Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 51

 
   3. Позика  вважається  повернутою  в  момент  передання
позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування
грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
 
   Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
 
   1. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він
зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього
Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені
родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно
до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли
речі  мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення
позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому
відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
 
   2. Якщо  договором  встановлений  обов'язок  позичальника
повернути  позику  частинами  (з  розстроченням), то в разі
прострочення повернення чергової частини позикодавець має право
вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та
сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього
Кодексу.
 
   Стаття 1051. Оспорювання договору позики
 
   1. Позичальник має право оспорити договір позики на тій
підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним
від  позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж
встановлено договором.
 
   Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі,
рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для
підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані
позичальником від позикодавця або були  одержані  у  меншій
кількості,  ніж  встановлено  договором.  Це  положення  не
застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом
обману,  насильства,  зловмисної  домовленості  представника
позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.
 
   Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання
         позичальником
 
   1. У разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених
договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у
разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення
його  умов  за  обставин,  за  які  позикодавець  не  несе
відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника
дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому
відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено
договором.
 
   Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
 
   1. За  домовленістю сторін борг, що виник із договорів
купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути
замінений позиковим зобов'язанням.
 
   2. Заміна  боргу  позиковим  зобов'язанням провадиться з
додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, встановленій
для договору позики (стаття 1047 цього Кодексу).
 
   Параграф 2. Кредит
 
   Стаття 1054. Кредитний договір
 
   1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа
(кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти  (кредит)
позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а
позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
 
   2. До відносин  за  кредитним  договором  застосовуються
положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим
параграфом і не випливає із суті кредитного договору.
 
 
   Стаття 1055. Форма кредитного договору
 
   1. Кредитний договір укладається у письмовій формі.
 
   2. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової
форми, є нікчемним.
 
   Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
 
   1. Кредитодавець  має  право  відмовитися  від  надання
позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в
повному обсязі у разі порушення процедури визнання позичальника
банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про
те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.
 
   2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту
частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до
встановленого договором строку його надання, якщо  інше  не
встановлено договором або законом.
 
   3. У разі порушення позичальником встановленого кредитним
договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець
має  право  також  відмовитися  від  подальшого кредитування
позичальника за договором.
 
   Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором
 
   1. Розмір процентів та порядок їх сплати за  договором
визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого
забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному
ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та
інших факторів.
 
   2. Встановлений договором розмір процентів не може бути
збільшений банком в односторонньому порядку.
 
   3. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів
в односторонньому порядку є нікчемною.
( Кодекс доповнено статтею 1056-1 згідно із Законом N 661-VI
( 661-17 ) від 12.12.2008 )
 
   Стаття 1057. Комерційний кредит
 
   1. Договором, виконання якого пов'язане з переданням  у
власність  другій  стороні  грошових  коштів або речей, які
визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту
як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення
оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше
не встановлено законом.
 
   2. До комерційного кредиту застосовуються положення статей
1054-1056 цього Кодексу, якщо інше не встановлено положеннями про
договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить
суті такого зобов'язання.
 
   Параграф 3. Банківський вклад
 
   Стаття 1058. Договір банківського вкладу
 
   1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона
(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі
на умовах та в порядку, встановлених договором.
 
   2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична
особа, є публічним договором (стаття 633 цього Кодексу).
 
   3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який
внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського
рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією
главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.
 
   Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
 
   1. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі.
 
   Письмова форма договору  банківського  вкладу  вважається
додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором
банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи
іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом,
іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності
(банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.
 
   2. У разі недодержання письмової форми договору банківського
вкладу цей договір є нікчемним.
 
   Стаття 1060. Види банківських вкладів
 
   1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі
вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення
вкладу зі спливом встановленого договором строку  (строковий
вклад).
 
   Договором може бути передбачено внесення грошової суми на
інших умовах її повернення.
 
   2. За договором банківського вкладу незалежно від його виду
банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу
вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших
умовах повернення, які встановлені договором.
 
   Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на
першу вимогу є нікчемною.
 
   3. Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад
повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до
настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим
вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу,
якщо договором не встановлений більш високий процент.
 
   4. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу
зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу,
або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення,
після настання визначених договором обставин договір вважається
продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено
договором.
 
   Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
 
   1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в
розмірі, встановленому договором банківського вкладу.
 
   Якщо договором не встановлений  розмір  процентів,  банк
зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки
Національного банку України.
 
   2. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються
на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
 
   У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу
новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до
повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного
місяця з моменту відповідного повідомлення,  якщо  інше  не
встановлено договором.
 
   3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад
або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання
визначених  договором  обставин,  не може бути односторонньо
зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.
 
   4. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів
на строковий вклад в односторонньому порядку є нікчемною.
( Статтю 1061 доповнено частиною  згідно із Законом N 661-VI
( 661-17 ) від 12.12.2008 )
 
   5. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня,
наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує
його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з
інших підстав.
 
   6. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на
його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а
невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку
нараховуються проценти, якщо інше не  встановлено  договором
банківського вкладу.
 
   У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього
моменту проценти.
 
   Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника
         іншою особою
 
   1. На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові
кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від іншої особи,
якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому
вважається, що вкладник погодився на одержання грошових коштів від
іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом.
 
   2. Кошти,  помилково  зараховані  на  рахунок вкладника,
підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього Кодексу.
 
   Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої
         особи
 
   1. Фізична  або  юридична  особа  може  укласти договір
банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця
особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку
першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею
іншим способом наміру скористатися такими правами.
 
   До набуття особою, на користь якої зроблений банківський
вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад.
 
   Визначення імені фізичної особи (стаття 28 цього Кодексу) або
найменування юридичної особи (стаття 90 цього Кодексу), на користь
якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банківського
вкладу.
 
   2. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася
від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на
користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або
перевести його на своє ім'я.
 
   Стаття 1064. Ощадна книжка
 
   1. Укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і
внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються
ощадною книжкою.
 
   В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження
банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові
суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок
грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у
банк.
 
   2. Відомості про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою
для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
 
   3. Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і
виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів
з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі
пред'явлення ощадної книжки.
 
   Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для
пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну
книжку.
 
   Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
 
   1. Ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу,
внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на
одержання зі спливом встановленого строку  суми  вкладу  та
процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.
 
   2. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного)
сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти,
які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката
не встановлений інший розмір процентів.
 
               Глава 72
            БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
 
   Стаття 1066. Договір банківського рахунка
 
   1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується
приймати  і  зараховувати  на  рахунок,  відкритий клієнтові
(володільцеві рахунка), грошові кошти,  що  йому  надходять,
виконувати  розпорядження клієнта про перерахування і видачу
відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій  за
рахунком.
 
   2. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку
клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими
коштами.
 
   3. Банк не має права визначати та контролювати напрями
використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не
передбачені  договором  або  законом,  обмеження  його права
розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.
 
   4. Положення цієї глави застосовуються до інших фінансових
установ  при  укладенні  ними  договору банківського рахунка
відповідно до наданої ліцензії, а також  застосовуються  до
кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не
встановлено законом.
 
   Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
 
   1. Договір банківського рахунка укладається для відкриття
клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах,
погоджених сторонами.
 
   2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з
клієнтом,  який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на
оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським
правилам.
 
   Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення
відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими
документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли
банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або
якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
 
   У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner