Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1873/2005 від 30.12.2005

Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про утворення Державного агентства України
          з інвестицій та інновацій
 
   { Положення про Державне агентство України з інвестицій
    та інновацій додатково див. у Постанові КМ N 749 
    ( 749-2007-п ) від 16.05.2007 }
 
 
 
   Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити Державне агентство України з інвестицій  та
інновацій як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
 
   2. Призначити  ІВЧЕНКА  Віктора  Анатолійовича  Головою
Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
 
   3. Затвердити Положення про Державне агентство України з
інвестицій та інновацій (додається).
 
   4. Покласти на Державне агентство України з інвестицій та
інновацій  організаційне,  інформаційне,  правове  та  інше
забезпечення діяльності Національної ради України з інвестицій та
інновацій.
 
   5. Внести зміну до Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади" (в редакції Указу  від
19 грудня 2005 року N 1784 ( 1784/2005 ), доповнивши розділ III
після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
   "Державне агентство України з інвестицій та інновацій".
 
   У зв'язку із цим абзаци одинадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцять четвертим.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 19 липня 2005 року N 1111
( 1111/2005 );
 
   статтю 2 Указу Президента України від 19 липня 2005 року
N 1116 ( 1116/2005 ) "Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та
інноваційної діяльності в Україні".
 
   7. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з
утворенням Державного агентства України з інвестицій та інновацій
та забезпеченням його функціонування, зокрема:
 
   затвердити граничну  чисельність  працівників  Державного
агентства України з інвестицій та інновацій;
 
   вирішити питання   матеріально-технічного   та   іншого
забезпечення діяльності Державного агентства України з інвестицій
та інновацій, у тому числі щодо його розміщення;
 
   подати в місячний строк пропозиції щодо внесення до актів
Президента України змін, які випливають із цього Указу;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Указом;
 
   забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
їх актів у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 30 грудня 2005 року
     N 1873/2005
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 30 грудня 2005 року N 1873/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державне агентство України
          з інвестицій та інновацій
 
 
   1. Державне агентство України з інвестицій та інновацій
(Держінвестицій України) є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, робота якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України.
 
   Держінвестицій України є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
 
   2. У своїй діяльності Держінвестицій  України  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
 
   У межах своїх повноважень Держінвестицій України організовує
виконання  актів  законодавства,  здійснює  контроль  за  їх
реалізацією.
 
   Держінвестицій України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Держінвестицій України є:
 
   участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
інвестиційної та інноваційної політики;
 
   координація роботи центральних органів виконавчої влади у
сфері інвестиційної та інноваційної діяльності.
 
   4. Держінвестицій України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) подає в установленому порядку пропозиції щодо формування
державної інвестиційної та інноваційної політики;
 
   2) готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
пріоритетних  напрямів  інноваційної  діяльності,  державних
інноваційних програм та необхідних обсягів бюджетних коштів для їх
кредитування;
 
   3) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 
   4) вживає заходів щодо залучення інвестицій в економіку
України;
 
   5) подає на розгляд Президентові України та Національній раді
України з інвестицій та інновацій (далі - Національна рада)
аналітичні матеріали та пропозиції з питань, віднесених до його
компетенції;
 
   6) здійснює організаційне, інформаційне, правове та інше
забезпечення діяльності Національної ради;
 
   7) готує матеріали для проведення засідань Національної ради,
проекти її рішень; вносить пропозиції Національній раді щодо
персонального складу утворюваних нею експертних рад та робочих
груп за напрямами інвестиційної та інноваційної діяльності;
 
   8) організовує  відповідно  до  законодавства  проведення
експертиз інвестиційних та інноваційних програм і проектів, подає
відповідні пропозиції для розгляду Національною радою;
 
   9) здійснює в межах своєї компетенції супроводження  та
фінансування інвестиційних та інноваційних програм і проектів,
координацію роботи, пов'язаної із залученням в установленому
порядку інвестицій, кредитів для реалізації програм і проектів,
визначених Національною радою;
 
   10) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці
міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо їх укладення,
денонсації, укладає міжнародні договори України та забезпечує їх
виконання;
 
   11) формує  інформаційні бази даних про інвестиційні та
інноваційні програми і проекти;
 
   12) готує відповідно до  законодавства  пропозиції  щодо
запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної
діяльності;
 
   13) здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде
Державний реєстр інноваційних проектів;
 
   14) здійснює  в  межах  своєї  компетенції  контроль за
організацією виконання державних інвестиційних та інноваційних
програм;
 
   15) готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення    спеціалізованих    державних    інноваційних
фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних
програм і проектів, розробляє статути (положення) про ці установи;
 
   16) затверджує порядок формування і використання  коштів
підпорядкованих  йому  спеціалізованих  державних інноваційних
фінансово-кредитних установ і здійснює контроль за їх діяльністю;
 
   17) бере  участь  в  організації  навчання,  підвищення
кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері інвестиційної та
інноваційної діяльності, готує пропозиції щодо  вдосконалення
системи підготовки та перепідготовки фахівців у цій сфері;
 
   18) в  установленому  порядку  проводить  інформаційну,
консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні
конференцій,  симпозіумів,  семінарів, виставок з питань, що
належать до його компетенції;
 
   19) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;
 
   20) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Держінвестицій України;
 
   21) виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
   5. Держінвестицій України має право:
 
   1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,
що належать до його компетенції;
 
   2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
 
   3) утворювати в разі потреби експертні ради, комісії та
групи, скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
 
   6. Держінвестицій України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з  відповідними  органами  інших  держав  та  міжнародними
організаціями.
 
   7. Держінвестицій України в межах своїх повноважень, на
основі  та  на  виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти Держінвестицій України  підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   Держінвестицій України у разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
 
   Рішення Держінвестицій України, прийняті  в  межах  його
компетенції, є обов'язковими для виконання центральними, місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами і установами, організаціями та громадянами.
 
   8. Держінвестицій України очолює Голова, який призначається
на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.
 
   Голова Держінвестицій України має заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з
посади відповідно до законодавства.
 
   9. Голова Держінвестицій України:
 
   1) здійснює  загальне  керівництво,  несе  персональну
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Держінвестицій України завдань;
 
   2) визначає відповідно до законодавства у  межах  своєї
компетенції стратегічні напрями роботи Держінвестицій України та
шляхи виконання основних завдань;
 
   3) подає в установленому порядку  на  розгляд  Кабінету
Міністрів України проекти актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розробником яких є Держінвестицій України;
 
   4) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Держінвестицій України;
 
   5) подає в установленому порядку пропозиції щодо призначення
на посади першого заступника та заступників Голови Держінвестицій
України;
 
   6) розподіляє  обов'язки  між  першим  заступником  та
заступниками Голови;
 
   7) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Держінвестицій України;
 
   8) підписує накази Держінвестицій України;
 
   9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   Голова Держінвестицій України за  посадою  є  секретарем
Національної ради.
 
   10. Для  вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики, обговорення найважливіших напрямів
діяльності, проектів нормативно-правових актів, програм та інших
документів, розгляду інших питань у  Держінвестицій  України
утворюється  колегія, яка є постійним консультативно-дорадчим
органом.
 
   До складу колегії Держінвестицій України входять керівники
Держінвестицій  України, керівники окремих об'єктів державної
власності, що перебувають в управлінні Держінвестицій України, а
також (за згодою) представники відповідних комітетів Верховної
Ради України, органів державної влади, установ,  громадських
організацій, науковці та інші особи.
 
   Персональний склад   колегії   затверджується   Головою
Держінвестицій України.
 
   Засідання колегії проводяться в міру необхідності, але не
рідше одного разу на місяць.
 
   11. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань
та інших пропозицій у Держінвестицій України можуть утворюватися
наукові ради, інші консультативні та дорадчі органи.
 
   Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
Держінвестицій України.
 
   12. Граничну чисельність працівників Держінвестицій України
затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Штатний розпис і кошторис видатків Держінвестицій України
затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України.
 
   Структуру центрального апарату Держінвестицій України  та
положення  про  його структурні підрозділи затверджує Голова
Держінвестицій України.
 
   13. Держінвестицій  України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner