Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 38

 
   У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та
частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.
 
   Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення
         відчужувача
 
   1. Матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися
відчужувачу,  підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає
індексації у порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання
         (догляду)
 
   1. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою
обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з
підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути
передані за згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій
особі за їхньою згодою.
 
   2. Відмова  відчужувача  у  наданні  згоди на передання
обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду)
іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до
уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають
істотне значення.
 
   Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за
         договором довічного утримання (догляду)
 
   1. Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі,
яка була передана за договором довічного утримання (догляду), на
іншу річ.
 
   У цьому разі обсяг обов'язків набувача  може  бути  за
домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.
 
   Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного
         утримання (догляду)
 
   1. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати,
дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання
(догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у
власність іншій особі на підставі іншого правочину.
 
   2. На  майно,  передане набувачу за договором довічного
утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом
життя відчужувача.
 
   3. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане
набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його
обов'язків перед відчужувачем.
 
   Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)
 
   1. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний
за рішенням суду:
 
   1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої
він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання
набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;
 
   2) на вимогу набувача.
 
   2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі
смертю відчужувача.
 
   Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного
         утримання (догляду)
 
   1. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у
зв'язку  з  невиконанням або неналежним виконанням набувачем
обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на
майно,  яке  було ним передане, і має право вимагати його
повернення.
 
   У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та
(або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню.
 
   2. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його
подальшого виконання набувачем з підстав, що мають  істотне
значення, суд може залишити за набувачем право власності на
частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він
належно виконував свої обов'язки за договором.
 
   Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
 
   1. Обов'язки  набувача  за договором довічного утримання
(догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право
власності на майно, що було передане відчужувачем.
 
   Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна,
що було передане відчужувачем, право власності на це майно може
перейти до спадкоємця за законом.
 
   2. Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від
прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право
власності на це майно. У цьому разі договір довічного утримання
(догляду) припиняється.
 
   Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної
         особи-набувача
 
   1. У разі припинення юридичної особи-набувача з визначенням
правонаступників до них переходять права та обов'язки за договором
довічного утримання (догляду).
 
   2. У разі ліквідації юридичної особи-набувача право власності
на майно, передане за договором довічного утримання (догляду),
переходить до відчужувача.
 
   Якщо в результаті ліквідації юридичної особи-набувача майно,
що було передане їй за договором довічного утримання (догляду),
перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та
обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).
 
               Глава 58
             НАЙМ (ОРЕНДА)
 
   Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)
 
   Стаття 759. Договір найму
 
   1. За договором найму (оренди) наймодавець передає  або
зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на
певний строк.
 
   2. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договору найму (оренди).
 
   Стаття 760. Предмет договору найму
 
   1. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена
індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при
неодноразовому використанні (неспоживна річ).
 
   Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути
предметом договору найму.
 
   2. Предметом договору найму можуть бути майнові права.
 
   3. Особливості найму окремих видів майна встановлюються цим
Кодексом та іншим законом.
 
   Стаття 761. Право передання майна у найм
 
   1. Право передання майна у найм має власник речі або особа,
якій належать майнові права.
 
   2. Наймодавцем може бути також особа,  уповноважена  на
укладення договору найму.
 
   Стаття 762. Плата за користування майном
 
   1. За користування майном з наймача справляється плата,
розмір якої встановлюється договором найму.
 
   Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається
з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають
істотне значення.
 
   2. Плата за користування майном може вноситися за вибором
сторін  у  грошовій  або натуральній формі. Форма плати за
користування майном встановлюється договором найму.
 
   3. Договором або законом може бути встановлено періодичний
перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.
 
   4. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через
обставини, за які він не відповідає, можливість користування
майном істотно зменшилася.
 
   5. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо
інше не встановлено договором.
 
   6. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого
майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не
відповідає.
 
   Стаття 763. Строк договору найму
 
   1. Договір  найму  укладається  на  строк,  встановлений
договором.
 
   2. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається
укладеним на невизначений строк.
 
   Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений
строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово
попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму
нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути
встановлений інший строк для попередження про відмову від договору
найму, укладеного на невизначений строк.
 
   3. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні)
строки договору найму окремих видів майна.
 
   Якщо до спливу встановленого законом максимального строку
найму жодна із сторін не відмовилася від договору, укладеного на
невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального
строку договору.
 
   Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом
максимальний строк, вважається укладеним на строк, що відповідає
максимальному строку.
 
   Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном
         після закінчення строку договору найму
 
   1. Якщо  наймач  продовжує  користуватися  майном  після
закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень
наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим
на строк, який був раніше встановлений договором.
 
   Стаття 765. Передання майна наймачеві
 
   1. Наймодавець  зобов'язаний  передати наймачеві майно у
користування негайно або у строк, встановлений договором найму.
 
   Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві
 
   1. Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має
право за своїм вибором:
 
   1) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування
збитків, завданих затримкою;
 
   2) відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування
завданих йому збитків.
 
   Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
 
   1. Наймодавець  зобов'язаний  передати  наймачеві  річ у
комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її
призначенню.
 
   2. Наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі
властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або
призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.
 
   3. Наймач зобов'язаний у присутності наймодавця перевірити
справність речі. Якщо наймач у момент передання речі в його
володіння не переконається у її справності, річ вважається такою,
що передана йому в належному стані.
 
   Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
 
   1. Наймодавець може гарантувати якість речі протягом всього
строку найму.
 
   2. Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією
якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню
відповідно до договору, наймач має право за своїм  вибором
вимагати:
 
   1) заміни речі, якщо це можливо;
 
   2) відповідного  зменшення розміру плати за користування
річчю;
 
   3) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування
витрат на їх усунення;
 
   4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому
завдані.
 
   Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
 
   1. Передання речі у найм не припиняє та не змінює прав на неї
третіх осіб, зокрема права застави.
 
   2. При укладенні договору найму наймодавець зобов'язаний
повідомити наймача про всі права третіх осіб на  річ,  що
передається у найм. Якщо наймодавець не повідомив наймача про всі
права третіх осіб на річ, що передається у найм, наймач має право
вимагати  зменшення розміру плати за користування річчю або
розірвання договору та відшкодування збитків.
 
   Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі,
         переданої у найм
 
   1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового
власника переходять права та обов'язки наймодавця.
 
   2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі
відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.
 
   Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
 
   1. Передання у найм речі, що була застрахована наймодавцем,
не припиняє чинності договору страхування.
 
   2. Договором або законом може бути встановлений обов'язок
наймача укласти договір страхування речі, що передана у найм.
 
   Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового
         пошкодження речі
 
   1. Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе
ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.
 
   Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
 
   1. Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її
призначення та умов договору.
 
   2. Якщо наймач користується річчю, переданою йому у найм, не
за  її  призначенням або з порушенням умов договору найму,
наймодавець  має  право  вимагати  розірвання  договору  та
відшкодування збитків.
 
   3. Наймач має право змінювати стан речі, переданої йому у
найм, лише за згодою наймодавця.
 
   Стаття 774. Піднайм
 
   1. Передання наймачем речі у користування  іншій  особі
(піднайм)  можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   2. Строк договору піднайму не може перевищувати  строку
договору найму.
 
   3. До договору піднайму застосовуються положення про договір
найму.
 
   Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи,
         одержані від користування річчю, переданою у найм
 
   1. Наймачеві належить право власності на плоди, продукцію,
доходи, одержані ним у результаті користування річчю, переданою у
найм.
 
   Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм
 
   1. Поточний  ремонт речі, переданої у найм, провадиться
наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   2. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться
наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором
або законом.
 
   Капітальний ремонт  провадиться  у  строк,  встановлений
договором. Якщо строк не встановлений договором або  ремонт
викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути
проведений у розумний строк.
 
   3. Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що
перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов

| Первая ... | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner