Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 32

 
   Стаття 631. Строк договору
 
   1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть
здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до
договору.
 
   2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
   3. Сторони  можуть  встановити,  що  умови  договору
застосовуються  до  відносин між ними, які виникли до його
укладення.
 
   4. Закінчення строку договору не звільняє  сторони  від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
договору.
 
   Стаття 632. Ціна
 
   1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.
 
   У випадках,  встановлених  законом,  застосовуються ціни
(тарифи,  ставки  тощо),  які встановлюються або регулюються
уповноваженими органами державної влади або органами місцевого
самоврядування.
 
   2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у
випадках і на умовах, встановлених договором або законом.
 
   3. Зміна ціни  в  договорі  після  його  виконання  не
допускається.
 
   4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути
визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із
звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або
послуги на момент укладення договору.
 
   Стаття 633. Публічний договір
 
   1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець
взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання
робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна
торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги
зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
 
   2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для
всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні
пільги.
 
   3. Підприємець не має права  надавати  переваги  одному
споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо
інше не встановлено законом.
 
   4. Підприємець не має права відмовитися  від  укладення
публічного договору за наявності у нього можливостей надання
споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
 
   У разі необгрунтованої відмови підприємця від  укладення
публічного  договору  він  має  відшкодувати збитки, завдані
споживачеві такою відмовою.
 
   5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені
правила,  обов'язкові  для сторін при укладенні і виконанні
публічного договору.
 
   6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій
цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і
виконанні публічного договору, є нікчемними.
 
   Стаття 634. Договір приєднання
 
   1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені
однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який
може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до
запропонованого  договору  в  цілому. Друга сторона не може
запропонувати свої умови договору.
 
   2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на
вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які
звичайно мала, а також якщо договір  виключає  чи  обмежує
відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або
містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася.
Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх
інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості
брати участь у визначенні умов договору.
 
   3. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена
стороною, яка приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею
підприємницької  діяльності,  сторона, що надала договір для
приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе,
що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах
вона приєдналася до договору.
 
   Стаття 635. Попередній договір
 
   1. Попереднім є договір,  сторони  якого  зобов'язуються
протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в
майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім
договором.
 
   Законом може  бути  встановлено  обмеження  щодо  строку
(терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі
попереднього договору.
 
   Істотні умови  основного  договору,  що  не  встановлені
попереднім договором, погоджуються у  порядку,  встановленому
сторонами  у  попередньому  договорі, якщо такий порядок не
встановлений актами цивільного законодавства.
 
   Попередній договір укладається у формі, встановленій для
основного  договору,  а  якщо  форма  основного договору не
встановлена, - у письмовій формі.
 
   2. Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від  укладення
договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати
другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше  не
встановлено  попереднім  договором  або  актами  цивільного
законодавства.
 
   3. Зобов'язання,  встановлене   попереднім   договором,
припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку
(у термін), встановленого попереднім договором, або якщо жодна із
сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.
 
   4. Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в
ньому немає волевиявлення сторін  щодо  надання  йому  сили
попереднього договору, не вважається попереднім договором.
 
   Стаття 636. Договір на користь третьої особи
 
   1. Договором на користь третьої особи є договір, в якому
боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої
особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.
 
   2. Виконання договору на користь третьої особи може вимагати
як особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої
передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором або
законом чи не випливає із суті договору.
 
   3. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися
своїм правом сторони не можуть розірвати або змінити договір без
згоди третьої особи, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   4. Якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй на
підставі договору, сторона, яка уклала договір на користь третьої
особи, може сама скористатися цим правом, якщо інше не випливає із
суті договору.
 
   Стаття 637. Тлумачення умов договору
 
   1. Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті
213 цього Кодексу.
 
   2. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися також
типові умови (типові договори), навіть якщо в договорі немає
посилання на ці умови.
 
               Глава 53
       УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 
   Стаття 638. Укладення договору
 
   1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли
згоди з усіх істотних умов договору.
 
   Істотними умовами договору є умови про предмет договору,
умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для
договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
 
   2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї  сторони
укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою
стороною.
 
   Стаття 639. Форма договору
 
   1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги
щодо форми договору не встановлені законом.
 
   2. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі,
він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть
якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.
 
   3. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір,
щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є
укладеним з моменту його підписання сторонами.
 
   4. Якщо  сторони  домовилися про нотаріальне посвідчення
договору, щодо  якого  законом  не  вимагається  нотаріальне
посвідчення,  такий  договір  є  укладеним  з  моменту його
нотаріального посвідчення. Договір про закупівлю, який укладається
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника
підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається
укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
( Стаття 639 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV
( 2664-15 ) від 16.06.2005 )
 
   Стаття 640. Момент укладення договору
 
   1. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка
направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї
пропозиції.
 
   2. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для
укладення договору необхідні також передання майна або вчинення
іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного
майна або вчинення певної дії.
 
   3. Договір,  який підлягає нотаріальному посвідченню або
державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального
посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і
нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту
державної реєстрації.
 
   Стаття 641. Пропозиція укласти договір
 
   1. Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із
сторін майбутнього договору.
 
   Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору
і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною
у разі її прийняття.
 
   2. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу
осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше
не вказано у рекламі або інших пропозиціях.
 
   3. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту
або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір,
одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для
відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її
суті чи обставин, за яких вона була зроблена.
 
   Стаття 642. Прийняття пропозиції
 
   1. Відповідь особи, якій адресована  пропозиція  укласти
договір,  про  її прийняття (акцепт) повинна бути повною і
безумовною.
 
   2. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у
межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у
пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги,
виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка
засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є  прийняттям
пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або
не встановлено законом.
 
   3. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою
відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила
пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею
відповіді про прийняття пропозиції.
 
   Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій
         вказаний строк для відповіді
 
   1. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для
відповіді,  договір  є  укладеним,  коли особа, яка зробила
пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом
цього строку.
 
   Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не
         вказаний строк для відповіді
 
   1. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не
вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа,
якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття.
 
   2. Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк
для відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним,
коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом
строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей
строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього
часу.
 
   Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана
         із запізненням
 
   1. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір
одержано  із  запізненням,  особа,  яка  зробила пропозицію,
звільняється від відповідних зобов'язань.
 
   2. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір
було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа,
яка зробила пропозицію  укласти  договір,  звільняється  від
відповідних зобов'язань, якщо вона негайно повідомила особу, якій
було  направлено  пропозицію,  про  одержання  відповіді  із
запізненням.
 
   Відповідь, одержана із запізненням, є новою пропозицією.
 
   3. За згодою особи, яка зробила пропозицію, договір може
вважатись укладеним незалежно від того, що відповідь про прийняття
пропозиції укласти договір було відправлено та (або) одержано із
запізненням.
 
   Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших
         умовах
 
   1. Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було
запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і
водночас  новою  пропозицією  особі,  яка  зробила попередню
пропозицію.
 
   Стаття 647. Місце укладення договору
 
   1. Договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або
за місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію
укласти договір, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади,
         органів влади Автономної Республіки Крим, органів
         місцевого самоврядування
 
   1. Зміст договору, укладеного на підставі правового акта
органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого  самоврядування,  обов'язкового  для  сторін
(сторони) договору, має відповідати цьому акту.
 
   2. Особливості укладення договору на підставі правового акта
органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого самоврядування встановлюються актами цивільного
законодавства.
 
   Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
 
   1. Розбіжності, що виникли між сторонами при  укладенні
договору на підставі правового акта органу державної влади, органу
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування
та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.
 
   2. Розбіжності,  що виникли між сторонами при укладенні
договору не на підставі правового акта органу державної влади,
органу  влади  Автономної  Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування,  можуть  бути  вирішені  судом  у  випадках,
встановлених за домовленістю сторін або законом.
 
   Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах,
         конкурсах
 
   1. Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах,
конкурсах  тощо встановлюються відповідними актами цивільного
законодавства.
 
   Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
 
   1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою
сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
 

| Первая ... | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner