Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Указ № 182/2003 від 03.03.2003

Про Положення про Державну судову адміністрацію України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Положення про Державну судову
           адміністрацію України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
     N 372/2004 ( 372/2004 ) від 29.03.2004 )
 
 
 
 
   Затвердити Положення  про  Державну  судову адміністрацію
України (додається).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 3 березня 2003 року
     N 182/2003
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 3 березня 2003 року N 182/2003
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну судову адміністрацію України
 
   1. Державна судова адміністрація України (далі - ДСА України)
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
 
   ДСА України здійснює організаційне забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової
системи  (крім Конституційного Суду України, Верховного Суду
України та вищих спеціалізованих судів).
 
   2. ДСА України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського
самоврядування, а також цим Положенням.
 
   У межах своїх повноважень ДСА України організовує виконання
актів законодавства, здійснює систематичний контроль  за  їх
реалізацією.
 
   ДСА України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та вносить їх у встановленому
порядку на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів
України.
 
   3. Основними завданнями ДСА України є:
 
   організаційне забезпечення  діяльності  судів  загальної
юрисдикції, забезпечення діяльності Академії суддів  України,
роботи з'їздів суддів України, діяльності Ради суддів України,
конференцій суддів, рад суддів;
 
 
   участь у межах своїх повноважень у формуванні судів загальної
юрисдикції;
 
   розроблення пропозицій щодо вдосконалення  організаційного
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;
 
   здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та
працівників апаратів судів.
 
   4. ДСА України відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) забезпечує належні умови для діяльності судів загальної
юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського
самоврядування, Академії суддів України;
 
   2) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
 
   3) вивчає кадрові питання апаратів судів, прогнозує потребу у
спеціалістах, здійснює через Міністерство юстиції України та інші
органи замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
 
   4) веде статистичний і персональний облік даних про кадри
судів, готує матеріали щодо призначення, обрання та звільнення
суддів, бере участь у формуванні резерву на посади суддів, голів і
заступників голів судів;
 
   5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації
суддів і працівників апаратів судів, створює систему підвищення
кваліфікації, координує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації суддів і працівників органів та установ
судової системи за рахунок міжнародної та технічної допомоги;
 
   6) організовує проходження навчальної практики в судових
установах  і  розробляє  відповідні програми, бере участь у
розробленні пропозицій та програм підготовки юридичних кадрів;
 
   7) організовує  роботу  з  ведення  судової  статистики,
діловодства  та  архіву; контролює стан діловодства в судах
загальної юрисдикції;
 
   8) розробляє методичні рекомендації з питань управлінської
діяльності голів судів та діяльності апаратів судів;
 
   9) розробляє і затверджує за погодженням з Радою суддів
України єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної
юрисдикції, доводить їх до кожного суду та переглядає ці нормативи
не рідше одного разу на три роки;
 
   10) несе  відповідальність  за  фінансове  забезпечення
діяльності кожного суду згідно із затвердженими нормативами;
 
   11) організовує планово-фінансову роботу та бухгалтерський
облік у судах, інших органах і установах судової системи та ДСА
України, затверджує їх кошториси та штатні розписи;
 
   12) готує матеріали для формування пропозицій до бюджету
судів та здійснює заходи щодо їх фінансування;
 
   13) виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів,
передбачених на фінансове забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції та діяльності кваліфікаційних комісій суддів усіх
рівнів, органів суддівського самоврядування, інших органів і
установ судової системи та ДСА України;
 
   14) здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у
тому числі суддів у відставці, а також працівників апаратів судів;
 
   15) забезпечує медичне обслуговування і санаторно-курортне
лікування суддів та працівників апаратів судів, вживає заходів
щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;
 
   16) несе видатки на поховання та увічнення пам'яті суддів, у
тому числі суддів у відставці;
 
   17) забезпечує  у  взаємодії  з  органами  суддівського
самоврядування,  судами  та  іншими  правоохоронними органами
незалежність, недоторканність і безпеку суддів;
 
   18) контролює витрачання фінансових і матеріальних ресурсів,
одержує від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів звіти про використання цих коштів,
аналізує ефективність їх використання;
 
   19) організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та
приміщень судів, забезпечує їх технічне оснащення;  здійснює
організаційні  заходи щодо розміщення та забезпечення роботи
кваліфікаційних комісій суддів;
 
   20) здійснює  в  установленому  порядку  заходи  щодо
матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції, роботи з'їздів суддів України, діяльності Ради суддів
України, конференцій суддів, рад суддів, інших органів і установ
судової системи, взаємодіє з відповідними установами Міністерства
оборони України у питаннях забезпечення військових судів;
 
   21) організовує впровадження в судах комп'ютеризації для
судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення
судової  діяльності;  забезпечує  суди необхідними технічними
засобами фіксування судового процесу;
 
   22) організовує діяльність служби судових розпорядників;
 
   23) визначає разом із Радою  суддів  України  нормативи
навантаження суддів у судах усіх рівнів та розробляє пропозиції
щодо кількості суддів у відповідних судах;
 
   24) організовує роботу зі створення бібліотек судів  та
забезпечує формування їх фондів;
 
   25) забезпечує  виконання  вимог  законодавства  щодо
використання символів судової влади у приміщеннях судів та суддями
під час здійснення судочинства;
 
   26) здійснює згідно із законодавством функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;
 
   27) затверджує  зразки  бланків  і  печаток  судів,
підпорядкованих підприємств, установ і організацій;
 
   28) організовує співробітництво з міжнародними організаціями
з метою залучення і використання фінансової,  технічної  та
гуманітарної допомоги для забезпечення діяльності судів, веде
облік такої допомоги, узагальнює досвід із цього питання, аналізує
ефективність її використання;
 
   29) організовує  розгляд звернень громадян з питань, що
належать до її компетенції, здійснює організаційне забезпечення
розгляду  кваліфікаційними комісіями та органами суддівського
самоврядування заяв і скарг на діяльність суддів, виявляє причини
і умови, що породжують скарги громадян, та вживає заходів до їх
усунення;
 
   30) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
судах, апараті ДСА України, на підпорядкованих підприємствах, в
установах і організаціях;
 
   31) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань
мобілізаційної підготовки;
 
   32) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   5. ДСА України має право:
 
   1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
 
   2) одержувати від голів судів та інших посадових  осіб
необхідну  інформацію  з кадрових питань, а також дані про
навантаження суддів у судах усіх рівнів;
 
   3) утворювати в разі потреби, за погодженням з  іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади, в межах
своєї компетенції експертні та робочі групи;
 
   4) одержувати безоплатно  в  установленому  порядку  від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування  необхідні  інформацію,  документи,
матеріали;
 
   5) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств,  установ  і  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
її компетенції;
 
   6) скасовувати  в  межах  своєї  компетенції  рішення
територіальних управлінь ДСА України в разі їх невідповідності
актам законодавства;
 
   7) скликати наради з питань, що належать до компетенції ДСА
України;
 
   8) створювати в установленому порядку підприємства, установи
та організації для виконання покладених на неї завдань.
 
   6. ДСА України у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади,  органами  місцевого  самоврядування,  кваліфікаційними
комісіями та органами суддівського самоврядування, відповідними
органами інших держав.
 
   7. ДСА України очолює Голова.
 
   Голову ДСА України призначає на посаду та звільняє з посади
Президент  України  в порядку, встановленому для призначення
керівників центральних органів виконавчої влади, за поданням
Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України.
Голова ДСА України може бути звільнений з посади також за
рекомендацією з'їзду суддів України.
 
   Голова ДСА України:
 
   1) керує діяльністю державної судової адміністрації, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на  неї
завдань;
 
   2) особисто відповідає за розроблення і реалізацію Програми
діяльності Кабінету Міністрів України в  частині  проведення
державної політики щодо організаційного забезпечення діяльності
судів, здійснює керівництво дорученою йому сферою, відповідає за
її стан і розвиток;
 
   3) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів  України   проекти   законодавчих   та   інших
нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень ДСА
України;
 
   4) визначає службові обов'язки працівників ДСА України;
 
   5) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату ДСА України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального  апарату  ДСА  України,  заступників начальників
територіальних управлінь державної судової адміністрації, а за
погодженням з Радою суддів України - начальників територіальних
управлінь  державної  судової  адміністрації,  керівника  та
заступників керівника Академії суддів України; ( Підпункт 5 пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   5-1) затверджує положення про територіальні управління ДСА
України; ( Пункт 7 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   6)  установлює  посадові оклади працівників центрального
апарату  ДСА  України та керівних працівників територіальних
управлінь державної судової адміністрації, присвоює їм ранги
державного службовця відповідно до закону, застосовує заходи
заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників
центрального  апарату  ДСА  України  та керівних працівників
територіальних  управлінь  державної  судової  адміністрації;
( Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   7) вносить Президентові України погоджене в установленому
порядку  подання  щодо  кількості  суддів у судах загальної
юрисдикції;
 
   8)  затверджує  структуру і штатну чисельність апаратів
місцевих судів, апеляційних судів за поданням голови відповідного
суду, в межах видатків на утримання суду; ( Підпункт 8 абзацу
третього пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 372/2004 ( 372/2004 ) від 29.03.2004 )
 
   9) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного
бюджету України щодо фінансування судової влади;
 
   10) затверджує разом із Головою Верховного Суду України за
погодженням з Радою суддів України статут Академії суддів України;
 
   11) інформує про діяльність державної судової адміністрації
Раду суддів України та з'їзд суддів України;
 
   12) представляє в установленому порядку працівників державної
судової адміністрації, апаратів судів, які особливо відзначились у
роботі, до нагородження державними нагородами  і  відзнаками
Президента України;
 
   13) затверджує  за  погодженням  з Радою суддів України
положення про службу судових розпорядників, зразки їх форменого
одягу;
 
   14) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   8. Голова  ДСА  України з питань, що належать до його
повноважень, видає накази.
 
   9. Голова ДСА України має першого заступника та заступників,
які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом
України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою
суддів України. Обов'язки заступників визначаються Головою ДСА
України.
 
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  ДСА  України, обговорення найважливіших напрямів
діяльності у ДСА України утворюється колегія у складі Голови
(голова колегії), його першого заступника та заступників (за
посадою), інших керівних працівників ДСА України. До складу
колегії можуть також входити представники наукових установ та
інших організацій за їх згодою.
 
   Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДСА України.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами ДСА України.
( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів у
ДСА України можуть бути утворені наукова і науково-консультативна
ради.
 
   Склад цих рад та положення про них затверджує Голова ДСА
України.
 
   12. Гранична  чисельність  працівників  ДСА   України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Структуру центрального апарату ДСА України затверджує Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий
пункту 12 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   Штатний розпис, кошторис видатків ДСА України затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац
третій  пункту  12  в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату ДСА
України затверджує Голова ДСА України. ( Абзац четвертий пункту 12
в  редакції  Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
 
   13. ДСА України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через територіальні управління державної судової адміністрації.
 
   14.  ДСА  України  є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства
України. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner