Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 50

 
   Стаття 1029. Договір управління майном
 
   1. За договором управління майном одна сторона (установник
управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк
майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату
здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах
установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
 
   2. Договір управління майном може засвідчувати виникнення в
управителя права довірчої власності на отримане в управління
майно.
 
   Законом чи  договором  управління  майном  можуть  бути
передбачені обмеження права довірчої власності управителя.
( Стаття 1029 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 1030. Предмет договору управління майном
 
   1. Предметом  договору  управління  майном  можуть  бути
підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні
папери, майнові права та інше майно.
 
   2. Не  можуть бути предметом договору управління майном
грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління
грошовими коштами прямо встановлено законом.
 
   3. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від
іншого майна установника управління та від майна управителя.
 
   Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя
на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік.
 
   Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на
окремому банківському рахунку.
 
   4. Майно, набуте управителем у результаті управління майном,
включається до складу отриманого в управління майна.
( Стаття 1030 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 1031. Форма договору управління майном
 
   1. Договір управління майном укладається в письмовій формі.
 
   2. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному
посвідченню і державній реєстрації.
 
   Стаття 1032. Установник управління
 
   1. Установником управління є власник майна.
 
   2. Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування
якої невідоме або її визнано безвісно відсутньою, установником
управіння є орган опіки та піклування.
 
   3. Якщо власником майна є малолітня особа або фізична особа,
яка визнана недієздатною, установником управління може бути опікун
або орган опіки та піклування.
 
   4. Якщо власником майна є неповнолітня особа, установником
управління є ця особа за дозволом батьків (усиновлювачів) або
піклувальника.
 
   5. Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої
обмежена, установником управління є її піклувальник.
 
   6. У разі переходу права власності на майно, що є предметом
договору управління, від установника управління до іншої особи
договір управління не припиняється, крім випадків, коли право
власності  на майно переходить внаслідок звернення на нього
стягнення.
 
   Стаття 1033. Управитель
 
   1. Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності.
 
   2. Управителем не може бути орган державної влади, орган
влади  Автономної  Республіки  Крим  або  орган  місцевого
самоврядування, якщо інше не встановлено законом.
 
   3. Вигодонабувач не може бути управителем.
 
   4. Управитель діє без довіреності.
 
   5. Управитель, якщо це визначено договором про управління
майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє,
користується і розпоряджається відповідно до закону та договору
управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою
переходу права власності до управителя на майно, передане в
управління.
( Частина п'ята статті 1033 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
( Стаття 1033 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане
         в управління
 
   1. Вигоди від майна, що передане в управління, належать
установникові управління.
 
   2. Установник управління може вказати в договорі особу, яка
має право набувати вигоди від майна, переданого в управління
(вигодонабувача).
 
   Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
 
   1. Істотними умовами договору управління майном є:
 
   1) перелік майна, що передається в управління;
 
   2) розмір і форма плати за управління майном.
 
   Стаття 1036. Строк договору управління майном
 
   1. Строк управління  майном  встановлюється  у  договорі
управління майном.
 
   Якщо сторони не визначили строку договору управління майном,
він вважається укладеним на п'ять років.
 
   2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну договору управління майном після закінчення його строку
договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких
самих умовах.
 
   Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
 
   1. Управитель управляє майном відповідно до умов договору.
Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати
щодо нього договір застави лише за згодою установника управління.
 
   2. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень
його прав на майно, передане в управління, відповідно до статті
396 цього Кодексу.
 
   Стаття 1038. Здійснення управління майном
 
   1. Управитель  управляє  майном особисто, крім випадків,
встановлених статтею 1041 цього Кодексу.
 
   2. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з
управлінням майном, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він
вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником
майна.
 
   3. У правочинах щодо майна, переданого в управління, які
вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені
управителем.  У  разі  відсутності такої вказівки управитель
зобов'язується перед третіми особами особисто.
 
   Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом
         договору застави
 
   1. Майно, що є предметом договору застави, може бути передане
в управління.
 
   2. Установник управління зобов'язаний попередити управителя
про те, що майно, яке передається в управління, є предметом
договору застави.
 
   Якщо установник управління не попередив управителя і сам
управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в
управління, є предметом договору застави, управитель має право
вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором
плати відповідно до строку управління цим майном.
 
   Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в
         управління, за вимогою кредитора установника
         управління
 
   1. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за
вимогою кредитора установника управління не допускається, крім
випадку визнання установника управління банкрутом або звернення
стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом
договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом
договір управління цим майном припиняється і воно включається до
ліквідаційної маси.
 
   Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
 
   1. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити
від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це
передбачено договором управління майном або цього  вимагають
інтереси  установника  управління  або вигодонабувача у разі
неможливості отримати в розумний строк  відповідні  вказівки
установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним
замісника, як за свої власні.
 
   Стаття 1042. Право управителя на плату
 
   1. Управитель має право на плату, встановлену договором, а
також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку
з управлінням майном.
 
   2.  Управитель майном, якщо це передбачено законом або
укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати
належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми
безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в
управління.
( Частина друга статті 1042 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 )
від 18.12.2008 )
 
   Стаття 1043. Відповідальність управителя
 
   1. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної
турботливості  про  інтереси  установника  управління  або
вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління
завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.
 
   Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що
вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника
управління або вигодонабувача.
 
   2. Управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами,
що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості
майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог
кредиторів.
 
   3. Субсидіарна  відповідальність  управителя,  встановлена
частиною другою цієї статті, настає також у разі  вчинення
правочинів  з  перевищенням  наданих  йому  повноважень  або
встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь
у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про
перевищення управителем повноважень або встановлених обмежень. У
цьому разі установник управління може вимагати від управителя
відшкодування завданих ним збитків.
 
   Стаття 1044. Припинення договору управління майном
 
   1. Договір управління майном припиняється у разі:
 
   1) загибелі майна, переданого в управління;
 
   2) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв'язку
із закінченням його строку;
 
   3) смерті фізичної особи - вигодонабувача або ліквідації
юридичної особи - вигодонабувача, якщо інше не  встановлено
договором;
 
   4) відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором;
 
   5) визнання  управителя недієздатним, безвісно відсутнім,
обмеження його цивільної дієздатності або смерті;
 
   6) відмови управителя або установника управління від договору
управління майном у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати
управління майном;
 
   7) відмови установника управління від договору з іншої, ніж
указана в пункті 6 цієї частини, причини за умови виплати
управителеві плати, передбаченої договором;
 
   8) визнання  фізичної  особи  -  установника  управління
банкрутом;
 
   9) повного  завершення  виконання  сторонами  договору
управління майном;
 
   10) дострокового припинення управління майном,  якщо  це
передбачено цим договором, або за рішенням суду.
 
   2. У разі відмови однієї сторони від договору управління
майном вона повинна повідомити другу сторону про це за три місяці
до припинення договору, якщо договором не встановлений інший
строк.
 
   3. У разі припинення договору управління майном майно, що
було передане в управління, або майно, набуте  від  такого
управління,  передається  установникові управління у порядку,
визначеному договором.
( Частина третя статті 1044 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 )
від 18.12.2008 )
( Стаття 1044 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
 
   1. Особливості управління цінними паперами встановлюються
законом.
 
               Глава 71
        ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
 
   Параграф 1. Позика
 
   Стаття 1046. Договір позики
 
   1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у
власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші
речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується
повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)
або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
 
   Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або
інших речей, визначених родовими ознаками.
 
   Стаття 1047. Форма договору позики
 
   1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його
сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках,
коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
 
   2. На підтвердження укладення договору позики та його умов
може бути представлена розписка позичальника або інший документ,
який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової
суми або визначеної кількості речей.
 
   Стаття 1048. Проценти за договором позики
 
   1. Позикодавець має право на одержання від позичальника
процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або
законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються
договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх
розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку
України.
 
   У разі  відсутності  іншої  домовленості сторін проценти
виплачуються щомісяця до дня повернення позики.
 
   2. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:
 
   1) він укладений між фізичними особами на суму, яка не
перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької
діяльності хоча б однією із сторін;
 
   2) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.
 
   Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
 
   1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику
(грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими
ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої
самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в
порядку, що встановлені договором.
 
   Якщо договором не встановлений строк повернення позики або
цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути
повернена  позичальником  протягом  тридцяти  днів  від  дня
пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено
договором.
 
   2. Позика, надана за договором безпроцентної позики, може
бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено
договором.

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner