Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 133/2006 від 14.02.2006

Питання Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Питання Комісії з опрацювання
         та комплексного вирішення питань
         реалізації державної політики у
         сфері раціонального використання
            та охорони земель
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 637/2006 ( 637/2006 ) від 25.07.2006 
     N 793/2007 ( 793/2007 ) від 27.08.2007 
     N 277/2008 ( 277/2008 ) від 28.03.2008 )
 
 
 
   1. Перейменувати Комісію з  перевірки  додержання  вимог
законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального
використання та охорони земель в Комісію з опрацювання  та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель.
 
   2. Затвердити Положення про Комісію  з  опрацювання  та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель, що додається.
 
 
   ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 277/2008 ( 277/2008 ) від 28.03.2008 )
 
 
   ( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 277/2008 ( 277/2008 ) від 28.03.2008 )
 
 
   5. Визнати  таким,  що  втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 20 квітня 2005 року N 985  ( 985/2005-рп )
"Про  комплексну  перевірку  додержання  вимог законодавства,
реалізації державної політики у сфері регулювання  земельних
відносин, використання та охорони земель", крім пункту 1.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 лютого 2006 року
     N 133/2006
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 14 лютого 2006 року N 133/2006
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію з опрацювання та комплексного
     вирішення питань реалізації державної політики
    у сфері раціонального використання та охорони земель
 
 
   1. Комісія з опрацювання та комплексного вирішення питань
реалізації державної політики у сфері раціонального використання
та охорони земель (далі - Комісія) є допоміжним органом при
Президентові України.
 
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР )  та законами України,  актами  і  дорученнями
Президента  України,  актами  Кабінету  Міністрів України та
центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   1) розроблення та внесення Президентові України пропозицій
щодо:
 
   удосконалення державної  політики  у  сфері  регулювання
земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
 
   забезпечення координації заходів, здійснюваних  державними
органами та органами місцевого самоврядування із забезпечення
реалізації державної політики у сфері регулювання  земельних
відносин, раціонального використання та охорони земель, виявлення
та усунення порушень законодавства у цій сфері;
 
   забезпечення додержання Конституції (  254к/96-ВР  ) та
законів  України, прав і свобод громадян у сфері регулювання
земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
( Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 793/2007 ( 793/2007 ) від 27.08.2007 )
 
   2) участь  у  підготовці  проектів  законів,  інших
нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин,
раціонального використання та охорони земель;
 
   3) аналіз здійснюваних державними органами  та  органами
місцевого  самоврядування заходів щодо виявлення та усунення
порушень законодавства у сфері регулювання земельних відносин,
раціонального  використання  та  охорони  земель,  підготовка
пропозицій щодо запобігання таким порушенням;
 
   4) вивчення проблемних питань,  що  виникають  у  сфері
регулювання земельних відносин, раціонального використання та
охорони земель;
 
   5) підготовка та надання Президентові України щоквартальної
інформації про стан і результати реалізації заходів щодо виявлення
та усунення порушень земельного законодавства;
 
   6) організація проведення в установленому законом порядку
відповідними органами виконавчої влади, правоохоронними органами
перевірок стану додержання вимог законодавства у сфері регулювання
земельних відносин, раціонального використання та охорони земель.
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право
в установленому порядку:
 
   1) одержувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
 
   2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан
додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних
відносин, раціонального використання та охорони земель;
 
   3) залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у
вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, утворювати відповідні робочі
групи;
 
   4) вносити  державним  органам,   органам   місцевого
самоврядування,  підприємствам,  установам  та  організаціям
обов'язкові для розгляду пропозиції щодо заходів із запобігання
порушенням законодавства у сфері регулювання земельних відносин,
раціонального використання та охорони земель;
 
   5) вносити пропозиції щодо притягнення  в  установленому
порядку посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання
покладених на них обов'язків у сфері регулювання  земельних
відносин, раціонального використання та охорони земель;
 
   6) інформувати   державні  органи,  органи  місцевого
самоврядування про результати опрацювання  питань  додержання
законодавства  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,
раціонального використання та охорони земель, виконання рішень
Комісії, брати участь у розгляді ними зазначених питань.
 
   5. Комісія під час виконання покладених на неї завдань в
установленому порядку взаємодіє з державними органами, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями.
 
   6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів Комісії. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 793/2007 ( 793/2007 ) від
27.08.2007 )
 
   Комісію очолює голова, яким за посадою є Секретар Ради
національної безпеки і оборони України. ( Абзац другий пункту 6 в
редакції Указу Президента N 793/2007 ( 793/2007 ) від 27.08.2007 )
 
   Персональний склад Комісії затверджує Президент України.
 
   Голова Комісії має право вносити, у разі потреби, зміни до її
персонального складу.
 
   7. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії та
визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях. У разі
відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 793/2007 ( 793/2007 ) від 27.08.2007 )
 
   8. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на
квартал.
 
   Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин від її складу. Делегування членами Комісії своїх
повноважень іншим особам не допускається.
 
   Члени Комісії подають пропозиції до порядку денного її
засідань, готують згідно з компетенцією питання для розгляду
Комісією та пропозиції до проектів її рішень. ( Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 793/2007 ( 793/2007 ) від
27.08.2007 )
 
   На засідання Комісії, в разі потреби, можуть запрошуватися
представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій, провідні вчені і фахівці.
 
   9. Рішення  Комісії  приймаються  відкритим  голосуванням
більшістю від її складу.
 
   Рішення Комісії оформляється  протоколом  і  підписується
головою та секретарем Комісії.
 
   10. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами,
представленими в її складі.
 
   У разі потреби рішення Комісії можуть бути реалізовані шляхом
надання доручень або видання відповідних актів Президента України.
 
   11. Організаційне забезпечення діяльності Комісії, підготовка
матеріалів до її засідань здійснюються Апаратом Ради національної
безпеки і оборони України.
 
   12. Комісія  використовує  в  роботі  бланки  зі  своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
 
 
   (  Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
N 277/2008 ( 277/2008 ) від 28.03.2008 )
 
      ( Новий склад див. в Указі Президента 
       N 277/2008 ( 277/2008 ) від 28.03.2008 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner