Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 55

   У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної
концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту
державної реєстрації цієї зміни відповідно до статті 1118 цього
Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати
про зміну договору раніше.
 
   Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
 
   1. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк
якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від
договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість
місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.
 
   2. Розірвання  договору  комерційної  концесії  підлягає
державній реєстрації відповідно до статті 1118 цього Кодексу.
 
   3. Договір комерційної концесії припиняється у разі:
 
   1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи
інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним
правом;
 
   2) оголошення   правоволодільця   або    користувача
неплатоспроможним (банкрутом).
 
   Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної
         концесії у разі зміни сторін
 
   1. Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної
власності,  визначений  у договорі комерційної концесії, від
правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або
розірвання договору комерційної концесії.
 
   2. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за
договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови,
що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття
спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або
передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися
підприємницькою діяльністю.
 
   Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до
переходу їх відповідно до цієї частини до спадкоємця чи іншої
особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається
відповідно до статті 1285 цього Кодексу.
 
   Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого
         позначення правоволодільця
 
   1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення
правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу
прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей
договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця,
якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування
збитків.
 
   У разі продовження чинності договору користувач має право
вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.
 
   Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким
         надано за договором комерційної концесії
 
   1. Якщо  в  період  дії  договору  комерційної концесії
припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія
договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються
права, яке припинилося, а  користувач  має  право  вимагати
відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше
не встановлено договором.
 
   У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку
чи інше позначення настають наслідки, передбачені частиною третьою
статті 1126 чи статтею 1128 цього Кодексу.
 
               Глава 77
            СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
   Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність
 
   Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
 
   1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники)
зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для
досягнення певної мети, що не суперечить законові.
 
   2. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання
вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів
учасників.
 
   Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
 
   1. Договір про спільну діяльність укладається у письмовій
формі.
 
   2. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі
координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних
справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна,
покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах
спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін,
якщо інше не встановлено законом про окремі види  спільної
діяльності.
 
   Параграф 2. Просте товариство
 
   Стаття 1132. Договір простого товариства
 
   1. За договором простого товариства сторони (учасники) беруть
зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою
одержання прибутку або досягнення іншої мети.
 
   Стаття 1133. Вклади учасників
 
   1. Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у
спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти,
інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також
ділова репутація та ділові зв'язки.
 
   2. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше
не  випливає  із договору простого товариства або фактичних
обставин. Грошова  оцінка  вкладу  учасника  провадиться  за
погодженням між учасниками.
 
   Стаття 1134. Спільне майно учасників
 
   1. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві
власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності
продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є
спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено
договором простого товариства або законом.
 
   Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах
інших, ніж право власності, використовується в інтересах усіх
учасників і є їхнім спільним майном.
 
   2. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників
може бути доручено ними одному з учасників.
 
   3. Користування спільним майном учасників здійснюється за їх
спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що
встановлюється за рішенням суду.
 
   4. Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та
порядок  відшкодування  витрат, пов'язаних із виконанням цих
обов'язків, встановлюються договором простого товариства.
 
   Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
 
   1. Під час ведення спільних справ кожний учасник має право
діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства
не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками
або спільно всіма учасниками договору простого товариства.
 
   У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину
потрібна згода всіх учасників.
 
   2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника
вчиняти  правочини  від  імені  всіх учасників посвідчується
довіреністю, виданою йому іншими учасниками,  або  договором
простого товариства.
 
   3. У  відносинах із третіми особами учасники не можуть
посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо
ведення  спільних справ учасників, крім випадків, коли вони
доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або
могла знати про наявність таких обмежень.
 
   4. Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочин,
щодо якого його право на ведення спільних справ учасників було
обмежене, або вчинив в інтересах усіх учасників правочин від свого
імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок
витрат, якщо вчинення цього правочину було необхідним в інтересах
усіх учасників. Учасники, яким внаслідок таких правочинів було
завдано збитків, мають право вимагати їх відшкодування.
 
   5. Рішення  щодо  спільних  справ  учасників приймаються
учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором
простого товариства.
 
   Стаття 1136. Право учасника на інформацію
 
   1. Кожний учасник договору простого товариства має право
ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ
учасників. Відмова від цього права або його обмеження, в тому
числі за погодженням учасників, є нікчемною.
 
   Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
 
   1. Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із
спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між
ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе
витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне
майно.
 
   Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у
відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.
 
   Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними
         зобов'язаннями
 
   1. Якщо договір простого товариства  не  пов'язаний  із
здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний
учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім
своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За
спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники
відповідають солідарно.
 
   2. Якщо договір простого товариства пов'язаний із здійсненням
його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають
солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав
їх виникнення.
 
   Стаття 1139. Розподіл прибутку
 
   1. Прибуток,  одержаний  учасниками  договору  простого
товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється
пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше
не  встановлено  договором  простого  товариства  або  іншою
домовленістю учасників.
 
   Умова про позбавлення або відмову учасника від права на
частину прибутку є нікчемною.
 
   Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
 
   1. Кредитор учасника договору простого товариства має право
пред'явити вимогу про виділ частки учасника у спільному майні
відповідно до положень цього Кодексу.
 
   Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
 
   1. Договір простого товариства припиняється у разі:
 
   1) визнання  учасника  недієздатним,  безвісно відсутнім,
обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між
учасниками  не  передбачено  збереження  договору щодо інших
учасників;
 
   2) оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю  між
учасниками  не  передбачено  збереження  договору щодо інших
учасників;
 
   3) смерті фізичної особи - учасника або ліквідації юридичної
особи - учасника договору простого товариства, якщо домовленістю
між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших
учасників  або  заміщення учасника, який помер (ліквідованої
юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);
 
   4) відмови учасника від подальшої участі у договорі простого
товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників,
якщо домовленістю між учасниками не  передбачено  збереження
договору щодо інших учасників;
 
   5) спливу строку договору простого товариства;
 
   6) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо
домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору
щодо інших учасників;
 
   7) досягнення мети товариства або настання обставин, коли
досягнення мети товариства стало неможливим.
 
   2. У разі припинення договору простого товариства речі,
передані у спільне володіння та (або) користування учасників,
повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше
не передбачено домовленістю сторін.
 
   Поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних
прав вимоги, які виникли у них,  здійснюється  в  порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
   Учасник, який  вніс  у спільну власність річ, визначену
індивідуальними ознаками, має право у разі припинення договору
простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому
цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників  і
кредиторів.
 
   3. З моменту припинення договору простого товариства його
учасники несуть солідарну  відповідальність  за  невиконаними
спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.
 
   Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі
         простого товариства та розірвання договору
 
   1. Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої
участі у безстроковому договорі простого товариства не пізніш як
за три місяці до виходу з договору.
 
   Умова про обмеження права на відмову від  безстрокового
договору простого товариства є нікчемною.
 
   2. Учасник  договору  простого товариства, укладеного на
визначений строк, або договору, у якому досягнення мети визначено
як скасувальна умова, має право вимагати розірвання договору у
відносинах з іншими  учасниками  через  поважну  причину  з
відшкодуванням  іншим  учасникам  реальних  збитків, завданих
розірванням договору.
 
   Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір
         простого товариства припинений
 
   1. Якщо договір простого товариства не був припинений за
заявою учасника про відмову від подальшої у ньому участі або у
разі розірвання договору на вимогу одного з учасників, учасник,
участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми
особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його
участі в договорі простого товариства як учасника договору.
 
              Підрозділ 2
           НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
               Глава 78
          ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
 
   Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення
         конкурсу
 
   Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без
         оголошення конкурсу
 
   1. Особа має право публічно пообіцяти винагороду (нагороду)
за передання їй відповідного результату (передання інформації,
знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо).
 
   2. Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у
засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу
осіб.
 
   3. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути
визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір
винагороди.
 
   Стаття 1145. Зміст завдання
 
   1. У  разі  публічної обіцянки винагороди завдання, яке
належить виконати, може стосуватися разової дії або необмеженої
кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами.
 
   Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання
 
   1. У  разі  публічної обіцянки винагороди для виконання
завдання може бути встановлений строк (термін). Якщо  строк
(термін) виконання завдання не встановлений, воно вважається
чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання.
 
   Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
 
   1. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити
завдання та умови надання винагороди.
 
   2. Особа, яка приступила до виконання завдання, має право
вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку із зміною
завдання.

| Первая ... | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner