таким, що прострочив,  якщо  він
відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником,
або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного
законодавства чи випливають із суті зобов'язання або звичаїв
ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого
обов'язку.
 
   Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках,
встановлених частиною четвертою статті 545 цього Кодексу.
 
   2. Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не
міг виконати свій обов'язок, виконання зобов'язання може бути
відстрочене на час прострочення кредитора.
 
   3. Боржник не має права на відшкодування збитків, завданих
простроченням кредитора, якщо кредитор доведе, що прострочення не
є наслідком його вини або осіб, на яких за законом чи дорученням
кредитора було покладено прийняття виконання.
 
   4. Боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує проценти за
час прострочення кредитора.
 
   Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення
         зобов'язання
 
   1. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за
наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних
від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.
 
   2. Відсутність своєї вини доводить особа, яка  порушила
зобов'язання.
 
   3. Правочин,   яким   скасовується   чи   обмежується
відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним.
 
   Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
 
   1. У разі порушення зобов'язання однією стороною  друга
сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від
зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом.
 
   2. Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну
сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.
 
   3. Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково
або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов'язання або
воно припиняється.
 
   Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини
         кредитора
 
   1. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, суд
відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з
боржника.
 
   2. Суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, які
стягуються з боржника, якщо кредитор умисно або з необережності
сприяв  збільшенню  розміру  збитків,  завданих  порушенням
зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення.
 
   Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за
         порушення зобов'язання
 
   1. Особа, яка порушила  зобов'язання,  звільняється  від
відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що
це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
 
   Не вважається  випадком,  зокрема,  недодержання  своїх
обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів,
потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника
необхідних коштів.
 
   Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
 
   1. Боржник  відповідає  за порушення зобов'язання іншими
особами, на яких було покладено його виконання (стаття 528 цього
Кодексу),  якщо  договором  або  законом  не  встановлено
відповідальність безпосереднього виконавця.
 
   Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
 
   1. Договором або законом може бути передбачена поряд із
відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність
іншої особи.
 
   2. До пред'явлення вимоги особі, яка  несе  субсидіарну
відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до основного
боржника.
 
   Якщо основний  боржник  відмовився  задовольнити  вимогу
кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк
відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в
повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.
 
   3. Кредитор не може вимагати задоволення своєї вимоги від
особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога може
бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного
боржника.
 
   4. Особа, яка несе субсидіарну відповідальність, повинна до
задоволення вимоги, пред'явленої їй кредитором, повідомити про це
основного боржника, а у разі пред'явлення позову, - подати
клопотання про залучення основного боржника до участі у справі.
 
   У разі недотримання цих вимог особою, яка несе субсидіарну
відповідальність, основний боржник має право висунути  проти
регресної вимоги особи, яка несе субсидіарну відповідальність,
заперечення, які він мав проти кредитора.
 
   Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати
         річ, визначену індивідуальними ознаками
 
   1. У  разі  невиконання  боржником  обов'язку  передати
кредиторові у власність або у користування  річ,  визначену
індивідуальними ознаками, кредитор має право витребувати цю річ у
боржника та вимагати її передання відповідно до умов зобов'язання.
 
   2. Кредитор втрачає право на витребування у боржника речі,
визначеної індивідуальними ознаками, у разі, якщо ця річ вже
передана третій особі у власність або в користування.
 
   Якщо річ, визначену індивідуальними ознаками, ще не передано,
переважне право на її одержання має той з кредиторів, зобов'язання
на користь якого виникло раніше, а коли це неможливо визначити, -
кредитор, який першим пред'явив позов.
 
   Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
 
   1. У разі невиконання боржником для кредитора певної роботи
чи ненадання йому послуги кредитор має право виконати цю роботу
власними силами або доручити її виконання чи надання послуги
третій особі і вимагати від боржника відшкодування збитків, якщо
інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або
не випливає із суті зобов'язання.
 
   Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в
         натурі
 
   1. Боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки,
завдані порушенням зобов'язання, не звільняється від обов'язку
виконати зобов'язання в натурі, якщо інше не встановлено договором
або законом.
 
   2. У разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке
внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (стаття 612
цього Кодексу), або передання відступного (стаття 600 цього
Кодексу) боржник звільняється від обов'язку виконати зобов'язання
в натурі.
 
   3. У разі відмови кредитора від договору (стаття 615 цього
Кодексу) боржник звільняється від обов'язку виконати зобов'язання
в натурі.
 
   Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням
         зобов'язання
 
   1. Боржник,  який порушив зобов'язання, має відшкодувати
кредиторові завдані цим збитки.
 
   2. Розмір  збитків,  завданих  порушенням  зобов'язання,
доказується кредитором.
 
   3. Збитки  визначаються  з урахуванням ринкових цін, що
існували на день добровільного задоволення боржником  вимоги
кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане, а якщо
вимога не була задоволена добровільно, - у день пред'явлення
позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може
задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги
ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.
 
   4. При  визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди)
враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.
 
   Стаття 624. Збитки і неустойка
 
   1. Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то
вона  підлягає  стягненню  у повному розмірі, незалежно від
відшкодування збитків.
 
   2. Договором може бути встановлено обов'язок відшкодувати
збитки лише в тій частині, в якій вони не покриті неустойкою.
 
   3. Договором може бути встановлено стягнення неустойки без
права на відшкодування збитків або можливість за вибором кредитора
стягнення неустойки чи відшкодування збитків.
 
   Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового
         зобов'язання
 
   1. Боржник  не  звільняється  від  відповідальності  за
неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
 
   2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання,
на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також
три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором або законом.
 
              Розділ II
         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
 
               Глава 52
          ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
 
   Стаття 626. Поняття та види договору
 
   1. Договором  є  домовленість  двох  або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та
обов'язків.
 
   2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе
обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися
від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без
виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.
 
   3. Договір є двостороннім, якщо правами та  обов'язками
наділені обидві сторони договору.
 
   4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами
(багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про
договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих
договорів.
 
   5. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором,
законом або не випливає із суті договору.
 
   Стаття 627. Свобода договору
 
   1. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в
укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору
з  урахуванням  вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та
справедливості.
 
   Стаття 628. Зміст договору
 
   1. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на
розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими
відповідно до актів цивільного законодавства.
 
   2. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться
елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у
змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення
актів цивільного законодавства про договори,  елементи  яких
містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором
або не випливає із суті змішаного договору.
 
   Стаття 629. Обов'язковість договору
 
   1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.
 
   Стаття 630. Типові умови договору
 
   1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови
визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду,
оприлюднених у встановленому порядку.
 
   2. Якщо у договорі не міститься посилання на типові умови,
такі типові умови можуть застосовуватись як звичай ділового
обороту, якщо вони відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу.

| Первая ... | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner