Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 52

банківського рахунка клієнт має право на захист відповідно до
цього Кодексу.
 
   Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
 
   1. Банк  зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які
передбачені для рахунків даного виду  законом,  банківськими
правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено
договором банківського рахунка.
 
   2. Банк зобов'язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на
рахунок  клієнта,  в день надходження до банку відповідного
розрахункового документа, якщо інший строк  не  встановлений
договором банківського рахунка або законом.
 
   3. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або
перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до
банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не
передбачений договором банківського рахунка або законом.
 
   4. Клієнт зобов'язаний сплатити плату за виконання банком
операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.
 
   Стаття 1069. Кредитування рахунка
 
   1. Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк
здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на
ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається
таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня
здійснення цього платежу.
 
   2. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням
рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи
1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором
або законом.
 
   Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться
         на рахунку
 
   1. За користування грошовими коштами, що знаходяться на
рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на
рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка
або законом.
 
   Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки,
встановлені  договором,  а  якщо такі строки не встановлені
договором, - зі спливом кожного кварталу.
 
   2. Проценти, передбачені частиною  першою  цієї  статті,
сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо
відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що
звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.
 
   Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
 
   1. Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на
підставі його розпорядження.
 
   2. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без
його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках,
встановлених договором між банком і клієнтом.
 
   Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
 
   1. Банк виконує  розрахункові  документи  відповідно  до
черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових
коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між
банком і клієнтом.
 
   2. У  разі  одночасного  надходження  до  банку кількох
розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання
грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у такій
черговості:
 
   1) у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення
суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог
про стягнення аліментів;
 
   2) у другу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення
суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати
праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а
також виплати за авторським договором;
 
   3) у третю чергу списуються грошові кошти на підставі інших
рішень суду;
 
   4) у  четверту  чергу  списуються  грошові  кошти  за
розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
 
   5) у п'яту чергу списуються грошові  кошти  за  іншими
розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.
 
   3. У разі відсутності (недостатності) грошових коштів на
рахунку клієнта банк не веде обліку розрахункових документів, якщо
інше не встановлено договором між банком і клієнтом.
 
   Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком
         операцій за рахунком клієнта
 
   1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових
коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з
рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про
перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно
після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок
клієнта  або  належного  отримувача,  сплатити  проценти  та
відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
   1. Обмеження прав клієнта щодо  розпоряджання  грошовими
коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім
випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у
випадках, встановлених законом.
 
   Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
 
   1. Договір  банківського  рахунка розривається за заявою
клієнта у будь-який час.
 
   2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського
рахунка:
 
   1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку
клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого
банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде
відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
 
   2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року,
якщо інше не встановлено договором;
 
   3) в інших випадках, встановлених договором або законом.
 
   3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або
за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в
порядку, встановлені банківськими правилами.
 
   4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та
закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком
клієнта  протягом трьох років підряд та відсутності залишку
грошових коштів на цьому рахунку.
 
   Стаття 1076. Банківська таємниця
 
   1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за
рахунком і відомостей про клієнта.
 
   Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки
самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі
органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі
відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку,
встановлених законом про банки і банківську діяльність.
 
   2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять
банківську таємницю, клієнт має право  вимагати  від  банку
відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.
 
               Глава 73
              ФАКТОРИНГ
 
   Стаття 1077. Поняття договору факторингу
 
   1. За договором факторингу (фінансування під відступлення
права грошової вимоги) одна сторона  (фактор)  передає  або
зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи
(боржника).
 
   Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до
боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед
фактором.
 
   2. Зобов'язання фактора  за  договором  факторингу  може
передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою
вимогою, право якої він відступає.
 
   Стаття 1078. Предмет договору факторингу
 
   1. Предметом договору факторингу може бути право грошової
вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також
право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
 
   2. Майбутня вимога вважається переданою фактору  з  дня
виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової
вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з
моменту настання цієї події.
 
   У цих  випадках  додаткове оформлення відступлення права
грошової вимоги не вимагається.
 
   Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
 
   1. Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.
 
   2. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або
юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.
 
   3. Фактором може бути банк або фінансова установа, а також
фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка відповідно
до закону має право здійснювати факторингові операції.
 
   Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової
         вимоги
 
   1. Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності
домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення
права грошової вимоги або його обмеження.
 
   У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або
відповідальності перед боржником у зв'язку із порушенням клієнтом
умови про заборону або обмеження відступлення права грошової
вимоги.
 
   Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
 
   1. Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової
вимоги, право якої відступається, якщо інше не  встановлено
договором факторингу.
 
   2. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо
клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент
відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок
яких боржник має право не виконувати вимогу.
 
   3. Клієнт не відповідає за  невиконання  або  неналежне
виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і
яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено
договором факторингу.
 
   Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
 
   1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови,
що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про
відступлення  права  грошової  вимоги  факторові  і в цьому
повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а
також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.
 
   2. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в
розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги
факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього
обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові  на
виконання свого обов'язку перед ним.
 
   3. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно
до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку  перед
клієнтом.
 
   Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
 
   1. Наступне  відступлення фактором права грошової вимоги
третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором
факторингу.
 
   2. Якщо  договором  факторингу  допускається  наступне
відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно
до положень цієї глави.
 
   Стаття 1084. Права фактора
 
   1. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування
клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором  права
грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він
одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає
перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми,
сплаченої фактором клієнтові.
 
   2. Якщо відступлення  права  грошової  вимоги  факторові
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта
перед фактором, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і
передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений
відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено
договором факторингу.
 
   Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою
від суми боргу клієнта перед  фактором,  який  забезпечений
відступленням права вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові
залишок боргу.
 
   Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
 
   1. Якщо фактор пред'явив боржнику вимогу здійснити платіж,
боржник має право пред'явити до заліку свої грошові вимоги, що
ґрунтуються на договорі боржника з клієнтом, які виникли у
боржника  до  моменту,  коли  він  одержав повідомлення про
відступлення права грошової вимоги факторові.
 
   2. Боржник не може пред'явити факторові вимоги до клієнта у
зв'язку  з порушенням ним умови про заборону або обмеження
відступлення права грошової вимоги.
 
   Стаття 1086. Захист прав боржника
 
   1. У разі порушення клієнтом своїх обов'язків за договором,
укладеним з боржником, боржник не має права вимагати від фактора
повернення сум, уже сплачених йому за відступленою грошовою
вимогою, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від
клієнта.
 
   2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта
суми, сплачені факторові за відступленою грошовою вимогою, має
право вимагати повернення цих сум фактором, якщо фактор не виконав
свого зобов'язання передати клієнтові грошові кошти, пов'язані з
відступленням права грошової вимоги, або передав клієнтові грошові
кошти, знаючи про порушення клієнтом зобов'язання перед боржником,
пов'язаного з відступленням права грошової вимоги.
 
               Глава 74
              РОЗРАХУНКИ
 
   Параграф 1. Загальні положення про розрахунки
 
   Стаття 1087. Форми розрахунків
 
   1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані із
здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у
готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових
документів у електронному або паперовому вигляді.
 
   2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за
участю  фізичних  осіб,  пов'язані  із  здійсненням  ними
підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.
Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою,
якщо інше не встановлено законом.
 
   Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
 
   1. При  здійсненні безготівкових розрахунків допускаються
розрахунки із застосуванням платіжних доручень,  акредитивів,
розрахункових чеків (чеків), розрахунки за інкасо, а також інші
розрахунки, передбачені законом,  банківськими  правилами  та
звичаями ділового обороту.
 
   2. Сторони у договорі мають право обрати будь-який вид
безготівкових розрахунків на свій розсуд.
 
   3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші
фінансові установи (далі - банки), в яких відкрито відповідні
рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом
безготівкових розрахунків.
 
   4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків регулюється
цим Кодексом, законом та банківськими правилами.
 
   Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
 
   Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із
         застосуванням платіжних доручень
 
   1. За платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner