Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 1013/2005 від 04.07.2005

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про невідкладні заходи щодо забезпечення
      функціонування та розвитку освіти в Україні
 
 
   З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в
європейський освітній простір, а також створення  умов  для
забезпечення доступу громадян до якісної освіти, утвердження
високого  статусу  педагогічних  працівників  у  суспільстві
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) розробити до 1 жовтня 2005 року концепцію реформування
освіти в Україні, враховуючи перспективи інтеграції України до
Європейського Союзу;
 
   2) підготувати  та подати до 1 листопада 2005 року на
затвердження програму  роботи  з  обдарованою  молоддю  на
2006-2010 роки, спрямовану на створення в Україні сприятливих умов
для пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в
сучасному суспільстві;
 
   3) забезпечити розроблення та затвердити:
 
   до 1 вересня 2005 року Державну програму інформатизації
загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів на
2006-2007 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо завершення
протягом  2006  року  комп'ютеризації  загальноосвітніх шкіл,
забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до міжнародної
інформаційної мережі Інтернет, залучення для цього необхідних
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 
   до 1 січня 2006 року  державну  програму  "Студентський
гуртожиток",  спрямовану на поліпшення умов для навчання та
проживання студентської молоді;
 
   4) опрацювати і забезпечити реалізацію заходів щодо:
 
   докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською
та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського
народу, вивчення його  історичної  та  культурної  спадщини,
формування  у  підростаючого  покоління  високої патріотичної
свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних
обов'язків, поваги до державних символів України;
 
   зміцнення демократичних засад в освіті, у тому числі шляхом
розвитку учнівського і студентського самоврядування, залучення в
установленому порядку дітей та молоді до участі у вирішенні питань
місцевого значення;
 
   здійснення переходу протягом 2005-2006 років до проведення
вступних  випробувань  до  вищих  навчальних закладів шляхом
зовнішнього  незалежного  оцінювання  навчальних  досягнень
випускників  навчальних  закладів системи загальної середньої
освіти, передбачити відповідне фінансування цих заходів;
 
   удосконалення системи прогнозування та задоволення потреб
суспільства в педагогічних і науково-педагогічних працівниках та
запровадження, починаючи з  2005  року,  практики  укладання
тристоронніх  угод  "студент  -  вищий  навчальний заклад -
роботодавець" для осіб, які навчаються за державним замовленням за
напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;
 
   запровадження, починаючи з 2005 року, прийому за державним
замовленням на денну форму навчання до державних вищих навчальних
закладів в обсягах не менше 50 відсотків від загального обсягу
прийому громадян із забезпеченням відповідного фінансування;
 
   створення умов для реалізації громадянами  України,  які
тимчасово або постійно проживають за кордоном, права на повну
загальну середню освіту, зокрема шляхом використання технологій
дистанційного навчання;
 
   удосконалення наукового  супроводження  розвитку  освіти,
збільшення обсягів фінансування наукових досліджень у цій сфері,
видання Академією педагогічних наук України навчальної, наукової
та методичної літератури;
 
   створення національної системи моніторингу якості освіти на
основі  критеріїв  держав  -  членів Європейського Союзу та
забезпечення участі загальноосвітніх  навчальних  закладів  у
міжнародних обстеженнях якості освіти;
 
   5) вжити в установленому порядку заходів щодо викоренення
хабарництва та інших негативних явищ у сфері освіти, активізувати
дії, спрямовані на їх профілактику та запобігання;
 
   6) забезпечувати дотримання вищими педагогічними навчальними
закладами квот прийому на навчання сільської молоді;
 
   7) здійснити низку заходів, спрямованих на реалізацію в
Україні положень Болонської декларації, зокрема розробити та
затвердити нові переліки напрямів (спеціальностей), за якими
здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих навчальних закладах,
державні  стандарти  вищої  освіти,  вирішити  питання  щодо
вдосконалення  мережі  вищих  навчальних  закладів,   їх
підпорядкування та створення в установленому порядку укрупнених
регіональних  університетів,  утворити  міжвідомчу  комісію з
підтримки Болонського процесу в Україні;
 
   8) вирішити до 1 січня 2006 року питання щодо налагодження
виробництва та постачання загальноосвітнім, професійно-технічним і
вищим навчальним закладам сучасних технічних засобів навчання з
природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 
   9) удосконалити  систему  видання  навчальної літератури,
здійснити заходи щодо підвищення її якості, забезпечення такою
літературою  навчальних  закладів,  ефективно  використовувати
виділені для цього бюджетні кошти, забезпечити підготовку та
видання комплекту   навчально-методичних   посібників  серії
"Бібліотека вчителя" для педагогічних працівників, студентів вищих
педагогічних навчальних закладів;
 
   10) забезпечити поетапне підвищення розмірів оплати праці
педагогічних і науково-педагогічних працівників з метою приведення
їх у 2006 році у відповідність із вимогами статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 );
 
   11) удосконалити умови оплати праці педагогічних працівників,
зокрема щодо встановлення підвищених посадових окладів залежно від
кваліфікаційної категорії і педагогічного звання,  збільшення
розмірів доплат за окремі види педагогічної діяльності;
 
   12) забезпечити  виплату  доплат педагогічним працівникам
позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених статтею 22
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 );
 
   13) вирішити  в  установленому  порядку  питання  щодо
встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи
педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості;
 
   14) переглянути посадові оклади (ставки заробітної плати)
педагогічних працівників шкіл-інтернатів усіх типів і позашкільних
навчальних закладів, методистів районних та міських методичних
кабінетів,  а  також керівників дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації з метою залучення
висококваліфікованих педагогічних працівників для роботи на цих
посадах;
 
   15) збільшити   розміри  грошових  премій  переможцям
всеукраїнського конкурсу "Учитель року";
 
   16) опрацювати питання щодо проведення у 2007-2009 роках
реформи оплати праці працівників освіти;
 
   17) передбачати щорічно під час розроблення проектів законів
про Державний бюджет України бюджетні призначення на:
 
   реалізацію в повному обсязі державних цільових програм у
сфері освіти, зокрема Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ),
Програми "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), Програми розвитку
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки ( 378-2002-п ),
визначивши кошти для цих потреб окремим рядком;
 
   видання достатньої кількості навчально-методичної літератури,
модернізацію  матеріально-технічної  бази  загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 
   роботу з обдарованою молоддю та розвиток діяльності Малої
академії наук України;
 
   розвиток державних навчальних закладів в обсязі не менше 10
відсотків від загального обсягу асигнувань на освіту;
 
   18) переглянути у тримісячний строк  порядок  визначення
нормативів  матеріально-технічного,  фінансового  забезпечення
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних
навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації;
 
   19) удосконалити порядок фінансування позашкільних навчальних
закладів, внести в установленому порядку відповідні пропозиції;
 
   20) вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення
у 2006 та наступних роках бюджетних призначень для надання
цільових пільгових державних кредитів громадянам для здобуття
вищої освіти;
 
   21) опрацювати питання щодо підвищення з 1 січня 2006 року
розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних
закладів, передбачивши додаткове збільшення на 10  відсотків
стипендій  студентам,  які  навчаються  за  напрямами  та
спеціальностями педагогічного профілю;
 
   22) вивчити питання та внести в  установленому  порядку
пропозиції щодо надання, починаючи з 1 січня 2006 року, адресної
грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які
здобули  освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного
профілю та уклали не менше ніж на три роки угоду про роботу в
загальноосвітніх  і  професійно-технічних навчальних закладах,
визначених органами управління освітою;
 
   23) вжити заходів щодо поліпшення  умов  проживання  та
запровадження  ефективного  механізму  забезпечення  житлом
педагогічних і науково-педагогічних працівників, насамперед у
сільській місцевості;
 
   24) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект
щодо встановлення Державної премії України в галузі освіти та
почесного звання "Народний вчитель України".
 
   2. Заснувати,  починаючи з 2006 року, щорічні стипендії
Президента України для переможців  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад  з  базових  навчальних предметів і Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії  наук України у розмірі, що визначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проекти
положень  про  порядок  призначення  зазначених стипендій та
передбачати, починаючи з 2006 року, у проектах Державного бюджету
України видатки на їх виплату.
 
   3. Міністерству  освіти і науки України, Раді міністрів
Автономної Республіки   Крим,   обласним,   Київській   та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   розробити критерії оцінювання якості навчального процесу та
здійснювати на їх основі із залученням органів учнівського та
студентського самоврядування, батьків, громадськості моніторинг
ефективності діяльності навчальних закладів та визначати  їх
рейтинг;
 
   визначити перелік населених пунктів, навчальні заклади яких
необхідно в першочерговому порядку забезпечити  педагогічними
працівниками, та створювати умови для залучення до роботи в них
випускників вищих навчальних закладів;
 
   забезпечити створення належних умов для здобуття якісної
освіти  дітьми-сиротами,  дітьми,  позбавленими  батьківського
піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, їх соціальної адаптації;
 
   вжити заходів щодо розвитку мережі позашкільних навчальних
закладів, у тому числі еколого-природничого, науково-технічного,
фізкультурно-оздоровчого напрямів, територіальних відділень Малої
академії наук України, їх матеріально-технічного забезпечення та
фінансування;
 
   забезпечити ефективне  використання інформаційних, зокрема
мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі
інформаційного  забезпечення  сфери  освіти,  запровадження
інтерактивних методів навчання;
 
   запровадити, починаючи з 2006 року, психолого-педагогічне
тестування для вступників до вищих навчальних закладів на напрями
і спеціальності педагогічного профілю;
 
   вжити заходів щодо модернізації матеріально-технічної  та
навчально-методичної бази інститутів післядипломної педагогічної
освіти з метою підвищення ефективності їх діяльності;
 
   вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення
приміщеннями Українського центру оцінювання якості освіти та його
регіональних підрозділів;
 
   забезпечити створення  державної  відеотеки  педагогічного
досвіду, започаткувати видання Книги педагогічної слави України;
 
   проаналізувати об'єкти незавершеного будівництва державних
навчальних закладів та за результатами такого аналізу вжити
протягом 2006-2008 років заходів щодо завершення будівельних робіт
на об'єктах, готовність яких складає понад 70 відсотків;
 
   вирішити в установленому порядку питання про  заснування
стипендій для переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 4 липня 2005 року
     N 1013/2005<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner