Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 42

матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та
здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних
правил, правил безпеки  людей  та  інших  вимог,  підрядник
зобов'язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на
відшкодування збитків.
 
   Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
 
   1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість
роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.
 
   2. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її
настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим,
замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати
відшкодування збитків.
 
   3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не
буде виконана належним чином, замовник має право призначити
підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання
підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та
вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи
іншій особі за рахунок підрядника.
 
   4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи
відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за
виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані
розірванням договору.
 
   Стаття 850. Сприяння замовника
 
   1. Замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконанні
роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором
підряду.
 
   У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має
право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові
витрати, викликані простоєм, перенесенням  строків  виконання
роботи, або підвищення ціни роботи.
 
   2. Якщо  виконання  роботи  за  договором підряду стало
неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має
право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за
виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник
одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням замовником
договору.
 
   Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором
         підряду
 
   1. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату
роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування
або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість
виконання договору підрядником.
 
   Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником
         договору підряду
 
   1. Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що
погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник
має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих
недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з
правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи
відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено
договором.
 
   2. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору
підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати
розірвання договору та відшкодування збитків.
 
   Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану
         підрядником
 
   1. Замовник  зобов'язаний  прийняти  роботу,  виконану
підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі
виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших
недоліків негайно заявити про них підрядникові.
 
   Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у
подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або
недоліки у виконаній роботі.
 
   2. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється
права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені
при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).
 
   3. Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від
умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути
встановлені  при  звичайному способі її прийняття (приховані
недоліки), у тому числі такі,  що  були  умисно  приховані
підрядником,  він  зобов'язаний  негайно  повідомити  про це
підрядника.
 
   4. У разі виникнення між замовником і підрядником спору з
приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу
будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на
проведення  експертизи  несе  підрядник, крім випадків, коли
експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або
причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками.
У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка
вимагала  її  призначення,  а якщо експертизу призначено за
погодженням сторін, - обидві сторони порівну.
 
   5. Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється  від
прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового
попередження продати результат роботи, а  суму  виторгу,  з
вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит
нотаріуса на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором.
 
   6. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи
спричинило  зміну строку здачі роботи, вважається, що право
власності на виготовлену (перероблену) річ перейшло до замовника у
момент, коли мало відбутися її передання.
 
   Стаття 854. Порядок оплати роботи
 
   1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата
виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний
сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі
роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений
строк або, за згодою замовника, - достроково.
 
   2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у
випадку та в розмірі, встановлених договором.
 
   Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового
         знищення предмета договору підряду або
         неможливості закінчення роботи
 
   1. Якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові
був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без
вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу.
 
   Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору
підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки
матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про
спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість
закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку
прийняття виконаної роботи.
 
   Стаття 856. Право підрядника на притримування
 
   1. Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або
іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору
підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також
устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно
замовника, що є у підрядника.
 
   Стаття 857. Якість роботи
 
   1. Робота, виконана підрядником, має відповідати  умовам
договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам,
що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.
 
   2. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у
договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент
передання її замовникові.
 
   3. Результат роботи в межах розумного строку має  бути
придатним для використання відповідно до договору підряду або для
звичайного використання роботи такого характеру.
 
   Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість
         роботи
 
   1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов
договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками,
які роблять її непридатною для використання відповідно до договору
або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник
має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за
своїм вибором вимагати від підрядника:
 
   1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;
 
   2) пропорційного зменшення ціни роботи;
 
   3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо
право замовника усувати їх встановлено договором.
 
   2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за
які він відповідає, безоплатно  виконати  роботу  заново  з
відшкодуванням  замовникові  збитків,  завданих  простроченням
виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше
передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке
повернення можливе.
 
   3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші
недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути
усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний
строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати
відшкодування збитків.
 
   4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від
відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від
відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій
або бездіяльності підрядника.
 
   5. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи,
відповідає  за  його  якість  відповідно  до  положень  про
відповідальність продавця за товари неналежної якості.
 
   Стаття 859. Гарантія якості роботи
 
   1. Якщо договором або законом передбачено надання підрядником
замовникові гарантії якості  роботи,  підрядник  зобов'язаний
передати  замовникові результат роботи, який має відповідати
вимогам статті 857 цього Кодексу протягом усього гарантійного
строку.
 
   2. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить
результат роботи, якщо інше не встановлено договором підряду.
 
   Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
 
   1. Перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли
виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником,
якщо інше не встановлено договором підряду.
 
   2. До обчислення гарантійного строку за договором підряду
застосовуються положення статті 676 цього Кодексу, якщо інше не
встановлено договором або законом.
 
   Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію
         замовникові
 
   1. Підрядник  зобов'язаний  передати замовникові разом з
результатом роботи інформацію щодо експлуатації  або  іншого
використання  предмета договору підряду, якщо це передбачено
договором або якщо без такої інформації використання результату
роботи для цілей, визначених договором, є неможливим.
 
   Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
 
   1. Якщо  сторона у договорі підряду внаслідок виконання
договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і
технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а
також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця,
вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої
сторони.
 
   Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо
         неналежної якості роботи
 
   1. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за
договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а
щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи
замовником.
 
   Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих
         випадках
 
   1. Якщо  договором  підряду  або  законом  встановлений
гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у
межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається
від дня заявлення про недоліки.
 
   2. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято
замовником частинами, перебіг позовної давності починається від
дня прийняття роботи в цілому.
 
   Параграф 2. Побутовий підряд
 
   Стаття 865. Договір побутового підряду
 
   1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює
підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням
фізичної особи  (замовника)  певну  роботу,  призначену  для
задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник
зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
 
   2. Договір побутового підряду є публічним договором.
 
   3. До відносин  за  договором  побутового  підряду,  не
врегульованих  цим Кодексом, застосовується законодавство про
захист прав споживачів.
 
   Стаття 866. Форма договору побутового підряду
 
   1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній
формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший
документ, що підтверджує укладення договору.
 
   Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його
права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору
або його умов.
 
   Стаття 867. Гарантії прав замовника
 
   1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення
до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або
послуг. У разі порушення цієї вимоги  замовник  має  право
відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.
 
   2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи
відмовитися  від  договору  побутового  підряду,  сплативши
підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі,
фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та
відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою
виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи,
яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника
цього права, є нікчемними.
 
   Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
 
   1. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового
підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про
запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму
оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання
інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний
назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу,
якщо за характером роботи це має значення.
 
   Стаття 869. Публічна пропозиція роботи
 
   1. До реклами та інших  пропозицій  щодо  роботи,  яка
виконується  за  договором побутового підряду, застосовуються
положення статті 641 цього Кодексу.
 
   2. При здачі робіт  замовникові  підрядник  зобов'язаний
повідомити  його про вимоги, яких необхідно додержувати для
ефективного  та  безпечного  використання  виготовленої  або
переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі
для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних
вимог.
 
   3. Замовник має право вимагати розірвання договору побутового
підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або
недостовірності  інформації,  отриманої  від  підрядника, був
укладений договір на виконання робіт,  які  не  мають  тих
властивостей, які мав на увазі замовник.
 
   Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду
         з матеріалу підрядника
 
   1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу
зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалу.
 
   2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість
матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за
погодженням  сторін,  з остаточним розрахунком при одержанні
замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених
договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із
розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит
матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено
договором.
 
   Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду
         з матеріалу замовника
 
   1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції
або іншому документі, що видається підрядником при укладенні

| Первая ... | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner